Number of found documents: 194
Published from to

Redakčně upravená závěrečná zpráva projektu DF11P01OVV012: Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči
Rathouský, Jiří; Slížková, Zuzana; Kotlík, P.
2016 - Czech
Projekt byl zaměřen na vývoj nových materiálů a technologií pro komplexní řešení problematiky uchování hodnot hmotného kulturního dědictví v ČR zejména s ohledem na čištění historických materiálů s využitím mikroemulzí a micelárních roztoků, konsolidaci objektů pomocí nanodisperzí hydroxidu vápenatého a modifikovaných ethylsilikátových gelů a preventivní ochranu materiálů proti působení vnějšího prostředí a biokorozi, včetně zachování jejich původního vzhledu. This project was focused on development of new materials and technologies for complex solution of problems with preservation of a cultural heritage in the Czech Republic. Main interests were conservation activities as cleaning of historical materials using microemulsions and micellar solutions, consolidation by calcium hydroxide and modified ethylsilicate gels and protection of materials against environment effects and biocorrosion, including protection of the original appearance of the historic materials. Keywords: consolidation; cleaning of historical materials; protection Available on request at various institutes of the ASCR
Redakčně upravená závěrečná zpráva projektu DF11P01OVV012: Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči

Projekt byl zaměřen na vývoj nových materiálů a technologií pro komplexní řešení problematiky uchování hodnot hmotného kulturního dědictví v ČR zejména s ohledem na čištění historických materiálů s ...

Rathouský, Jiří; Slížková, Zuzana; Kotlík, P.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2016

Fosfolipidy modifikovaná elektroda ze skelného uhlíku a její využití pro stanovení pesticidů
Švecová, H.; Sokolová, Romana; Součková, J.; Skopalová, J.; Barták, P.
2016 - Czech
Lipidové membrány jsou již mnoho let studovány jako modely biomembrán. Formování lipidových membrán na povrchu pevných elektrod poprvé popsali Tien a Salamon 1. Od té doby byly použity jako substráty pro lipidové vrstvy různé materiály jako např. stříbro 2, zlato 3, rtuť 4 nebo skelný uhlík 5. Lipidový film na povrchu elektrody je schopen akumulovat organické molekuly v závislosti na jejich náboji a na jejich hydrofilním respektive hydrofobním charakteru. Je známé, že mnoho organických látek, jako jsou pesticidy, léčiva a jiné farmakologicky významné látky, interagují s fosfolipidovou vrstvou a mastnými kyselinami v membráně a mohou být silně akumulovány v lipidové tkáni. In this article we described glassy carbon electrode modified with Asolectin (mixture of phosholipids). Properties of phospholipid layer, such as its thickness or solidity, were investigated using atomic force microscopy (AFM). The modified electrode was applied for square wave voltammetry (SWV) measurements to study interactions of pesticide paraquat with phospholipid layer and to detect paraquat selectively in real samples of river water. Keywords: paraquat; electrochemistry; phospholipids Available at various institutes of the ASCR
Fosfolipidy modifikovaná elektroda ze skelného uhlíku a její využití pro stanovení pesticidů

Lipidové membrány jsou již mnoho let studovány jako modely biomembrán. Formování lipidových membrán na povrchu pevných elektrod poprvé popsali Tien a Salamon 1. Od té doby byly použity jako substráty ...

Švecová, H.; Sokolová, Romana; Součková, J.; Skopalová, J.; Barták, P.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2016

Využití voltametrické metody pro sledování obsahu antioxidantu v biopalivech
Tomášková, M.; Chýlková, J.; Navrátil, Tomáš; Šelešovská, R.
2016 - Czech
Z hlediska kvality biopaliv je hlavním problémem jejich oxidační degradace během skladování, která vede ke vzniku produktů, které mohou způsobit ucpání palivových filtrů nebo korozi kovových částí motoru. Kromě toho má oxidační stabilita běžné motorové nafty podstatný vliv na stabilitu směsí s bionaftou. Právě nestabilita bionafty v porovnání s běžně používanou naftou vede k řadě otázek a obav při skladování biopaliv. Pro zpomalení oxidace a zajištění dostatečné stability je nutné nalézt vhodná aditiva a znát jejich přesné množství. Mezi antioxidanty používané pro zvýšení oxidační stability bionafty a jejich směsí s běžnou naftou patří i propyl galát 1-4. The simple and fast method for analysis of Propyl gallate (PG) in biofuels was proposed in this paper. Voltammograms of antioxidant under study were recorded using linear sweep voltammetry method at a gold disc electrode in supporting electrolyte containing 0.18 mol L-1 H2SO4 and 10 % ethanol. For purposes to monitor effects on fuel quality caused by oxidative degradation, the proposed method was applied to samples of biodiesel and Ekodiesel® (the blend of biodiesel with fuel diesel). The analysis of PG can be performed without pretreatment of Ekodiesel samples, and after extraction using distilled water in case of biodiesel samples. Keywords: propyl gallate; antioxidant; voltammetry Available at various institutes of the ASCR
Využití voltametrické metody pro sledování obsahu antioxidantu v biopalivech

Z hlediska kvality biopaliv je hlavním problémem jejich oxidační degradace během skladování, která vede ke vzniku produktů, které mohou způsobit ucpání palivových filtrů nebo korozi kovových částí ...

Tomášková, M.; Chýlková, J.; Navrátil, Tomáš; Šelešovská, R.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2016

Metalothioneiny u drobných volně žijících savců jako bioindikátor znečištění životního prostředí
Křivská, D.; Šestáková, Ivana
2016 - Czech
Metalothioneiny (MT) jsou cysteinem bohaté nízkomolekulární proteiny, schopné vázat esenciální i toxické kovy. Jejich syntéza je indukována přítomností zejména kadmia a zinku, ale také dalších kovů jako Pb, Ni, Hg, Ag a i jinými faktory (např. stres, kortikoidy) 1. Pro práce věnující se studiu biologických funkcí metalothioneinů jako homeostáze, prevence oxidačního stresu, detoxifikace či studie vlivu znečištění životního prostředí na různé živočichy je důležitý celkový obsah metalothioneinů v jednotlivých tkáních 2. U vodních organismů, zejména Mytilus galloprovincialis 3 a Ruditapes decussatus 4 je obsah MT užíván jako bioindikátor znečištění mořské vody a je proto snaha mít obdobnou možnost pro zjišťování kontaminace půdy a životního prostředí. Animals living in the contaminated areas are exposed to elevated concentrations of risk elements. Příbramsko is one of most contaminated sites in Czech Republic. This area is loaded with sources of geological and metallurgical industry influence resulting in extremely high Pb, Cd, and Zn contents in soil. We analyzed eighteen subjects trapped on selected locations, belonging to the species Apodemus sylvaticus and Microtus arvalis. By differential pulse voltammetry and modified Brdička reaction, concentrations of metallothionein (MT) in their livers were measured. The influence of field sample treatment on resulting voltammetric record has been demonstrated. Differences of MT concentrations were found between species and among places of trapping. Keywords: Small terrestrial mammals; Příbram region; Brdička reaction Available at various institutes of the ASCR
Metalothioneiny u drobných volně žijících savců jako bioindikátor znečištění životního prostředí

Metalothioneiny (MT) jsou cysteinem bohaté nízkomolekulární proteiny, schopné vázat esenciální i toxické kovy. Jejich syntéza je indukována přítomností zejména kadmia a zinku, ale také dalších kovů ...

Křivská, D.; Šestáková, Ivana
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2016

Závislost vodivosti pyridiniových molekul na jejich struktuře
Lachmanová, Štěpánka; Hromadová, Magdaléna; Kolivoška, Viliam; Pospíšil, Lubomír; Gasior, Jindřich; Mészáros, G.; Lainé, P. P.
2016 - Czech
Vývojáři elektronických součástek stojí před palčivým problémem. Podle Moorova zákona 1, empirického pravidla odhadujícího možnosti v miniaturizaci elektronických součástek, již brzy nebude možné pokračovat ve zvyšování výkonu elektronických zařízení při zachování jejich rozměrů. Současná věda navrhuje hned několik možných směrů, jak nahradit doposud sloužící technologie na bázi křemíku. Jednou z nich je vývoj a použití specializovaných molekul 2. The derivates of pyridinium belong to promising group of molecules applicable in molecular electronics. For this purpose, four expanded branched pyridinium compounds were synthetized and the influence of the molecular structure on their electrochemical properties and single-molecule conductances has been studied. The highest values of conductance provided compounds 9-(pyridin-4-yl)benzo[c]benzo[1,2]quinolizino[3,4,5,6-ija][1,6]naphthyridin-15-ium tetrafluoroborate and 3,5-dimethyl-2´,6´-diphenyl-[4,1´:4´,4´´-terpyridin]-1´-ium tetrafluoroborate. By the electrochemical reduction both of these compounds received two electrons in two separated one-electron steps. On the other hand, the compounds 2´,6´-diphenyl-[4,1´:4´,4´´-terpyridin]-1´-ium tetrafluoroborate and 2,6-diphenyl-4-(4-(pyridin-4-yl)phenyl)-[1,4´-bipyridin]-1-ium tetrafluoroborate are reduced by different mechanism and their conductance was lower. Keywords: single molecule conductance; expanded pyridinium derivatives; scanning tunneling microscopy break junction Available at various institutes of the ASCR
Závislost vodivosti pyridiniových molekul na jejich struktuře

Vývojáři elektronických součástek stojí před palčivým problémem. Podle Moorova zákona 1, empirického pravidla odhadujícího možnosti v miniaturizaci elektronických součástek, již brzy nebude možné ...

Lachmanová, Štěpánka; Hromadová, Magdaléna; Kolivoška, Viliam; Pospíšil, Lubomír; Gasior, Jindřich; Mészáros, G.; Lainé, P. P.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2016

Hydrofobizace pískovcových vápencových materiálů s tenkou hydrofilní povrchovou vrstvou
Rathouský, Jiří
2015 - Czech
Podle Památkového postupu hydrofobizace s tenkou hydrofilní povrchovou vrstvou lze ošetřovat nejrůznější materiály běžně používané v památkářské praxi v různých obdobích, je rozsah uživatelů značně široký. Rozsah aplikací zahrnuje artefakty z kamene různé povahy (pískovce, vápence, opuky) i vnější povrchy budov. Uživateli mohou být jednotliví restaurátoři i stavební firmy. Hydrophobization of the surface of sandstone and limestone materials is an effective method of their protection against the effects of weathering. Effective hydrophobizing agents are solutions of alkyltrialkoxysilanes, especially methyl- or octyltriethoxysilane in a suitable organic solvent (in particular white spirit), and solutions containing polymeric organosilicon compounds also in mineral spirits. It is a major disadvantage of hydrophobization that there is a change in the original appearance of the material due to the increased deposition of dirt on the hydrophobic surface, which is unevenly washed away by rain water, which results in unsightly stains on the surface. Another general disadvantage of hydrophobization is that it renders it very difficult to impossible to carry out another treatment particularly with hydrophilic agents. With the proposed method it is possible to create a thin hydrophilic layer on a hydrophobized surface to ensure the uniform washing away of dirt and to enable the mentioned additional surface treatment. Given that the depth of its removal may be precisely controlled in this process, the hydrophobization will be removed only to the desired depth and will not therefore undermine the effectiveness of the hydrophobization. The new method of hydrophobization of sandstone and limestone materials with a thin hydrophilic coating is based on a two-step process comprising the surface hydrophobization using an agent comprising alkyltrialkoxysilanes or polydimethylsiloxane polymers in an organic solvent to a sufficient depth, and the removal of a thin surface layer of the hydrophobization, bound to the surface of the material, with a thickness of approximately 1 mm. Keywords: Hydrophobization; sandstone and limestone materials; surfaces Available at various institutes of the ASCR
Hydrofobizace pískovcových vápencových materiálů s tenkou hydrofilní povrchovou vrstvou

Podle Památkového postupu hydrofobizace s tenkou hydrofilní povrchovou vrstvou lze ošetřovat nejrůznější materiály běžně používané v památkářské praxi v různých obdobích, je rozsah uživatelů značně ...

Rathouský, Jiří
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2015

Závěrečná zpráva projektu Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči č. DF11P01OVV012 programu NAKI Ministerstva kultury ČR
Rathouský, Jiří; Kotlík, P.; Slížková, Zuzana
2015 - Czech
Projekt byl zaměřen na vývoj nových materiálů a technologií pro komplexní řešení problematiky uchování hodnot hmotného kulturního dědictví v ČR zejména s ohledem na čištění historických materiálů s využitím mikroemulzí a micelárních roztoků, konsolidaci objektů pomocí nanodisperzí hydroxidu vápenatého a modifikovaných ethylsilikátových gelů a preventivní ochranu materiálů proti působení vnějšího prostředí a biokorozi, včetně zachování jejich původního vzhledu. This project was focused on development of new materials and technologies for complex solution of problems with preservation of a cultural heritage in the Czech Republic. Main interests were conservation activities as cleaning of historical materials using microemulsions and micellar solutions, consolidation by calcium hydroxide and modified ethylsilicate gels and protection of materials against environment effects and biocorrosion, including protection of the original appearance of the historic materials. Keywords: consolidation; cleanng of historical materials; preventive protection Available on request at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva projektu Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči č. DF11P01OVV012 programu NAKI Ministerstva kultury ČR

Projekt byl zaměřen na vývoj nových materiálů a technologií pro komplexní řešení problematiky uchování hodnot hmotného kulturního dědictví v ČR zejména s ohledem na čištění historických materiálů s ...

Rathouský, Jiří; Kotlík, P.; Slížková, Zuzana
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2015

Elektrochemická studie triazaborinových chromoforů
Mikysek, T.; Josefík, F.; Ludvík, Jiří
2014 - Czech
Nové organické sloučeniny jsou, v současné dob , v popředí zájmu materiálových chemik , kteří se snaží najít vhodné materiály pro moderní technologie 1. Žádané jsou především „charge-transfer“ chromofory vykazující fluorescenci v pevném stavu, dobrou propustnost sv tla, rozpustnost, tepelnou stabilitu nebo jsou biologicky aktivní 2,3. This contribution describes a basic electrochemical behaviour of a series of newly synthesized chromophores based on triazaborine core. The main attention has been paid to the investigation of the first oxidation and first reduction process of such compounds using cyclic voltammetry, rotating disk voltammetry and polarography. The oxidation is mostly a two-electron irreversible process, whereas the first reduction is in most cases revesible, involving one-electron. For better understanding of the relationship between the structure and redox properties, the Linear Free Energy relationship (LFER) approach using sigma (para) constants of Hammett type was applied, the oxidation and reduction centers were localized, the difference between E(ox) and E(red) was correlated with the HOMO-LUMO gap and the anomalous cases were elucidated. Keywords: triazaborines; chromophore; square-wave voltammetry Available at various institutes of the ASCR
Elektrochemická studie triazaborinových chromoforů

Nové organické sloučeniny jsou, v současné dob , v popředí zájmu materiálových chemik , kteří se snaží najít vhodné materiály pro moderní technologie 1. Žádané jsou především „charge-transfer“ ...

Mikysek, T.; Josefík, F.; Ludvík, Jiří
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2014

Kontinuální monitoring glukózy pomocí Real Time Sensoru v intersticiální tekutině
Honsová, Š.; Navrátil, Tomáš
2013 - Czech
Diabetes mellitus (dále DM) je chronické metabolické onemocnění. V současnosti je v České republice evidováno cca 8 % populace jako diabetici. V roce 2011 to bylo 758 719 DM 2, 55 542 DM 1, 11 121 Sekundární diabetes 1. Člověk bez klinických obtíží má koncentraci glukózy v krvi (glykemie) za fyziologických podmínek v rozmezí hodnot 3,9 − 5,6 mmol/l nalačno a po jídle nižší než 10 mmol/l. Podrobné hodnoty a způsoby stanovení jsou zpracovány v literatuře 2. Kontinuální monitoring glykémie (CGM) je zejména u diabetiků 1. typu základní možností zlepšení stavu a kvality života 3. Pro dobrou kompenzaci si diabetici 1. typu mají měřit glykemii nejméně 4x denně. CGM je založen nejčastěji na elektrochemickém principu, u některých typů senzorů se provádí měření na mikrodialyzačním principu nebo na principu reverzní iontoforézy, na fluorescenčním nebo viskozimetrickém principu, nově na principu Ramanovy spektroskopie 4, 5. The aim of this contribution is to compare the differences between accuracy claimed by the manufacturer in continuous glucose monitoring using the MiniMed Paradigm REAL-Time system with the results obtained in a patient during physical activity. Electrochemical glucose sensor measures the glucose oxidase reaction products. Measurement accuracy was determined using Clarke Error Grid analysis. It can be concluded that in the normal glucose range (4.4 to 10.0 mmol/ l) was more accurate than the measurements given by the manufacturer, in the opposite case; hyperglycemia is less precise than declared. Keywords: Continuous Glucose monitoring; Continuous Glucose Error Grid Analysis; Glucose Oxidase response Available at various institutes of the ASCR
Kontinuální monitoring glukózy pomocí Real Time Sensoru v intersticiální tekutině

Diabetes mellitus (dále DM) je chronické metabolické onemocnění. V současnosti je v České republice evidováno cca 8 % populace jako diabetici. V roce 2011 to bylo 758 719 DM 2, 55 542 DM 1, 11 121 ...

Honsová, Š.; Navrátil, Tomáš
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2013

Elektrochemické vlastnosti rozvětvených pyridiniových kationtů
Lachmanová, Štěpánka; Hromadová, Magdaléna; Pospíšil, Lubomír; Lainé, P. P.
2013 - Czech
Vlastnosti prodloužených pyridiniových molekul jsou v současné době hojně studovány zejména pro jejich možné využití v elektronice. I poměrně malé změny v jejich struktuře mohou vést k významným rozdílům v jejich chování 1-3. V této práci byly studovány čtyři molekuly, jejichž struktura je znázorněna na Obr. 1 za účelem určení heterogenních rychlostních konstant procesu přenosu elektronů. The electrochemical properties of branched extended pyridinium cations depend strongly on the structure of the molecule. This work is focused on the redox processes of the electron transfer of four derivatives of pyridinium. The electron transfer mechanism was studied by various electrochemical methods. Although the structures of the studied molecules seem to be quite similar, 1-N-methyl-2,4,6-triphenylpyridinium and 1',3',5'-trimethyl-2,4,6-triphenyl-1,4'-bipyridine-1,1'-diium are reduced in two separate one-electron transfer steps. On the other hand, 1'-methyl-2,4,6-triphenyl-1,4'-bipyridine-1,1'-diium and 1',3,5-trimethyl-2,4,6-triphenyl-1,4'-bipyridine-1,1'-diium accept two electrons, but in a single two-electron transfer. The heterogeneous rate constants of the electron-transfer processes were determined. Keywords: Pyridinium cation; Electron transfer; Heterogeneous rate constant Available at various institutes of the ASCR
Elektrochemické vlastnosti rozvětvených pyridiniových kationtů

Vlastnosti prodloužených pyridiniových molekul jsou v současné době hojně studovány zejména pro jejich možné využití v elektronice. I poměrně malé změny v jejich struktuře mohou vést k významným ...

Lachmanová, Štěpánka; Hromadová, Magdaléna; Pospíšil, Lubomír; Lainé, P. P.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases