Number of found documents: 35
Published from to

Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
Čížek, Lukáš; Šebek, Pavel; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
2015 - Czech
Management lokalit pro páchníka hnědého u nás dosud není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na omezení kácení starých stromů. Jakékoli snahy o aktivní zajištění dostatečného množství vhodných stromů a jejich cílené pěstování jsou u nás vzácné. Naopak běžné jsou případy, kdy populace páchníka hnědého ohrožuje absence potřebné péče přímo v chráněných územích. Metodika se snaží tuto situaci napravit. Opírá o nejnovější vědecké poznatky jak v biologii a ekologii páchníka hnědého tak o nejnovější poznatky v oboru ekologie lesa a dynamiky jím obývaných stanovišť. Metodika přináší nové postupy, které umožňují zachovat populace páchníka hnědého s minimálními náklady, a je snahou o nalezení kompromisu mezi zajištěním ochrany jednoho z prioritních evropsky významných druhů, které se vyskytují na našem území, a možnostmi a zájmy ochrany přírody i vlastníků lesů. The guidebook to care for populations of the Hermit Beetle (Osmoderma barnabita) is based on the most recent scientific information available on biology and habitat requirements of the species. It also incorporates state of art knowledge on dynamics of its habitats and management of of sites inhabited by the species, including care for and creation of habitat trees. The guidebook thus delivers effective guidelines for care for populations of this „priority“ species protected by European Union. The application of management measures described in the guide will ensure survival existing populations of this highly threatend species as well as their spread to wider environs of currently inhabited sites. Keywords: conservation; management; Hermit Beetle Available at various institutes of the ASCR
Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Páchník hnědý (Osmoderma barnabita)

Management lokalit pro páchníka hnědého u nás dosud není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na omezení kácení starých stromů. Jakékoli snahy o aktivní zajištění dostatečného množství vhodných ...

Čížek, Lukáš; Šebek, Pavel; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
Biologické centrum, 2015

Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus)
Čížek, Lukáš; Kostanjšek, Fran; Hauck, David; Konvička, Ondřej; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
2015 - Czech
Management lokalit rýhovce pralesního u nás dosud není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na bezzásahový přístup nebo omezení kácení a odstraňování starých stromů, případně. Jakékoli snahy o aktivní zajištění dostatečného množství vhodných stromů do budoucna a jejich cílené pěstování jsou vzácné. Metodika se snaží tuto situaci napravit. Opírá o nejnovější vědecké poznatky jak v biologii a ekologii rýhovce tak i dynamiky jím obývaných stanovišť. Metodika přináší nové postupy, které umožňují zachovat populace rýhovce pralesního s minimálními náklady, a je tak snahou o nalezení vhodného kompromisu mezi zajištěním ochrany jednoho z evropsky významných druhů brouků, které se vyskytují na našem území, a možnostmi a zájmy ochrany přírody i vlastníků lesů. This guidebook to care for populations of Wrinkled Bark Beetle (Rhysodes sulcatus) is based on the most recent scientific information available on biology and habitat requirements of the species. It also incorporates state of art knowledge on dynamics of its habitats. It thus delivers effective guidelines for care for populations of this dead wood dependent beetle protected by European Union. Application of the guide will ensure conservation of this relict species of primeveal forests and spread of its populations to wider surroundings of currently inhabited localities. Keywords: conservation; management; Wrinkled Bark Beetle Available at various institutes of the ASCR
Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus)

Management lokalit rýhovce pralesního u nás dosud není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na bezzásahový přístup nebo omezení kácení a odstraňování starých stromů, případně. Jakékoli snahy o ...

Čížek, Lukáš; Kostanjšek, Fran; Hauck, David; Konvička, Ondřej; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
Biologické centrum, 2015

Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů - kategorie jezero
Borovec, Jakub; Hejzlar, Josef; Znachor, Petr; Nedoma, Jiří; Čtvrtlíková, Martina; Blabolil, Petr; Říha, Milan; Kubečka, Jan; Ricard, Daniel; Matěna, Josef
2014 - Czech
Byla vytvořena metodika hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, včetně typologie vodních útvarů. Výběr indikátorových metrik spočíval ve statistických analýzách citlivosti jednotlivých indikátorů k nejvýznamnějšímu stresoru – eutrofizaci. Na základě těchto analýz byla vybrána společenstva a jejich indikátory tak, aby splňovaly požadavky Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES).Byla vytvořena metodika hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, včetně typologie vodních útvarů. Výběr indikátorových metrik spočíval ve statistických analýzách citlivosti jednotlivých indikátorů k nejvýznamnějšímu stresoru – eutrofizaci. Na základě těchto analýz byla vybrána společenstva a jejich indikátory tak, aby splňovaly požadavky Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES). Methodology for the assessment of the ecological potential of heavily modified and artificial water bodies was developed, including water body typology. The selection of indicator metrics was based on statistical analyses of the sensitivity of each of the indicators towards the most significant stressor – eutrophication. According to these results, biological communities and their indicators were selected to comply with the requirements set forth in the Water Framework Directive (2000/60/EC). Keywords: Water Framework Directive; ecological potential; heavy modified water bodies Available at various institutes of the ASCR
Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů - kategorie jezero

Byla vytvořena metodika hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, včetně typologie vodních útvarů. Výběr indikátorových metrik spočíval ve statistických analýzách ...

Borovec, Jakub; Hejzlar, Josef; Znachor, Petr; Nedoma, Jiří; Čtvrtlíková, Martina; Blabolil, Petr; Říha, Milan; Kubečka, Jan; Ricard, Daniel; Matěna, Josef
Biologické centrum, 2014

Metodika ozdravování rybízu od virů a fytoplazem
Sedlák, J.; Špak, Josef; Paprštein, F.; Přibylová, Jaroslava; Svobodová, L.; Kubelková, Darina
2014 - Czech
Cílem práce bylo zjištění zdravotního stavu primárních zdrojů 4 odrůd červeného, 1 odrůdy bílého a 3 odrůd černého rybízu a výzkum techniky ozdravování od virových chorob metodou termoterapie v 39 °C. Testy PCR byl zjištěn výskyt BRV (Black currant reversion virus) a GVBaV (Gooseberry vein banding associated virus) a testy ELISA SLRSV (Strawberry latent ringspot virus) v některých vybraných keřích. Fytoplazmy nebyly zjištěny v testovaných rostlinách. Podařilo se ozdravit jeden klon odrůdy červeného rybízu ´Rubigo´ od GVBaV, jeden klon odrůdy červeného rybízu ´Detvan´ od směsné infekce dvou virů SLRSV a BRV a dva klony odrůdy bílého rybízu ´Orion´ od směsné infekce dvou virů BRV a GVBaV. Oba klony odrůdy červeného rybízu ´Vitan´ zůstaly i po ozdravování infikovány jedním z virů BRV nebo GVBaV, které byly nalezeny i ve výchozím keři před zahájením termoterapie. The aim of this work was to determine the health status of primary resources of 4 red currant cultivars, 1 white currant cultivar and 3 black currant cultivars and research of thermotherapy in 39 °C as a method of sanitation from viral diseases. BRV (Black currant reversion virus) and GVBaV (Gooseberry vein banding associated virus) were detected in some primary resources by PCR. SLRSV (Strawberry latent ringspot virus) was detected by ELISA testing in one bush of a red currant. Phytoplasmas were not present in tested plants. Based on the preliminary results of testing, one clone of red currant cultivar ´Rubigo´ was sanitated from GVBaV, one clone of red currant cultivar ´Detvan´ from mixed infection of two viruses SLRSV and BRV and two clones of white currant cultivar ´Orion´ from mixed infection of two viruses BRV and GVBaV. Both clones of red currant cultivar ´Vitan´ remained infected with one of two viruses (BRV or GVBaV), which were detected in initial bush before the beginning of thermotherapy. Keywords: Thermotherapy; Chemotherapy; Currant Available at various institutes of the ASCR
Metodika ozdravování rybízu od virů a fytoplazem

Cílem práce bylo zjištění zdravotního stavu primárních zdrojů 4 odrůd červeného, 1 odrůdy bílého a 3 odrůd černého rybízu a výzkum techniky ozdravování od virových chorob metodou termoterapie v 39 °C. ...

Sedlák, J.; Špak, Josef; Paprštein, F.; Přibylová, Jaroslava; Svobodová, L.; Kubelková, Darina
Biologické centrum, 2014

Slunéčko východní (Harmonia axyridis) – pomocník v biologické ochraně nebo ohrožení biodiverzity?
Nedvěd, Oldřich
2014 - Czech
Certifikovaná metodika pro praxi popisuje šíření invazního druhu predátora mšic v České republice a v Evropě, umožňuje určení různých vývojových stádií, popisuje potlačení škůdců v různých agroekosystémech, ale i způsoby potlačení přemnožených slunéček v zemědělských kulturách i v domácnostech. Dále je popsáno snižování biodiverzity hmyzích predátorů tímto agresivním druhem, způsoby sběru a chovu slunéček. This certified methodics for practical use describes spreading of an invasive species of predator of aphids in the Czech Republic and in Europe, provides a tool for identification of several developmental stages, describes pest control in various agroecosystems by the ladybird and reduction methods of the ladybird in plant cultures and houses. Decrease of biodiversity of insect predators by the aggresive ladybird, methods of sampling and rearing are described. Keywords: Harmonia axyridis Available at various institutes of the ASCR
Slunéčko východní (Harmonia axyridis) – pomocník v biologické ochraně nebo ohrožení biodiverzity?

Certifikovaná metodika pro praxi popisuje šíření invazního druhu predátora mšic v České republice a v Evropě, umožňuje určení různých vývojových stádií, popisuje potlačení škůdců v různých ...

Nedvěd, Oldřich
Biologické centrum, 2014

Metodika využití molekulárně-genetických markerů sekvencí genů a genetických elementů ve šlechtění a managementu chmele (Humulus lupulus)
Patzak, J.; Matoušek, Jaroslav
2013 - Czech
Podařilo se vyvinout efektivní markerovací systém, kvalitativně vyšší úrovně, na základě sekvencí genů a genetických elementů, získaných skríningem genomových a expresních knihoven, pro šlechtění a management chmele (Humulus lupulus). We have developed an efficient genotyping system, qualitatively onhigher level, based on the sequences of genes and genetic elements, obtained by screening a genomic expression libraries for cultivation and management of hop (Humulus lupulus). Keywords: Humulus lupulus L.; molecular markers; EST-SSR Available at various institutes of the ASCR
Metodika využití molekulárně-genetických markerů sekvencí genů a genetických elementů ve šlechtění a managementu chmele (Humulus lupulus)

Podařilo se vyvinout efektivní markerovací systém, kvalitativně vyšší úrovně, na základě sekvencí genů a genetických elementů, získaných skríningem genomových a expresních knihoven, pro šlechtění a ...

Patzak, J.; Matoušek, Jaroslav
Biologické centrum, 2013

Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy
Krása, J.; Rosendorf, P.; Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Dostál, T.; David, V.; Ansorge, L.; Duras, J.; Janotová, B.; Bauer, M.; Devátý, J.; Strouhal, L.; Vrána, K.; Fiala, D.
2013 - Czech
Tato metodika si klade následující cíle:Umožnit libovolnému řešiteli co nejspolehlivěji vyhodnotit transport splavenin a erozního fosforu ve velkých povodích.Umožnit řešiteli odhadnout význam eroze pro eutrofizaci cílové nádrže.Umožnit řešiteli odhadnout význam ostatních zdrojů fosforu v povodí.Umožnit řešiteli odhadnout další chování nádrže při současném stavu dotace fosforu z povodí.Metodika je doporučenými metodami zaměřena především na řešení ve velkých povodích. This methodology has the following aims: Allow any investigator to evaluate the erosion and transport of sediment phosphorus in large river basins. Allow investigators to estimate the importance of erosion for the eutrophication of the target reservoir. Allow investigators to estimate the importance of other sources of phosphorus in the watershed. Allow investigators to estimate the behavior of the other tanks in the current state of phosphorus loads from the watershed. The methodology is focused on solutions in large river basins. Keywords: erosion; eutrophication; sediment transport Available at various institutes of the ASCR
Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy

Tato metodika si klade následující cíle:Umožnit libovolnému řešiteli co nejspolehlivěji vyhodnotit transport splavenin a erozního fosforu ve velkých povodích.Umožnit řešiteli odhadnout význam eroze ...

Krása, J.; Rosendorf, P.; Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Dostál, T.; David, V.; Ansorge, L.; Duras, J.; Janotová, B.; Bauer, M.; Devátý, J.; Strouhal, L.; Vrána, K.; Fiala, D.
Biologické centrum, 2013

Metodika diagnostiky Clavibacter Michiganensis Subsp. Michiganensis, původce bakteriálního vadnutí rajčete
Kokošková, B.; Mráz, Ivan; Fousek, Jan
2012 - Czech
Předmětem metodiky bylo optimalizovat detekci a determinaci karanténní bakterie Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, původce bakteriálního vadnutí rajčete. Choroba způsobuje značné ekonomické ztráty v skleníkových i polních porostech indeterminantních rajčat ve všech pěstitelských oblastech této plodové zeleniny v ČR i ve světě. Metodika je založena na kombinaci dvou optimalizovaných technik o různém principu účinku, a to imunochemickém (IF) a molekulárním (PCR). Předkládaný diagnostický protokol umožňuje eliminovat případné falešné negativy i pozitivy a zajistit tak co nejvyšší spolehlivost výsledků. Specifická a včasná detekce původce bakteriálního vadnutí rajčete umožní účinnou aplikaci ochranných opatření. The aim of this methodology was optimize detection and determination of quarantine bacterium Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, the causal agent of bacterial canker of tomato, The disease causes high ecomomic losses in main production areas on indeterminate greenhouse and fi eld tomatoes. Methodology is based on a combination of both optimized techniques utilizing different principles of action: immunochemical (IF) and molecular (PCR). The submitted diagnostic protocol alows to eliminate potential false negatives and positives and ensure the highest reliability of results. Specific and timely detection of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis will alow effective aplication of plant protection mesures. Keywords: Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis; tomato; detection; determination Available at various institutes of the ASCR
Metodika diagnostiky Clavibacter Michiganensis Subsp. Michiganensis, původce bakteriálního vadnutí rajčete

Předmětem metodiky bylo optimalizovat detekci a determinaci karanténní bakterie Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, původce bakteriálního vadnutí rajčete. Choroba způsobuje značné ...

Kokošková, B.; Mráz, Ivan; Fousek, Jan
Biologické centrum, 2012

Zpřesnění a standartizace metodiky monitoringu výskytu komárů a postupu pro detekci flavivirů a bunyavirů
Gelbič, Ivan; Šebesta, Oldřich; Růžek, Daniel; Kilian, Patrik
2012 - Czech
Publikace dává základní informace o metodice monitoringu výskytu komárů a o detekci virů. Odchyt homarů – vektorů mnoha onemocnění člověka i domácích zvířat je závislý na typu použitého lapače a atraktantu. Dalším důležitým faktorem je výška zavěšení lapače. Klasické metody pro detekci arbovirů (inokulace na mozcích myšat, CPE buněčné kultuře, atd.) jsou pracné a závislé na orientaci zda dobře rostou in vivo nebo in vitro. Proto nejsou klasické metody vždy vhodné pro rozsáhlá pozorování. PCR metodiky se ukázaly jako efektivní a senzitivní při sledování jednotlivých virů. Doufáme, že tento průvodce popisující metody monitoringu komárů a detekci vorů pomocí RT-PCr bude nápomocen při ochraně zdraví člověka. Použití těchto metod umožní optimalizaci eradikace komárů ekonomicky výhodnými a přírodu chránícími metodami. This publication provides information on the methods of mosquito monitoring and detection of viruses. Capturing of mosquitoes – vectores of many diseases of mans and domestic animals depends on the type of trap and attractant used, another important factor is the height at which the trap is situated. Classical methods for arboviruses detection (suckling mouse brain inoculation, CPE in cell culture, etc.) are laborious and are biased towards viruses that grow well in vitro or in vivo. Thus, these classical methods are not always suitable for large-scale surveillance. PCR-based techniques have been shown to be efficient and sensitive in surveillance for individual virus species. We hope that this guide described methods of monitoring of mosquitoes and detection of viruses by RT-PCR will be helpful for the authority of protection public health. Use of these methods enable optimization of mosquitoes eradication by methods economically advantageous and saving to the nature. Keywords: mosquito monitoring; arboviruses; detection of viruses Available at various institutes of the ASCR
Zpřesnění a standartizace metodiky monitoringu výskytu komárů a postupu pro detekci flavivirů a bunyavirů

Publikace dává základní informace o metodice monitoringu výskytu komárů a o detekci virů. Odchyt homarů – vektorů mnoha onemocnění člověka i domácích zvířat je závislý na typu použitého lapače a ...

Gelbič, Ivan; Šebesta, Oldřich; Růžek, Daniel; Kilian, Patrik
Biologické centrum, 2012

METODICKÝ POSTUP VYUŽITÍ TECHNIK RT-PCR V REÁLNÉM ČASE (QRT-PCR) a RT-PCR PRO DETEKCI VIROIDU VŘETENOVITOSTI HLÍZ BRAMBORU (PSTVd)
Ptáček, J.; Domkářová, J.; Kreuz, L.; Matoušek, Jaroslav
2011 - Czech
Hlavním výsledkem je zavedení molekulárních metod detekce viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru převážně ve šlechtitelských materiálech bramboru Solanum tuberosum. Tyto techniky jsou schopné citlivě a spolehlivě detekovat toto karanténní onemocnění bramboru v libovolném vývojovém cyklu rostlin. The main result is the establishment of molecular detection methods for potato spindle-tuber viroid (PSTVd) in breeding materials from potato Solanum tuberosum. These techniques are able to sensitively and reliably detect this quarantine disease during any developmental phase of potato. Keywords: potato; viroid; RT-PCR; detection Available at various institutes of the ASCR
METODICKÝ POSTUP VYUŽITÍ TECHNIK RT-PCR V REÁLNÉM ČASE (QRT-PCR) a RT-PCR PRO DETEKCI VIROIDU VŘETENOVITOSTI HLÍZ BRAMBORU (PSTVd)

Hlavním výsledkem je zavedení molekulárních metod detekce viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru převážně ve šlechtitelských materiálech bramboru Solanum tuberosum. Tyto techniky jsou schopné citlivě a ...

Ptáček, J.; Domkářová, J.; Kreuz, L.; Matoušek, Jaroslav
Biologické centrum, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases