Number of found documents: 739
Published from to

Ediční příprava zpěvníku Václava Hanky staršího
Nedvědová, Blanka; Hejdová, Tereza
2022 - Czech
Příspěvek přibližuje rukopisný zpěvník lidových písní Václava Hanky staršího z počátku 19. století. Věnuje se popisu rukopisu, pravopisu a problémům, se kterými se museli editoři vypřádat při tvorbě edice (práce s prostorem, strukturování textu, omezení čitelnosti). The paper presents a manuscript songbook of folk songs by Václav Hanka senior from the beginning of the 19th century. It focuses on the description of the manuscript, orthography and the problems that the editors had to deal with when creating the edition (working with space, structuring the text, limitations of readability).\n Keywords: Václav Hanka senior; folklor studies; manuscript; songbook; editig work; ortography; 19th century Available at various institutes of the ASCR
Ediční příprava zpěvníku Václava Hanky staršího

Příspěvek přibližuje rukopisný zpěvník lidových písní Václava Hanky staršího z počátku 19. století. Věnuje se popisu rukopisu, pravopisu a problémům, se kterými se museli editoři vypřádat při tvorbě ...

Nedvědová, Blanka; Hejdová, Tereza
Ústav pro jazyk český, 2022

Cesty v jazyce starých Čechů
Karlíková, Helena
2021 - Czech
Keywords: Old Czech; etymology Available at various institutes of the ASCR
Cesty v jazyce starých Čechů

Karlíková, Helena
Ústav pro jazyk český, 2021

Jak se kde v česku mluví aneb Co víme o dialektech češtiny
Ireinová, Martina; Konečná, Hana
2021 - Czech
V příspěvku jsou představeny jednotlivé nářeční skupiny, podskupiny a typy, jsou uvedeny jejich charakteristické nářeční znaky. Nářečí jsou prezentována zéž ukázkami autentických promluv. The article deals with the question of Czech dialects. It presents the clasification of Czech dialects, their main features and specifics, and discusses in detail their subgroups and subtypes.\n Keywords: dialectology; Czech dialects; Czech Linguistic Atlas Available at various institutes of the ASCR
Jak se kde v česku mluví aneb Co víme o dialektech češtiny

V příspěvku jsou představeny jednotlivé nářeční skupiny, podskupiny a typy, jsou uvedeny jejich charakteristické nářeční znaky. Nářečí jsou prezentována zéž ukázkami autentických promluv....

Ireinová, Martina; Konečná, Hana
Ústav pro jazyk český, 2021

Beleš, cviboch, trnčené koláč aneb jak se dříve hodovalo na Hané
Šimečková, Marta
2021 - Czech
Pro oblast Hané jsou typická moučná jídla, která se konzumovala jako každodenní pečivo, též byla připravována v rámci svátků a lidových obřadů. Článek představuje jednak příspěvek k poznání hanácké lidové kuchyně v dobách minulých, jednak jsou v něm výběrově analyzovány názvy pokrmů, zachycené v nářeční podobě, z hlediska jejich utvoření, původu či sémantické motivace. Region called Hanakia or the Haná region (Central Moravia) is characterized by flour dishes. Some dishes were prepared during the cultural festivals or folk customs, some were consumed daily. The article focuses on this phenomenon of traditional Hanakian cuisine. It selectively analyzes the dialectal names of dishes, especially in terms of their forming, origin and semantic motivation.\n Keywords: dialects; Hanakia/Haná; regional cuisine; loanword; semantic motivation Available at various institutes of the ASCR
Beleš, cviboch, trnčené koláč aneb jak se dříve hodovalo na Hané

Pro oblast Hané jsou typická moučná jídla, která se konzumovala jako každodenní pečivo, též byla připravována v rámci svátků a lidových obřadů. Článek představuje jednak příspěvek k poznání hanácké ...

Šimečková, Marta
Ústav pro jazyk český, 2021

Majuskule v staročeském Žaltáři kapitulním
Voleková, Kateřina
2021 - Czech
Článek se věnuje tomu, jaký vliv měl zápis majuskulí v staročeských žaltářích ze 14. století na obsahovou stránku textů. Majuskule mají v žaltářích odlišnou funkci než v jiných soudobých rukopisných zápisech, kde zpravidla slouží k syntaktickému členění textu, zatímco v žaltářích označují začátky veršů a jsou do textu zapisovány dodatečně odlišnou barvou inkoustu. Ve většině staročeských žaltářů rubrikátoři doplnili majuskule podle předepsané reprezentanty. To však neplatí pro Žaltář kapitulní z 80. let 14. století, jehož rubrikátor se v některých případech opíral o vlastní úsudek a doplnil do textu jiné velké písmeno, než mu předepisovala reprezentanta. Tím mohlo dojít nejen ke změně jednoho slova, ale i k celkovému vyznění daného verše, rubrikátor se tak nezanedbatelnou měrou podílel na výsledném textu staročeských žalmů. The article deals with the influence of the notation of capital letters on the text of the Old Czech Psalters from the 14th century. The capital letters have a different function in the Psalters than in other contemporary manuscripts, where they usually serve for syntactic division of the text, while in the Psalters they mark the beginnings of verses and are written into the text additionally in a different colour of ink. In most Old Czech Psalters, the scribes supplemented the capital letters according to the prescribed letters. However, this does not apply to the so-called Chapter Psalter from the 1380s, whose scribe in some cases relied on his own judgment and added a different capital letter to the text than was prescribed. This could lead not only to a change in one word, but also to the overall meaning of the given Psalm verse, the scribe thus contributed significantly to the final version of the Old Czech Psalms. Keywords: Old Czech; Psalter; verse; capital letters Available at various institutes of the ASCR
Majuskule v staročeském Žaltáři kapitulním

Článek se věnuje tomu, jaký vliv měl zápis majuskulí v staročeských žaltářích ze 14. století na obsahovou stránku textů. Majuskule mají v žaltářích odlišnou funkci než v jiných soudobých rukopisných ...

Voleková, Kateřina
Ústav pro jazyk český, 2021

Na jedno aneb pozvánka na cestu po hospodách a jejich názvech
Šipková, Milena
2021 - Czech
Hospody byly a stále jsou běžnou součástí našeho života, představují výrazný společenský fenomén. Článek se zabývá jednak etymologií a stylovou charakteristikou obecných názvů pro tato zařízení, jednak hlavními typy a motivacemi jejich názvů. Pubs were and still are a common part of our lives, they represent a significant social phenomenon. The article focusses on the etymology and stylistic characteristics of common names of these enterprises, as well as the main types and motivations of their names. Keywords: anoikonyms, names of pubs; names of pubs; Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms Available at various institutes of the ASCR
Na jedno aneb pozvánka na cestu po hospodách a jejich názvech

Hospody byly a stále jsou běžnou součástí našeho života, představují výrazný společenský fenomén. Článek se zabývá jednak etymologií a stylovou charakteristikou obecných názvů pro tato zařízení, ...

Šipková, Milena
Ústav pro jazyk český, 2021

Reflexe starých reálií v češtině: sousedská výpomoc
Janyšková, Ilona
2021 - Czech
Keywords: etymology; semantics; Slavonic languages; unpaid neighbourly help Available at various institutes of the ASCR
Reflexe starých reálií v češtině: sousedská výpomoc

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2021

Literatura a historická jazykověda: na příkladu češtiny
Vykypělová, Taťána
2021 - Czech
Keywords: structuralism; Prague School Available at various institutes of the ASCR
Literatura a historická jazykověda: na příkladu češtiny

Vykypělová, Taťána
Ústav pro jazyk český, 2021

Řečtina jako nástroj identifikace paleoslovenismů ve staré češtině
Vykypěl, Bohumil
2021 - Czech
Autor ukazuje, jak může řečtina pomoci identifikovat paleoslovenismy ve staré češtině. The author demonstrates how Greek can help identifying Paleoslovenisms in Old Czech. Keywords: Old Czech; Greek; etymology Available at various institutes of the ASCR
Řečtina jako nástroj identifikace paleoslovenismů ve staré češtině

Autor ukazuje, jak může řečtina pomoci identifikovat paleoslovenismy ve staré češtině.


The author demonstrates how Greek can help identifying Paleoslovenisms in Old Czech.

Vykypěl, Bohumil
Ústav pro jazyk český, 2021

Homonymie, nebo sémantická diferenciace?
Janyšková, Ilona
2020 - Czech
Článek řeší otázku, zda české chytat ,uchopovat, brát’ a ruské nářeční chitát’ ,kývat, viklat, houpat, kolébat’ vznikly sémantickou diferenciací ze společného praslovanského základu, či zda se jedná o geneticky nepříbuzná homonyma. The article deals with the question of whether Czech chytat ,to catch, grabe, také’ and Russian dialectal chitát’ ,to swing, wobble, waddle’ originated from a common Proto-Slavonic base by semantic differentiation, or whether they are genetically unrelated homonyms. Keywords: lexical parallels; homonymy; Czech; Russian; etymology Available at various institutes of the ASCR
Homonymie, nebo sémantická diferenciace?

Článek řeší otázku, zda české chytat ,uchopovat, brát’ a ruské nářeční chitát’ ,kývat, viklat, houpat, kolébat’ vznikly sémantickou diferenciací ze společného praslovanského základu, či zda se jedná o ...

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases