Number of found documents: 75
Published from to

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015 - Knihovna AV ČR, v. v. i
Lhoták, Martin
2016 - Czech
Keywords: annual report; Academy of Sciences Library Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015 - Knihovna AV ČR, v. v. i

Lhoták, Martin
Knihovna AV ČR, 2016

Zkušenosti s využitím EIZ pro hodnocení vědy
Mika, Pavel
2015 - Czech
Příspěvek představí základní možnosti využití elektronických informačních zdrojů pro hodnocení vědy z hlediska bibliometrie. Informační systémy CRIS a komerční citační databáze obsahují informace využitelné pro hodnocení jednotlivých vědců, vědeckých pracovišť a organizací, ale i celých vědních oborů nebo regionů v rámci světového porovnání. Informace získané analýzou uložených dat – bibliografických záznamů, případně citačních vazeb mezi nimi mohou vypovídat o postavení hodnocené jednotky z hlediska počtu, vědeckého ohlasu a částečně i kvality (měřené citovaností) jednotlivých druhů vědeckých výsledků a jejich podíl na domácí, světové produkci. Nejzajímavější informace mohou poskytnout právě data o citačních vazbách. Dále je možné sledovat oborové zaměření či přímo aktuální témata pomocí analýzy klíčových slov. Analýzou autorské spolupráce získáme pohled na mezinárodní propojení vědního prostoru. This post introduces basic applications of electronic information resources for research evaluation in terms of bibliometrics, ie quantitative methods of data analysis. Current research information systems (CRIS) and commercial citation databases contain information useful for evaluating individual scientists, scientific institutions and organizations, but also the entire scientific disciplines or regions in the global comparison. Information obtained by the analysis of stored data – bibliographic records or citation relationships between them can say something about the evaluated unit rated in terms of numbers of scientific impact and partly quality (measured by citation rate) of various kinds of scientific results and their share in domestic or global production. The most interesting information can be provided by citation data. It is also possible to focus on research field or current topics by keywords analysis. We can get a view on international network of scientists by analyzing the author's coope­ration. Keywords: Bibliometrics; Research evaluation Fulltext is available at external website.
Zkušenosti s využitím EIZ pro hodnocení vědy

Příspěvek představí základní možnosti využití elektronických informačních zdrojů pro hodnocení vědy z hlediska bibliometrie. Informační systémy CRIS a komerční citační databáze obsahují informace ...

Mika, Pavel
Knihovna AV ČR, 2015

ProArc – open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů
Nezbedová, Martina
2015 - Czech
Produkční a archivační systém ProArc je volně dostupný nástroj na výrobu a editaci popisných, technických a administrativních metadat k digitalizovaným i born digital dokumentům. Systém umožňuje vytvoření importních dat pro systém Kramerius. Jedním z výstupů jsou PSP balíčky vytvořené podle NDK standardů Národní knihovny. Na vývoji systému ProArc spolupracuje Knihovna AV ČR, v. v. i. s firmou INCAD, která zajišťuje analytické a programátorské práce. Od roku 2013, kdy byl tento systém plně nasazen v Digitalizačním centru KNAV, v něm bylo zpracováno více než 400 tisíc stran různých typů dokumentů. Systém začínají v současné době využívat i další instituce. Ve vývoji je archivační část, která umožní propojení na systém Archivematica. Příspěvek představí ProArc z pohledu zpracovatele. Systém ProArc je jedním z výstupů projektu Česká digitální knihovna. Cílem celého projektu je vytvoření jednotného rozhraní nad digitálními knihovnami v ČR pro koncové uživatele a poskytování dat pro mezinárodní projekty. Projekt je financován z programu NAKI Ministerstva kultury ČR. ProArc – the production and archiving system is freely available tool for producing and editing descriptive, technical and administrative metadata to digitized and born digital documents. The system allows you to create import data for the Kramerius system. One of the outputs are PSP packages created according to NDK standards of the National Library. ProArc system has been developed by the Library of the Academy of Sciences of the Czech Republic in collaboration with INCAD, which provides programming and analytical work. Since 2013, when the system was fully deployed in the Digitalization Centre of the Academy of Sciences Library, more than 400,000 pages of different types of documents have been processed . Currently, the system is also being implemented in other institutions. The archive section is being developed that will allow connection to the Archivematica system. ProArc will be presented from the perspective of the processor. ProArc system is one of the outputs of the Czech Digital Library project. The aim of the project is to create a single interface of digital libraries in the Czech Republic for end users and to provide data for international projects. The project is funded by the NAKI programme of the Ministry of Culture. Keywords: digitization; descriptive, technical and administrative metadata; NDK standards; open source; archiving Fulltext is available at external website.
ProArc – open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů

Produkční a archivační systém ProArc je volně dostupný nástroj na výrobu a editaci popisných, technických a administrativních metadat k digitalizovaným i born digital dokumentům. Systém umožňuje ...

Nezbedová, Martina
Knihovna AV ČR, 2015

Proměny frontispisů v bohemikální nenáboženské literatuře 17. století s ohledem na obchodní strategie českých a moravských tiskařů, nakladatelů a knihkupců
Beránková, Hana
2015 - Czech
Příspěvek je zaměřen na komplexní analýzu frontispisů (specifických knižních ilustrací barokního období umístěných před titulním listem), vyskytujících se v nenáboženských tiscích vytištěných v českých zemích v 17. století, a to zejména s ohledem na marketingové strategie českých a moravských tiskařů, nakladatelů a knihkupců. The article deals with the complex analysis of the frontispieces (specific type of baroque book illustrations placed in front of the title page)found in Bohemical nonreligious literature of the 17th century with special regard to marketing strategies of the Czech and Moravian printers, publishers and booksellers. Keywords: frontispieces; book illustrations; marketing strategies; book culture Available at various institutes of the ASCR
Proměny frontispisů v bohemikální nenáboženské literatuře 17. století s ohledem na obchodní strategie českých a moravských tiskařů, nakladatelů a knihkupců

Příspěvek je zaměřen na komplexní analýzu frontispisů (specifických knižních ilustrací barokního období umístěných před titulním listem), vyskytujících se v nenáboženských tiscích ...

Beránková, Hana
Knihovna AV ČR, 2015

České digitalizační projekty, jejich výsledky a agregace
Lhoták, Martin
2015 - Czech
Fulltext is available at external website.
České digitalizační projekty, jejich výsledky a agregace

Lhoták, Martin
Knihovna AV ČR, 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 - Knihovna AV ČR, v. v. i
Lhoták, Martin
2015 - Czech
Keywords: annual report; Academy of Sciences Library Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 - Knihovna AV ČR, v. v. i

Lhoták, Martin
Knihovna AV ČR, 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 - Knihovna AV ČR, v. v. i
Lhoták, Martin
2014 - Czech
Keywords: annual report; Academy of Sciences Library Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 - Knihovna AV ČR, v. v. i

Lhoták, Martin
Knihovna AV ČR, 2014

KNIHOVNY.CZ : Centrální portál českých knihoven v polovině roku 2014
Stoklasová, Bohdana
2014 - Czech
Fulltext is available at external website.
KNIHOVNY.CZ : Centrální portál českých knihoven v polovině roku 2014

Stoklasová, Bohdana
Knihovna AV ČR, 2014

Centrální portál českých knihoven KNIHOVNY.CZ – aktuální stav a plánovaný harmonogram
Lhoták, Martin
2014 - Czech
Fulltext is available at external website.
Centrální portál českých knihoven KNIHOVNY.CZ – aktuální stav a plánovaný harmonogram

Lhoták, Martin
Knihovna AV ČR, 2014

Centrální portál českých knihoven
Stoklasová, Bohdana
2013 - Czech
Příspěvek je věnován národnímu projektu Centrální portál českých knihoven – KNIHOVNY.CZ. Popisuje jeho hlavní i dílčí cíle, současný stav, cíle pro rok 2013 a výhled do roku 2015 a 2020. Zasazuje projekt do Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 - 2015. Popisuje jeho organizační a finanční zajištění, přínosy v případě jeho úspěšné realizace, ale v závěru upozorňuje i na rizika, která mohou jeho realizaci zkomplikovat. The paper focuses on the national project KNIHOVNY.CZ – The Central Portal of Czech Libraries (CPL). It outlines its aims, the current state, the objectives for 2013 and its outlook until 2015 and 2020. It describes the CPL is one of the principle aims of the Concept of the Development of Libraries in the CR for 2011–2015 and explains its organisation and funding, assets and also risks. Keywords: Central portal; Czech libraries; cooperation Fulltext is available at external website.
Centrální portál českých knihoven

Příspěvek je věnován národnímu projektu Centrální portál českých knihoven – KNIHOVNY.CZ. Popisuje jeho hlavní i dílčí cíle, současný stav, cíle pro rok 2013 a výhled do roku 2015 a 2020. Zasazuje ...

Stoklasová, Bohdana
Knihovna AV ČR, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases