Number of found documents: 371
Published from to

Zpřístupňování pramenů kodikologické povahy v prvním desetiletí 21. století
Petr, Stanislav
2015 - Czech
Referát přináší přehled české kodikologické produkce v letech 2001-2011. Všímá si především katalogů rukopisů, edic rukopisných textů a publikací zabývajících se knižní malbou. The author presents the discipline of codicology and offers an overview of the catalogues listing individual manuscript collections in the Czech Republic. After a description of the Czech catalogues, the paper addresses its attention to scholars of Czech literature based abroad. In the conculuding part of the study, the author examines the issue of exhibitions in the Czech Republic, giving an overview of catalogues from exhibitions presentig Czech history and bookart. Keywords: codicology; Czech history Available at various institutes of the ASCR
Zpřístupňování pramenů kodikologické povahy v prvním desetiletí 21. století

Referát přináší přehled české kodikologické produkce v letech 2001-2011. Všímá si především katalogů rukopisů, edic rukopisných textů a publikací zabývajících se knižní malbou....

Petr, Stanislav
Masarykův ústav a Archiv, 2015

War Injuries in the World War I
Smrčka, V.; Mádlová, Vlasta
2014 - English
The paper describes the medical officer during the First World War at the front. Describes transport wounded soldiers from the front, the ways of their first treatment to treatment in field hospitals. The First World War brought about the development of numerous medical fields and the introduction of completely new, such as plastic surgery. Keywords: history of medicine; war injuries; World War I Available at various institutes of the ASCR
War Injuries in the World War I

The paper describes the medical officer during the First World War at the front. Describes transport wounded soldiers from the front, the ways of their first treatment to treatment in field hospitals. ...

Smrčka, V.; Mádlová, Vlasta
Masarykův ústav a Archiv, 2014

Jahnův pomník v Chebu. Památka německého turnerství v Čechách
Kessler, Vojtěch
2013 - Czech
Případová studie popisuje genezi vývoje, vzniku a tzv. druhého života, symbolický obsah a význam největší památky německého turnerství na našem území – dnes již téměř zapomenutého obřího Jahnova pomníku v Chebu. The contribution takes the form of the case study which would describe the evolution of the movement, its creation and also its so called "second life" together with symbolic meaning of the movement and the importance of the biggest landmark connected with the German turner movement – the gigantic monument of F. L. Jahn in Cheb which is nearly forgotten in these days. Keywords: Cheb, Czech Republic; Friedrich Ludwig Jahn; monument Available at various institutes of the ASCR
Jahnův pomník v Chebu. Památka německého turnerství v Čechách

Případová studie popisuje genezi vývoje, vzniku a tzv. druhého života, symbolický obsah a význam největší památky německého turnerství na našem území – dnes již téměř zapomenutého obřího Jahnova ...

Kessler, Vojtěch
Masarykův ústav a Archiv, 2013

Vědec v politice
Tomeš, Josef
2013 - Czech
Studie shrnuje a hodnotí působení předního českého přírodovědce profesora Bohumila Němce (1873-1966) v politickém životě. Připomíná jeho činnost v pokrokářském hnutí devadesátých let 19. století, v mladočeské straně po roce 1907 a v národně demokratické straně v meziválečném období, jeho roli v domácím odboji za první světové války, při vzniku samostatného československého státu, v poslanecké sněmovně a v senátu první republiky i v čele Národní rady československé. Podrobně rozebírá historii Němcovy kandidatury na úřad prezidenta republiky v prosinci 1935, kdy se stal protihráčem Edvarda Beneše a dočkal se za to tvrdé kritiky z "hradního" politického tábora. Všímá si též jeho konfrontace s politickými poměry po druhé světové válce i ambivalentního vztahu komunistického režimu vůči jeho osobnosti a posléze objevuje pozdní reflexe prezidentské volby roku 1935 v profesorových denících z konce života. Dokazuje, že Bohumil Němec byl po celý svůj život homo politicus s vyhraněnými liberálně nacionalistickými názory a postoji a že k prezidentské kandidatuře přistupoval jako politicky vyzrálý a zkušený člověk. The paper sums up and evaluates the political activities of the prominent Czech natural scientist Professor Bohumil Němec (1873-1966). It mentions his work in the progressive movement at the end of the 19th century, in the Young Czech Party after 1907 and in the national democratic party in the interwar period, his role in the home resistance during the World War I, his part at the proclamation of the independent Czechoslavak state, in the Chamber of Deputies, Senate and National Czechoslovak Council. It details the background of his candidacy for the President of the Republic in December 1935, when he stood against Edvard Beneš and earned a harsh criticism from the political faction of the "Castle". It observes his confrontation with the political situation after the World War II and the ambivalent attitude of the Communist regime towards his personality. In the end, it reveals his recollections of the presidential election of 1935 written down in the diaries during his last years. It proves that Bohumil Němec was a homo politicus for all his life with clearly defined liberal-nationalist conviction and that his presidential candidacy was a decision of a politically mature and experienced man. Keywords: Němec, Bohumil; biography Available at various institutes of the ASCR
Vědec v politice

Studie shrnuje a hodnotí působení předního českého přírodovědce profesora Bohumila Němce (1873-1966) v politickém životě. Připomíná jeho činnost v pokrokářském hnutí devadesátých let 19. století, v ...

Tomeš, Josef
Masarykův ústav a Archiv, 2013

Sociální dějiny na počátu 21. století. Bilance a perspektivy
Kučera, Rudolf
2013 - Czech
Kapitola se věnuje bilanci a perspektivám současného výzkumu sociálních ději. Shrnuje některé klíčové zahraniční debaty v oboru a sleduje současné splývání sociálních dějin s kulturně-historickými přístupy. The chapter reviews the contemporary research on social history as well as discerns some of the current perspectives for future research. It summarizes some key debates within the field and overviews the contemporary blending of social history with various versions of culturah approaches. Keywords: social history; Czech historiography; Anglo-American historiography Available at various institutes of the ASCR
Sociální dějiny na počátu 21. století. Bilance a perspektivy

Kapitola se věnuje bilanci a perspektivám současného výzkumu sociálních ději. Shrnuje některé klíčové zahraniční debaty v oboru a sleduje současné splývání sociálních dějin s kulturně-historickými ...

Kučera, Rudolf
Masarykův ústav a Archiv, 2013

Ne z popela, ale z prachu: první kroky ke zpřístupnění historického fondu Masarykova ústavu AV ČR
Tydlitátová, Michaela; Tydlitát, B.
2012 - Czech
Příspěvek popisuje novou metodu zpřístupnění velkého a cenného knihovního fondu, jehož původní uspořádání se nezachovalo a ke kterému neexistuje žádný katalog. Metoda byla aplikována na sbírce starých tisků (1501-1800) z knihovny Ústavu T. G. Masaryka; nyní ve správě Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Metoda je založena na pořízení tří souborů dat: přepis původního přírůstkového seznamu do digitální podoby, fyzická inventarizace knih v depozitáři a evidenční fotodokumentace. Data lze propojit s použitím přírůstkového čísla jako klíče. Příspěvek představuje i praktické zkušenosti s metodou a výhody jejího použití v celku přibližně 10.000 starých tisků. Příspěvek popisuje novou metodu zpřístupnění velkého a cenného knihovního fondu, jehož původní uspořádání se nezachovalo a ke kterému neexistuje žádný katalog. Metoda byla aplikována na sbírce starých tisků (1501-1800) z knihovny Ústavu T. G. Masaryka; nyní ve správě Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Metoda je založena na pořízení tří souborů dat: přepis původního přírůstkového seznamu do digitální podoby, fyzická inventarizace knih v depozitáři a evidenční fotodokumentace. Data lze propojit s použitím přírůstkového čísla jako klíče. Příspěvek představuje i praktické zkušenosti s metodou a výhody jejího použití v celku přibližně 10.000 starých tisků. Keywords: rare books Available at various institutes of the ASCR
Ne z popela, ale z prachu: první kroky ke zpřístupnění historického fondu Masarykova ústavu AV ČR

Příspěvek popisuje novou metodu zpřístupnění velkého a cenného knihovního fondu, jehož původní uspořádání se nezachovalo a ke kterému neexistuje žádný katalog. Metoda byla aplikována na sbírce starých ...

Tydlitátová, Michaela; Tydlitát, B.
Masarykův ústav a Archiv, 2012

Šimákova historická vlastivěda a vlastivědné sborníky (teorie a praxe)
Kábová, Hana
2012 - Czech
Příspěvek charakterizuje úsilí a aktivity prvního profesora historické vlastivědy Josefa Vítězslava Šimáka (1870–1941) vedoucí k založení regionálních vlastivědných periodik, a to jak v rovině teoretické, resp. metodické (v kontextu jeho pojetí historické vlastivědy), tak v rovině praktické (konkrétní časopisy Šimákova rodného kraje: Od Ještěda k Troskám, Boleslavan, Sborník okresu železnobrodského, Lomnicko nad Popelkou, Bezděz, Krkonoše). Problematiku sleduje od 90. let 19. století do konce Šimákova života. The contribution describes effort and activities of the first Professor of historical homeland study Josef Vítězslav Šimák (1870-1941), which led to establishing regional history periodicals, both in theory and metodology or in practice (particular periodicals of Šimák´s home region such as Od Ještěda k Troskám, Boleslavan, Sborník okresu železnobrodského, Lomnicko nad Popelkou, Bezděz, Krkonoše). The contribution covers the period since the 1890s until Šimák´s death. Keywords: Šimák, Josef Vítězslav; Czech regional history Available at various institutes of the ASCR
Šimákova historická vlastivěda a vlastivědné sborníky (teorie a praxe)

Příspěvek charakterizuje úsilí a aktivity prvního profesora historické vlastivědy Josefa Vítězslava Šimáka (1870–1941) vedoucí k založení regionálních vlastivědných periodik, a to jak v rovině ...

Kábová, Hana
Masarykův ústav a Archiv, 2012

O ideovém a politickém odkazu českého básníka
Tomeš, Josef
2011 - Czech
Příspěvek shrnuje ideové a politické postoje i konkrétní politickou činnost Viktora Dyka od počátku 20. století do jeho smrti v roce 1931. Snaží se ukázat specifičnost jeho nacionalismu, vyznačujícího se výrazným mravním fundamentem i kritikou do řad vlastního národa a postulujícího náročný, maximalistický národně politický program, a stručně se zastavuje u podstaty Dykových sporů a polemik s T. G. Masarykem. The contribution sums up the ideological and political attitudes and the actual political activity of Viktor Dyk from the beginning of the 20th century to his death in 1931. It attempts to show the specificity of his nationalism which was significant for its strong morale foundation and for the criticism towards his own nation, which also postulated a demanding national-political program of maximum possible. It briefly looks into essential of the differences and controversies between Dyk and T. G. Masaryk. Keywords: Dyk, Viktor Available at various institutes of the ASCR
O ideovém a politickém odkazu českého básníka

Příspěvek shrnuje ideové a politické postoje i konkrétní politickou činnost Viktora Dyka od počátku 20. století do jeho smrti v roce 1931. Snaží se ukázat specifičnost jeho nacionalismu, vyznačujícího ...

Tomeš, Josef
Masarykův ústav a Archiv, 2011

Rosika a sovětika ve fondech Edvarda Beneše a jeho spolupracovníků
Šťovíček, Ivan
2011 - Czech
Příspěvek představuje rosika a sovětika v archivních fondech E. Beneš, J. Smutný, E. Táborský a H. Ripka z let 1918-1948. The article deals with Russian and Soviet documents and notes in the archival personal papers of E. Beneš, J. Smutný, E. Táborský and H. Ripka from the years 1918-1948. Keywords: Beneš, Edvard; USSR, historical sources Available at various institutes of the ASCR
Rosika a sovětika ve fondech Edvarda Beneše a jeho spolupracovníků

Příspěvek představuje rosika a sovětika v archivních fondech E. Beneš, J. Smutný, E. Táborský a H. Ripka z let 1918-1948....

Šťovíček, Ivan
Masarykův ústav a Archiv, 2011

Sudetoněmecký katolicismus (1918-1945) v pohledu současné německé a české historiografie
Kunštát, Miroslav
2010 - Czech
Příspěvek se zabývá novějšími pracemi německých a českých historiků (např. Kurta A. Hubera, Daniela Langhanse, Rainera Bendela, Rudolfa Grulicha, Emila Valaseka, Ines Luftové , Jaroslava Šebka a dalších) k problematice sudetoněmeckého katolicismu v letech 1918-1945, tj. formováním jeho identity a svébytné spirituality, rozvojem jeho moderních církevních a politických institucí a vztahem k národnostním otázkám obecně, od raných 30. let pak především k nacionálnímu socialismu. The contribution deals with the latest publications of German and Czech historians (e.g. Kurt A. Huber, Daniel Langhans, Rainer Bendel, Rudolf Grulich, Emil Valasek, Ines Luft, Jaroslav Šebek and others) on the issue of Sudeten German catholicism in the years 1918-1945, i.e. on the formation of its modern identity and distinctive spirituality, on the development of its modern religious and political institutions and on the perceptions of national issues in general, from the early 1930s primarily of the German national socialism. Keywords: Sudeten German Catholicism; historiography Available at various institutes of the ASCR
Sudetoněmecký katolicismus (1918-1945) v pohledu současné německé a české historiografie

Příspěvek se zabývá novějšími pracemi německých a českých historiků (např. Kurta A. Hubera, Daniela Langhanse, Rainera Bendela, Rudolfa Grulicha, Emila Valaseka, Ines Luftové , Jaroslava Šebka a ...

Kunštát, Miroslav
Masarykův ústav a Archiv, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases