Number of found documents: 274
Published from to

Pracovně motivační dopady návrhů daňových změn na zaměstnance
Kalíšková, Klára; Münich, Daniel; Šoltés, Michal
2023 - Czech
V této studii analyzujeme dopady změn daní a povinných odvodů zaměstnanců, tak jak je navrhuje vládní konsolidační balíček představený v květnu 2023. Detailně se věnujeme i dopadům omezení slevy na manžela či manželku s nízkými příjmy. Zatímco existující analýzy se soustředí především na vyčíslení přerozdělovacích efektů a dopadů na daňový výnos, naše analýza sleduje i proměnu motivací k práci, tedy motivace pracovat či nepracovat a motivace pracovat více nebo méně. Ukazujeme, jak návrh změní průměrné, mezní a participační daňové sazby. Zatímco průměrná daňová sazba vypovídá o daňovém zatížení příjmů a říká, jaká část nákladů práce je odváděna ve formě daní a odvodů, další dva ukazatele souvisejí s motivací pracovat. Mezní daňová sazba popisuje motivaci pracovat více nebo méně hodin a participační daňová sazba motivaci k participaci na trhu práce (nebo naopak k odchodu z něj). Poskytujeme tedy tzv. ex ante analýzu očekávaných dopadů vládního balíčku na míru zdanění různých skupin obyvatel a jejich pracovní motivace. Ex post analýzu behaviorálních efektů tohoto balíčku, tedy jeho dopadů na participaci na trhu práce nebo počet odpracovaných hodin, přirozeně není možné provést před samotnou implementací daňových opatření. In this study, we analyse the impact of the changes to taxes and compulsory contributions for employees as proposed in the government's consolidation package unveiled in May 2023. We also look in detail at the impact of the restrictions on the low-income spouse allowance. While existing analyses focus primarily on quantifying redistributive effects and the impact on tax revenue, our analysis also looks at the transformation of incentives to work, i.e., incentives to work or not work and incentives to work more or less. We show how the proposal will change average, marginal and participation tax rates. While the average tax rate tells us about the tax burden on income and how much of the cost of labour is paid in taxes and levies, the other two indicators are related to the incentive to work. The marginal tax rate describes the incentive to work more or fewer hours, and the participation tax rate the incentive to participate in (or leave) the labour market. We thus provide an ex ante analysis of the expected effects of the government package on the tax rates of different groups of the population and their work motivation. Ex post analysis of the behavioural effects of this package, i.e. its impact on labour market participation or the number of hours worked, is naturally not possible before the actual implementation of the tax measures. Keywords: tax system; TAXBEN model; income tax Fulltext is available at external website.
Pracovně motivační dopady návrhů daňových změn na zaměstnance

V této studii analyzujeme dopady změn daní a povinných odvodů zaměstnanců, tak jak je navrhuje vládní konsolidační balíček představený v květnu 2023. Detailně se věnujeme i dopadům omezení slevy na ...

Kalíšková, Klára; Münich, Daniel; Šoltés, Michal
Národohospodářský ústav, 2023

Rozdíly v přísnosti známkování žáků a dopady na vzdělanostní aspirace
Münich, Daniel; Protivínský, Tomáš
2022 - Czech
Pro žáky a jejich rodiče představují známky ve škole klíčovou informaci formující i vzdělávací a kariérní ambice. 87 % žáků devátých ročníků s jedničkou z matematiky chce vystudovat vysokou školu. Mezi žáky s trojkou chce na VŠ jen 39 %. Mezi základními školami panují v přísnosti známkování velké rozdíly. Klasifikace žáků se stejnými akademickými výsledky se mezi školami liší v průměru o celý klasifikační stupeň. Při stejných dovednostech mají žáci z přísně známkujících škol nižší studijní ambice oproti žákům z mírně známkujících škol. Známky na vysvědčení také často představují jedno z přijímacích kritérií na středních školách a víceletých gymnáziích. Rozdíly v přísnosti známkování a zásadní role známek při plánování budoucí vzdělávací dráhy mohou tedy vést k chybným rozhodnutím žáků a rodičů, neefektivitám ve vzdělávacím systému a k suboptimální alokaci talentů. For students and their parents, school grades are a key piece of information that helps to shape educational and career ambitions. We find that 87% of Czech ninth graders with an A in mathematics want to go to university. Among students with a C, only 39% have the same aspiration. There is wide variation in the strictness of grading across Czech primary schools. On average, grades awarded can differ by as much as a full letter grade between stricter and more moderately grading schools. Even when they in fact have measurably equivalent skills, students from schools that grade more strictly have lower academic aspirations than students from schools that grade more moderately. Grades on report cards are also often among the admissions criteria for secondary schools and high schools. Differences in the strictness of grading and the crucial roles of grades in planning future educational paths can therefore lead to misguided decisions by students and parents, inefficiencies in the education system, and suboptimal allocation of talent. Keywords: primary schools; school grades; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Rozdíly v přísnosti známkování žáků a dopady na vzdělanostní aspirace

Pro žáky a jejich rodiče představují známky ve škole klíčovou informaci formující i vzdělávací a kariérní ambice. 87 % žáků devátých ročníků s jedničkou z matematiky chce vystudovat vysokou školu. ...

Münich, Daniel; Protivínský, Tomáš
Národohospodářský ústav, 2022

Publikační výkonnost panelistů Grantové agentury ČR (2019–2021)
Bajgar, Matěj
2022 - Czech
Cílem výzkumu bylo zjistit, nakolik vědecké výsledky členů hodnotících panelů Grantové agentury České republiky (GA ČR) potvrzují jejich vědeckou erudovanost pro hodnocení návrhů Standardních projektů GA ČR. The aim of this research has been to find out to what extent the scientific results of the members of the Czech Science Foundation (GA ČR) evaluation panels confirm their erudition for evaluating GA ČR Standard Project proposals. Keywords: Czech Science Foundation; evaluation panels; publication performance Fulltext is available at external website.
Publikační výkonnost panelistů Grantové agentury ČR (2019–2021)

Cílem výzkumu bylo zjistit, nakolik vědecké výsledky členů hodnotících panelů Grantové agentury České republiky (GA ČR) potvrzují jejich vědeckou erudovanost pro hodnocení návrhů Standardních projektů ...

Bajgar, Matěj
Národohospodářský ústav, 2022

Státní zaměstnanci a úředníci: kde pracují a za kolik?
Bartušek, D.; Bouchal, Petr; Janský, Petr
2022 - Czech
V českém veřejném sektoru je zaměstnána (přepočteno na plné úvazky) téměř pětina pracovních sil země. Téměř polovina (464 tisíc) z tohoto téměř milionu zaměstnanců byla v roce 2020 placena ze státního rozpočtu a nazýváme je státními zaměstnanci. Nadpoloviční část státních zaměstnanců připadá na příspěvkové organizace (265 tisíc), kde dominují zaměstnanci regionálního školství. Menší část ostatních státních zaměstnanců (198 tisíc) spadá pod řadu různorodých organizací, od armády a policii až po ministerstva a úřady práce. Jen malou část státních zaměstnanců lze označit za státní úředníky. Těch v roce bylo zhruba 78 tisíc, což představuje 8 % zaměstnanců veřejného sektoru a 17 % státních zaměstnanců. S ohledem na to, jak velká je často věnována pozornost tématu počtu státních úředníků ve veřejných debatách, jsou jejich počty i podíly poměrně nízké. Almost one fifth of the Czech Republic's workforce (calculated in full time equivalents) is employed in the public sector. In 2020, almost half (464,000) of these almost one million employees were paid out of the state budget and can be considered state employees. More than half (265,000) of the country's state employees are employed in state-funded institutions, in particular schools. The remaining, smaller share of state employees (198,000) work in a wide variety of other public organizations, including the armed forces, the police force, government ministries and job centres. Only a small proportion of state employees can be considered to be civil servants. In 2020 there were about 78,000 of these, which is approximately 8% of all public sector workers and 17% of state employees. This number is rather low in both absolute and relative terms, and stands in contrast to the substantial attention frequently paid in public debate to how many civil servants the country has. Keywords: state employees; civil servants; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Státní zaměstnanci a úředníci: kde pracují a za kolik?

V českém veřejném sektoru je zaměstnána (přepočteno na plné úvazky) téměř pětina pracovních sil země. Téměř polovina (464 tisíc) z tohoto téměř milionu zaměstnanců byla v roce 2020 placena ze státního ...

Bartušek, D.; Bouchal, Petr; Janský, Petr
Národohospodářský ústav, 2022

Spočítali jsme za vás: dopady zrušení superhrubé mzdy, snížení odvodů na sociální pojištění a zavedení daňových prázdnin
Kalíšková, Klára; Šoltés, Michal
2022 - Czech
Poslední rok přinesl mnoho změn ve zdanění práce v České republice. Daňové zákony přijaté v prosinci 2020 a červenci 2021 sníží příjmy veřejných rozpočtů v roce 2022 přibližně o 116 mld. Kč. Zaměstnanci tak v tomto roce odvedou na dani z příjmu méně než polovinu toho, kolik by odvedli bez přijatých daňových změn. Odvodové zatížení zaměstnanců se snížilo u všech příjmových skupin, nízkopříjmový zaměstnanci však z koláče úspor získají disproporčně méně. Zaměstnanci v nízkopříjmové pětině ušetří v letošním roce v průměru 500 Kč měsíčně, zatímco ti ve vysokopříjmové pětině v průměru 4 000 Kč měsíčně. Přijaté daňové zákony výrazně zvýšily podíl zaměstnanců, kteří platí nulovou nebo zápornou daň z příjmu (tedy pobírají tzv. daňový bonus na děti). Prostor pro další snižování daně z příjmu je tak již omezený, obzvláště u poplatníků, kteří čerpají slevu na dani na dítě a na manželku/la s nízkým příjmem. In the past year, the Czech Republic has seen plenty of changes in how employment income is taxed. Tax legislation adopted in December 2020 and July 2021 will reduce public revenues in 2022 by about 116 billion CZK. In other words, in 2022 employees will pay less than half the income tax that they would have paid without these tax changes. Average tax rates have been reduced for all income groups, although low-income employees will gain a disproportionately small slice of this savings pie. Employees in the lowest income quintile will save 500 CZK per month on average, whereas those in the highest income quintile will save an average of 4,000 CZK each month. The newly adopted tax legislation has substantially increased the share of employees who pay zero or negative income tax (i.e. receive what is known as the child tax bonus). There is thus little room for any further income tax reduction, especially for taxpayers who claim tax relief for their children or low-earning spouse. Keywords: social security; tax legislation; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Spočítali jsme za vás: dopady zrušení superhrubé mzdy, snížení odvodů na sociální pojištění a zavedení daňových prázdnin

Poslední rok přinesl mnoho změn ve zdanění práce v České republice. Daňové zákony přijaté v prosinci 2020 a červenci 2021 sníží příjmy veřejných rozpočtů v roce 2022 přibližně o 116 mld. Kč. ...

Kalíšková, Klára; Šoltés, Michal
Národohospodářský ústav, 2022

Odchody z učitelské profese v Evropě
Federičová, Miroslava; Pertold, Filip
2022 - Czech
Tato krátká studie shrnuje zjištění původního empirického výzkumu dlouhodobých trendů v opouštění učitelské profese v evropských regionech včetně České republiky. Tento fenomén má v některých ohledech podobný charakter napříč zeměmi, ale také existují výrazné regionální rozdíly. Pro Českou republiku a celý středoevropský region zemí zjišťujeme, že během ekonomické transformace dochází k odlivu mladých učitelů-mužů z učitelské profese. To je pravděpodobně způsobeno lepšími možnostmi v alternativních profesích. Transformace tak značně přispěla k feminizaci učitelské profese. This short study summarises the findings of original empirical research on long-term trends in teachers exiting the profession in all European regions, including the Czech Republic. We find similar patterns in some respects across all countries, but there are significant regional differences. For the Czech Republic and countries in the entire Central European region, we find that, during the economic transformation from 1990-2000 more young male teachers left the teaching profession. This is likely due to more lucrative opportunities in alternative professions. The economic transformation significantly contributed to the feminization of the teaching profession. Keywords: teacher turnover; educational system; European countries Fulltext is available at external website.
Odchody z učitelské profese v Evropě

Tato krátká studie shrnuje zjištění původního empirického výzkumu dlouhodobých trendů v opouštění učitelské profese v evropských regionech včetně České republiky. Tento fenomén má v některých ohledech ...

Federičová, Miroslava; Pertold, Filip
Národohospodářský ústav, 2022

Platy učitelů v roce 2021: vrchol dosažen a co dál?
Münich, Daniel; Smolka, Vladimír
2022 - Czech
Úroveň učitelských platů v dlouhodobém horizontu spoluurčuje atraktivitu učitelské profese a zajišťuje dostatečný zájem o profesi. Výběrovost profese, jak na straně vysokoškolské přípravy, tak během kariéry stimuluje kvalitu práce učitelů. Jde však o dlouhodobé procesy realizované průběžnými příchody a odchody do a z profese a dalším vzděláváním. Proto lze dopady učitelských platů na zájem o profesi, kvalitu práce učitelů a vzdělávací výsledky vysledovat až s odstupem let, spíše dekád. Relativní platy učitelů vůči ostatním platům v ekonomice je důležitým ukazatelem. Takto poměřované platy učitelů v České republice (ČR) patřily až do roku 2017/2018 k nejnižším v rámci celé EU, respektive několika desítek ekonomicky nejvyspělejších zemí světa (OECD). V roce 2021, díky nebývale dynamickému tempu zvyšování po několik let v řadě, se relativní platy českých učitelů výrazně přiblížily průměru zemí OECD i EU. V roce 2021 dosáhly úrovně 122 % průměrných mezd v ekonomice. Vládě A. Babiše se tak během několika let podařilo to, co se nepodařilo žádné vládě předchozí. Podařilo se jí výrazně přiblížit naplnění ambiciózního programového závazku, kterému po špatných zkušenostech z minula věřil málokdo. Udržení dosažené relativní úrovně učitelských platů v dalších letech bude vyžadovat jejich zvyšování tempem růstu nominálních mezd v ekonomice. Ve výhledu roku 2022 relativní platy učitelů však zřejmě mírně poklesnou na 119 %. Za slibů daných v létě při vyjednávání vlády s odbory se tam zřejmě udrží i v roce 2023. Minulou i současnou vládou přislibované úrovně 130 % učitelské platy rozhodně nedosáhnou, platy širší skupiny pedagogických pracovníků už vůbec ne. In the long term, the level of teacher salaries co-determines the attractiveness of the teaching profession and ensures sufficient interest in choosing to embark on a career in teaching. The selectivity of the profession, both in the process of university preparation and during the career itself, stimulates the quality of teachers’ work. However, these are long-term processes, occurring through continuous entry into and exit out of the profession and through further training. Therefore, the effects of teacher salaries on interest in the profession, teacher quality and educational outcomes can only be traced over a period of years, or rather decades. The level of teacher salaries relative to other salaries in the economy is an important indicator. Until 2017/2018, teacher salaries in the Czech Republic (CR) were among the lowest in the EU and top ten most economically advanced countries in the world (OECD). In 2021, however, thanks to an unusually dynamic rate of increase for several years in a row, salaries of Czech teachers reached levels significantly closer to the average of OECD and EU countries, reaching 122% of the average salaries in the Czech economy. Thus, in just a few years, the government of Andrej Babiš achieved what no previous government had managed to do: it succeeded in making significant steps towards fulfilling its ambitious commitment, which few people had believed was possible given the lack of success the past. In the coming years, maintaining the achieved relative level of teacher salaries will require increasing them at the rate of nominal wage growth in the economy. However, relative teacher salaries are likely to fall slightly to 119% in the 2022 outlook. Based on promises made in the summer following the government’s negotiations with unions, salaries are likely to remain at the same level in 2023. Teacher salaries will certainly not reach the 130% level promised by the previous and current governments, let alone the salaries of the wider pedagogical workforce. Keywords: teachers’ salaries; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Platy učitelů v roce 2021: vrchol dosažen a co dál?

Úroveň učitelských platů v dlouhodobém horizontu spoluurčuje atraktivitu učitelské profese a zajišťuje dostatečný zájem o profesi. Výběrovost profese, jak na straně vysokoškolské přípravy, tak během ...

Münich, Daniel; Smolka, Vladimír
Národohospodářský ústav, 2022

Energetická krize nezaměstnanost zatím moc nezvýšila: blesková analýza vývoje registrované nezaměstnanosti
Grossmann, Jakub; Münich, Daniel
2022 - Czech
Dopady krize covid-19 na registrovanou nezaměstnanost již téměř odezněly. Odhlédnuto od každoročních sezónních efektů registrovaná míra nezaměstnanosti v prosinci ’22 mírně vzrostla. Česká míra nezaměstnanosti však zůstává nejnižší v celé EU27. Rozdíly v míře nezaměstnanosti žen a mužů se v posledním roce znatelně zvýšily. Profesní, vzdělanostní a věkové rozdíly přetrvávají. Energetická krize dosud neměla výraznější dopad nejen na nezaměstnanost, ale ani na příliv nově nezaměstnaných. The effects of the covid-19 crisis on registered unemployment have almost subsided. Excluding annual seasonal effects, the registered unemployment rate rose slightly in December '22. However, the Czech unemployment rate remains the lowest in the EU27. The gender gap in unemployment rates has widened noticeably over the past year. Occupational, educational and age differences persist. The energy crisis has not yet had a significant impact on unemployment, nor on the inflow of newly unemployed. Keywords: energy crisis; unemployment Fulltext is available at external website.
Energetická krize nezaměstnanost zatím moc nezvýšila: blesková analýza vývoje registrované nezaměstnanosti

Dopady krize covid-19 na registrovanou nezaměstnanost již téměř odezněly. Odhlédnuto od každoročních sezónních efektů registrovaná míra nezaměstnanosti v prosinci ’22 mírně vzrostla. Česká míra ...

Grossmann, Jakub; Münich, Daniel
Národohospodářský ústav, 2022

Dlouhodobá dědictví osvobození Sudet Rudou a americkou armádou
Grossmann, Jakub; Jurajda, Štěpán
2022 - Czech
Vynucená migrace je spojena s traumaty milionů lidí vyhnaných ze svých domovů, ale velmi málo se ví o osudech těch, kteří se vyhnání vyhnuli a stali se minoritou v nové společnosti. Tato analýza odhaluje, jak a do jaké míry ovlivnily způsob a rozsah poválečného odsunu německého obyvatelstva z území Sudet dlouhodobý společenský vývoj v zemi. Forced migration results in trauma to the millions of people displaced from their homes, but very little is known about the fate of those who avoided expulsion and became a minority in the new society. This analysis reveals how and to what degree the manner and extent of the post-war expulsion of the German population from the Sudetenland influenced the country’s long-term social development. Keywords: forced migration; displacement; ethnic cleansing Fulltext is available at external website.
Dlouhodobá dědictví osvobození Sudet Rudou a americkou armádou

Vynucená migrace je spojena s traumaty milionů lidí vyhnaných ze svých domovů, ale velmi málo se ví o osudech těch, kteří se vyhnání vyhnuli a stali se minoritou v nové společnosti. Tato analýza ...

Grossmann, Jakub; Jurajda, Štěpán
Národohospodářský ústav, 2022

Chudoba a sociální dávky v sociálně vyloučených lokalitách
Federičová, Miroslava; Kalíšková, Klára; Zapletalová, Lucie
2022 - Czech
Studie prezentuje unikátní analýzu životních podmínek osob a domácností v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) z hlediska jejich příjmů a ohrožení chudobou ve srovnání s běžnou populací. Zvláštní pozornost věnujeme míře využívání sociálních dávek a jejich účinnosti při snižování míry chudoby. Analýza je založena na unikátních datech z šetření životních podmínek v sociálně vyloučených lokalitách (SVL-SILC), provedeného v roce 2020 Agenturou pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj a z dat šetření „Životní podmínky“ (EU-SILC) Českého statistického úřadu z roku 2020. This study presents a unique analysis of the living conditions of individuals and households in socially excluded localities (SELs) in terms of their income and exposure to poverty, compared to the average population. Special attention is paid to the receipt of social benefits and their effectiveness in reducing poverty. The analysis is based on unique data from living conditions in a socially excluded localities survey (SEL-SILC), conducted in 2020 by the Agency for Social Inclusion of the Czech Ministry of Regional Development, and from data from the Living Conditions Survey (EU-SILC) conducted by the Czech Statistical Office in 2020. Keywords: socially excluded localities; social benefits; poverty Fulltext is available at external website.
Chudoba a sociální dávky v sociálně vyloučených lokalitách

Studie prezentuje unikátní analýzu životních podmínek osob a domácností v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) z hlediska jejich příjmů a ohrožení chudobou ve srovnání s běžnou populací. Zvláštní ...

Federičová, Miroslava; Kalíšková, Klára; Zapletalová, Lucie
Národohospodářský ústav, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases