Number of found documents: 36
Published from to

Učitelé a zdraví 4
Řehulka, Evžen; Řehulková, Oliva
2002 - Czech
Publikace Učitelé a zdraví 4 prezentuje 22 příspěvků, které se přímo vztahují k problematice zdraví učitelů a jsou zarámovány studiemi, které buď ukazují obecně stav vědy v bádání o zdraví z jedné strany, anebo ukazují některé důsledky související s našimi hlavními otázkami, které mohou být cenné pro hlubší pochopení základního problému Publication Teachers and Health 4 present 22 study are describing all of problems of teachers health are complete study. The study produce state of science health or produce record be connected with our head questions, that they could be valuable for better understanding elementary problem. Keywords: Teachers; Health; School; zdraví Available at various institutes of the ASCR
Učitelé a zdraví 4

Publikace Učitelé a zdraví 4 prezentuje 22 příspěvků, které se přímo vztahují k problematice zdraví učitelů a jsou zarámovány studiemi, které buď ukazují obecně stav vědy v bádání o zdraví z jedné ...

Řehulka, Evžen; Řehulková, Oliva
Psychologický ústav, 2002

Učitlé a zdraví 4
Řehulková, Oliva; Řehulka, Evžen
2002 - Czech
The publication contains 23 special studies by psychologists, hygienists, pedagogues and physiologists; the studies were either presented in the international conference that took place on 20-21 September 2001 in Brno, or inspired by this conference. Keywords: teacher; personality; social support; osobnost Available at various institutes of the ASCR
Učitlé a zdraví 4

The publication contains 23 special studies by psychologists, hygienists, pedagogues and physiologists; the studies were either presented in the international conference that took place on 20-21 ...

Řehulková, Oliva; Řehulka, Evžen
Psychologický ústav, 2002

Českomoravská psychologická společnost na prahu dvacátého prvního století
Heller, Daniel
2002 - Czech
Autor v příspěvku charakterizuje Česko-moravskou psychologickou společnost (ČMPS) a její současné aktivity. Zabývá se kategoriemi členství ve společnosti, mezinárodními vazbami společnosti, informačním a poradenským servisem společnosti a zejména hlavními oblastmi její činnosti. Podává přehled o sekcích a pracovních skupinách Česko-moravské psychologické společnosti. Stručně se zmiňuje o vztahu výzkumu a praxe z hlediska společnosti. Uvádí stručnou historii společnosti a významné osobnosti naší psychologie. Informuje o studiu oboru psychologie. Zdůrazňuje problematiku regulace psychologické činnosti a s ní související etický kód. Závěrem prezentuje psychologické časopisy publikované v České republice včetně Zpravodaje ČMPS a uvádí kontakty na Česko-moravskou psychologickou společnost a její zástupce. The author characterises the Czech-Moravian Psychological Association (Česko-moravská psychologická společnost - ČMPS) and its contemporary activities. He deals with membership categories, with international contacts of the Association, with the informational and counselling service of the Association, and especially with the main spheres of activity of the Association. He gives an overview of divisions and working groups of the Czech-Moravian Psychological Association. He mentions briefly the relation of research and practice, application fields, respectively. He introduces the brief history of the Association and the important personalities of the Czech psychology. Information concerning the psychological training is presented. The problems of regulations of psychological activities and the connected code of ethics for psychologists are emphasised. In the conclusion, psychological journals published in the Czech Republic including the Newsletter of ČMPS (published since 1990) and contacts to Czech-Moravian Psychological Association and its representatives are presented. Keywords: Czech-Moravian Psychological Association; divisions of the Czech-Moravian Psychological Association; Czech psychology Available at various institutes of the ASCR
Českomoravská psychologická společnost na prahu dvacátého prvního století

Autor v příspěvku charakterizuje Česko-moravskou psychologickou společnost (ČMPS) a její současné aktivity. Zabývá se kategoriemi členství ve společnosti, mezinárodními vazbami společnosti, ...

Heller, Daniel
Psychologický ústav, 2002

Pracovní zatížení a syndrom vyhoření
Šolcová, Iva; Hrachovinová, T.
2001 - Czech
Ve studii jsou popsány charakteristiky pracovního zatížení zdravotníchsester, některé jejich osobnostní charakteristiky a úroveň syndromuvyhoření. Uvedené proměnné jsou srovnávány u sester vykonávajících prácina různých odděleních. In the study workload, some personality characteristics and a level ofbornout syndrome in the sample of nurses is sddressed. These variablesare compared with the respect to the specializations of the nurses. Keywords: burnout syndrome; nurse; resilience Available at various institutes of the ASCR
Pracovní zatížení a syndrom vyhoření

Ve studii jsou popsány charakteristiky pracovního zatížení zdravotníchsester, některé jejich osobnostní charakteristiky a úroveň syndromuvyhoření. Uvedené proměnné jsou srovnávány u sester ...

Šolcová, Iva; Hrachovinová, T.
Psychologický ústav, 2001

Psychologické otázky adolescence
Řehulková, Oliva; Řehulka, Evžen
2001 - Czech
Publikace obsahuje referáty, které byly prezentovány na semináři o psychologických otázkách adolescence. Setkání se uskutečnilo 1.června 2001 v Brně a zúčastnily se ho psychologové, pedagogové a lékaři z celé republiky i ze Slovenska. The publication is concetrated accounts. There were present in seminar of 1st June 2001 in Brno where psychologists, pedagogues and doctors from Czech republic and from Slovakia. Keywords: Adolescence; personality; five-factor model; osobnost Available at various institutes of the ASCR
Psychologické otázky adolescence

Publikace obsahuje referáty, které byly prezentovány na semináři o psychologických otázkách adolescence. Setkání se uskutečnilo 1.června 2001 v Brně a zúčastnily se ho psychologové, pedagogové a ...

Řehulková, Oliva; Řehulka, Evžen
Psychologický ústav, 2001

Učitelé a zdraví 3
Řehulka, Evžen; Řehulková, Oliva
2001 - Czech
Konference Učitelé a zdraví 3 se konala v září roku 2000 v Brně a vedle našich odborníků se jí zúčastnili také zahraniční vědečtí pracovníci. Základem sborníku jsou příspěvky, které se přímo vztahují k problematice zdraví učitelů a jsou zarámovány studiemi, které buď ukazují obecně stav vědy v bádání o zdraví z jedné strany, anebo ukazují některé důsledky související s našimi hlavními otázkami, které mohou být cenné pro hlubší pochopení základního problému. The conference Teachers and Health 3 was in September 2000 in Brno with our specialists and foreign scientists. The accounts sre describing all of problems of teachers health are compltete study. The study produce state of science health or produce record be connected with our head questions, that they could be valuable for better understanding elementary problem. Keywords: Teacher; gender; teacher stress; pohlaví Available at various institutes of the ASCR
Učitelé a zdraví 3

Konference Učitelé a zdraví 3 se konala v září roku 2000 v Brně a vedle našich odborníků se jí zúčastnili také zahraniční vědečtí pracovníci. Základem sborníku jsou příspěvky, které se přímo vztahují ...

Řehulka, Evžen; Řehulková, Oliva
Psychologický ústav, 2001

Sociální procesy a osobnost 2000: Sborník příspěvků Brno
Blatný, Marek; Svoboda, M.; Ruisel, I.; Výrost, J.
2001 - Czech
Sborník obsahuje 37 příspěvků prezentovaných na konferenci Sociální procesy a osobnost, která se uskutečnila 5. ů 6. října 2000 v Brně. Collection contains 37 contributions presented on the conference Social Processes and Personality held in Brno, October 5-6, 2000. Keywords: Social psychology; personality psychology Available at various institutes of the ASCR
Sociální procesy a osobnost 2000: Sborník příspěvků Brno

Sborník obsahuje 37 příspěvků prezentovaných na konferenci Sociální procesy a osobnost, která se uskutečnila 5. ů 6. října 2000 v Brně....

Blatný, Marek; Svoboda, M.; Ruisel, I.; Výrost, J.
Psychologický ústav, 2001

Mentální stavy: funkce jejich pojetí v identifikaci paradigmat současné kognitivní psychologie
Sedláková, Miluše
2000 - Czech
Příspěvek je zkrácenou verzí posteru. Je věnován problematicementálních stavů, s nimiž operuje především "teorie mysli" afolková psychologie. Autorka se zabývá především vymezenímtohoto druhu mentálních entit a výčtem jejich charakteristickýchznaků. Dále poukazuje na základní rozpor uvnitř informačníhoparadigmatu, jehož projevem je vznik paradigmatu reprezentacionismuprotikladného k paradigmatu prezentacionismu. Obě tato paradigmatalze charakterizovat mj. odlišným postojem k možnostem zapracovatmentální stavy do vědecké psychologie. The article is an abbreviated version of the poster. It deals withthe subject matter of mental states, the concept of which is employedprimarily by "theory of mind" and folk psychology. The autor focuseson delimitating this kind of mental entities and listing theircharacteristic attributes. She further points out the basiccontradiction within the information paradigm, the manifestationof which is the formation of representationist paradigm contrapositiveto that of presentationism. Both these paradigms can be characterized,among others, by different attitude towards the possibility ofincorporating the concept of mental states to scientific psychology. Keywords: paradigm of presentationism; paradigm of representationism; cognitive psychology; kognitivní psychologie Available at various institutes of the ASCR
Mentální stavy: funkce jejich pojetí v identifikaci paradigmat současné kognitivní psychologie

Příspěvek je zkrácenou verzí posteru. Je věnován problematicementálních stavů, s nimiž operuje především "teorie mysli" afolková psychologie. Autorka se zabývá především vymezenímtohoto druhu ...

Sedláková, Miluše
Psychologický ústav, 2000

Psychologické a zdravotní aspekty nezaměstnanosti: vliv sociální opory
Šolcová, Iva; Kebza, V.
2000 - Czech
Sdělení se zabívá některými psychologickými a zdravotními důsledkynezaměstnanosti, představuje sociální oporu jako protektivní faktorve vztahu stres-nemoc a zaměřuje se na možný protektivní vliv sociálníopory v souvislosti s nezaměstnaností. The contribution deals with some psychological and medical impacts ofunemployment. It presents social support as a protective factor in thestress-illness relation and it deals with possible protective effectof social support at unemployment. Keywords: social support; inequalities in health; unemployment Available at various institutes of the ASCR
Psychologické a zdravotní aspekty nezaměstnanosti: vliv sociální opory

Sdělení se zabívá některými psychologickými a zdravotními důsledkynezaměstnanosti, představuje sociální oporu jako protektivní faktorve vztahu stres-nemoc a zaměřuje se na možný protektivní vliv ...

Šolcová, Iva; Kebza, V.
Psychologický ústav, 2000

Mentální stavy: funkce jejich pojetí v identifikaci paradigmat současné kognitivní psychologie
Sedláková, Miluše
2000 - Czech
Příspěvek je zkrácenou verzí posteru. Je věnován problematicementálních stavů, s nimiž operuje především teorie mysli a folkovápsychologie. The article is an abbreviated version of the poster. It deals withthe subject matter of mental states, the concept of which isemployed primarily by "theory of mind" and folk psychology. Keywords: cognitive psychology; mental states; paradigm of representationism; kognitivní psychologie Available at various institutes of the ASCR
Mentální stavy: funkce jejich pojetí v identifikaci paradigmat současné kognitivní psychologie

Příspěvek je zkrácenou verzí posteru. Je věnován problematicementálních stavů, s nimiž operuje především teorie mysli a folkovápsychologie....

Sedláková, Miluše
Psychologický ústav, 2000

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases