Number of found documents: 98
Published from to

Archeologický ústav Kondakova v letech 1938-1945
Jančárková, Julie
2009 - Czech
Stat‘ja posvjaščena rabote Archeologičeskogo instituta im. N. P. Kondakova v period 1938-1945 gg., a imenno probleme pereezda instituta v Belgrad, osnovaniju tam otdelenija, sporu pražskogo i belgradskogo otdelenij. V tjaželyje gody Vtoroj mirovoj vojny Institu smog izdat´tri naučnych sbornika, zančitelńo popolnit´ biblioteku, sobranije ikon, sobranie monet i provesti restavraciju ikon. V lekcijach i diskussijach prinjali učastije K. Schwarzenberg, J. Vašica, K. Svoboda, J. Girsa, J. Klecanda, F. Gerke, A. V. Florovskij, S. V. Marakujev, A. D. Grigorjev i dr. The article is devoted to scientific work of Kondakov’s Institute in Prague in the period of 1938–1945. The question is a removal of the Institute to Belgrad and foundation of a filial there, a controversy between Prague’s department and Belgrad’s filial. In the course hard times of WWII the Institute was able to publish 3 collections of scientific articles, to supplement considerable its librery, its collections of icons and coins and to accomplish a restoration of icons. Such scientists as K. Schwarzenberg, J. Vašica, K. Svoboda, J. Girsa, J. Klecanda, F. Gerke, A. V. Florovskij, S. V. Marakujev, A. D. Grigorjev i dr. were partisipants of lections and discusions. Keywords: Kondakov Archaeological Institute; Seminarium Kondakovianum; Kondakov, N. P.; Schwarzenberg, Karl Available at various institutes of the ASCR
Archeologický ústav Kondakova v letech 1938-1945

Stat‘ja posvjaščena rabote Archeologičeskogo instituta im. N. P. Kondakova v period 1938-1945 gg., a imenno probleme pereezda instituta v Belgrad, osnovaniju tam otdelenija, sporu pražskogo i ...

Jančárková, Julie
Slovanský ústav, 2009

Mozaiky v Apamei - mozaika jako text
Drbal, Vlastimil
2008 - Czech
Příspěvek se zabývá vybranými mozaikami ze syrské Apameie a načrtává jejich možnou interpretaci v kontextu pozdní antiky. The contribution deals with some mosaics from Apamea in Syria and tries to interpret them in the context of Late Antiquity. Keywords: mosaics; linguistics; Syria Available at various institutes of the ASCR
Mozaiky v Apamei - mozaika jako text

Příspěvek se zabývá vybranými mozaikami ze syrské Apameie a načrtává jejich možnou interpretaci v kontextu pozdní antiky....

Drbal, Vlastimil
Slovanský ústav, 2008

Několik slov úvodem – Vstăpitelni dumi
Černý, Marcel; Grigorov, D.
2008 - Czech
Keywords: Czech-Bulgarian cultural, literary and economic relations; Czech-Bulgarian reciprocity Available at various institutes of the ASCR
Několik slov úvodem – Vstăpitelni dumi

Černý, Marcel; Grigorov, D.
Slovanský ústav, 2008

Matematik s básnivou duší. Nad bulharistickým dílem Vladislava Šaka (1860-1941)
Černý, Marcel
2008 - Czech
Studie se zabývá činností matematika, novináře a překladatele Vladislava Šaka (1860-1941) v oblasti česko-bulharských kulturních vztahů. Snaží se syntetizovat znalosti o Šakově bulharistickém přínosu (překládal Ch. Boteva, I. Vazova, K. Christova, E. Bagrjanu, K. Veličkova aj.; napsal mj. sbírku sonetů Pod Vitoší, 1905; Bulharsko-český slovník, 1910-1913; Knihu bulharsko-české konversace, 1913; Česko-bulharský slovník, 1926) na základě dostupné literatury i doposud badatelsky nevyužitých archivních pramenů (např. Šakovy autobiografie, jejíž edice je součástí studie, či jediného rozsáhlejšího souboru jeho korespondence, Šakových listů Adolfu Černému, hlavnímu redaktorovi Slovanského přehledu, do něhož Šak přispíval; částečně pod pseudonymem Martin Prentov). Zcela nově jsou zpracovány Šakovy osobní a pracovní styky s K. Veličkovem. The study puts emphasis on the Czech-Bulgarian cross cultural works of a mathematician, journalist and translator Vladislav Šak (1860-1941). The study aspires to merge knowledge regarding Šak’s bulgarian studies contribution (he has translated Ch. Botev, I. Vazov, K. Christov, E. Bagrjana, K. Veličkov and others; among others he has written set of sonnets "Pod Vitoší", 1905; "Bulharsko-český slovník", 1910-1913; "Kniha bulharsko-české konversace", 1913; "Česko-bulharský slovník", 1926) on the basis of available literature as well as so far unexplored sources (e.g. Šak’s autobiography that has been published within this study, or the only broader correspondence collection, Šak’s letters addressed to Adolf Černy, the main editor of "Slovanský přehled", into which Šak used to regularly contribute partly under the pen-name Martin Prentov). Both Šak’s personal and professional relationships with K. Veličkov have been described for the first time. Keywords: Czech-Bulgarian literary relations; Czech interpreters; Šak, Vladislav, 1860-1941; Černý,Adolf, 1864-1952 Available at various institutes of the ASCR
Matematik s básnivou duší. Nad bulharistickým dílem Vladislava Šaka (1860-1941)

Studie se zabývá činností matematika, novináře a překladatele Vladislava Šaka (1860-1941) v oblasti česko-bulharských kulturních vztahů. Snaží se syntetizovat znalosti o Šakově bulharistickém přínosu ...

Černý, Marcel
Slovanský ústav, 2008

K rukopisným zachováním církevněslovanské legendy o svaté Anastázii
Čajka, František
2008 - Czech
Pojednání je věnováno čtyřem rukopisným zachováním církevněslovanské legendy o svaté Anastázii. The study evaluates a textological character four manuscipts of the Church Slavonic Life of saint Anastasia. Keywords: hagiography; manuscripts; Old Church Slavonic; Church Slavonic Available at various institutes of the ASCR
K rukopisným zachováním církevněslovanské legendy o svaté Anastázii

Pojednání je věnováno čtyřem rukopisným zachováním církevněslovanské legendy o svaté Anastázii....

Čajka, František
Slovanský ústav, 2008

Řecko-staroslověnský index - možnosti a limity
Zábranský, Lukáš
2008 - Czech
Možnosti a limity Řecko-staroslověnského indexu. Greek-Old Church Slavonic index - possibilities and limitations. Keywords: Greek; Old Church Slavonic; linguistics Available at various institutes of the ASCR
Řecko-staroslověnský index - možnosti a limity

Možnosti a limity Řecko-staroslověnského indexu.


Greek-Old Church Slavonic index - possibilities and limitations.

Zábranský, Lukáš
Slovanský ústav, 2008

Ekumenická myšlenka u Františka Dvorníka
Vavřínek, Vladimír
2007 - Czech
Jedním z ústředních témat vědeckých prací světoznámého byzantologa českého původu Františka Dvorníka byla otázka příčin a vývoje rozkolu mezi západní (katolickou) a východní (ortodoxní) církví. Počátky jejich nedorozumění sledoval už ve svých velkých knihách věnovaných cyrilometodějské misii na Velké Moravě a plně pak svou thesi vyložil ve svém díle o tzv. Fotiovu schismatu. Jeho myšlenky došly plného uznání nejenom v odborném světě, ale i v církvi zejména v souvislosti s II. Vatikánským koncilem. One of the central themes of the scholarly work of the world renowned Byzantinist of Czech origin Professor Francis Dvorník was the question of the causes and development of the rift between the Western (Catholic) and Eastern (Orthodox) Churches. He examined the beginnings of their conflicts already in his first books devoted to the Cyrillo-Methodian mission in Great Moravia and he dealt in full with his thesis in his major work entitled The Schism of Photius. Dvorník’s ideas won recognition not only in the scholarly world but also, in particular in the connection with the Second Vatican Ecumenical Council, in the Catholic Church. Keywords: idea of ecumenicalism; Dvornik, Francis Available at various institutes of the ASCR
Ekumenická myšlenka u Františka Dvorníka

Jedním z ústředních témat vědeckých prací světoznámého byzantologa českého původu Františka Dvorníka byla otázka příčin a vývoje rozkolu mezi západní (katolickou) a východní (ortodoxní) církví. ...

Vavřínek, Vladimír
Slovanský ústav, 2007

Konkurence pádů pravovalenčního objektového komplementu. Výzkum syntakticko-sémantické problematiky na korpusovém materiálu
Skwarska, Karolína
2007 - Czech
Článek ukazuje metodologické aspekty práce s korpusovým materiálem při zpracování syntakticko-sémantického tématu. The paper shows the methodological aspects of the work with corpora using examples from them for the syntactical-semantic theme. Keywords: corpus; linguistics; syntactical-semantic theme; methodological aspects Available at various institutes of the ASCR
Konkurence pádů pravovalenčního objektového komplementu. Výzkum syntakticko-sémantické problematiky na korpusovém materiálu

Článek ukazuje metodologické aspekty práce s korpusovým materiálem při zpracování syntakticko-sémantického tématu....

Skwarska, Karolína
Slovanský ústav, 2007

Monolog, dialog nebo polylog? A.Vozněsenskij a G.Sapgir jako součást postmodernistického diskursu ruské literatury
Ulbrechtová, Helena
2007 - Czech
Studie analyzuje texty Eskiz poemy A. Vozněsenského a poému Stariki G. Sapgira a srovnává paralely v pojetí subjektu a objektu či dekonstrukci kanonických filozofických výroků. The study analyses the texts Eskiz poemy from A. Voznsenski and the poem Stariki of G. Sapgir and compares the parallels in the concept of subject and object or the deconstruction of the canonical philosophical premises. Keywords: Russian postmodern literature Available at various institutes of the ASCR
Monolog, dialog nebo polylog? A.Vozněsenskij a G.Sapgir jako součást postmodernistického diskursu ruské literatury

Studie analyzuje texty Eskiz poemy A. Vozněsenského a poému Stariki G. Sapgira a srovnává paralely v pojetí subjektu a objektu či dekonstrukci kanonických filozofických výroků....

Ulbrechtová, Helena
Slovanský ústav, 2007

K staroslověnskému a církevněslovanskému vsemogy
Čajka, František
2007 - Czech
Studie se zabývá otázkou stratifikace staroslověnského a církevněslovanského lexika. Na materiálu výskytu lexému vsemogy konfrontuje autor statické (resp. genetické) pojetí J. Schaeken a I. Wiehlové s reálným stavem výskytu zmiňovaného lexému v jednotlivých stsl. a csl. rukopisech. The paper deals with the question of stratification of Old Church Slavonic and Church Slavonic vocabulary in time and space. Using the example of the word vsemogy author confront static (i.e. genetic) approach of J. Schaeken and I. Wiehl with facts in individual manuscripts of Old Church Slavonic and Church Slavonic. Keywords: Old Church Slavonic; Church Slavonic; lexikology Available at various institutes of the ASCR
K staroslověnskému a církevněslovanskému vsemogy

Studie se zabývá otázkou stratifikace staroslověnského a církevněslovanského lexika. Na materiálu výskytu lexému vsemogy konfrontuje autor statické (resp. genetické) pojetí J. Schaeken a I. Wiehlové s ...

Čajka, František
Slovanský ústav, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases