Number of found documents: 90
Published from to

Chování ionosférických driftů během superbouře v listopadu 2004
Kouba, Daniel
2014 - Czech
V tomto článku jsou prezentovány výsledky získané zpracováním driftových měření ve vrstvé F ionosféry ze stanice Průhonice. Tyto výsledky lze rozdělit do dvou částí - zkoumání pravidelného chování klidné ionosféry a demonstraci chování ionosféry během silné geomagnetické bouře. Za pravidelné chování lze považovat denní a sezónní variace i variace odpovídající slunečnímu cyklu. Chování ionosféry za klidných podmínek je důležité znát z důvodu studia vlivu vybraných událostí. Těmi mohou být geomagnetické bouře, zatmění Slunce, přechody výrazných meteorologických front apod. V článku jsou shrnuty některé výsledky popsané v disertační práci [Kouba, 2014]. Pokud bude známo chování driftů za klidných podmínek i během různých poruch ionosféry, bude v budoucnu možno realizovat i předpovědi dynamiky ionosférických vrstev. This article presents results obtained by processing the measurement drift in the F layer of the ionosphere from the Pruhonice observatory.Diurnal and seasonal behaviour of the ionosphere is examined. The effect of strong geomagnetic storms on the ionosphere is presented. Keywords: ionospheric F-layer; geomagnetic storm; drift measurements Available at various institutes of the ASCR
Chování ionosférických driftů během superbouře v listopadu 2004

V tomto článku jsou prezentovány výsledky získané zpracováním driftových měření ve vrstvé F ionosféry ze stanice Průhonice. Tyto výsledky lze rozdělit do dvou částí - zkoumání pravidelného chování ...

Kouba, Daniel
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Geomagnetická aktivita a její vliv na ionosféru
Mošna, Zbyšek; Koucká Knížová, Petra
2014 - Czech
Cl anek se zab yv a vazbou geomagnetick e aktivity na ionosf eru. Je pops an mechanismus pusoben poru sen eho meziplanetarního pole slune cn ho v etru na zemsk e magnetick e pole v r uzn ych oblastech (vysok e a n zk e s rky). V praktick e c asti jsou prezentov any v ysledky m e ren z vertik aln ho ionosf erick eho sondov an v obdob geomagneticky poru sen e situace z oblasti st redn ch s rek ze stanice Pr uhonice. Je uk az an pokles maxim aln elektronov e koncentrace a zm ena v y sek vrstvy F2. Keywords: ionosféra; geomagnetická aktivita Available at various institutes of the ASCR
Geomagnetická aktivita a její vliv na ionosféru

Cl anek se zab yv a vazbou geomagnetick e aktivity na ionosf eru. Je pops an mechanismus pusoben poru sen eho meziplanetarního pole slune cn ho v etru na zemsk e magnetick e pole v r uzn ych ...

Mošna, Zbyšek; Koucká Knížová, Petra
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Akusticko-gravitační, přílivové a planetární vlny v ionosféře
Koucká Knížová, Petra; Mošna, Zbyšek; Potužníková, Kateřina
2014 - Czech
Neutrální atmosféra je důležitým faktorem ovlivňujícím stav ionosféry. Analyzujeme vliv vln v oblasti period minuty (akustické vlny) až dny (planetární vlny). Neutral atmosphere affects strongly the ionosphere. We study influence of the neutral wave activity on the ionosphere in range of periods from minutes to days (acoustic waves to planetary waves). Keywords: acoustic waves; gravity waves; vertical coupling Available at various institutes of the ASCR
Akusticko-gravitační, přílivové a planetární vlny v ionosféře

Neutrální atmosféra je důležitým faktorem ovlivňujícím stav ionosféry. Analyzujeme vliv vln v oblasti period minuty (akustické vlny) až dny (planetární vlny)....

Koucká Knížová, Petra; Mošna, Zbyšek; Potužníková, Kateřina
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Změny profilů elektronové koncentrace a TEC v průběhu vysoké sluneční aktivity
Boška, Josef; Mošna, Zbyšek
2014 - Czech
Keywords: geomagnetic storm; ionospheric storm; total electron content Available at various institutes of the ASCR
Změny profilů elektronové koncentrace a TEC v průběhu vysoké sluneční aktivity

Boška, Josef; Mošna, Zbyšek
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Vliv nově vzniklé jezerní plochy na mikroklima
Bartůňková, Kristýna; Sokol, Zbyněk
2013 - Czech
Příspěvek se zabývá vlivem nově vzniklé jezerní plochy na lokální klima. Je motivován napuštěním antropogenního jezera Most na místě bývalého lomu Ležáky v severních Čechách. Vlivy na mikroklima, způsobené změnami ve fyzicko-geografických charakteristikách lokality, jsou zkoumány pomocí idealizovaných výpočtů numerického modelu COSMO, jehož součástí je také model jezera FLake. Vstupní přízemní data jsou získána měřením na meteorologické observatoři Kopisty a na stanici na jezeře, která měří rovněž teplotu vody v 16 vertikálních profilech až do hloubky 20 m. Pro popis vertikálního profilu atmosféry jsou využity analýzy meteorologických polí z Evropského střediska pro střednědobou předpověď (ECMWF). Z prvních výsledků vyplývá, že velká jezera zřetelně ovlivňují přízemní teplotu vzduchu v zimních a především v letních měsících, kdy za určitých meteorologických situací způsobují ochlazení vzduchu při zemském povrchu o více než 2°C. Se zvyšující se vzdáleností od zemského povrchu pochopitelně vliv jezera klesá. V horizontální rovině je vliv na změnu teploty patrný do vzdálenosti cca 3 km. In this contribution the impact of new water area on local climate is studied. The area of interest is newly originated lake Most in northern Bohemia. The impacts on microclimate that are evoked by physic-geographical changes in the area are studied by the help of the NWP model COSMO. The part of this model is Lake Model FLake. Input data are measured at the meteorological observatory Kopisty and at the lake station that measures also the water temperature in 16 vertical levels to the depth of 20 m. First results show significant influence of lake existence on air temperature, especially in summer months (June, July and August). The maximum influence is 1.2°C cooling in the surface level of the atmosphere. With the rising distance from the surface the impact on air temperature is decreasing. Keywords: lake; microclimate; numerical modeling; COSMO Available at various institutes of the ASCR
Vliv nově vzniklé jezerní plochy na mikroklima

Příspěvek se zabývá vlivem nově vzniklé jezerní plochy na lokální klima. Je motivován napuštěním antropogenního jezera Most na místě bývalého lomu Ležáky v severních Čechách. Vlivy na mikroklima, ...

Bartůňková, Kristýna; Sokol, Zbyněk
Ústav fyziky atmosféry, 2013

Metody odhadu extrémních srážek a jejich aplikace v ČR
Picek, J.; Kyselý, Jan; Gaál, Ladislav
2013 - Czech
Příspěvek shrnuje koncepce a metodické postupy, na jejichž základě byla řešena problematika odhadu pravděpodobnosti extrémních srážek a návrhových hodnot v ČR v nedávném období. The paper summarizes concepts and methods applied in estimation of probabilities of extreme precipitation amounts and design precipitation in the Czech Republic in the recent past. This work was motivated by the occurrence of several extraordinary precipitation events that resulted in floods with enormous material damages, but also by advances in the field of statistical modelling of extremes. The methods that we introduce are split in two main parts: methods for estimation of probable maximum precipitation and methods for estimation of design precipitation using different variants of the regional frequency analysis. In the concluding section several open issues and possible directions of follow-up research and improvements are outlined. Keywords: precipitation extremes; design values; probable maximum precipitation; regional frequency analysis Fulltext is available at external website.
Metody odhadu extrémních srážek a jejich aplikace v ČR

Příspěvek shrnuje koncepce a metodické postupy, na jejichž základě byla řešena problematika odhadu pravděpodobnosti extrémních srážek a návrhových hodnot v ČR v nedávném období....

Picek, J.; Kyselý, Jan; Gaál, Ladislav
Ústav fyziky atmosféry, 2013

Vliv dešťových srážek na koncentraci prachu v ovzduší
Fišák, Jaroslav; Bartůňková, Kristýna
2011 - Czech
V tomto příspěvku je pozornost věnována vlivu srážek na množství prachu v ovzduší. Jsou použity dvě charakteristiky srážek: srážkový úhrn a doba trvání srážek. Pro stanovení koncentrace prachu v ovzduší je využita suchá filtrovací metoda, kdy byl vzduch nasáván vývěvou přes hlavici s filtrem. Expozice filtru byla cca 1 týden. Doba odběru vzorků nebyla zcela konstantní. Proto bylo nutno přistoupit na relativní charakteristiky. Zvolen byl srážkový úhrn připadající na 1 den expozice filtru. Ještě složitější bylo charakterizovat dobu trvání srážek. Zde bylo zvoleno procentuální vyjádření doby trvání srážek vzhledem k době expozice filtru. Bylo zjištěno, že v období, kdy se vyskytují jen kapalné srážky, je koncentrace prachu v ovzduší silně ovlivněna jejich výskytem. Lze předpokládat, že část prachu je zachycena vodními kapičkami. Část prachu se do ovzduší vůbec nedostane. S růstem doby trvání i množství srážek klesá koncentrace prachu v ovzduší. In this contribution the impact of precipitation on the amount of dust in the air is studied. Two precipitation characteristics are used: precipitation amount and time of precipitation duration. For the determination of dust concentrations dry filtering method was used. By this method the air is being sucked in by the suction pump over the head with filter. The exposition of the filter lasted approximately one weak. The time of samples collecting was not absolutely constant. Therefore it was necessary to choose relative characteristics. Precipitation amount for daily exposition of the filter was used. Even more difficult was to characterize the time of precipitation duration. In this case percent expression of precipitation duration to the time of filter exposition was used. Keywords: dust in the air; precipitation amount; time of precipitation duration Available at various institutes of the ASCR
Vliv dešťových srážek na koncentraci prachu v ovzduší

V tomto příspěvku je pozornost věnována vlivu srážek na množství prachu v ovzduší. Jsou použity dvě charakteristiky srážek: srážkový úhrn a doba trvání srážek. Pro stanovení koncentrace prachu v ...

Fišák, Jaroslav; Bartůňková, Kristýna
Ústav fyziky atmosféry, 2011

Dopady lidské činnosti na horní atmosféru
Laštovička, Jan
2010 - Czech
Trendy v teplotě mezosféry, elektronové koncentraci v dolní ionosféře, elektronové koncentraci a výšce jejího maxima v E vrstvě, elektronové koncentraci v maximu F1 vrstvy, hustotě termosféry a iontové teplotě ve vrstvě F kvalitativně souhlasí s následky zesíleného skleníkového efektu a tvoří konzistentní scénář globálních změn v horní atmosféře. Byly identifikovány tři skupiny parametrů, které nezapadají do tohoto scénáře, F2 vrstva ionosféry, vodní pára v mezosféře a dynamika mezosféry a dolní termosféry. V článku je podána informaci o pokroku v globálním scénáři dlouhodobých trendů v horní atmosféře se zaměřením na ty tři otevřené problémy. K dlouhodobým trendům přispívá několik dalších faktorů, jmenovitě antropogenní změny stratosférického ozónu, změny koncentrace vodních par v mezosféře, dlouhodobé změny geomagnetické aktivity a magnetického pole Země Trends in the mesospheric temperature, electron concentration in the lower ionosphere, electron concentration and height of its maximum in the E region, electron concentration in the F1-region maximum, thermospheric neutral density and F-region ion temperature qualitatively agree with consequences of the enhanced greenhouse effect and form a consistent pattern of global change in the upper atmosphere. Three groups of parameters were identified as not-fitting this global pattern, the F2 region ionosphere, mesospheric water vapour, and the mesosphere/lower thermosphere dynamics. The paper reports progress in development of the global pattern of trends with emphasis to these three open problems. There are several other factors contributing to long-term trends, namely the stratospheric ozone depletion, mesospheric water vapour concentration changes, long-term changes of geomagnetic activity and of the Earth’s magnetic field. Keywords: Upper atmosphere; long-term trends; human activity Available at various institutes of the ASCR
Dopady lidské činnosti na horní atmosféru

Trendy v teplotě mezosféry, elektronové koncentraci v dolní ionosféře, elektronové koncentraci a výšce jejího maxima v E vrstvě, elektronové koncentraci v maximu F1 vrstvy, hustotě termosféry a ...

Laštovička, Jan
Ústav fyziky atmosféry, 2010

Aplikovaný výzkum atmosféry v ÚFA AV ČR,v.v.i
Fišer, Ondřej; Jaroš, J.; Brázda, V.
2009 - Czech
This article describes the research performed at the Milesovka observatory. The base of this research is the measurement of the signal attenuation on the experimental free space optic link. Concurrently the pertinent meteorological parameters are measured and compared to the attenuation. First of all, visibility, liquid water content, wind speed + other wind parameters and rain rate are sampled and statistically evaluated including diurnal variations. Keywords: Free-space optics link; atmospheric attenuation; meteorological parameters; experimental aktivity Available at various institutes of the ASCR
Aplikovaný výzkum atmosféry v ÚFA AV ČR,v.v.i

This article describes the research performed at the Milesovka observatory. The base of this research is the measurement of the signal attenuation on the experimental free space optic link. ...

Fišer, Ondřej; Jaroš, J.; Brázda, V.
Ústav fyziky atmosféry, 2009

Vlivy sluneční a geomagnetické aktivity na výskyt synoptických situací
Huth, Radan; Kyselý, Jan; Bochníček, Josef; Hejda, Pavel
2008 - Czech
Zimní měsíce jsou rozděleny do tří tříd podle průměrné měsíční hodnoty slunečního toku F10.7. V každé třídě počítáme četnosti výskytu skupin synoptických typů Hesse-Brezowského. Winter months are divided into three classes according to the mean monthly solar F10.7 flux. Within each class, frequencies of occurrence of groups of Hess-Brezowsky synoptic types are calculated. Keywords: solar activity; atmospheric circulation; solar-terrestrial relationships; circulation types Available at various institutes of the ASCR
Vlivy sluneční a geomagnetické aktivity na výskyt synoptických situací

Zimní měsíce jsou rozděleny do tří tříd podle průměrné měsíční hodnoty slunečního toku F10.7. V každé třídě počítáme četnosti výskytu skupin synoptických typů Hesse-Brezowského....

Huth, Radan; Kyselý, Jan; Bochníček, Josef; Hejda, Pavel
Ústav fyziky atmosféry, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases