Number of found documents: 678
Published from to

Geografické sucho - jiný pohled na problematiku a její aplikaci v praxi
Kolejka, Jaromír; Batelková, Kateřina; Ruda, A.
2016 - Czech
Česká republika jako středoevropská země čelí riziku sucha především v posledních dvou desetiletích a sucho představuje důležitý předmět pozornosti řady projektů akademické i aplikačních pracovišť. Zaměřili jsme se na tzv. geografické sucho způsobené společným účinkem reprezentativních faktorů všech přírodních složek krajiny a využitím ploch člověkem. Použitím technologie GIS jsme provedli vzorový výzkum vyvolaný vlnou horka a deficitem srážek v létě roku 2013. Použití detailních komponentních dat a dat o využívání ploch v rozlišení 1:50 000, bylo odlišeno územní pěti tříd rizika sucha. Některé z nejvíce ohrožených území leží v nejúrodnější oblasti zemědělské půdy na jižní Moravě. Umělé zavlažování zde musí být vybudováno především na velkých pozemcích, aby se po spuštění vlny horka předešlo ztrátám na úrodě. Czech Republic, the land locked Central-European country faces the risk of drought in the last two decades. This problem is being studied by number of academic and applied institutes. We have focused on the so called geographical drought caused by an integral impact of representative factors of all natural landscape components and human land utilizing. Using GIS technology, we have carried out an exemplar research ignited by the hot wave and the precipitation deficit in the 2013 summer. Using detail natural component maps and land use data at the resolution 1:50 000, five territorial classes of drought risk were distinguished. Some of the most endangered areas cover large territory in the most fertile agricultural land in Southern Moravia. The artificial irrigation has to be planned and constructed on large plots primarirly to prevent harvest loses after hot wave has started. Keywords: natural risk; drought; land use planning; mitigation scenario Available in a digital repository NRGL
Geografické sucho - jiný pohled na problematiku a její aplikaci v praxi

Česká republika jako středoevropská země čelí riziku sucha především v posledních dvou desetiletích a sucho představuje důležitý předmět pozornosti řady projektů akademické i aplikačních pracovišť. ...

Kolejka, Jaromír; Batelková, Kateřina; Ruda, A.
Ústav geoniky, 2016

Vodní mlýny, hamry, pily, valchy a papírny za přívalové povodně v létě 1714.
Elleder, L.; Šírová, J.; Munzar, Jan; Ondráček, Stanislav; Lopaur, M.; Dragoun, Z.
2016 - Czech
Mimořádná povodňová katastrofa v létě 1714 v povodí Sázavy, Svratky, Loučné i Chrudimky představuje jednu z největších známých přívalových povodní v české povodňové historii. Tato povodeň zničila nejen desítky obytných domů, ale i řadu mlýnů, hamrů a dalších hospodářských budov. Významnou roli v průběhu povodně sehrálo i množství protržených rybníků. Tato událost podstatným způsobem ovlivnila vývoj vodních mlýnů a možná i vývoj rybniční sítě v postižené oblasti. The extraordinary flood disaster in the summer 1714 in the Sázava River, Svratka River, Loučná River and Chrudimka River catchments represents one of biggest known flash floods in the Czech flood history. The flood destroyed not only tens of houses, but also a number of water mills, iron mills and other outbuildings. It was also destroyed many ponds. This fact played an important role during the flood. This event significantly influenced the development of water mills and possibly also the development of a network of ponds in the affected area. Keywords: extraordinary flash flood; summer 1714; Sázava River catchment Available in a digital repository NRGL
Vodní mlýny, hamry, pily, valchy a papírny za přívalové povodně v létě 1714.

Mimořádná povodňová katastrofa v létě 1714 v povodí Sázavy, Svratky, Loučné i Chrudimky představuje jednu z největších známých přívalových povodní v české povodňové historii. Tato povodeň zničila ...

Elleder, L.; Šírová, J.; Munzar, Jan; Ondráček, Stanislav; Lopaur, M.; Dragoun, Z.
Ústav geoniky, 2016

Jak se mele Bílá voda v Bludišti aneb když vypustí Panský rybník
Lejska, S.; Kuda, František; Kněžínek, K.; Divíšek, Jan
2016 - Czech
Na konci roku 2015 umožnilo vypuštění Panského rybníka pozorovat postup vlny na potoce Bílé Vody skrze Amatérskou jeskyni. Vlivem dlouhotrvajícího sucha v jeskyni byla zaznamenána nová data týkající se spojení Bílé Vody a Sloupského potoka v Bludišti M. Šlechty. Tato událost definitivně potvrdila předpoklad napojení Bílé Vody do Bludiště M. Šlechty v oblasti Jádra, nebo i výše před daným místem. At the end of the year 2015, the Panský pond on Bílá voda Creek was let out and this event provided us to observe the flow of the Bílá voda Creek through the Amatérská Cave. The Bílá voda Creek entered dry river bed in the cave and we recorded new data regarding conjunction of Bílá voda Creek and Sloup Creek in Bludiště (Labyrinth) M. Šlechty. This event enabled us to definitely confirm the assumption that Bílá voda Creek commonly enters Bludiště M. Šlechty in area of Jádro (Core), if not above. Keywords: speleology; Panský pond on Bílá voda Creek Available in a digital repository NRGL
Jak se mele Bílá voda v Bludišti aneb když vypustí Panský rybník

Na konci roku 2015 umožnilo vypuštění Panského rybníka pozorovat postup vlny na potoce Bílé Vody skrze Amatérskou jeskyni. Vlivem dlouhotrvajícího sucha v jeskyni byla zaznamenána nová data týkající ...

Lejska, S.; Kuda, František; Kněžínek, K.; Divíšek, Jan
Ústav geoniky, 2016

K možnosti vydání výstrahy před rizikem vzniku sesuvů
Kirchner, Karel; Kolejka, Jaromír; Rapant, P.; Batelková, Kateřina
2016 - Czech
Příspěvek se zabývá představením postupu hodnocení sesuvného rizika až po vydání včasného varování starostům potenciálně ohrožených oblastí. Postup se skládá z přípravné hodnotící fáze, po které následuje operativní fáze po splnění aktivizujících podmínek. Vlastní procedura se skládá z 9 základních kroků a využívá dostupná data o geomorfologii, geologii, půdách a využití ploch. The paper deals with the introduction of the procedure for evaluating landslide risk to the issuance of timely warnings to the mayors of potentially vulnerable areas. The procedure consists of preliminary evaluation phase followed by an operational phase after completion of activation conditions. The actual procedure consists of 9 basic steps and uses available data on geomorphology, geology, soils and land use. Keywords: landslide; risk assessment; GIS Available in digital repository of the ASCR
K možnosti vydání výstrahy před rizikem vzniku sesuvů

Příspěvek se zabývá představením postupu hodnocení sesuvného rizika až po vydání včasného varování starostům potenciálně ohrožených oblastí. Postup se skládá z přípravné hodnotící fáze, po které ...

Kirchner, Karel; Kolejka, Jaromír; Rapant, P.; Batelková, Kateřina
Ústav geoniky, 2016

Monitoring povrchových projevů hlubinného dobývání na Karvinsku
Doležalová, Hana; Kajzar, Vlastimil
2016 - Czech
Geodetické sledování lokality Louky ukázalo nepravidelnosti ve vývoji poklesové kotliny a také pomohlo zdokumentovat měnící se terén v důsledku probíhajících rekultivačních aktivit. Opakovaná měření metodou GNSS zaznamenala nejen velikost poklesů jednotlivých bodů, ale také velikost a směr posunů těchto bodů, čímž odhalila ovlivnění povrchových bodů hlubinnou těžbou jak v zájmové lokalitě, tak v jejím okolí. Ukázalo se, že zejména výrazná tektonická porucha A tvoří bariéru pro ovlivnění povrchu hlubinnou těžbou. Poklesová kotlina se vyvíjí jinak, než předpovídaly modely předpokládaných poklesů, a to především v oblasti mezi tektonickými poruchami X a A. Metoda letecké fotogrammetrie pak vedle poklesů způsobených hlubinnou těžbou zaznamenala rozsah a velikost změn způsobených probíhající rekultivací povrchu. Geodetic monitoring of the Louky locality revealed irregularities in the development of the subsidence depression and it also helped to document the changing terrain due to ongoing reclamation activities. Repeated GNSS measurements recorded not only the size of subsidence of individual points, but also the size and direction of horizontal displacement of these points, which revealed the influence of undermining in the area of interest, and in its surroundings. It turned out that particularly the significant tectonic fault A forms a barrier of the influence of underground mining. The subsidence depression develops differently than the models of the predicted subsidence expected, especially in the area between the tectonic faults X and A. The method of aerial photogrammetry recorded not only the subsidence caused by underground mining, but also the extent and size of the changes caused by the ongoing reclamation of the surface. Keywords: undermining; GNSS; aerial photogrammetry Available in a digital repository NRGL
Monitoring povrchových projevů hlubinného dobývání na Karvinsku

Geodetické sledování lokality Louky ukázalo nepravidelnosti ve vývoji poklesové kotliny a také pomohlo zdokumentovat měnící se terén v důsledku probíhajících rekultivačních aktivit. Opakovaná měření ...

Doležalová, Hana; Kajzar, Vlastimil
Ústav geoniky, 2016

Teoreticko-metodologická východiska anticipace rizik brownfield managementu
Trojan, Jakub; Krejčí, Tomáš; Taraba, P.
2015 - Czech
Příspěvek je zaměřen na představení východisek teoreticko-metodologického charakteru, která formují metodiku anticipace rizik u velkých projektů v brownfields managementu. Předkládá poznatky odkazující se na již realizované mezinárodní projekty 7. rámcového programu (zejména prioritizační nástroj rozvoje brownfields) stejně jako z řešených projektů aplikovaného výzkumu v oblasti brownfields a soustředí se na deskripci základních tezí podávaného projektového záměru řešícího anticipaci rizik v oblasti brownfield managementu (TAČR, Omega, TD03000089). The paper is focused on presenting the theoretical and methodological basis shaping the methodology of anticipation of risk in the field of brownfields management. It analyzes the findings of already completed international projects under the 7th Framework Programme (especially the prioritization tool for development of brownfields) as well as results and proposals from completed projects of applied research in the field of brownfields. It also focuses on description of basic layout of proposed project from the field of risk anticipation in the brownfield management (TAČR, Omega, TD03000089). Keywords: risk analysis; brownfields; management Available at various institutes of the ASCR
Teoreticko-metodologická východiska anticipace rizik brownfield managementu

Příspěvek je zaměřen na představení východisek teoreticko-metodologického charakteru, která formují metodiku anticipace rizik u velkých projektů v brownfields managementu. Předkládá poznatky ...

Trojan, Jakub; Krejčí, Tomáš; Taraba, P.
Ústav geoniky, 2015

Dopady ničivých povodní z roku 1997 na obyvatelstvo postižených oblastí v povodí řeky Moravy
Klímová, Alžběta
2015 - Czech
Zásadním charakteristickým rysem povodní v roce 1997 byla naprostá nepřipravenost jak příslušných institucí, tak obyvatel. Protipovodňová pravidla prakticky neexistovala, a pokud ano, nikdo je nerespektoval. Došlo k tomu především z důvodu narušení kontinuity vnímání rizika povodní, z různých důvodů se na toto riziko zapomnělo. Hlavní důvody byly: velmi dlouhé období bez větších povodní. Přehnaná důvěra v technický pokrok. Stavění obydlí v říčních nivách. Spoléhání na pomoc státu. The fundamental characteristic of floods in 1997 was a complete lack of readiness of relevant institutions and inhabitants. Flood rules practically nonexistent, and if so, nobody is disregarded. This occurred primarily because of disruption in the perception of the risk of flooding, for various reasons, at the risk of forgetting. The major reasons were: very long period no huge flooding, excessive reliance on technical progress, building homes in river floodplains, reliance on state assistance. Keywords: flood; consequences; inhabitants Available in digital repository of the ASCR
Dopady ničivých povodní z roku 1997 na obyvatelstvo postižených oblastí v povodí řeky Moravy

Zásadním charakteristickým rysem povodní v roce 1997 byla naprostá nepřipravenost jak příslušných institucí, tak obyvatel. Protipovodňová pravidla prakticky neexistovala, a pokud ano, nikdo je ...

Klímová, Alžběta
Ústav geoniky, 2015

Geoinformační podpora efektivního scénáře operativního řešení toxické havárie na silnici
Kolejka, Jaromír
2015 - Czech
Havárie na silnici s únikem toxické látky se vyznačují relativní nepředvídatelností, co se týče času a místa výskytu. Pro operativní fázi problému může geoinformační podpora spočívat nejprve v brzkém poskytnutí údajů o prostředí události a dostupnosti místa pro zásahovou jednotku, a v případně dostatku alespoň minimálního množství času v primární analýze interakce „polutant-prostředí“ ve smyslu odhadu dalšího vývoje události a z toho výplývajícího návrhu výběru a místa aplikace vhodných opatření. Demonstrovaný příklad rozložení geoinformační podpory do jednotlivých kroků je jednou z možností aplikace GIS a geodat v proceduře řešení toxické havárie na silnici. Accidents on the road with the release of toxic substances are characterized with a relative unpredictability as with regard to time and place of occurrence. For the operational phase of the problem, the geoinformation support can lies firstly in the early provision of information about the event´s environment, and the availability of assess for the intervention unit, and possibly sufficient minimum amount of time for the primary analysis of the "pollutant-environment" interaction within the meaning of estimating the further development of the event and the selection aof an appropriate place for response. The demonstrated example of distribution of geoinformation support to individual steps is one of possible GIS applications of GIS and spatial data in the procedure of a road toxic accident management. Keywords: road accident; toxic liquid; pollutant flow; crucial response points Available in digital repository of the ASCR
Geoinformační podpora efektivního scénáře operativního řešení toxické havárie na silnici

Havárie na silnici s únikem toxické látky se vyznačují relativní nepředvídatelností, co se týče času a místa výskytu. Pro operativní fázi problému může geoinformační podpora spočívat nejprve v brzkém ...

Kolejka, Jaromír
Ústav geoniky, 2015

Reinterpretace stratigrafie karbonu v hlubokém strukturním vrtu Stonava SV 2, česká část hornoslezské pánve
Horak, J.; Martinec, Petr; Waclawik, Petr; Málek, O.
2015 - Czech
Vrty ne Stonavě SV 2 byly realizovány v letech 1968 - 70 pro ověření stratigrafie karbonu vrstev v oblasti Karvinska. Tyto vrty byly pro regionální studie velmi důležité. Původní interpretace stratigrafie na Ostravsku a Karvinsku FMS byla nepřesná, to jest bez revize. Vrt SV 2 se nachází mezi Stonavou a Albrechticemi, je zatížen tektonickou poruchou, v bloku v příkopu Karviná. V této tektonické stavbě jsou silné tektonické poruchy. Vzhledem k tomu, že hranice jednotlivých členů ostravské Fm jsou uvedeny do stropů mořského horizontu, je chybou přehlížet nové poznatky ze studie jejich sdružení živočichů v mořských horizontů a geologickou stavbou v novém důlních vrtů, realizované později v sousedních vrtu SV 2. v případě dobré primární geologické dokumentace vrtu Stonava SV 2, je však možné kdykoliv přistoupit k přehodnocení. Borehole no Stonava SV 2 was realized in 1968 - 70 yrs. for the verification of the stratigraphy of Carboniferous strata in Karviná area. This borehole was very important for regional study. The original interpretation of the stratigraphy of the Ostrava and Karviná Fms in this borehole was inaccurate, that is, without the revision, used the current publications. The borehole SV 2 was situated between the Stonava and Albrechtice tectonic fault, in block in a Karviná graben. Strong tectonic disturbances in this tectonic structure lead without revision of correlation horizons incorrect determination of litostratigraphy and the thickness of individual members of Ostrava and Karviná Fms in Carboniferous strata. Because the boundaries of individual members of the Ostrava Fm are given into the ceilings of the marine horizon, it is a mistake to disregard the new findings from the study of their association of fauna in marine horizons and geological structure in a new mine boreholes, realized later in the neighbouring of the borehole SV 2. In the case of good primary geological documentation of borehole Stonava SV 2, however, it is possible at any time proceed to reinterpretation. Keywords: Upper Silesian basin; Upper Carboniferous; Serpuchovian; Bashkirian borehole Stonava SV2; lithostratigraphy Available in digital repository of the ASCR
Reinterpretace stratigrafie karbonu v hlubokém strukturním vrtu Stonava SV 2, česká část hornoslezské pánve

Vrty ne Stonavě SV 2 byly realizovány v letech 1968 - 70 pro ověření stratigrafie karbonu vrstev v oblasti Karvinska. Tyto vrty byly pro regionální studie velmi důležité. Původní interpretace ...

Horak, J.; Martinec, Petr; Waclawik, Petr; Málek, O.
Ústav geoniky, 2015

Svahové pohyby jako přírodní hazard, jejich impakty a ohrožení krajiny
Batelková, Kateřina; Kirchner, Karel
2015 - Czech
Příspěvek se zabývá svahovými pohyby a jejich vlivy na krajinu. Podrobně jsou diskutovány sesuvné události spojené s výraznými srážkovými periodami na Moravě a ve Slezsku. Výzkumy svahových deformací umožnily zpřesnění i revizi geneze některých mezoforem flyšového reliéfu ve vrchovinách a hornatinách východní Moravy (zbytky zarovnaných povrchů, mrazové sruby). The contribution deals with the landslides and their impact on the landscape. Landslide events associated with extreme rainfall periods in Moravia and Silesia are discussed in detail. Research of slope deformations allow to specification and revision of the genesis of some meso-forms of the flysch relief in the highlands and mountains of eastern Moravia (remnants of planation surfaces, frost-riven cliffs). Keywords: slope movements; natural hazards; impact on landscape Available in digital repository of the ASCR
Svahové pohyby jako přírodní hazard, jejich impakty a ohrožení krajiny

Příspěvek se zabývá svahovými pohyby a jejich vlivy na krajinu. Podrobně jsou diskutovány sesuvné události spojené s výraznými srážkovými periodami na Moravě a ve Slezsku. Výzkumy svahových deformací ...

Batelková, Kateřina; Kirchner, Karel
Ústav geoniky, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases