Number of found documents: 492
Published from to

Analýza zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům změny klimatu
Lorencová, Eliška; Emmer, Adam; Geletič, Jan; Vačkář, David
2017 - Czech
Změna klimatu představuje jednu z klíčových výzev 21. století, jak z hlediska adaptací, tak mitigací. Cílem tohoto výzkumného záměru bylo v návaznosti na Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu, zpracovat podklady pro Implementační plán, zaměřené na analýzu zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům změny klimatu. Analýza zranitelnosti se zaměřovala na dopady spojené s: (i) teplotními extrémy ve městě – vlnami horka, (ii) nedostatečným zasakováním a extrémními srážkami. Přístup zahrnoval prostorově explicitní analýzu v postředí ArcGIS, založenou na klimatický, land use a socio-ekonomických indikátorech pro současný stav a scénáře RCP 4.5 a RCP 8.5. Z hlediska zranitelnosti vůči teplotním extrémům - vlnám horka jsou v současné době nejvíce zasaženy oblasti v centru města (MČ Praha 2, MČ Praha 3, MČ Praha 6, MČ Praha 7, MČ Praha 1) a některé z okrajových částí města s průmyslovou zástavbou, např. Libeň, či Štěrboholy. Zranitelnost vůči extrémním srážkám a nedostatečnému zasakování srážkové vody je nejvyšší zejména v oblasti soutoku Vltavy a Berounky – Velká Chuchle, Praha 16, Zbraslav a Lipence. Climate change is one of the key challenges of the 21st century, both in terms of adaptation as well as mitigation. The aim of this research was, following the Adaptation Strategy of the City of Prague, to prepare the background analysis for the Adaptation Action Plan, focusing on vulnerability assessment. The vulnerability asssessment focused on the climate change impacts related to: (i) temperature extremes - heatwaves, (ii) insufficient rainwater retention and extreme rainfall. The approach included spatially-specific analysis using ArcGIS based on climatic, land use and socio-economic indicators for the current status and future RCP 4.5 and RCP 8.5 scenarios. Regarding vulnerability to heatwaves, the most affected areas are located in the city center (Prague 2, Prague 3, Prague 6, Prague 7, Prague 1) and some peripheral areas with industrial buildings (e.g. Libeň or Štěrboholy). Vulnerability to extreme precipitation and insufficient rainwater retention was highest particularly at the confluence of the Vltava and Berounka (Velká Chuchle, Prague 16, Zbraslav and Lipence). Keywords: climate change adaptation; vulnerability analysis; urban; Prague Available on request at various institutes of the ASCR
Analýza zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům změny klimatu

Změna klimatu představuje jednu z klíčových výzev 21. století, jak z hlediska adaptací, tak mitigací. Cílem tohoto výzkumného záměru bylo v návaznosti na Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou ...

Lorencová, Eliška; Emmer, Adam; Geletič, Jan; Vačkář, David
Ústav informatiky, 2017

Výběr relevantních pravidel pro podporu klinického rozhodování
Kalina, Jan; Zvárová, Jana
2017 - Czech
Systémy pro podporu klinického rozhodování jsou důležitými telemedicínskými nástroji se schopností pomáhat lékařům při procesu rozhodování při stanovení diagnózy, terapie či prognózy pacientů. Navrhli a implementovali jsme prototyp systému pro podporu diagnostického rozhodování, který má podobu internetové klasifikační služby. Specifikem tohoto systému je sofistikovaná statistická komponenta, která umožňuje pracovat i s velkým počtem příznaků. Optimalizuje totiž výběr těch příznaků, které jsou nejdůležitější pro určení diagnózy. Její chování jsme ověřili při analýze dat genových expresí z kardiovaskulární genetické studie. Článek diskutuje principy mnohorozměrného statistického uvažování a ukazuje obtíže analýzy vysoce dimenzionálních dat, kdy počet pozorovaných proměnných (příznaků) převyšuje počet pozorování (pacientů). Clinical decision support systems represent important telemedicine tools with the ability to help physicians within the decision process leading to determining diagnosis, therapy or prognosis of patients. We proposed and implemented a prototype of a clinical decision support system, which has the form of an internet classification service. A specific property of this system is a sophisticated statistical component, which allows to handle also a large number of symptoms and signs. It namely optimizes the selection of such symptoms and signs which are the most relevant for determining the diagnosis. The performance of the prototype was verified on an analysis of gene expression data from a cardiovascular genetic study. The paper discusses principles of multivariate statistical thinking and reveals challenges of analyzing high-dimensional data with the number of observed variables (symptoms and signs) largely exceeding the number of observations (patients). Keywords: podpora rozhodování; mnohorozměrná statistika; extrakce pravidel; klasifikační analýza; redukce dimensionality Available on request at various institutes of the ASCR
Výběr relevantních pravidel pro podporu klinického rozhodování

Systémy pro podporu klinického rozhodování jsou důležitými telemedicínskými nástroji se schopností pomáhat lékařům při procesu rozhodování při stanovení diagnózy, terapie či prognózy pacientů. Navrhli ...

Kalina, Jan; Zvárová, Jana
Ústav informatiky, 2017

Znalostní meze (super)inteligentních systémů
Wiedermann, Jiří
2016 - Czech
V příspěvku ukážeme nový pohled na inteligenci založený na znalostním přístupu k výpočtům. Výpočty budeme chápat jako procesy, které generují znalosti nad danou znalostní doménou v rámci příslušné znalostní teorie. V tomto kontextu budeme uvažovat inteligenci jako schopnost získávat informace a transformovat je na znalosti, které jsou dále využívány pro řešení problémů. Hlavním výsledkem příspěvku je poznatek, že pokud je znalostní doména konečná a neměnná, pak lze konstruovat inteligentní systémy s tzv. samo-zlepšující se znalostní teorii, které dříve nebo později dosáhnou takový stav poznání o dané doméně, který již nelze dále kvalitativně vylepšovat. Systém tak dosáhne meze své inteligence. Based on epistemic approach to computations we present a new perspective on intelligence. Computations will be seen as processes generating knowledge over the given knowledge domain in accordance with the respective knowledge theory. In this context intelligence will be seen as an ability to gain information and transform it to knowledge used for problem solving. The main result of the paper states that as long as the epistemic domain is finite and fixed then intelligent systems with so-called self-improving theories can be designed which soon on later will reach a state of knowledge about the underlying domain which cannot be improved any further. The system will reach the limits of its own intelligence. Keywords: znalost; inteligence; inteligentní systém; znalostní teorie; knowledge; intelligence; intelligent system; epistemic theory Available at various institutes of the ASCR
Znalostní meze (super)inteligentních systémů

V příspěvku ukážeme nový pohled na inteligenci založený na znalostním přístupu k výpočtům. Výpočty budeme chápat jako procesy, které generují znalosti nad danou znalostní doménou v rámci příslušné ...

Wiedermann, Jiří
Ústav informatiky, 2016

Stav předaných dat a úprava rozdělení vybraných měření 2016
Chytil, Michal; Novák, J.; Jiřina jr., M.; Benešová, M.
2016 - Czech
Keywords: typový diagram dodávky; TDD; spotřeba plynu; měřící místa; kritéria; filtrace; náhrady Available at various institutes of the ASCR
Stav předaných dat a úprava rozdělení vybraných měření 2016

Chytil, Michal; Novák, J.; Jiřina jr., M.; Benešová, M.
Ústav informatiky, 2016

Principy mnohorozměrného statistického uvažování
Kalina, Jan
2016 - Czech
Available on request at various institutes of the ASCR
Principy mnohorozměrného statistického uvažování

Kalina, Jan
Ústav informatiky, 2016

Přehled metod strojového učení
Kalina, Jan
2016 - Czech
Available on request at various institutes of the ASCR
Přehled metod strojového učení

Kalina, Jan
Ústav informatiky, 2016

Popis TDD modelu verze 3.71
Chytil, Michal; Novák, J.; Jiřina jr., M.; Benešová, M.
2016 - Czech
Zpráva je závěrečnou roční zprávou pro rok 2016 v rámci Projektu TDD-ČR. Cílem je předat metodiky pro užití modelu jak provozovatelem distribuční soustavy, tak operátorem trhu a dále informovat o aktuálním stavu modelu. Jsou popsány předávané soubory včetně vzorového výpočtu na reálných datech a jejich obsah. Keywords: typový diagram dodávky; TDD; spotřeba plynu; popis modelu Available at various institutes of the ASCR
Popis TDD modelu verze 3.71

Zpráva je závěrečnou roční zprávou pro rok 2016 v rámci Projektu TDD-ČR. Cílem je předat metodiky pro užití modelu jak provozovatelem distribuční soustavy, tak operátorem trhu a dále informovat o ...

Chytil, Michal; Novák, J.; Jiřina jr., M.; Benešová, M.
Ústav informatiky, 2016

Principy statistického uvažování
Kalina, Jan
2016 - Czech
Available on request at various institutes of the ASCR
Principy statistického uvažování

Kalina, Jan
Ústav informatiky, 2016

Analýza výskytu a příčin nebezpečných situací na vozovkách
Bouchner, P.; Jiřina, Marcel; Novák, Mirko; Novotný, S.; Poláček, I.
2015 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Analýza výskytu a příčin nebezpečných situací na vozovkách

Bouchner, P.; Jiřina, Marcel; Novák, Mirko; Novotný, S.; Poláček, I.
Ústav informatiky, 2015

Soupis publikovaných prací pana doc. Ing. Václava Šebesty, DrSc., zpracovaný v říjnu 2015 knihovnou Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. k příležitosti 70. narozenin autora
Nývltová, Ludmila; Ramešová, Nina; Šírová, Tereza
2015 - Czech
Keywords: bibliografie Available in a digital repository NRGL
Soupis publikovaných prací pana doc. Ing. Václava Šebesty, DrSc., zpracovaný v říjnu 2015 knihovnou Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. k příležitosti 70. narozenin autora

Nývltová, Ludmila; Ramešová, Nina; Šírová, Tereza
Ústav informatiky, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases