Number of found documents: 849
Published from to

Laserová ablace atomů vápníku a hliníku jako zdroj částic pro iontovou past
Grim, Jakub; Pekař, Zdeněk; Pham, Minh Tuan; Číp, Ondřej
2023 - Czech
Laserová ablace je účinnou metodou pro generování částic z různých materiálů, včetně těch s vysokou teplotou vypařování, jako je hliník. Využití vysokoenergetických laserových pulsů umožňuje kontrolované odpaření materiálu a vytvoření ablačního kráteru. V pilotní sestavě pro generování neutrálních atomů vápníku a hliníku pomocí laserové ablace byly dosaženy úspěšné výsledky. Metoda je porovnávána s tepelnou píckou s cílem optimalizovat proces generování těchto částic. Následná spektroskopická měření na generovaných atomech jsou prováděna s cílem optimalizace absorpce a emise fotonů pro následnou ionizaci v iontové pasti. Studie přechodů neutrálních atomů Ca a Al ukazuje, že laserová ablace poskytuje efektivnější generaci atomů s možností větší kontroly nad tímto procesem. Laser ablation is an effective method for generating particles from a variety of materials, including those with high evaporation temperatures such as aluminum. The use of high-energy laser pulses enables controlled evaporation of the material and the creation of an ablation crater. Successful results have been obtained in a pilot setup for the generation of neutral calcium and aluminium atoms by laser ablation. The method is being compared with thermal resistance oven in order to optimize the prosec generation of these particles. Subsequent spectroscopic measurements on the generated atoms are performed to optimize the absorption and emission of photons for subsequent ionization in the ion trap. A study of the transitions of neutral Ca and Al atoms shows that laser ablation provides a more efficient generation of atoms with the possibility of greater control over the process. Keywords: laser ablation; ion trap; particle generation; fluorescence spectroscopy Available at various institutes of the ASCR
Laserová ablace atomů vápníku a hliníku jako zdroj částic pro iontovou past

Laserová ablace je účinnou metodou pro generování částic z různých materiálů, včetně těch s vysokou teplotou vypařování, jako je hliník. Využití vysokoenergetických laserových pulsů umožňuje ...

Grim, Jakub; Pekař, Zdeněk; Pham, Minh Tuan; Číp, Ondřej
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-33: HeNe2023
Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
2023 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů. Tyto optické reference jsou založena na bázi absorpčních kyvet plněných čistými plyny a dovolují stabilizaci laserových zdrojů pomocí metod laserové spektroskopie. Kyvety jsou určené k použití jako reference optických kmitočtů pro laserové normály pracující v pásmu vlnových délek 633 nm. The contractual research was oriented towards the development of optical frequency references intended for the frequency stabilisation of ultra-compact laser sources. These optical references were based on absorption cells filled with ultra-pure absorption gases and they allow precise locking of the lasers with the methods of laser spectroscopy. The cells will serve as the references of optical frequencies in systems of primary length standards (633 nm wavelength). Keywords: absorption cell; iodine cell; laser spectroscopy; stabilised laser; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-33: HeNe2023

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů. Tyto optické reference jsou založena na bázi absorpčních kyvet plněných ...

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-38: Testování povrchů pro kryogeniku
Frolec, Jiří
2023 - Czech
Zadavatel vyžadoval analýzu tepelně-radiačních charakteristik několika různých kovových materiálů, ze kterých byly nejprve ve spolupráci s ÚPT navrženy a vyrobeny speciální vzorky. Ty byly poté testovány ve speciální nízkoteplotní aparatuře. V rámci smluvního výzkumu pak došlo ke stanovení míry sálání tepelného záření, tzv. totální hemisférické emisivity, při teplotách od -268 °C až k pokojové teplotě. Vzájemným porovnáním výsledků může zadavatel určit optimální variantu pro zamýšlenou aplikaci, a to jak z hlediska samotného materiálu, tak i vzhledem k aplikované povrchové úpravě. The ordering party required an analysis of the thermal-radiative characteristics of several different metallic materials, from which several special samples were designed and manufactured in cooperation with ISI Brno. These were tested in a special low-temperature apparatus. As part of the contract research, the relative rate of thermal radiation emission, the so-called total hemispheric emissivity, was determined at temperatures ranging from -268 °C up to room temperature. By comparing the results with each other, the client will be able to determine the optimal variant for the intended application, both in terms of the material itself as well as the applied surface finish. Keywords: emissivity; thermal radiation; cryogenics; coating Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-38: Testování povrchů pro kryogeniku

Zadavatel vyžadoval analýzu tepelně-radiačních charakteristik několika různých kovových materiálů, ze kterých byly nejprve ve spolupráci s ÚPT navrženy a vyrobeny speciální vzorky. Ty byly poté ...

Frolec, Jiří
Ústav přístrojové techniky, 2023

Konstrukce modulární miniaturizované aparatury pro zachytávání iontů
Jedlička, Petr; Pham, Minh Tuan; Grim, Jakub; Čížek, Martin; Čepil, Adam; Slodička, L.; Číp, Ondřej
2023 - Czech
Rozvíjíme novou experimentální aparaturu pro laserové chlazení zachycených iontů, zaměřenou na vysokou homogenitu elektrického pole, modularitu a malé rozměry. Aparatura umožňuje měření s Coulombovskými krystaly a snadnou modifikaci pro různé experimenty. Past s vysokou homogenitou je vytvořena elektroerozivním obráběním, zatímco modularita umožňuje výměnu klíčových částí. Díky miniaturizaci rozměrů dosahujeme větší numerické apertury objektivů a snížení rozměrů magnetického stínění. Tato přenosná aparatura nabízí nové možnosti pro studium iontů a je perspektivní pro aplikace v družicových systémech a průzkumných satelitech. We are developing a new experimental apparatus for laser cooling of trapped ions, focusing on high electric field homogeneity, modularity and small size. The apparatus allows measurements with Coulomb crystals and easy modification for different experiments. The high homogeneity trap is created by electrospinning, while the modularity allows for the exchange of key parts. By miniaturizing the dimensions, we achieve a larger numerical aperture of the lens and a reduction in the size of the magnetic shielding. This portable apparatus offers new possibilities for ion studies and is promising for applications in satellite systems and reconnaissance satellites. Keywords: laser ion cooling; Paul trap; time metrology; vacuum chamber Available at various institutes of the ASCR
Konstrukce modulární miniaturizované aparatury pro zachytávání iontů

Rozvíjíme novou experimentální aparaturu pro laserové chlazení zachycených iontů, zaměřenou na vysokou homogenitu elektrického pole, modularitu a malé rozměry. Aparatura umožňuje měření s ...

Jedlička, Petr; Pham, Minh Tuan; Grim, Jakub; Čížek, Martin; Čepil, Adam; Slodička, L.; Číp, Ondřej
Ústav přístrojové techniky, 2023

Charakterizace a eliminace termomechanických vlivů v interferometrickém měření délky
Řeřucha, Šimon; Holá, Miroslava; Lazar, Josef; Mikel, Břetislav; Číp, Ondřej
2023 - Czech
Neustálé úsilí o rozvoj měření rozměrů v nano- i makroměřítku stále přináší výzvy v oblasti rozšíření velmi přesných měřicích postupů z dobře kontrolovaného experimentálního prostředí s typicky jednorázovým měřicím cyklem na výrobní prostředí s konstantním zatížením. V oblasti laserové interferometrie, která jest jak základním kamenem metrologie délky obecně tak nezbytnou součástí nanometrologie, jsme se zaměřili na dlouhodobou stabilitu měření (tzv. zero-drift) v měřicích scénářích a aplikacích založených na (převážně laserové) interferometrii. Dobře charakterizovaný a kompenzovaný zero-drift měřicí v takové aplikaci nabývá na významu jednak s použitím v prostředí s méně kontrolovaným prostředím a jednak s rostoucím časovým rámcem měření, jako například dlouhá skenování v mikroskopické nanometrologii, dlouhé expozice v elektronové litografii nebo kalibrace s interferometrickou referencí s větším počtem kalibračních bodů nebo opakování. Cílem současného výzkumného úsilí je komplexní zkoumání chybových vlivků a příspěvků k nejistotě měření v souvislosti se zero-driftem v aplikacích založených na laserové interferometrii se zvláštním zaměřením na teplotní vlivy (protože ty se obvykle jeví jako dominantní příspěvek) a přístupy k jejich potlačení. Toto úsilí zahrnuje několik vzájemně se doplňujících se směrů. Continuous efforts to develop dimensional measurements at both the nano- and macro-scale continue to present challenges in extending high-precision measurement procedures from the well-controlled experimental environment of a typically single measurement cycle to a constant-load production environment. In the field of laser interferometry, which is both a cornerstone of length metrology in general and an essential part of nanometrology, we have focused on long-term measurement stability (so-called zero-drift) in measurement scenarios and applications based on (mostly laser) interferometry. A well-characterized and compensated measurement zero-drift in such applications becomes more important both with applications in less controlled environments and with increasing measurement timeframes, such as long scans in microscopic nanometrology, long exposures in electron lithography, or interferometric reference calibrations with a larger number of calibration points or repetitions. The goal of the current research effort is to comprehensively investigate error effects and contributions to measurement uncertainty related to zero-drift in laser interferometry-based applications, with a particular focus on temperature effects (as these typically appear to be the dominant contribution) and approaches to suppress them. This effort involves several complementary directions. Keywords: dimensional metrology; laser interferometry; zero-drift; thermal compensation Available at various institutes of the ASCR
Charakterizace a eliminace termomechanických vlivů v interferometrickém měření délky

Neustálé úsilí o rozvoj měření rozměrů v nano- i makroměřítku stále přináší výzvy v oblasti rozšíření velmi přesných měřicích postupů z dobře kontrolovaného experimentálního prostředí s typicky ...

Řeřucha, Šimon; Holá, Miroslava; Lazar, Josef; Mikel, Břetislav; Číp, Ondřej
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-19: Vývoj pájených a svařovaných spojů pro speciální průmyslové armatury
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Cílem tohoto projektu je najít optimální technologický postup pro svařování a pájení termických vložek v automatickém odváděči parního kondenzátu. Tento projekt staví na předchozím výzkumu a snahách v oboru. Navazuje na předchozí práci a má za cíl zdokonalit proces výroby a údržby zařízení pro odvádění parního kondenzátu pomocí nových postupů svařování a pájení termických vložek. This project aims to find the optimal technological procedure for welding and brazing of thermal inserts in an automatic steam condensate drain. This project builds on previous research and efforts in the field. It builds on previous work and aims to improve the manufacturing and maintenance process of steam condensate removal equipment by using new welding and brazing processes for thermal liners. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-19: Vývoj pájených a svařovaných spojů pro speciální průmyslové armatury

Cílem tohoto projektu je najít optimální technologický postup pro svařování a pájení termických vložek v automatickém odváděči parního kondenzátu. Tento projekt staví na předchozím výzkumu a snahách v ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-22: Vývoj svařovaných spojů mechanických sestav pro snímače
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů mechanických sestav s využitím technologie svařování elektronovým svazkem s využitím v sensorice. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro dané sestavy ověřené na zkušebních sériích. The subject of the project was the research and development of permanent joints of the mechanical assemblies by electron beam welding for sensors. The outcome of the project was specific technological procedures for the given assemblies verified by tests. Keywords: electron beam welding; sensors Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-22: Vývoj svařovaných spojů mechanických sestav pro snímače

Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů mechanických sestav s využitím technologie svařování elektronovým svazkem s využitím v sensorice. Výsledkem projektu byly ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-42: Materiály pro termální management
Králík, Tomáš
2023 - Czech
Uvedený smluvní výzkum se zabýval tzv. solárními povlaky s velmi rozdílnou schopností absorbovat viditelné záření a vyzařovat tepelné záření. Studovali jsme speciální povlaky navržené pro kosmické prostředí s vysokou emisivitou v oboru tepelného záření a současní nízkou absorpcí záření pocházejícího ze slunce nebo odraženého od kosmických těles. Tento typ povlaku je určen pro pasivní termoregulaci částí aparatur pohybující se v kosmickém prostředí. Cílem bylo stanovit tzv. totální hemisférickou emisivitu každého ze vzorků při požadovaných teplotách. U těchto povlaků bylo cílem zadavatele také vyhodnotit vliv morfologie vzorku na výslednou emisi tepelného záření. Jmenovitě jsme testovali plochý a pyramidální strukturovaný povrch podkladového materiálu. Tento unikátní výzkum si vyžádal speciální úpravu dodaných vzorků, úpravu dedikované metody pro měření emisivit a absorptivit za kryogenních teplot a také nový postup kalibrace i vyhodnocení obdržených dat. Využili jsme dříve vyvinutý stínící prstenec obvodu vzorků k zakrytí obvodu strukturovaných vzorků, což zabránilo úniku části měřeného tepelného záření. Výsledky tohoto výzkumu budou využity při návrhu kosmické mise CO2M pro monitorování emisí CO2. This contract research dealt with so-called solar white coatings with a very different ability to absorb visible radiation and emit thermal radiation. We have studied special coatings designed for the space environment with high emissivity in the field of thermal radiation and at the same time low absorption of radiation originating from the sun or reflected from cosmic bodies. This type of coating is intended for passive thermoregulation of parts of apparatus moving in the space environment. The aim was to determine the so-called total hemispheric emissivity of each of the samples at the required temperatures. For these coatings, the client's goal was also to evaluate the effect of the morphology of the sample on the resulting emission of thermal radiation. Namely, we tested the flat and pyramidal structured surface of the base material. This unique research required a special modification of the supplied samples, modification of the dedicated method for measuring emissivity and absorptivity at cryogenic temperatures, as well as a new procedure for calibration and evaluation of the received data. We used a previously developed shielding ring around the perimeter of the samples to cover the perimeter of the structured samples, which prevented part of the measured thermal radiation from escaping. The results of this research will be used in the design of the CO2M space mission for monitoring CO2 emissions. Keywords: emissivity; thermal radiation; cryogenics; coating Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-42: Materiály pro termální management

Uvedený smluvní výzkum se zabýval tzv. solárními povlaky s velmi rozdílnou schopností absorbovat viditelné záření a vyzařovat tepelné záření. Studovali jsme speciální povlaky navržené pro kosmické ...

Králík, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-45: PZK_wobble_svar
Mrňa, Libor; Horník, Petr
2023 - Czech
Ověření využití technologie laserového svařování s dynamickým vychylováním svazku pro svaření pláště magnetických spojek PK 196 392. Verification of the use of laser wobble welding technology for welding the shell of magnetic couplings PK 196 392. Keywords: wobble laser welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-45: PZK_wobble_svar

Ověření využití technologie laserového svařování s dynamickým vychylováním svazku pro svaření pláště magnetických spojek PK 196 392....

Mrňa, Libor; Horník, Petr
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-43: Madnat_3D_WAAM
Mrňa, Libor
2023 - Czech
3D tisk zkušebních vzorků pevnostní oceli třídy ER120 metodou WAAM. 3D printing of ER120 high-strength steel test samples using the WAAM method. Keywords: 3D print of metal; WAAM technology Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-43: Madnat_3D_WAAM

3D tisk zkušebních vzorků pevnostní oceli třídy ER120 metodou WAAM.


3D printing of ER120 high-strength steel test samples using the WAAM method.

Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases