Number of found documents: 80
Published from to

Přesné monitorování svislých průhybů mostních konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie
Talich, Milan
2014 - Czech
K rychlému bezkontaktnímu určování svislých průhybů mostních konstrukcí s přesností až 0,01 mm v reálném čase lze v praxi využít i principů pozemní radarové interferometrie. Současně je možné taktéž v reálném čase zachytit a analyzovat i frekvence kmitání sledovaného objektu s frekvencí až 50 Hz. Průhyby lze určovat současně na více místech objektu, například v případě mostní konstrukce na bodech rozmístěných na mostovce ve vzájemných vzdálenostech po cca 1 m či více metrech dle volby. To umožňuje získat jak celkovou tak i podrobnou informaci o chování konstrukce při jejím dynamickém zatížení a sledovat tím vliv průjezdů ať už jednotlivých vozidel či jejich skupin. Kromě pouze základů nezbytné teorie a způsobu ověření dosažené přesnosti měření jsou uváděny i praktické příklady z praxe. The contactless determination of vertical deformations of bridge structures with accuracy up to 0.01 mm in real time can also be used in practice the technology of ground based radar interferometry. It is also possible in real time to capture oscillations of the object with a frequency up to 50 Hz. Deformations can be determine simultaneously in multiple places of the object, for example a bridge structure at points distributed on the bridge deck at intervals of one or more meters. This allows to obtain both overall and detailed information about the behavior of the structure during the dynamic load and monitoring the impact of movements either individual vehicles or groups. In addition to the necessary theory are given practical examples. Keywords: ground radar interferometry; deformation monitoring; bridge structures Fulltext is available at external website.
Přesné monitorování svislých průhybů mostních konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie

K rychlému bezkontaktnímu určování svislých průhybů mostních konstrukcí s přesností až 0,01 mm v reálném čase lze v praxi využít i principů pozemní radarové interferometrie. Současně je možné taktéž v ...

Talich, Milan
Ústav teorie informace a automatizace, 2014

Určování deformací betonové přehradní hráze Orlík pomocí pozemního InSAR
Talich, Milan; Glöckner, M.; Böhm, Ondřej; Antoš, Filip
2014 - Czech
Metoda pozemní radarové interferometrie se syntetickou aperturou (GB InSAR) nabývá stále většího významu při určování deformací přehradních hrází. Článek popisuje její užití pro monitorování deformací největší české betonové přehrady Orlík na Vltavě. Analýzou jednoměsíčního nepřetržitého měření přehrady byly detekovány nelineární periodické pohyby. Podrobněji byly vyšetřovány vztahy mezi výškou vodní hladiny a určenými deformacemi jakož i mezi meteorologickými vlivy a deformacemi hráze. Výsledky potvrzují, že GB InSAR technika je velmi vhodná pro monitorování deformací těchto typů stavebních konstrukcí. Současně mohou výsledky sloužit jako cenný informační zdroj pro následné analýzy stability a varovné systémy. GB InSAR technique plays an increasingly important role in determining the deformation of dams. The paper describes the use of GB InSAR technique for monitoring deformations of the Czech largest concrete dam Orlík on the Vltava river. After analyzing one month-long continuous measurement of the dam were detected non-linear movements. The relation between acting water level and resulting deformations were investigated in detail. The results confirm that GB InSAR technique is very suitable for monitoring deformations of this type of constructions. At the same time, the results may serve as a valuable source of data and information for further analysis in area of stability and for early warning systems. Keywords: GB InSAR; deformation monitoring; deformation analysis; Orlík Fulltext is available at external website.
Určování deformací betonové přehradní hráze Orlík pomocí pozemního InSAR

Metoda pozemní radarové interferometrie se syntetickou aperturou (GB InSAR) nabývá stále většího významu při určování deformací přehradních hrází. Článek popisuje její užití pro monitorování deformací ...

Talich, Milan; Glöckner, M.; Böhm, Ondřej; Antoš, Filip
Ústav teorie informace a automatizace, 2014

GenExLib C/C++ knihovna, Referenční příručka
Kovář, Bohumil; Schier, Jan; Kuneš, Michal
2014 - Czech
Tato technická zpráva obsahuje referenční příručku pro GenExLib C++ softwarovou knihovnu pro analýzu mikroskopických snímků, pořízených metodou FISH. Účelem knhovny je poskytnout metody pro detekci buněčných jader a fluorescenčních signálů, obsažených ve snímku a pro vyhodnocení jejich tvaru a základních statistických parametrů. Referenční příručka obsahuje detailní popis instalace knihovny a popis jejího použití v uživatelově kódu. This technical report contains reference manual for the GenExLib C++ software library. for analysis of FISH microscopy images. The purpose of this library is to detect cell nuclei and fluorescence signals contained in the images and to evaluate their shape and intensity parameters. The reference manual describes in detail the installation of the library as well as methodology of image processing for the FISH images and application of the library in the user code. Keywords: Image processing; Image segmentation; Fluorescence microscopy; Object detection Fulltext is available at external website.
GenExLib C/C++ knihovna, Referenční příručka

Tato technická zpráva obsahuje referenční příručku pro GenExLib C++ softwarovou knihovnu pro analýzu mikroskopických snímků, pořízených metodou FISH. Účelem knhovny je poskytnout metody pro detekci ...

Kovář, Bohumil; Schier, Jan; Kuneš, Michal
Ústav teorie informace a automatizace, 2014

Možnosti přesného určování deformací a průhybů stavebních konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie
Talich, Milan
2014 - Czech
K bezkontaktnímu určování deformací a průhybů stavebních konstrukcí s přesností až 0,01 mm v reálném čase lze v praxi využít i principů pozemní radarové interferometrie. Současně je možné taktéž v reálném čase zachytit i kmitání sledovaného objektu s frekvencí až 50 Hz. Deformace či průhyby lze určovat najednou na více místech objektu, například v případě mostní konstrukce na bodech rozmístěných na mostovce ve vzdálenostech po jednom či více metrech. To umožňuje získat jak celkovou tak i podrobnou informaci o chování konstrukce při jejím dynamickém zatížení. Kromě nezbytné teorie jsou uváděny i praktické příklady z praxe. The contactless determination of deformations and deflections of structures with accuracy up to 0.01 mm in real time can also be used in practice the technology of ground based radar interferometry. It is also possible in real time to capture oscillations of the object with a frequency up to 100 Hz. Deformations can be determine simultaneously in multiple places of the object, for example a bridge structure at points distributed on the bridge deck at intervals of one or more meters. This allows to obtain both overall and detailed information about the behavior of the structure during the dynamic loading. In addition to the necessary principles are given practical examples. Keywords: ground radar interferometry; deformation monitoring; deflection of structures Fulltext is available at external website.
Možnosti přesného určování deformací a průhybů stavebních konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie

K bezkontaktnímu určování deformací a průhybů stavebních konstrukcí s přesností až 0,01 mm v reálném čase lze v praxi využít i principů pozemní radarové interferometrie. Současně je možné taktéž v ...

Talich, Milan
Ústav teorie informace a automatizace, 2014

Přehled současných vědeckých a aplikačních výsledků v řízení světelné signalizace pomocí fuzzy logiky
Koukol, M.; Přikryl, Jan
2014 - Czech
Zpráva popisuje základní principy fuzzy přístupu k řízení světelného signalizačního zařízení na pozemních komunikacích, podává přehled publikované literatury a vysvětluje postup implemetnace jednoduchého fuzzy systému řízení v rámci mikrosimulačního softwaru. The report describes the basic principles of fuzzy approach to the management of traffic lights on roads, gives an overview of published literature and explains how implemetnace simple fuzzy control system within a microsimulation software. Keywords: traffic light; traffic management; microsimulation Fulltext is available at external website.
Přehled současných vědeckých a aplikačních výsledků v řízení světelné signalizace pomocí fuzzy logiky

Zpráva popisuje základní principy fuzzy přístupu k řízení světelného signalizačního zařízení na pozemních komunikacích, podává přehled publikované literatury a vysvětluje postup implemetnace ...

Koukol, M.; Přikryl, Jan
Ústav teorie informace a automatizace, 2014

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ICOMPOSE - INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ SDRUŽENÉHO POHONU A DUÁLNÍHO ZDROJE ENERGIE U PLNĚ ELEKTRICKÝCH VOZIDEL
Machan, J.; Nedoma, P.; Plíhal, Jiří
2014 - Czech
Tento příspěvek přináší stručné představení výzkumného projektu iCOMPOSE financovaného 7. rámcovým programem Evropského společenství jako součást evropské Iniciativy za zelené automobily. Cílem projektu je vytvořit jednotný koncept kontrolního systému řízení spotřeby energie pro různé konfigurace pohonného systému (s jedním nebo více elektromotory a jedním či dvěma systémy skladování energie), což umožňuje zvýšit energetickou účinnost, jízdní vlastnosti, bezpečnost a pohodlí FEV. Projekt je řešen konsorciem partnerských společností a výzkumných institucí Kompetenzzentrum - Das virtuelle Fahrzeug ,Forschungsgesellschaft mbH; Univerzita v Surrey; Lotus Cars Limited; ŠKODA AUTO a.s., Flanders' Drive; Hutchinson SA, AVL List GmbH, Infineon Technologies AG; Fraunhofer- Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung E.V. This paper introduces the current state of research project related to novel comprehensive energy management system for different drivetrain configurations (with single or multiple electric motors, 1 or 2 energy storage systems), which improves energy efficiency, driveability, safety and comfort of FEVs. This subject is currently investigated within the European Union (EU) funded Seventh Framework Programme (FP7) consortium iCOMPOSE, focused on the development and experimental testing of novel control strategies. Project is conducted by a consortium of public and private research institutions/companies Kompetenzzentrum - Das virtuelle Fahrzeug ,Forschungsgesellschaft mbH; University of Surrey; Lotus Cars Limited; ŠKODA AUTO a.s., Flanders' Drive; Hutchinson SA, AVL List GmbH, Infineon Technologies AG; Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung E.V. Keywords: fully electric vehicles; vehicle dynamics; power control consumption Fulltext is available at external website.
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ICOMPOSE - INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ SDRUŽENÉHO POHONU A DUÁLNÍHO ZDROJE ENERGIE U PLNĚ ELEKTRICKÝCH VOZIDEL

Tento příspěvek přináší stručné představení výzkumného projektu iCOMPOSE financovaného 7. rámcovým programem Evropského společenství jako součást evropské Iniciativy za zelené automobily. Cílem ...

Machan, J.; Nedoma, P.; Plíhal, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2014

Statistická analýza a průzkum vazeb v měřených dopravních datech
Brabec, M.; Konár, O.; Kasanický, I.; Pelikán, E.; Přikryl, Jan
2014 - Czech
Jedním z aktuálních problémů v dopravním výzkumu je problém dostupnosti obrovského množství nevyužitých dat, měřených telematickými systémy na dálnicích či městských komunikacích. Tato data obsahují mnohdy informace, jež – bez využití vhodných matematických nástrojů datové analýzy – zůstávají skryty a nevyužity při řízení dopravy. V rámci projektu Nové metody řízení dopravy v kongescích v intravilánu je naším cílem navrhnout nové algoritmy pro adaptivní řízení městské dopravní sítě. Současná verze algoritmů je založena na linearizovaném modelu vývoje délky fronty vozidel, čekajících na červenou, vycházejícím z klasického bilančního zákona zachování. Tento model je pro případy saturace doplněn alternativním modelem délky fronty jako funkce obsazenosti dopravního detektoru. Cílem práce, popsané v této zprávě, bylo prozkoumat možné další vazby a skryté stavy dopravního systému, ukryté v měřených datech a do této chvíle neuvažované v používaném dopravním modelu. One of the current problems in transport research is the problem of availability of huge amounts of unused data measured telematics systems on motorways and urban roads. This data often contain information that - without the use of appropriate mathematical tools for data analysis - remain hidden and unused for traffic control. Within the project, a new method of traffic congestion in the urban areas, our aim is to propose new algorithms for adaptive control of urban transport networks. The current version of the algorithm is based on a linearized model of the development length of the queue of vehicles waiting at the red light, based on the classic balance of conservation. This model is for cases saturation supplemented alternative model queue length as a function of traffic occupancy detector. The aim of the work described in this report was to investigate possible links and other hidden states of the transport system, hidden in the measured data, and until now not considered by the traffic model used. Keywords: traffic light; traffic management; Markov processes Fulltext is available at external website.
Statistická analýza a průzkum vazeb v měřených dopravních datech

Jedním z aktuálních problémů v dopravním výzkumu je problém dostupnosti obrovského množství nevyužitých dat, měřených telematickými systémy na dálnicích či městských komunikacích. Tato data obsahují ...

Brabec, M.; Konár, O.; Kasanický, I.; Pelikán, E.; Přikryl, Jan
Ústav teorie informace a automatizace, 2014

Model oblasti pro projekt NOMŘÍZ
Přikryl, Jan
2014 - Czech
Tento dokument popisuje základní stavový model oblasti, používaný v aktualizované verzi algoritmu řízení (HRŠD) pro projekt NOMŘÍZ. Dokument je zkrácenou a neredigovanou verzí interního neveřejného implementačního dokumentu určeného pro interní potřebu UTIA AV ČR a ELTODO a.s.. This document describes the basic state model of the area used in the updated version of the control algorithm for the project NOMŘÍZ. The document is a shortened version of the internal uncollated nonpublic implementation document for internal use ÚTIA and ELTODO as. Keywords: traffic light; traffic management; state model Fulltext is available at external website.
Model oblasti pro projekt NOMŘÍZ

Tento dokument popisuje základní stavový model oblasti, používaný v aktualizované verzi algoritmu řízení (HRŠD) pro projekt NOMŘÍZ. Dokument je zkrácenou a neredigovanou verzí interního neveřejného ...

Přikryl, Jan
Ústav teorie informace a automatizace, 2014

Validace deterministického jádra HAVAR-DET systému HARP a jeho aplikace v oblasti hodnocení radiologických následků nehod
Pecha, Petr; Pechová, E.
2013 - Czech
Validace deterministického jádra HAVAR-DET pro popis šíření radioaktivity životním prostředím. Ukázka aplikací pro různé typy scénářů úniku radioaktivity do atmosféry. Validation of deterministic kernel of the HAVAR-DET systém designed for description of the radioactivity propagation through the living environment. Illustration of applications for various scenarios of the discharges of radioactivity into the atmosphere. Keywords: Radioactivity; Assessment; Impact; applications Fulltext is available at external website.
Validace deterministického jádra HAVAR-DET systému HARP a jeho aplikace v oblasti hodnocení radiologických následků nehod

Validace deterministického jádra HAVAR-DET pro popis šíření radioaktivity životním prostředím. Ukázka aplikací pro různé typy scénářů úniku radioaktivity do atmosféry....

Pecha, Petr; Pechová, E.
Ústav teorie informace a automatizace, 2013

Pole LED v matici 8x8
Kuneš, Michal; Blažek, Jan
2013 - Czech
Dokument popisuje návrh a zhotovení pole LED (svítivých diod) s trojúhelníkovou maticí LED se stranou o délce 5 cm. Jednotlivé LED s co nejnižší šírkou pásma a s co největší homogenitou vyzařovaného světla pokrývají co největší pásmo vlnových délek (viditelného) světla od 350 do 1000nm, v celkové velikosti 8 x 8 LED. Navržené zařízení je určeno k multispektrálnímu snímání uměleckých obrazů. The reserach report describes design and implementation issues of LED field with triangular matrix of diodes. LEDs with the narrowest bandwidth and with the largest homogeneity of emitted light cover the widest wavelength bandwidth overall (350 - 1000nm). The proposed equipment is dedicated to multispectral acquisition of paintings. Keywords: LED matrix; multispectral data acquisition Fulltext is available at external website.
Pole LED v matici 8x8

Dokument popisuje návrh a zhotovení pole LED (svítivých diod) s trojúhelníkovou maticí LED se stranou o délce 5 cm. Jednotlivé LED s co nejnižší šírkou pásma a s co největší homogenitou vyzařovaného ...

Kuneš, Michal; Blažek, Jan
Ústav teorie informace a automatizace, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases