Number of found documents: 10012
Published from to

Vliv parametrů prostředí na poškození plasmidu DNA ionizujícím zářením
Štěpán Václav; Klára Stefanová; Šefl Martin
2021 -
Plasmidy jsou v radiobiologii využívány mimo jiné i jako přiblížení pro DNA v jádře buňky. Přitom jsou ale běžně uchovávány a ozařovány v podmínkách, které se od těch v buňce značně liší. Pokud by to mělo vliv i na výtěžky poškození DNA plasmidu ionizujícím zářením, znevěrohodňovalo by to přenositelnost závěrů experimentů z plasmidů na buňky. Cílem práce je zkoumat vliv okolního prostředí, konkrétně teploty prostředí a kon-centrace sodných iontů, na radiační výtěžky poškození plasmidu. Teoretická část se zabývá možnostmi a principy použití Monte Carlo track structure kódů v modelování fyzikální, fyzikálně–chemické a chemické fáze účinku ionizujícího záření. Metody a softwarové nástroje vyvinuté nebo uzpůsobené pro vyřešení zadání popisuje část Materiály a metody. Pro zkoumání vlivu okolního prostředí na radiační výtěžky byla vytvořena aplikace využívající Geant4–DNA knihovny a procesy, které umožňují simulovat chemickou fázi účinků ionizujícího záření a zároveň pracovat s atomární strukturou plasmidu. Pomocí softwarových nástrojů pro tvorbu worm-like chain modelu byla vytvořena knihovna hrubých struktur plasmidů pBR322 a pUC19. Její analýzou bylo zjištěno, že teplota prostředí nemá na vlastnosti konfigurace významný vliv, oproti tomu koncentrace sodných iontů ano. Ze struktur byly následně vygenerovány modely na atomární úrovni a ty byly použity pro modelování výtěžků poškození plasmidu DNA protony o energiích50 keVaž10 MeV a 1,25 MeV fotony. Vliv teploty a koncentrace sodných iontů byl hodnocen prostřednictvím separační vzdálenosti pro dvojný zlom. U protonů do1 MeV ze simulací vychází, že na plasmidech v roztoku s vyšší koncentrací sodných iontů vzniká přibližně o třetinu poškození více a vliv parametrů prostředí na přenositelnost výsledků do buněčného prostředí nelze zanedbat. Pro fotony nebylo možné závislost kvůli nedostatečné statistice výsledků posoudit.Plasmids are used in radiobiology, among other things, as an approximation of nuclear DNA. Meanwhile, they are stored and irradiated in environmental conditions which are considerably different from those in cells. Should this difference affects yields of plasmid DNA damage by ionizing radiation, it would discredit theportability of results of experiments from plasmids to cells. This work aims to study the influence of the environment, namely the temperature of the environment and concentration of sodium ions in solution, on yields of radiation damage of plasmid. The theoretical part explains the possibilities and principles of Monte Carlo track structure codes in modelling physical, physico-chemical, andchemical phases of the effect of ionizing radiation. Newly developed and adapted methods and software tools for solving the assignmentare described in Materials and methods. To examine the effect of the environmental conditions on yields of plasmid damage by ionizing radiation, an applicationwas developed using Geant4-DNA libraries and processes. Simulation of physical,physico-chemical, and chemical phases of the effect of ionizing radiation can be runwith this application using the atomic structure of plasmid. Library of the worm-like chain models of plasmids pUC19 and pBR322 was generated with software tools. No big influence of the temperature on the characteristic of the configuration of plasmid was found by analysis of the library. Compared to that,the concentration of sodium ions affects the characteristic. The atomic models ofplasmids were generated from these structures. They were used in the simulation of yields of radiation damage of plasmid by protons with energies between 50 keV and10 MeV a 1,25 MeV photons. The influence of the temperature of the environment and concentrations of sodium ions was evaluated by changing of separation distancefor the double-strand break. A one-third increase in the yield of radiation damage was found at plasmids with higher concentrations of sodium ions for protons with energy under 1 MeV. So, theinfluence of environmental parameters on the portability of results to cells cannot be neglected. There was no dependence on photon yields because of insufficient statistics of hits. Keywords: DNA; plasmid; strukturní model; ionizující záření; Geant4-DNA; DNA; plasmid; structural model; ionizing radiation; Geant4-DNA Available in digital repository of ČVUT.
Vliv parametrů prostředí na poškození plasmidu DNA ionizujícím zářením

Plasmidy jsou v radiobiologii využívány mimo jiné i jako přiblížení pro DNA v jádře buňky. Přitom jsou ale běžně uchovávány a ozařovány v podmínkách, které se od těch v buňce značně liší. Pokud by to ...

Štěpán Václav; Klára Stefanová; Šefl Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Změny relativní biologické účinnosti podél klinického svazku protonů
Pachnerová Brabcová Kateřina; Kristýna Šrámková; Ondrák Lukáš
2021 -
S rostoucím významem protonové terapie v léčbě nádorových onemocnění nabývají důležitosti individuální rozdíly klinických svazků. Jedním z diskutovaných parametrů léčby je relativní biologická účinnost (RBÚ) protonů podél Braggovy křivky, která se prokazatelně mění, ale přesto se v praxi považuje rovna konstantní hodnotě. Tato práce se věnuje studiu změn RBÚ podél Braggovy křivky klinického protonového svazku energie 200 MeV s nově používaným pencil beam scanning módem, a to na dvou různých pracovištích v ČR a Rakousku. Pro studii používáme buněčný model normálních lidských neonatálních dermálních fibroblastů a lidských primárních medulloblastomů DAOY a sub-buněčný model dvou typů plazmidové DNA. Na všech modelech byla zkoumána indukce dvojných zlomů DNA, a to ve dvou pozicích Braggovy křivky – na vstupu a uprostřed rozšířeného Braggova píku. Pro srovnání byly stejné modely ozářeny také referenčním fotonovým svazkem 60Co a rtg svazkem o energii 200 kV.With the growing importance of proton therapy in the treatment of cancer, individual differences in clinical beams are becoming more important. One of the discussed parameters of the treatment is the relative biological efficiency (RBE) of the protons along the Bragg curve. Although it has been shown to change along the curve, for treatment i tis still considered being constant. Keywords: Protonová terapie; relativní biologická účinnost; dvojné zlom DNA plazmidy; fibroblasty; DAOY; Proton therapy; relative biological efficiency; double-strand break of DNA; plasmids; fibroblasts; DAOY Available in digital repository of ČVUT.
Změny relativní biologické účinnosti podél klinického svazku protonů

S rostoucím významem protonové terapie v léčbě nádorových onemocnění nabývají důležitosti individuální rozdíly klinických svazků. Jedním z diskutovaných parametrů léčby je relativní biologická ...

Pachnerová Brabcová Kateřina; Kristýna Šrámková; Ondrák Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Využití dual energy CT pro plánování protonové léčby
Hanušová Tereza; Marie Fořtová; Badraoui Čuprová Klára
2021 -
V současné klinické praxi je pro plánování protonové léčby využívána stechiometrická kalibrace single energy CT (SECT). Tato kalibrace je ale zatížena inherentními nejistotami plynoucími z jejího charakteru. Pro plánování protonové léčby je zapotřebí nejistoty minimalizovat, neboť vzhledem ke specifické hloubkové dávkové distribuci od protonů mají nejistoty v protonové léčbě zásadní dopad na~kvalitu léčby. Potenciální zpřesnění v tomto směru může přinést dual energy CT (DECT) metoda kalibrace. Tato práce popisuje způsob implementace DECT pro plánování protonové léčby na základě fyzikálních hustot tkání. Současně uvádí výsledky experimentu provedeného na fantomu se zvířecími tkáněmi. Součástí práce je také vytvoření plánů pro dvě různé diagnózy založených na SECT a DECT snímcích a jejich vzájemné porovnání.In the current medical practice, planning of proton therapy treatement is based on stochiometric calibration using single energy CT scans (SECT). This calibration involves uncertainty resulting from its nature. The proton therapy requires minimalisation of such uncertainties as proton beams have a specific depth dose distribution that affects the quality of the treatment greatly. Potential elimination of the uncertainties can be achieved by using dual energy CT (DECT) scans for planning of the treatment. This thesis describes the implementation of DECT calibration based on physical densities of the tissues into proton therapy treatment. Along with the calibration itself, results of an experiment involving animal-tissue phantom are presented. Finally, plans for two diagnoses were performed based on both SECT and DECT calibration and their comparison is also involved in the thesis. Keywords: kalibrace DECT; plánování protonové léčby; fyzikální hustota; měření na zvířecích tkáních; porovnání SECT a DECT; DECT calibration; proton therapy planning; physical density; animal-tissues phantom; SECT and DECT comparison Available in digital repository of ČVUT.
Využití dual energy CT pro plánování protonové léčby

V současné klinické praxi je pro plánování protonové léčby využívána stechiometrická kalibrace single energy CT (SECT). Tato kalibrace je ale zatížena inherentními nejistotami plynoucími z jejího ...

Hanušová Tereza; Marie Fořtová; Badraoui Čuprová Klára
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Výroba antropomorfního fantomu pomocí 3D tisku a jeho využití při optimalizaci vyšetřovacích CT protokolů u obézních pacientů
Súkupová Lucie; Zdenka Balogová; Borovičková Simona
2021 -
Obezita ovplyvňuje zdravotnú starostlivosť vo viacerých smeroch a jedným z nich je aj rádiodiagnostika. CT vyšetrenia bariatrických pacientov sú častejšie ako v minulosti a nadpriemerná hmotnosť týchto pacientov má vplyv na priebeh aj výsledok CT vyšetrenia. CT obrazy majú horšiu kvalitu a môžu obsahovať artefakty, ktoré sa u referenčných pacientov nevyskytujú. Práca sa zaoberá optimalizáciou vyšetrovacích CT protokolov u obéznych pacientov. Dostupné CT protokoly sú hodnotené a porovnávané z hľadiska kvality obrazu, dávky pacientovi, času skenovania a na základe výsledkov je vybraný najvhodnejší protokol pre dva CT prístroje výrobcu Siemens. Na optimalizáciu bol použitý antropomorfný fantóm brušnej dutiny s rozširujúcim prstencom simulujúcim tuk. Antropomorfný fantóm bol zostrojený pomocou 3D tlače na základe CT dát reálnych pacientov. Všetky orgány a tkanivá boli vyrobené z tkanivovo - ekvivalentných materiálov, ktoré svojím zoslabením vhodne simulujú dané orgány.Obesity affects health care in several ways and one of them is radiodiagnostics. CT examinations of bariatric patients are now more frequent than in the past, and weight of these patients affects the whole CT examination. These CT images have worse quality and may contain artifacts that do not occur in reference patients. The thesis deals with the optimization of CT exam protocols in obese patients. The available CT protocols are evaluated and compared in terms of image quality, patient dose, scan time. The most suitable protocol for obese patients is selected based on the results of optimization for two CT devices manufactured by Siemens. An anthropomorphic phantom of the abdominal cavity with an expanding ring simulating fat was used for optimization. The anthropomorphic phantom was constructed based on CT data from real patients using 3D printing. All organs and tissues were made of tissue - equivalent materials which simulate real organs according to their attenuation. Keywords: antropomorfný fantóm; CT artefakty; obezita; optimalizácia CT; tkanivovo - ekvivalentné materiály; vyšetrovacie CT protokoly; anthropomorphic phantom; CT artifacts; CT exam protocols; obesity; optimization of CT; tissue - equivalent materials Available in digital repository of ČVUT.
Výroba antropomorfního fantomu pomocí 3D tisku a jeho využití při optimalizaci vyšetřovacích CT protokolů u obézních pacientů

Obezita ovplyvňuje zdravotnú starostlivosť vo viacerých smeroch a jedným z nich je aj rádiodiagnostika. CT vyšetrenia bariatrických pacientov sú častejšie ako v minulosti a nadpriemerná hmotnosť ...

Súkupová Lucie; Zdenka Balogová; Borovičková Simona
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza povodňového zabezpečení obce Lovosice a komparace povodňové situace při povodních v roce 2002 a 2013
Staněk Martin; Lenka Steinmetzová; Mildorf René
2021 -
Diplomová práce s názvem Analýza povodňového zabezpečení obce Lovosice a komparace povodňové situace při povodních v roce 2002 a 2013 se zabývá rozborem a srovnáním těchto dvou povodní. Cílem diplomové práce je zhodnocení celkových hledisek zkoumaných povodňových událostí a dostatečnost vybudovaných protipovodňových opatření. Teoretická část se zabývá povodněmi po obecné stránce a činiteli řešící tuto problematiku. Dále popisuje princip jejich vzniku, právní normy a opatření k ochraně obyvatelstva. Praktická část podrobně popisuje vývoj povodní v letech 2002 a 2013 v obci Lovosice a následně obě tyto mimořádné události komparuje. Dále poskytuje zpracovanou analýzu povodňových rizik na území obce Lovosice. Výsledkem diplomové práce je zpracování s následnou analýzou povodní 2002 a 2013 v obci Lovosice a navrhnutí zlepšení protipovodňových opatření dané obce.This master's thesis, Lovosice's Flood Protection Analysis of and Comparison of the flood situation of 2002 and 2013, examines and compares the two mentioned flood situations. The thesis aims to evaluate all aspects of the presented flood situations and the sufficiency of built flood protection. The theoretical framework deals with floods on a general level and with factors concerning flood problematics. It also describes the principles of flood occurence and the legal enactments to citizen protection. The empirical part of the thesis describes the development of 2002 and 2013 floods in Lovosice and compares the two situations. It also presents elaborate analysis of flood risk in the Lovosice area. The outcome of the thesis is an elaborate analysis of 2002 and 2013 floods in Lovosice and a suggestion on flood protection improvement of said city. Keywords: Povodeň; řeka; Lovosice; Labe; orgán; ochrana obyvatelstva; Flood; River; Lovosice; Labe; Department; Population Protection Available in digital repository of ČVUT.
Analýza povodňového zabezpečení obce Lovosice a komparace povodňové situace při povodních v roce 2002 a 2013

Diplomová práce s názvem Analýza povodňového zabezpečení obce Lovosice a komparace povodňové situace při povodních v roce 2002 a 2013 se zabývá rozborem a srovnáním těchto dvou povodní. Cílem ...

Staněk Martin; Lenka Steinmetzová; Mildorf René
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza pandemií na území Čech mezi XI. st. a XXI. st.
Navrátil Leoš; Anna Kotěšovcová; Brádka Stanislav
2021 -
Diplomová práce upozorňuje na problematiku infekčních onemocnění, která mají potenciál v propuknutí pandemie. Analýzou historických pramenů, odborné literatury je získán přehled o moru, pravých neštovicích, syfilis, španělské chřipce, AIDS a COVID-19, které zasáhly Evropu v průběhu XI. - XXI. století. Práce je zaměřena na komparaci uvedených pandemií podle příčin vzniku, místa prvního záchytu, rychlosti šíření v Evropě, počtu obětí, učiněných opatření a ekonomických a politických důsledků. Získané poznatky jsou aplikovány při zpracování vlastního návrhu možné obrany proti pandemii v podmínkách současného globalizovaného světa. Práce porovnává realizované kroky v České republice během pandemie COVID-19 do 31. prosince 2020 s představeným návrhem.The diploma thesis studies the infectious diseases that have had the potential to break out in a pandemic. The analysis of historical sources and professional literature provides an overview of the plague, smallpox, syphilis, Spanish influenza, AIDS and COVID-19 which hit Europe during the XI - XXI century. Part of this work is focused on the comparison of these pandemics according to the causes, the location of the first case, the rate of spread in Europe, the number of victims, the measures taken to fight these diseases, and the economic and political consequences. This thesis proposes a solution for the fight against COVID-19 by combining the acquired knowledge from past pandemics to the present conditions of today´s globalized world. The work compares the steps taken in the Czech Republic from the beginning of the COVID-19 pandemic to December 31 2020 with the presented proposal. Keywords: AIDS; bakterie; COVID-19; etiologie; infekční onemocnění; migrace; mor; pandemie; pravé neštovice; protiepidemická opatření; syfilis; španělská chřipka; vir; AIDS; bacteria; COVID-19; etiology; infectious diseases; plague; pandemic; preventive measures; smallpox; syphilis; Spanish flu; virus Available in digital repository of ČVUT.
Analýza pandemií na území Čech mezi XI. st. a XXI. st.

Diplomová práce upozorňuje na problematiku infekčních onemocnění, která mají potenciál v propuknutí pandemie. Analýzou historických pramenů, odborné literatury je získán přehled o moru, pravých ...

Navrátil Leoš; Anna Kotěšovcová; Brádka Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Zaměstnanecké benefity v podnikatelském prostředí
Antošová Gabriela; Veronika Pražáková; Štědroň Bohumír
2021 -
Cílem práce Zaměstnanecké benefity v podnikatelském prostředí je vytvořit návrh na inovace a změny v oblasti systému péče o zaměstnance a poskytovaných benefitů. Aby společnost byla úspěšná je zapotřebí, aby zaměstnanci odváděli skvělou práci, ke které budou motivováni a ve které budou spokojeni. Celková problematika je aktuální, jelikož je zapotřebí si udržet současné zaměstnance a zároveň umět nabídnout uchazečům o zaměstnání výhodné podmínky. Společnost si tak může udržet či zvýšit konkurenční výhodu na trhu. Teoretická část se zabývá vymezením hlavních pojmů, které jsou provázány celou diplomovou prací. Jedná se především o motivaci, pracovní spokojenost, zaměstnanecké benefity a systém péče o zaměstnance. Praktická část je určena v první řadě polostrukturovaným rozhovorům, které byli provedeny s devíti pracovníky působícími na vedoucích pozicích ve zkoumané společnosti. Autorka vše následně zhodnotila a vytvořila komplexní návrh na přínosné změny a inovace v rámci zaměstnaneckých benefitů a systému péče o zaměstnance.The aim of the thesis Employee benefits in the business environment is to create a proposal for innovations and changes in the system of employee care and benefits provided. For a company to be successful, it is necessary for employees to do a great job that they will be motivated and satisfied in. The overall issue is topical, as it is necessary to retain current employees and at the same time be able to offer job seekers advantageous conditions. The company can thus maintain or increase its competitive advantage in the market. The theoretical part deals with the definition of the main concepts that are intertwined throughout the thesis. These are mainly motivation, job satisfaction, employee benefits and the employee care system. The practical part is intended primarily for semistructured interviews, which were conducted with nine employees working in leading positions in the surveyed company. The author then evaluated everything and created a comprehensive proposal for beneficial changes and innovations in the field of employee benefits and employee care system. méně Keywords: Zaměstnanecké benefity; motivace; pracovní spokojenost; systém péče o zaměst-nance; konkurence; vzdělávání; pojišťovnictví; Employee benefits; motivation; job satisfaction; employee care system; competi-tion; education; insurance Available in digital repository of ČVUT.
Zaměstnanecké benefity v podnikatelském prostředí

Cílem práce Zaměstnanecké benefity v podnikatelském prostředí je vytvořit návrh na inovace a změny v oblasti systému péče o zaměstnance a poskytovaných benefitů. Aby společnost byla úspěšná je ...

Antošová Gabriela; Veronika Pražáková; Štědroň Bohumír
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza inovativních digitálních platforem využitelných k propagaci
Skokanová Dagmar; Oldřich Kratochvíl; Sadílek Tomáš
2021 -
Diplomová práce se bude zabývat problematikou reklamy na nových platformách dostupných v ČR. Na vybraných platformách, které budou ze sestavených parametrů určeny jako inovativní, bude provedena situační analýza, predikce vývoje, benchmarková analýza a další metody. Cílem diplomové práce je představit čtenáři vybrané platformy, analyzovat je a poskytnout ucelený výstup o využití těchto platforem pro propagaci. Výstupem diplomové práce bude matice, která podle zadaných parametrů určí vhodnost využití vybraných platforem do komunikačního mixu.The diploma thesis focuses on advertising on new platforms available in the Czech Republic. For those platforms, determined as innovative ones - based on the research, a situational analysis, prediction of a development, benchmark analysis, and other methods are made. The thesis aims to present these platforms and provide a comprehensive output of how to use these platforms for advertising. The thesis output is a matrix that determines the suitability of the selected platforms in the communication mix according to the specified parameters. Keywords: inovace; digitální platforma; marketing; propagace; reklama; mediální plánování; mediální cíle; mediální ukazatelé; Innovation; Digital Platform; Marketing; Promotion; Advertising; Media Planning; Media Goals; Media Indicators Available in digital repository of ČVUT.
Analýza inovativních digitálních platforem využitelných k propagaci

Diplomová práce se bude zabývat problematikou reklamy na nových platformách dostupných v ČR. Na vybraných platformách, které budou ze sestavených parametrů určeny jako inovativní, bude provedena ...

Skokanová Dagmar; Oldřich Kratochvíl; Sadílek Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Fundamentální a technická analýza akciových titulů na pražské burze
Hřebík František; Radan Dočekal; Makovský Petr
2021 -
Cílem práce je analyzovat stav vybraných společností na pražské burze a posoudit, zda cena akcií odpovídá fundamentům. Snahou je dále nastínit investiční problematiku. Ve středu zájmu jsou dividendy. Tomu je také přizpůsoben výběr oceňovacího modelu. Práce začíná problematikou burz. V další části je navázáno na problematiku finančního trhu a cenných papírů. Teoretická část je zakončena popisem akciových analýz. Praktická část začíná makroekonomickou analýzou ČR. Situace v ČR je stabilní. Práce je zakončena analýzou vybraných společností, kde je stanovena vnitřní hodnota akcie. Výsledkem práce je, že obě analyzované společnosti jsou zajímavou dendovou investiční příležitostí a jejich akcie se obchodují jako podhodnocené. Práce by měla být přínosná pro dividendově zaměřené investory.The aim of this diploma thesis is to analyze the state of selected companies listed on the Prague Stock Exchange and assess whether the share price corresponds with the fundamentals. The secondary aim is to outline investment issues. The focus is on past and future dividends paid. The work begins with a description of stock exchanges. The next part is related to the financial market and securities. The theoretical part ends with a description of stock analyzes. The practi-cal part begins with a macroeconomic analysis of the Czech Republic. The situation in the Czech Republic is stable. The work ends with an analysis of selected companies, where the intrinsic value of the share is determined. The result of the work is that both analyzed companies are interesting investment opportunities and price of their shares is currently undervalued. The work should be beneficial for dividend-oriented investors. Keywords: Fundamentální analýza; cenné papíry; makroekonomická analýza; dividendy; vnitřní hodnota; finanční trh; burzy; Fundamental analysis; securities; macroeconomic analysis; dividends; intrinsic value; financial market; stock exchanges Available in digital repository of ČVUT.
Fundamentální a technická analýza akciových titulů na pražské burze

Cílem práce je analyzovat stav vybraných společností na pražské burze a posoudit, zda cena akcií odpovídá fundamentům. Snahou je dále nastínit investiční problematiku. Ve středu zájmu jsou dividendy. ...

Hřebík František; Radan Dočekal; Makovský Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kompetence ke zvládání zátěžových situací
Emrová Lenka; Daniela Krejsová; Kovaříková Miroslava
2021 -
Diplomová práce se věnuje problematice kompetencí studentů vysokých škol, jejich definici a zá-kladními složkami. Důraz je zde kladen na kompetence, které student používá a považuje za klíčové při zátěžových situacích v akademickém prostředí. Hlavním cílem této práce je zjistit, jaké kompe-tence jsou klíčové a jaká je jejich důležitost. Práce se zaměřuje na různé skupiny vysokých škol a roz-díly mezi nimi v chápání důležitosti kompetencí potřebných pro stresové situace. Praktická část je vedena smíšeným výzkumem, proto je rozdělena do dvou hlavních částí, které jsou samostatně vy-hodnoceny i okomentovány. Výsledkem bude i doporučení, jaké techniky používat, aby se student vysoké školy lépe vyrovnal s působící zátěžovou situací.The diploma thesis deals with the issue of competence of university students, its definition, and basic components. The emphasis is on the competences that the student uses and considers crucial in stress situations in the academic environment. The main aim of this thesis is to find out what competencies are key and what is their importance. The thesis focuses on different groups of uni-versities and the differences between them in their understanding of the importance of competenc-es needed for stressful situations. The practical part is guided by mixed research; therefore, it is di-vided into two main parts which are evaluated and commented separately. As a result, recommen-dations will also be made on what techniques to use to help the college student cope better with the stressful situation. Keywords: Kompetence; zátěžové situace; stres; coping; akademický stres; Competencies; stress situations; stress; coping; academic stress Available in digital repository of ČVUT.
Kompetence ke zvládání zátěžových situací

Diplomová práce se věnuje problematice kompetencí studentů vysokých škol, jejich definici a zá-kladními složkami. Důraz je zde kladen na kompetence, které student používá a považuje za klíčové při ...

Emrová Lenka; Daniela Krejsová; Kovaříková Miroslava
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases