Number of found documents: 1816
Published from to

Zpracování aktuálních rozměrových standardů sedacího nábytku
Kotlová, Kateřina
2018 - Czech
Disertační práce se zabývá vzájemnými vztahy mezi antropometrií (proporcemi lidského těla) a rozměrovými standardy sedacího nábytku. Práce mapuje historii i současnost antropometrického měření, zpracovává výsledky antropometrického měření dospělé populace, které proběhlo v rámci grantu FR-TI1/050 - NIS a porovnává tyto výsledky s rozměrovými standardy a platnými normami pro sedací nábytek. Díky novým antropometrickým výsledkům vznikly simulace aktuálních rozměrových požadavků na sedací nábytek v programu Tecnomatix Jack. Hlavním cílem je aktualizovat rozměrové standardy sedacího nábytku a poukázat tak na neaktuálnost současných norem. Dissertation deals with the interrelationship between anthropometry (proportions of the human body) and dimensional standards of seating furniture. Dissertation maps history and presence of anthropometric measurement, it processes the results of anthropometric measurement of the adult population acquired within the grant FR-TI1/050 – NIS and compares these results with the dimensional standards and valid standards for seating furniture. Thanks to new anthropometric results, simulations of the current dimensional requirements for seating furniture were developed in software Tecnomatix Jack. The aim is to update the dimensional standards of seating furniture and to point out the outdatedness of current standards. Keywords: antropometrické měření; antropometrie; ergonomie; sedací nábytek; tělesné rozměry Available in digital repository of Mendel University.
Zpracování aktuálních rozměrových standardů sedacího nábytku

Disertační práce se zabývá vzájemnými vztahy mezi antropometrií (proporcemi lidského těla) a rozměrovými standardy sedacího nábytku. Práce mapuje historii i současnost antropometrického měření, ...

Kotlová, Kateřina
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Právní úprava v oblasti ochrany před škodami zvěří na lesních porostech
Šafránek, Zbyněk
2018 - Czech
Disertační práce se zabývá problematikou škod zvěří na lesních porostech. Úvodní část práce popisuje a kvantifikuje škodlivé působení zvěře na lesní porosty na podkladě veřejně dostupných dat, ale i vlastních šetření autora. V práci jsou popsány také základní principy fungování myslivosti ve světě. Podrobněji jsou analyzovány slovenské, německé a polské právní předpisy. Na základě podrobné analýzy tuzemských právních předpisů a judikátů jsou navrženy možné změny. Ty by měly směřovat k vyváženosti vztahů mezi uživateli honebních pozemků na straně jedné a uživateli honiteb na straně druhé. Práce se zabývá také možnostmi standardizace sběru dat na plochách poškozených zvěří a navrhuje možná řešení. The dissertation thesis deals with the problem of damage caused by game to forest stands. In the introductory part of the thesis there is described and quantified the harmful effect of game on forest stands based on data available for public, as well as on the author´s own research. The basic principles of hunting and game management are also described in the thesis. The Slovak, German and Polish legislation are analyzed in more detail. Based on a detailed analysis of domestic legislation and jurisprudence, possible changes are proposed. These changes should be directed to balanced relationship between users of hunting land on the one hand and users of hunting land on the other. Finally the thesis also deals with the possibilities of standardization of data collection on the plots damaged by game and suggests possible solutions. Keywords: lov; ohryz; okus; škody zvěří; zákon o myslivosti; zkusné plochy Available in digital repository of Mendel University.
Právní úprava v oblasti ochrany před škodami zvěří na lesních porostech

Disertační práce se zabývá problematikou škod zvěří na lesních porostech. Úvodní část práce popisuje a kvantifikuje škodlivé působení zvěře na lesní porosty na podkladě veřejně dostupných dat, ale ...

Šafránek, Zbyněk
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Využití pícnin ve výživě kura domácího
Anderle, Vojtěch
2018 - Czech
Cílem práce bylo definovat nutriční kvalitu vybraných druhů pícnin, zjistit množství přijaté píce a její vliv na parametry užitkovosti a kvalitu jatečně upraveného těla vykrmovaných kuřat. U nosného typu kura bylo cílem vyhodnotit vliv zkrmování vybraných druhů pícnin a odlišných způsobů jejich konzervace na parametry užitkovosti a kvalitu vajec u finálního hybrida nosného typu. K zajištění těchto cílů bylo provedeno šest pokusů. V prvním pokuse byla stanovena metabolizovatelná energie a stravitelnost dusíkatých látek a aminokyselin u masného typu kura. V druhém a třetím pokuse byla kuřatům předkládána posekaná píce s cílem zjistit ovlivnění parametrů výkrmu. Ve čtvrtém pokusu byla vykrmovaná kuřata umístěna přímo na venkovní pastvinu. Pátý a šestý pokus byl u nosného typu kura, kdy bylo sledováno ovlivnění parametrů užitkovosti a kvality vajec zkrmováním různých druhů pícnin s použitím odlišných způsobů jejich konzervace. The aim of the study was to determine nutrient quality of chosen green fodders, to find amount of consumed green fodder and to find the effect of these consumption on chicken performance and carcass quality. In laying hens the aim was to evaluate the effect of feeding green fodders and different ways of their conservation on hens’ performance and egg quality. To fulfill the aims six experiments was carried out. In the first experiment the content of AMEn, apparent ileal digestibility of crude protein and amino acids in clover and rye grass in chicken was estimated. In the second and third experiment the effect of green fodders consumption on chicken performance and carcass quality was observed. In the fourth experiment with chicken free range with pasture was used. In the fifth and sixth the experiments the effect of different green fodders and their conservation on laying hens performance and egg quality were observed. Keywords: živiny; nosnice; kuřata; pícniny; pastva; užitkovost Available in digital repository of Mendel University.
Využití pícnin ve výživě kura domácího

Cílem práce bylo definovat nutriční kvalitu vybraných druhů pícnin, zjistit množství přijaté píce a její vliv na parametry užitkovosti a kvalitu jatečně upraveného těla vykrmovaných kuřat. U nosného ...

Anderle, Vojtěch
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Rozdíly v druhové diverzitě a abundanci pavouků na hlavách révy vinné na terasovaných a klasických vinicích v závislosti na typu hospodaření
Havlová, Lucie
2018 - Czech
Pavouci patří k jedněm z nejdůležitějších přirozených antagonistů škůdců v mnoha agroekosystémech. Druhová rozmanitost a početnost pavouků, tudíž jejich biokontrolní potenciál, přímo souvisí a je často zvyšován přítomností nezemědělských, myšleno neprodukčních ploch v krajině, které s agroekosystémy přímo souvisejí. V disertační práci jsem se zaměřila na pavouky vyskytující se na hlavách révy vinné, a to za prvé jako na organismy reflektující funkci viničních teras ve vztahu k zvyšování jejich heterogenity, což se ve výsledku odrazí na výsledné biodiverzitě krajiny, a za druhé jako na antagonisty škůdců ve vinicích, kteří mohou svojí přítomností účinně a zejména šetrně přispět k trvalé udržitelnosti těchto celků. Vybrány byly výzkumné plochy v Jihomoravském kraji a byla na nich analyzována druhová diverzita a abundance pavouků. Na každé vinici byly vybrány dvě výzkumné plochy, a to klasická – plochá vinice a terasovaná vinice lemována neprodukčními svahy. Od listopadu roku 2013 do října roku 2014 bylo celkem zaznamenáno 727 dospělých jedinců pavouků náležejících do 21 druhů a 7 čeledí. Co se ohroženosti jednotlivých druhů týká, bylo zjištěno 12 hojných druhů, 4 druhy téměř ohrožené, 3 druhy ohrožené, 1 druh silně ohrožený a 1 druh kriticky ohrožený. Na základě zjištěných výsledků můžeme konstatovat, že druhové spektrum pavouků nalezených na kmíncích révy vinné může do budoucna fungovat jako biokontrolní prostředek a mít znatelný vliv na škůdce révy vinné. Spiders belong to one of the most important natural pest antagonists in many agroecosystems. The species diversity and abundance of spiders, hence their biocontrol potential, is directly related and is often increased by the presence of non-agricultural, non-productive areas in the landscape directly surrounded with agroecosystems. My research was focused on spiders related to the vine plats trunks, first of all as organisms reflecting the function of vineyard terraces in relation to increasing their heterogeneity, which in turn reflects on the resulting biodiversity of the landscape, and secondly as pest antagonists in vineyards, which can effectively and nature-friendly contribute to the sustainability of agricultural units. Research areas in the South Moravian Region were selected and species diversity and spider abundance were analyzed. Two vineyards at each site have been selected: classic - plain vineyards and terraced vineyards which were lined with non-productive slopes. From November 2013 to October 2014, 727 adult spiders belonging to 21 species and 7 families were recorded. Concerning the vulnerability of each species, 12 abundant species were found, 4 species were almost threatened, 3 were endangered species, 1 species was strongly endangered, and 1 species was critically endangered. According to the results, we can state that the species spectrum of spiders found on vine plant trunks may in the future function as a biocontrolling agent and may have an interesting influence on vine pests. Keywords: araneae; pavouci; vinice; vinná réva; biodiverzita; druhová diverzita Available in digital repository of Mendel University.
Rozdíly v druhové diverzitě a abundanci pavouků na hlavách révy vinné na terasovaných a klasických vinicích v závislosti na typu hospodaření

Pavouci patří k jedněm z nejdůležitějších přirozených antagonistů škůdců v mnoha agroekosystémech. Druhová rozmanitost a početnost pavouků, tudíž jejich biokontrolní potenciál, přímo souvisí a je ...

Havlová, Lucie
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Vývoj elektrochemického detektoru pro monitorování těžkých kovů
Koudelková, Zuzana
2018 - Czech
Cílem této disertační práce „Vývoj elektrochemického detektoru pro monitorování těžkých kovů“ bylo vytvořit citlivé senzory pro stanovení těžkých kovů ve vodním ekosystému, které by byly využitelné pro reálné aplikace a stanovení obsahu různých kovů v odpadních průmyslových vodách. Pro simultánní stanovení Zn2+ Cd2+, Pb2+ a Cu2+ byla vyvinuta uhlíková pastová elektroda modifikovaná oxidem chromitým. Na jejím základě byly navrženy tištěné senzory také pro simultánní stanovení výše zmíněných kovů, které dosahovaly velmi dobrých limitů detekce. Pro lepší využitelnost tištěných senzorů v terénních podmínkách byl navrhnut nový design elektrochemické cely. Tato navržená cela usnadňuje i dávkování vzorků a pufru nezbytného k elektrochemické analýze. Dále byla pro stanovení celkového obsahu chromu ve vodných roztocích zavedena nová metoda s využitím stříbrného filmu na elektrodě ze skelného uhlíku. V neposlední řadě byly odzkoušeny metody pro čištění odpadních vod od těžkých kovů. The aim of this dissertation thesis "Development of electrochemical detector for heavy metal monitoring" was to create sensible sensors for the determination of heavy metals in the aquatic ecosystem and which would be usable for real applications, determination of the content of various metals in waste industrial waters. For the simultaneous determination of Zn(II), Cd(II), Pb(II) and Cu(II), a carbon paste electrode modified with chromium oxide was developed, based on this modification were produced the screen printed electrodes for the simultaneous determination of said metals with good limit of detection. For the usability of printed sensors in situ, a new electrochemical cell design was designed. This proposed cell also facilitates dosing of samples and buffer necessary for electrochemical analysis. Further, for determination of the total chromium content in aqueous solutions, was introduced a new method using a silver film on a glassy carbon electrode. Finally, various methods for waste water treatment from heavy metals have been tested. Keywords: elektrochemické metody; kontaminace životního prostředí; těžké kovy; životní prostředí; čištění odpadních vod Available in digital repository of Mendel University.
Vývoj elektrochemického detektoru pro monitorování těžkých kovů

Cílem této disertační práce „Vývoj elektrochemického detektoru pro monitorování těžkých kovů“ bylo vytvořit citlivé senzory pro stanovení těžkých kovů ve vodním ekosystému, které by byly využitelné ...

Koudelková, Zuzana
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Dynamika změn kvality cukrovky po mimokořenové výživě a aplikaci pomocných rostlinných přípravků
Pechková, Jana
2018 - Czech
Disertační práce Dynamika změn kvality cukrovky po mimokořenové výživě a aplikaci pomocných rostlinných přípravků shrnuje výsledky maloparcelního polního pokusu prováděného v letech 2012 a 2013. Sledovány byly různé parametry; změna kvality cukrovky během růstu, srovnání vlivu tuhých hnojiv a mimokořenové výživy, stejně jako aplikace fungicidů. Byl proveden monitoring dynamiky příjmu živin během vegetace. Získaná data bylo možné srovnat s výsledky Hrušovanského cukrovaru. Poté byly zpracovány sklizňové výsledky, včetně vyhodnocení kvalitativních parametrů. Nakonec byl proveden monitoring akumulace příjmu živin během vegetace, sledováno bylo 6 makroprvků a 3 mikroprvky. Výnos bulev byl u všech variant s aplikovanými hnojivy vyšší, než u příslušných kontrolních variant. Nejvyšších výnosů bulev bylo v obou letech dosaženo pomocí mimokořenové výživy, po aplikaci hnojiva Fertiactyl Starter v kombinaci s dusíkatou výživou. The dissertation with the title The dynamics of changes in the quality of sugar beet after foliar feeding and application of auxiliary plant preparations summarizes the results of field trial carried out in 2012 and 2013. Various paramethers were monitored: changing the quality of sugar beet during the growth, comparison the influence of solid fertilizers and foliar feeding, as well as the application of fungicides. The dynamics of nutrient intake during vegetation was monitored. The obtained data was possible to compared with the results of Hrusovany sugar refinery. The harvest results were then evaluated, including evaluation of qualititave parameters. Finally the monitoring of the accumulation of nutrient intake during vegatetion was carried out, 6 macro and 3 micro elements were monitored. The yield of root was higher for all variant where fertilizers were applied in compared with control variants. The highest yield of root was achieved in both years with using foliar feeding, after application of fertilizer Fertiactyl Starter in combination with nitrogen nutrition. Keywords: digesce; hmotnost chrástu; hmotnost kořene Available in digital repository of Mendel University.
Dynamika změn kvality cukrovky po mimokořenové výživě a aplikaci pomocných rostlinných přípravků

Disertační práce Dynamika změn kvality cukrovky po mimokořenové výživě a aplikaci pomocných rostlinných přípravků shrnuje výsledky maloparcelního polního pokusu prováděného v letech 2012 a 2013. ...

Pechková, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Výzkum možností energetického využití biologicky dosoušené biomasy
John, Jakub
2018 - Czech
Zaměřením práce je výzkumně ověřit, resp. experimentálně, konstrukčně a věcně dokázat, že z biologicky rozložitelného odpadu je technicky možné a ekonomicky, energeticky a environmentálně racionální vyrobit pevné palivo s parametry tuhého alternativního paliva dle plánované legislativy a navrhnout zařízení pro takovou výrobu. Tento výzkum je realizován prostřednictvím literární rešerše obdobných řešení, výzkumů a vědeckých prací, vlastní experimentální práce a vlastní konstrukce zařízení. V rámci práce je provedeno experimentální stanovení tepelného výkonu aerobních fermentačních procesů pro následné využití při biologickém dosoušení biomasy, analýza vlivu vstupního složení zakládky na energetické vlastností materiálu, teoretické doložení proveditelnosti zařízení pro biologické dosoušení biomasy bez dodatečného zdroje tepla a návrh zařízení, které by experimentálně a teoreticky popsané jevy uvedlo do průmyslové praxe. The aim of the thesis is to verify and experimentally prove that there is technically possible and economically, energetically and environmentally rational to produce solid fuel from biodegradable waste with parameters of solid alternative fuel according to planned legislation and to design equipment for such production. This research is carried out through literary research of similar solutions and past research and scientific publications, own experimental work and design of the technology. The experimental determination of the thermal performance of aerobic fermentation processes for subsequent utilization in biomass bio drying, the analysis of dependence of energy properties of the material on the input material composition, the theoretical demonstration of feasibility of the biomass bio drying technology without additional heat source and the design of the technology that would experimentally and theoretically described phenomena introduce into industrial practice. Keywords: biomasa; bioodpad; biosušení Available in digital repository of Mendel University.
Výzkum možností energetického využití biologicky dosoušené biomasy

Zaměřením práce je výzkumně ověřit, resp. experimentálně, konstrukčně a věcně dokázat, že z biologicky rozložitelného odpadu je technicky možné a ekonomicky, energeticky a environmentálně racionální ...

John, Jakub
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Využití bazénového vzorku mléka jako ukazatele chovatelského prostředí dojnic holštýnského plemene skotu.
Velecká, Milena
2018 - Czech
Předmětem této disertační práce, byla analýza využití bazénového vzorku mléka jako ukazatele chovatelského prostředí dojnic holštýnského plemene skotu. Sledování probíhalo na ŠZP v Žabčicích, v průběhu 55 týdnů (leden 2013 až únor 2014). Zaznamenali jsme, že průměrná teplota ve stáji měla průkazný vliv na průměrný ranní nádoj, zastoupení tuku, tukuprosté sušiny, minerálních látek, hodnoty aktivní a titrační kyselosti, bodu mrznutí mléka (BMM), hustoty, dobu syřitelnosti, hodnotu chlor-cukrového čísla. Statisticky průkazné ovlivnění bylo zjištěno i u průměrné RH ve stáji v souvislosti s průměrným ranním nádojem, zastoupením tuku a minerálních látek v mléce a s hodnotami aktivní a titrační kyselosti a dobou syřitelnosti. Při hodnocení vlivu průměrného teplotně-vlhkostního indexu (THI) ve stáji na složení a vlastnosti mléka byl vyhodnocen jako průkazný vliv na průměrný ranní nádoj, obsah tuku, minerálních látek, hodnotu aktivní a titrační kyselosti, BMM, dobu syřitelnosti, kvalitu sýřeniny a na počet somatických buněk v mléce. Statisticky průkazný vliv intenzity osvětlení ve stáji byl prokázán u průměrného ranního nádoje, hodnoty titrační kyselosti mléka. Dále byl zjištěn také statisticky průkazný vliv ochlazovací hodnoty na průměrný ranní nádoj, titrační kyselost mléka a BMM. Statisticky průkazné ovlivnění bylo zjištěno i u rychlosti proudění vzduchu ve stáji se zastoupení hořčíku v mléce. Z hlediska vlivu na zkoumané parametry u bazénových vzorků mléka byly stájové mikroklimatické prvky seřazeny (od nejvyššího množství korelací po nejnižší): průměrná teplota, průměrné THI, průměrná RH, ochlazovací hodnota, intenzita osvětlení a rychlost proudění vzduchu. Počet ruminálních pohybů lze také považovat za ukazatele kvality chovatelského prostředí. The subject of the dissertations thesis has been the analysis of utilizing the bulk milk sample as a indicator of the stable environment of cattle of the Holstein. The monitoring was carried out in the Czech Republic in the ŠPZ Žabčice in 55 weeks (between January 2013 and February 2014). Bulk milk samples can be taken as indicators of the quality of the stable environment. We have found out that the average temperature in the stable had a significant influence on the average morning milk yield, on the content of fat, solids non-fat, minerals, active and titration acidities, freezing point of milk (BMM), density, rennet coagulation time, chloride-lactose ratio. The average relative humidity (RH) in the stable conclusively proved the average morning milk yield, content of fat and minerals, active and titration acidity and rennet coagulation time. During the evaluation of the influence of the average THI in a stable on milk composition and milk properties was evaluated as a significant effect on the average morning milk yield, content of fat, minerals, the value of active acidity and titration acidity, freezing point of milk, rennet coagulation time, quality curd and the number of somatic cells counts. The statistically significant effect of the light intensity in the stable was influence on the average morning milk yield and on the value of the titration acidity. When monitoring the influence of the refrigeration value on the composition and properties of milk, we found out its conclusive influence on the average morning milk yield, value of titration acidity and BMM. We have found out that the air velocity in the stable had the conclusive influence on the content of magnesium in the milk. Parameters of stable environment were ranked in terms of their impact on the composition and properties of bulk tank milk samples (from the highest correlation to the lowest): average temperature, average THI, average RH, refrigeration value, light intensity and air velocity. Number of chewing movements can be considered as indicators of quality breeding environments. Keywords: bazénový vzorek mléka; holštýnský skot; chovatelské prostředí Available in digital repository of Mendel University.
Využití bazénového vzorku mléka jako ukazatele chovatelského prostředí dojnic holštýnského plemene skotu.

Předmětem této disertační práce, byla analýza využití bazénového vzorku mléka jako ukazatele chovatelského prostředí dojnic holštýnského plemene skotu. Sledování probíhalo na ŠZP v Žabčicích, v ...

Velecká, Milena
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Zhodnocení rodu Tilia L. z pohledu zahradní a krajinářské architektury
Ottomanský, Ondřej
2018 - Czech
Předkládaná disertační práce s názvem, Zhodnocení rodu Tilia L. z pohledu zahradní a krajinářské architektury, byla autorem zpracovávána od října roku 2007 do února 2018. Práce je členěna standardním způsobem pro tento typ disetační práce (úvod, literární přehled, metodika, materiály a postupy práce, výsledky, diskuse, závěr, souhrn, přehled použité literatury atd.), obsahuje 539 stran textu, 437 obrázků, 99 obrazových tabulí, 7 tabulek, které doplňují vlastní text práce především ve výsledkové části. Tato práce přináší informaci o 23 pěstovaných druzích, nejvýznamnějších křížencích a více jak 240 kultivarech lip. Shrnuje informace o původu pěstovaných exemplářů, jejich vlastnostech a přináší jejich popis doplněný o velké množství obrazového materiálu. Nechybí ani zhodnocení stavu současné problematiky ať z pohledu systematické botaniky, pojmenování a původu rostlin v kultuře, pěstovaného sortimentu a introdukce dřevin. Autor zde také řeší problematiku významných sbírek lip a historii použití lip v objektech zahradního umění, ale též se věnuje etymologickému původu slova lípa, symbolice a lidové kultuře. Z hlediska problematiky obecné charakteristiky rodu je v práci obsažen stručný nástin systematiky rodu, geografického rozšíření lip, důležitých uživatelských a ekologicko-pěstitelských vlastností lip. Z popisovaného sortimentu byl jako základní sortiment lip, který by měl být široce známý a dostupný, stanoven: Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Tilia tomentosa, Tilia tomentosa ´Petiolaris´, Tilia ×euchlora, Tilia ×europaea. Na základě zkušeností z pěstovaní v Oplanech Klíčích byl stanoven též doplňkový sortiment s ohledem na potřeby oboru zahradní a krajinářská architektura. Autor na základě fenologických pozorování, provedených v Oplanech Klíčích vypracoval tabulkové přehledy souslednosti rašení a kvetení jednotlivých pěstovaných soret. The present dissertation entitled "Evaluation of the genus Tilia L. from the point of view of garden and landscape architecture" was elaborated between October 2007 and February 2018. The work is divided in the standard way for this type of final paper consisting of introduction, background sources, aims, literature survey, methodology, materials, results, discussion, conclusion, literature review etc, contains 339 pages of text, 437 pictures, 99 plates, 7 tables which are place in the text, especially in part of results. This work brings information about 23 cultivated species, the most important hybrids and more than 240 cultivars of lime trees. It summarizes information about the origin of the cultivated specimens, their characteristics and their description, accompanied by a large number of pictorial materials. There is summary of current situation from the point of view of systematic botany, name and origin of plants in culture, grown assortment and introduction of trees. The author also deals with issues of important lime trees collections, history of use in objects of garden art, but also focuses on the etymological origin of lime, symbolism and folk culture. From the point of view of the general characteristics of the genus, the work contains a brief outline of the genus structure, the geographical distribution, the important user and ecological-cultivating properties. From the described assortment has been determined basic assortment which has to be widely known and available: Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Tilia tomentosa, Tilia tomentosa 'Petiolaris', Tilia ×euchlora, Tilia ×europaea. Based on the experience of growing in Oplany Klíče, an additional assortment has been set with regard to the needs of garden and landscaping architecture. From the phenological observations in Oplany Klíče has been made tables with sequence of unfolding leaves and flowering. Keywords: dendrologie; lípa; sortiment; Tilia Available in digital repository of Mendel University.
Zhodnocení rodu Tilia L. z pohledu zahradní a krajinářské architektury

Předkládaná disertační práce s názvem, Zhodnocení rodu Tilia L. z pohledu zahradní a krajinářské architektury, byla autorem zpracovávána od října roku 2007 do února 2018. Práce je členěna standardním ...

Ottomanský, Ondřej
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Studium rezistence perspektivních genotypů zelenin z čeledi Brassicaceae
Peňázová, Eliška
2018 - Czech
Disertační práce je zaměřena na testování odolnosti vybraných druhů rodu Brassica k černé bakteriální žilkovitosti a virovým mozaikám způsobených ekonomicky významnými patogeny čeledi Brassicaceae. Literární přehled obsahuje charakteristiku řešených patogenů – bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc), virů Turnip mosaic virus (TuMV) a Turnip yellow mosaic virus (TYMV) a uvádí současný stav studia rezistence k těmto patogenům u čeledi Brassicaceae. Práce dále popisuje moderní molekulární metody používané k detekci bakteriálních a virových patogenů. V rámci experimentální části byla nejprve optimalizována detekce patogenů Xcc, TuMV a TYMV metodami PCR a RT-PCR. Pro bakterii Xcc byl navržen systém Real time PCR s využitím TaqMan® sondy detekující část zur genu, který byl pro použití v diagnostice zpracován do formy certifikované metodiky. Pro zvýšení specificity byl tento systém dále zapojen do reakce Multiplex Real-time PCR. Následně byla u 6 hybridních kultivarů zelí sledována dynamika průběhu infekce bakterií Xcc. Pro testování odolnosti k černé bakteriální žilkovitosti byl optimalizován postup umělé inokulace za použití párátek namočených v suspenzi ze směsi izolátů Xcc HRIW 3811, 3971A a 1279A a naturálního izolátu SU1 pocházejícího z České republiky. Ve čtyřletém experimentu bylo takto otestováno celkem 42 homozygotních šlechtitelských linií a 4 hybridní kultivary, ze kterých bylo 5 linií doporučeno pro šlechtění na odolnost vůči černé bakteriální žilkovitosti. Pro detekci virů TuMV a TYMV byly testovány přístupy Real-time RT-PCR na bázi TaqMan® sondy i barviva SYBR Green, kdy cílovou oblastí detekcí byla část obalového proteinu. Detekce viru TuMV byla optimalizována pro přístup využívající SYBR Green, pro detekci viru TYMV byla doporučena reakce s TaqMan® sondou. Detekční systémy byly použity pro vyhodnocení umělých inokulací 6 hybridních kultivarů rostlin zelí jednotlivými viry. Testované rostliny nejevily vizuální příznaky napadení ani u jednoho z virů, jejich přítomnost ve vzorcích byla proto hodnocena metodou Real-time RT-PCR. Systém navržený pro virus žluté mozaiky tuřínu detekoval přítomnost TYMV ve všech testovaných vzorcích, virus TuMV byl detekován pouze ve dvou vzorcích. Negativní výsledky detekce ve spojení s absencí symptomů napadení naznačují u viru TuMV neúspěšnou inokulaci rostlin. Pro oba systémy bylo doporučeno jejich ověření na širším spektru virových izolátů před standardním použitím v diagnostice. The topic of this thesis is focused on the testing of resistance of selected Brassica species to the black rot infection and viral mosaics caused by economically important pathogens of Brassicaceae family. The theoretical part describes characteristics of causal pathogens - Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc), Turnip mosaic virus (TuMV) and Turnip yellow mosaic virus (TYMV), and summarize the current state of a resistance study of these pathogens in the Brassicaceae family. The thesis also describes modern molecular methods used for the detection of bacterial and viral pathogens. In the experimental part, the detections of Xcc, TuMV and TYMV pathogens were optimized by PCR and RT-PCR. For bacterium Xcc, the Real-time PCR targeting a part of the zur gene sequence was designed using a TaqMan® probe. This detection system was subsequently processed in the form of a certified methodology for use in diagnostics. To increase the specificity, Real-time PCR targeting zur gene was involved in the Multiplex Real time PCR reaction. Then the dynamics of the Xcc infection was monitored in 6 hybrid cabbage cultivars. The testing of resistance to the black rot disease was optimized by the procedure including artificial inoculations using the suspension of the Xcc isolates HRIW 3811, 3971A and 1279A and the SU1 isolate originated from the Czech Republic. In a four-year experiment, the total of 42 homozygous breeding lines and 4 hybrid cultivars were tested, where 5 lines were recommended for breeding for resistance to the black rot disease. For the detection of TuMV and TYMV viruses, Real-time RT-PCR approaches based on the TaqMan® probe and SYBR Green dye were tested. The target region of both detections was the coat protein. The TuMV detection has been optimized for SYBR Green approach; for the TYMV detection, the use of the TaqMan® probe has been recommended. Detection systems were used to evaluate artificial inoculations of 6 cabbage cultivars by individual viruses. The tested plants did not show visual symptoms of infection therefore the presence of viruses was evaluated by Real-time RT PCR. The system designed for TYMV detected the presence of virus in all tested samples, TuMV was detected only in two samples. Negative detection results are probably in connection with the absence of TuMV symptoms which indicates unsuccesful plant inoculation. For both detection systems, it was recommended the verification on a wider range of viral isolates prior to standard use in diagnostics Keywords: Brassicaceae; hrpF gen; Real-time PCR; Turnip mosaic virus; Turnip yellow mosaic virus; Xanthomonas campestris pv. campestris; zur gen Available in digital repository of Mendel University.
Studium rezistence perspektivních genotypů zelenin z čeledi Brassicaceae

Disertační práce je zaměřena na testování odolnosti vybraných druhů rodu Brassica k černé bakteriální žilkovitosti a virovým mozaikám způsobených ekonomicky významnými patogeny čeledi Brassicaceae. ...

Peňázová, Eliška
Mendelova univerzita v Brně, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases