Number of found documents: 26925
Published from to

Průzkum a dokumentace roubené stavby
Pytel, Kristián
2023 - Czech
Práce pojednává o dokumentování roubené stavby v obci Čeladná z počátku 20. století. V práci je kompletní popis všech konstrukcí a detailů objektu, včetně fotodokumentace. Pro lepší zaznamenání bylo vytvořeno 3D model dřevěné konstrukce a byla překontrolována správnost stávající výkresové dokumentace. Do pohledů vygenerovaných z tohoto modelu byly zakreslovány zjištěné poruchy konstrukcí. Byl vyhodnocen celkový stav objektu a jeho příčin a popsána doporučení pro jeho případnou obnovu s přihlédnutím k jeho ekonomické i historické hodnotě. The thesis deals with the documentation of a timbered building in the village of Čeladná from the beginning of the 20th century. The thesis contains a complete description of all structures and details of the building, including photo documentation. For better recording, a 3D model of the wooden structure was created and the accuracy of the existing documentation was checked. The identified structural failures were plotted in the views generated from this model. The overall condition of the building and its causes were evaluated and recommendations for its possible restoration were described, taking into account its economic and historical value. Keywords: dřevostavba; historie stavby; obnova; ochrana dřeva; poškození dřeva; průzkum konstrukce; roubená konstrukce; building history; restoration; structural survey; timber building; timber damage; timber frame; timber preservation Available in digital repository of Mendel University.
Průzkum a dokumentace roubené stavby

Práce pojednává o dokumentování roubené stavby v obci Čeladná z počátku 20. století. V práci je kompletní popis všech konstrukcí a detailů objektu, včetně fotodokumentace. Pro lepší zaznamenání bylo ...

Pytel, Kristián
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Ekonomická analýza energetického práva
Vystrčil, Filip
2023 - Czech
Tato diplomová práce se detailně zabývá ekonomickou analýzou energetického práva z pohledu sankcí za přestupky blíže definovaných českou a evropskou legislativou. Cílem bylo identifikovat jednotlivé sankce vyplývající z Energetického zákona a komparovat jejich efektivnost s vývojem výsledků hospodaření před zdaněním vybraných firem. Hlavním zjištěním byla skutečnost, že výsledky hospodaření energetických firem a sankce za přestupky se nevyvíjí stejným tempem. V závěru práce je doporučeno novelou Energetického zákona upravit stávající kategorie přestupků a zvýšit maximální výše pokut stanovených ‚pevnou sazbou‘ alespoň o průměrný růst indexu spotřebitelských cen. This thesis deals in detail with the economic analysis of energy law from the perspective of sanctions for offences defined in more detail by Czech and European legislation. The aim was to identify individual sanctions resulting from the Energy Act and to compare their effectiveness with the development of earnings before taxes of selected companies. The main finding was that the performance of energy companies and penalties for offences do not evolve at the same pace. The thesis concludes by recommending an amendment to the Energy Act to modify the existing categories of offences and to increase the maximum amount of fines set at a 'fixed rate' by at least the average increase in the consumer price index. Keywords: dodavatel energií; držitel licence; ekonomická analýza práva; elektrická energie; energetický zákon; obchodník s energiemi; provozovatel distribuční soustavy; regulace v energetice; sankce za neplnění povinností; sankce za přestupky; zemní plyn; distribution system operator; economic analysis of law; electricity energy; energy law; energy regulation; energy supplier; energy trader; licence holder; natural gas; penalties for non-compliance; penalties for offences Available in digital repository of Mendel University.
Ekonomická analýza energetického práva

Tato diplomová práce se detailně zabývá ekonomickou analýzou energetického práva z pohledu sankcí za přestupky blíže definovaných českou a evropskou legislativou. Cílem bylo identifikovat jednotlivé ...

Vystrčil, Filip
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Time management podle typologie osobnosti
Váša, Jan
2023 - Czech
Cílem diplomové práce je zjistit, zdali existuje závislost mezi typologií osobností a prací s time managementem. Za tímto účelem je využíváno kvantitativního i kvalitativního výzkumu. V práci jsou stanoveny výzkumné otázky a hypotézy, na základě dat z dotazníkového šetření, podle kterých je potvrzena nebo vyvrácena závislost. Na základě výsledků jsou navrženy metody time managementu pro jednotlivé typologie osobnosti MBTI. The aim of the diploma thesis is to find out whether there is a dependence between personality typology and work with time management. For this purpose, quantitative and qualitative research is used. Research questions and hypotheses are established in the work, based on data from a questionnaire survey, according to which addiction is confirmed or refuted. Based on the results, time management methods are proposed for individual MBTI personality typologies. Keywords: cíl; čas; delegování; MBTI; plán; priorita; time management; typologie osobnosti; delegation; goal; personality typology; plan; priority; time Available in digital repository of Mendel University.
Time management podle typologie osobnosti

Cílem diplomové práce je zjistit, zdali existuje závislost mezi typologií osobností a prací s time managementem. Za tímto účelem je využíváno kvantitativního i kvalitativního výzkumu. V práci jsou ...

Váša, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Výcvik mladého koně se zaměřením na využití ve skokových soutěžích
Sejkorová, Michaela
2023 - Czech
Obsahem bakalářské práce na téma „Výcvik mladého koně se zaměřením na využití ve skokových soutěžích“ je postupný rozvoj mladého koně po dospělého jedince se závodními zkušenostmi. Je rozdělena do několika kapitol, ve kterých jsou nejdříve obecně shrnuty skokové soutěže, včetně penalizací v nich. Další kapitoly se věnují požadavkům pro výběr skokového koně, jaké vlastnosti by měl mít, tj. jeho exteriér, povaha, temperament a původ. Následně je pojednáváno o správném lonžování koně, o jeho přípravě na obsednutí, a také o samotném obsedání koně, které je nezbytné pro každý výcvik mladého koně. Hlavní část bakalářské práce je základní výcvik mladého koně. Tato část se zabývá postupným stupňováním výcvikových požadavků, tedy prací mladého koně na jízdárně i v terénu, a také prací s kavaletami přes gymnastická cvičení až po samostatné skoky. Závěr práce je věnován přípravě mladého koně na první závody a následným navyšováním jezdeckých požadavků na mladého koně směřujícím k účasti koně na vyšších stupních soutěží. The content of the bachelor‘s thesis on the topic "Training of a young horse with a focus on the use in jumping competitions" is the gradual development of a young horse to an adult individual with competition experience. It is divided into several chapters in which jumping competitions are first summarised in general, including the penalties in them. Other chapters deal with the requirements for selecting a jumping horse, what characteristics it should have, i.e. its exterior, character, temperament and origin. Then the proper longeing of the horse, its preparation for saddling, and the actual saddling of the horse itself, which is essential for any training of a young horse. The main part of the bachelor thesis is the basic training of the young horse. This part deals with the gradual gradation of training requirements, i.e. the work of the young horse on the riding arena and in the field, and also the work with cavalettes through gymnastic exercises to independent jumping. The conclusion of the thesis is devoted to the preparation of the young horse for the first competitions and the subsequent increase of the riding requirements for the young horse towards the participation of the horse in higher levels of competitions. Keywords: kůň; lonžování; obsedání; penalizace; požadavky; skákání; zkušenosti; experience; horse; jumping; longeing; penalties; requirements; saddling Available in digital repository of Mendel University.
Výcvik mladého koně se zaměřením na využití ve skokových soutěžích

Obsahem bakalářské práce na téma „Výcvik mladého koně se zaměřením na využití ve skokových soutěžích“ je postupný rozvoj mladého koně po dospělého jedince se závodními zkušenostmi. Je rozdělena do ...

Sejkorová, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Řízení integračních soustav
Meduna, Jakub
2023 - Czech
Tato diplomová práce popisuje moderní metody řízení integračních soustav, které se běžně vyskytují v praxi všude kolem nás. Cílem práce bylo zvolit vhodný regulátor PID se dvěma stupni volnosti pro řízení těchto soustav a výsledky porovnat s klasickou PID regulací. Vyhodnocení bylo provedeno na základě porovnání několika typických kritérií kvality. Výsledky simulačních experimentů ukazují, že regulace regulátorem se dvěma stupni volnosti při určitých požadavcích na regulační pochod, ne vždy vychází jako lepší varianta pro řízení integračních soustav. V závěru práce je sepsáno doporučení pro volbu regulátoru se dvěma stupni volnosti a doporučený vhodný postup pro volbu jeho parametrů. This thesis describes modern methods of controlling integration systems that are commonly found in practice all around us. The aim of this thesis was to select a suitable PID controller with two degrees of freedom to control these systems and to compare the results with classical PID regulation. The evaluation was based on comparing several typical criteria of quality. The results of the simulation experiments show that the regulation by the controller with two degrees of freedom, with certain requirements for the regulation way, does not always come out as a better option for controlling integration systems. The thesis concludes with a recommendation for the selection of a controller with two degrees of freedom and a recommended procedure for the selection of its parameteres. Keywords: integrační soustava; model; porucha; regulátor; simulace; soustava; 2DOF regulátor; integration system; malfunction; regulator; simulation; system; 2DOF regulator Available in digital repository of Mendel University.
Řízení integračních soustav

Tato diplomová práce popisuje moderní metody řízení integračních soustav, které se běžně vyskytují v praxi všude kolem nás. Cílem práce bylo zvolit vhodný regulátor PID se dvěma stupni volnosti pro ...

Meduna, Jakub
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Daňové příjmy vybraných obcí s ohledem na nemoc Covid-19
Míča, Lukáš
2023 - Czech
Diplomová práce je zaměřená na zhodnocení vývoje daňových příjmů obcí v ČR od roku 2017–2021 a vliv pandemie Covid-19 v letech 2020 a 2021. Zároveň je poukázáno i na vývoj příjmů v jiných zemí EU. Cílem práce je také zhodnotit faktory a možnosti, které ovlivňují výši daňových a nedaňových příjmů obcí. V literární rešerši je popsána problematika územní samosprávy, rozpočtu obcí, rozpočtové skladby, přijatých hospodářských a daňových opatření v souvislosti s pandemií Covid-19. Výzkum je proveden na obcích, vyskytující se v mikroregionu Šternberk a případném okolí. V rámci výzkumu je sledován vývoj příjmů v časovém období od roku 2017 do 2021, dále jsou vyhodnoceny dopady na výdajovou stránku a ekonomické ukazatele z důvodu pandemie. Na základě dopadů a přijatých opatření, změn rozpočtového určení daní, výsledků a prostudované literatury byly navrženy doporučení pro obce v souvislosti s jejich velikostí. The diploma thesis is focused on evaluation of the development of tax revenues of municipalities in the Czech Republic from 2017 to 2021 and the influence of the Covid-19 pandemic in 2020 and 2021. At the same time, the development of revenues in other EU countries is also pointed out. The aim of the thesis is also to evaluate the factors and possibilities that influence the level of tax and non-tax revenues of municipalities. Literary research describes the issues of territorial self-government, municipal budget, budget structure, economic and tax measures taken in connection with the Covid-19 pandemic. The research is carried out on municipalities located in the Šternberk micro-region and possible surroundings. Within the research, the development of revenues in the time period from 2017 to 2021 is monitored, the impacts on the expenditure side and economic indicators due to the pandemic are further evaluated. Based on the impacts and measures taken, changes in the budgetary determination of taxes, results and the literature studied, recommendations for municipalities in connection with their size were proposed. Keywords: covid-19; daňové příjmy; municipalita; obec; příjmy; rozpočet; výdaje; budget; expenses; income; municipality; tax revenues; village Available in digital repository of Mendel University.
Daňové příjmy vybraných obcí s ohledem na nemoc Covid-19

Diplomová práce je zaměřená na zhodnocení vývoje daňových příjmů obcí v ČR od roku 2017–2021 a vliv pandemie Covid-19 v letech 2020 a 2021. Zároveň je poukázáno i na vývoj příjmů v jiných zemí EU. ...

Míča, Lukáš
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Minimalizace provozních nákladů pneumatických výrobních systémů
Horňák, Jan
2023 - Czech
Předmětem diplomové práce je stanovení procesních a realizačních opatření v rámci energetického managementu se zaměřením na spotřebu stlačeného vzduchu a úniky v pneumatických výrobních systémech. Ve spolupráci s firmou SMC Industrial Automation CZ s.r.o. byla aplikována metodika zjišťování úniku stlačeného vzduchu pomocí přístroje pracujícího na principu ultrazvuku u nejmenované výrobní firmy se zaměřením na pneumatické výrobní systém, které jsou tvořeny dvanácti samostatnými výrobními linkami. Měření technického stavu jednotlivých výrobních linek, vyhodnocení dat, stanovení opatření a doporučení vedoucích k minimalizaci provozních nákladů. Porovnání metod měření úniku a možnosti snížení nákladů při spotřebě stlačeného vzduchu. The subject of the master thesis is the determination of process and implementation measures within energy management with a focus on compressed air consumption and leakage in pneumatic production systems. In cooperation with the company SMC Industrial Automation CZ s.r.o., the methodology of compressed air leakage detection using an ultrasound-based device was applied in an unnamed manufacturing company focusing on pneumatic production systems, which consist of twelve separate production lines. Measuring of the technical status of each production line, evaluation of the data, determination of measures and recommendations leading to minimization of operating costs. Comparison of leakage measurement methods and cost reduction opportunities for compressed air consumption. Keywords: energetický management; měření ultrazvukem; stlačený vzduch; compressed air; energy management; ultrasonic measurement Available in digital repository of Mendel University.
Minimalizace provozních nákladů pneumatických výrobních systémů

Předmětem diplomové práce je stanovení procesních a realizačních opatření v rámci energetického managementu se zaměřením na spotřebu stlačeného vzduchu a úniky v pneumatických výrobních systémech. Ve ...

Horňák, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Syndrom vyhoření u učitelů středních škol
Bukáčková, Silvie
2023 - Czech
Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na problematiku syndromu vyhoření u učitelů středních škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozdělena do několika oblastí. Začínající kapitola teoretické části ujasňuje syndrom vyhoření a jeho diagnostiku. Dále navazuje na rozdílnost a srozumitelnost mezi depresí a stresem. Další kapitola v teoretické části se věnuje výzkumu se zaměřením na syndrom vyhoření u učitelů středních škol, kterému se věnovali odborníci Masarykovy univerzity v Brně. V závěru se teoretická část věnuje informacím a přehledu profesí, které nejvíce ohrožuje syndrom vyhoření, na které navazuje kapitola zabývající se konkrétně stresem v učitelské profesi. Praktická část se věnuje výzkumnému šetření zaměřenému na stres, vyhoření a prevenci. Cílem práce bylo porovnat zjištěné výsledky s výzkumy učitelů, které byly provedeny v České republice. Pro výzkumné kvantitativní šetření byl sestaven vlastní anonymní dotazník, který byl rozdán respondentům tedy žáků dvou středních škol v jesenickém okrese. Základní výzkumnou otázkou této práce bylo zjistit, do jaké míry jsou stresem v současné době učitelé ovlivněni a jak se jim brání. Z výzkumu plyne, že se stres a vyhoření učitelů se projevuje ve změně jejich chování. Učitelé tyto změny vnímají jako způsob podrážděnosti, nespokojenosti a agresi. Jako prevenci používají pravidelný pohyb a snaží se svůj volný čas trávit s rodinou a přáteli. Abstract The bachelor thesis focuses on the issue of burnout syndrome in secondary school teachers. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is divided into several areas. The beginning chapter of the theoretical part clarifies the burnout syndrome and its diagnosis. It then goes on to establish the difference and clarity between depression and stress. The next chapter in the theoretical part is devoted to research focusing on burnout syndrome in secondary school teachers, which was conducted by experts from Masaryk University in Brno. The theoretical part concludes with information and an overview of the professions most threatened by burnout syndrome, followed by a chapter dealing specifically with stress in the teaching profession. The practical part is devoted to a research investigation on stress, burnout and prevention. The aim of the work was to compare the findings with research on teachers that has been conducted in the Czech Republic. For the quantitative research investigation, a self-administered anonymous questionnaire was designed and distributed to the respondents, i.e. pupils of two secondary schools in the Jeseník district. The basic research question of this paper was to find out to what extent teachers are currently affected by stress and how they resist it. The research shows that teachers' stress and burnout are manifested in changes in their behaviour. Teachers perceive these changes as a way of irritability, dissatisfaction and ag-resis. They use regular exercise as prevention and try to spend their free time with family and friends. Keywords: deprese; prevence; stres; syndrom vyhoření; učitel; prevention; burnout syndrome; depression; stress; teacher Available in digital repository of Mendel University.
Syndrom vyhoření u učitelů středních škol

Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na problematiku syndromu vyhoření u učitelů středních škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozdělena do několika oblastí. ...

Bukáčková, Silvie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Odrůdová variabilita vitality osiva máku a její souvislost s velikostí kořenového systému
Jedličková, Žaneta
2023 - Czech
Práce se zabývá testováním vitality osiva 10 vybraných genotypů máku setého. Cílem bylo zjistit toleranci osiva máku vůči vybraným suboptimálním abiotickým faktorům, jako je sucho a teplota, a zároveň objasnit její souvislost se schopností vytvořit kořenový systém, případně konečný produkt – semeno máku v rámci výnosotvorného procesu. Laboratorní část experimentu byla prováděna na Ústavu pěstovaní, šlechtění rostlin a rostlinolékařství na Mendelově univerzitě v Brně. Pozorování a měření se uskutečnilo na polním pokusu v katastru obce Chvalíkovice v roce 2022 pod vedením firmy OSEVA PRO s.r.o. Výsledky potvrdily očekávání, kdy při zvyšování intenzity sucha docházelo ke snižování počtu vyklíčených jedinců. Při testování vitality byly zjištěny značné rozdíly mezi jednotlivými genotypy. Zjištěny byly i rozdíly ve velikosti kořenového systému a výši výnosu semene. Zajímavým zjištěním této práce byla data, která ukazují vyšší počet vyklíčených jedinců při teplotě 10 °C oproti testování při teplotě 20 °C. Při korelaci dat vitality osiva máku a velikosti kořenového systému máku byla shledána statisticky významná závislost. Čím je osivo vitálnější, tím je schopnější rostlina vytvořit mohutný kořenový systém v počátečních fázích růstu. Avšak tato vazba se již jednoznačně nepromítá do výše výnosu máku. Neexistuje průkazná závislost mezi vitalitou osiva máku a jeho následnou výší výnosu semene. Do výnosotvorného procesu semene máku vstupuje nespočet vnějších faktorů, tudíž nelze říci, že vysoce vitální osivo zajistí velké množství kvalitního makového semene. The thesis deals with seed vigour testing of 10 selected poppy genotypes. The aim was to determine the tolerance of poppy seed to selected suboptimal abiotic factors such as drought and temperature, and to clarify its relationship with the ability to form the root system or the final product - poppy seed in the yield-forming process. The laboratory part of the experiment was carried out at the Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine at Mendel University in Brno. Observations and measurements were carried out in a field experiment in the municipality of Chvalíkovice in 2022 under the direction of OSEVA PRO s.r.o. The results confirmed the expectation that the number of germinated individuals decreased with increasing drought intensity. Significant differences between genotypes were found when testing for vigour. Differences in root system size and seed yield were also found. An interesting finding of this work was the data showing a higher number of germinated individuals at 10 °C compared to testing at 20 °C. A statistically significant relationship was found when poppy seed vigour data were correlated with poppy root system size. The more vigorous the seed, the more able the plant is to form a robust root system in the early stages of growth. However, this relationship is no longer clearly reflected in the yield of poppy. There is no conclusive relationship between the vigour of poppy seed and its subsequent seed yield. A myriad of external factors enter into the poppy seed yield process, so it cannot be said that a highly vigorous seed will produce a large quantity of quality poppy seed. Keywords: mák setý; stres suchem; vitalita; drought stress; poppy; Papaver somniferum L.; vigour Available in digital repository of Mendel University.
Odrůdová variabilita vitality osiva máku a její souvislost s velikostí kořenového systému

Práce se zabývá testováním vitality osiva 10 vybraných genotypů máku setého. Cílem bylo zjistit toleranci osiva máku vůči vybraným suboptimálním abiotickým faktorům, jako je sucho a teplota, a ...

Jedličková, Žaneta
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Aktivní obaly potravin na bázi chitosanu
Ženata, Martin
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zaměřuje na využití aktivních obalů v potravinářském průmyslu. Ze všech obalů, které je možné využít v potravinářském průmyslu, je zaměřena práce na chitosan. Tato látka je v práci detailně popsána a její použití v odvětví. Dále bylo v práci připravit roztok a vytvořit film chitosan-škrob. Byl vyhodnocen tvar filmů po vyjmutí z Petriho misky. Po vyjmutí byla měřena tloušťka filmů, následně test nasákavosti. Dále byl vybrán jeden film a aplikován na modelovou potravinu, což byla hlíza bramboru. Po aplikaci fólie byla pozorována změna na povrchu hlízy. Z výsledků experimentu je patrné, že film uzavře hlízu bramboru před vnějšími vlivy. Je třeba se zaměřit na další výzkum v podobné problematice. This work focuses on the use of active packaging in the food industry. Of all the packaging that can be used in the food industry, the work is focused on chitosan. This substance is described in detail in the work and its use in industry. The next task was to prepare a solution and create a chitosan-starch film. The shape of the films after removal from the Petri dish was evaluated. After removal, the thickness of the films was measured, followed by an absorbency test. Next, one film was selected and applied to a model food, which was a potato tuber. After applying the film, a change was observed on the surface of the tuber. The results of the experiment show that the film closes the potato tuber from external influences. It is necessary to focus on further research in a similar issue. Keywords: aktivní obaly; aplikace na bramboru; film; hlíza brambor; chitosan; active packaging; application on potato; potato tuber Available in digital repository of Mendel University.
Aktivní obaly potravin na bázi chitosanu

Tato diplomová práce se zaměřuje na využití aktivních obalů v potravinářském průmyslu. Ze všech obalů, které je možné využít v potravinářském průmyslu, je zaměřena práce na chitosan. Tato látka je v ...

Ženata, Martin
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases