Number of found documents: 146
Published from to

Matematické modely vedení tepla v elekrických strojích
Jaroslav Mlýnek
2007 -
Předkládaná práce je zaměřena na problematiku výpočtu oteplení a tepelných ztrát v komponentách elektrických strojů při jejich provozu. The disertation is focused on computation problems of warming and thermal losses in components of electric machines in the process of their operation. Keywords: matematické modely; sdílení tepla vedením; transformátory Available to registered users in the Library of TUL
Matematické modely vedení tepla v elekrických strojích

Předkládaná práce je zaměřena na problematiku výpočtu oteplení a tepelných ztrát v komponentách elektrických strojů při jejich provozu....

Jaroslav Mlýnek
Technická univerzita v Liberci, 2007

Stavba modelů pro řešení speciálních úloh
Dalibor Frydrych
2007 -
Tato práce uzavírá dvacetileté období, během něhož autor vytvořil velké množství menších, ale i rozsáhlých počítačových programů-modelů pro modelování přírodních procesů a technických úloh. This study concludes 20-year period of author work. In this period author created many computer programs-models for modelling fo natural as well as technical processes. Keywords: modelování procesů; počítačové modelování Available to registered users in the Library of TUL
Stavba modelů pro řešení speciálních úloh

Tato práce uzavírá dvacetileté období, během něhož autor vytvořil velké množství menších, ale i rozsáhlých počítačových programů-modelů pro modelování přírodních procesů a technických úloh....

Dalibor Frydrych
Technická univerzita v Liberci, 2007

IPv6 a jeho uplatnění v univerzitní počítačové síti
Pavel Satrapa
2006 -
Práce podává stručný přehled aktuálního stavu protokolu IP verze 6, jeho implementace a rozšíření. This report provides a short overview of contemporary status of the IP version 6 protocol. Keywords: internetové sítě; intranety; elektronická pošta; počítačové sítě Available to registered users in the Library of TUL
IPv6 a jeho uplatnění v univerzitní počítačové síti

Práce podává stručný přehled aktuálního stavu protokolu IP verze 6, jeho implementace a rozšíření.


This report provides a short overview of contemporary status of the IP version 6 protocol.

Pavel Satrapa
Technická univerzita v Liberci, 2006

Aplikace numerických metod v úlohách transportu látek v podzemních vodách
Milan Hokr
2006 - English
Předložená práce je složena z vybraných jednotlivých výsledků autora v oboru numerického modelování úloh podzemních vod, v podobě upravených a diplněnýách prací dříve samostatně publikovaných. The submitted work is composed of selected author's results in numerical modeling of groundwater problems, in the form of modified and completed papers previously published separately. Keywords: podzemní vody; numerické modelování; dynamika tekutin; proudění tekutin Available to registered users in the Library of TUL
Aplikace numerických metod v úlohách transportu látek v podzemních vodách

Předložená práce je složena z vybraných jednotlivých výsledků autora v oboru numerického modelování úloh podzemních vod, v podobě upravených a diplněnýách prací dříve samostatně publikovaných....

Milan Hokr
Technická univerzita v Liberci, 2006

Spínaný reluktančný motor :
Želmíra Ferková
2006 -
Keywords: elektrická energie; motory; elektrické stroje; technická kybernetika; pohony Available to registered users in the Library of TUL
Spínaný reluktančný motor :

Želmíra Ferková
Technická univerzita v Liberci, 2006

Klastry jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků a regionů
Miroslav Žižka
2006 -
Habilitační práce se zabývá hodnocením vlivu klastrů na konkurenceschopnost podniků a regionů. The objective of this inugural dissertation is to evaluate the influence of clusters on competitiveness of enterprises and regions. Keywords: inovace-klastry; inovace podniků; finanční analýza; konkurenceschopnost; malé a střední podniky; podniky; výkonnost podniku Available to registered users in the Library of TUL
Klastry jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků a regionů

Habilitační práce se zabývá hodnocením vlivu klastrů na konkurenceschopnost podniků a regionů....

Miroslav Žižka
Technická univerzita v Liberci, 2006

Použití nanočástic elementárního železa pro redukce kontaminátů in-situ
Miroslav Černík
2006 -
Použití nanočástic elementrárního železa pro sanace kontaminovaných podzemních vod a horninového prostředí metodou in-situ je velmi progresivní metoda sanace. Keywords: nanočástice; sanační technologie; nanotechnologie; znečištění podzemních vod Available to registered users in the Library of TUL
Použití nanočástic elementárního železa pro redukce kontaminátů in-situ

Použití nanočástic elementrárního železa pro sanace kontaminovaných podzemních vod a horninového prostředí metodou in-situ je velmi progresivní metoda sanace.

Miroslav Černík
Technická univerzita v Liberci, 2006

Vzlínání kapaliny do textilií
Jakub Wiener
2006 -
Práce je koncipována jako soubor prací autora s komentářem a teoretickým úvodem. Cílem práce je popis samovolného chování kapaliny v kontaktu s vlákenným útvarem. Největší pozornost je věnována samovolnému pronikání kapaliny do textilního útvaru-vzlínání. Práce se pokouší shrnout fyzikální aspekty smáčsní textilií, které z tohoto zorného úhlu nebyly dosud v textilní literatuře zpracovány. Keywords: textilie; textilní vlákna; kapaliny Available to registered users in the Library of TUL
Vzlínání kapaliny do textilií

Práce je koncipována jako soubor prací autora s komentářem a teoretickým úvodem. Cílem práce je popis samovolného chování kapaliny v kontaktu s vlákenným útvarem. Největší pozornost je věnována ...

Jakub Wiener
Technická univerzita v Liberci, 2006

K vybraným faktorům ekonomické efektivnosti výrobního podniku
Václav Janeček
2006 -
Práce je zaměřena na problematiku ekonomické efektivnosti výrobních podniků a na hledání klíčových faktorů, které mohou vést k jejímu zásadnímu a trvalému zvyšování. Problém je řešen zejména pro podniky fungující v podmínkách znalostí ekonomiky. Práce se snaží zachytit jak ekonomické, tak i manažerské souvistosti zvyšování fektivnosti podniků. The submitted work is dedicated to the search for and analysis of key factors that can help substantial and essential increase in the economic efficiency of manufacturing firms. This problem is solved, especially for bussiness running in the conditions of a "knowledge economy". The goal of this research is to recognize an economic and managerial context in order for a firm to increase efficiency. Keywords: ekonomická efektivnost; podniková ekonomika; průmyslové podniky Available to registered users in the Library of TUL
K vybraným faktorům ekonomické efektivnosti výrobního podniku

Práce je zaměřena na problematiku ekonomické efektivnosti výrobních podniků a na hledání klíčových faktorů, které mohou vést k jejímu zásadnímu a trvalému zvyšování. Problém je řešen zejména pro ...

Václav Janeček
Technická univerzita v Liberci, 2006

Numerická simulace magnetohydrodynamických dějů v metalurgii a v technologických procesech
Karel Fraňa
2006 -
Tato práce je zaměřena na numerickou studii nestlačitelného a isotermního proudění generovaného rotujícím a translačním magnetickým polem ve válcové nádobě s elektricky izolovanými stěnami. The objective of this work is focused on the numerical study of the incompressible and isothermal flows driven by a travelling and a rotating magnetic field in a cylindrical container with electrically insulated walls. Keywords: numerická simulace; metalurgie; numerické metody Available to registered users in the Library of TUL
Numerická simulace magnetohydrodynamických dějů v metalurgii a v technologických procesech

Tato práce je zaměřena na numerickou studii nestlačitelného a isotermního proudění generovaného rotujícím a translačním magnetickým polem ve válcové nádobě s elektricky izolovanými stěnami....

Karel Fraňa
Technická univerzita v Liberci, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases