Number of found documents: 10331
Published from to

Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera
Mazáková Šetinová, Markéta; Hamplová, Dana; Katrňák, Tomáš; Fafejta, Martin
2024 - Czech
Markéta Mazáková Šetinová 13 Feb 2024 Online Dating: The Impact of the Internet on Mate Selection Dating has changed significantly over the last generation, both globally and in the Czech Republic. Perhaps the most significant change has been the influence of the internet and technology on the way people meet. This dissertation explores the evolving landscape of mate selection in the digital age, focusing on the impact of online dating platforms. Drawing on Czech and international research, the study investigates assortative mating patterns, age preferences, cognitive influences, and societal attitudes towards online dating. Employing a mixed-methods approach including data analysis from dating sites, surveys, and qualitative interviews, the research reveals a consistent trend towards assortative mating across various demographics from the first stages of mate selection. Findings suggest that while online dating expands opportunities for meeting potential partners, it also reinforces preferences for similarity and introduces new dynamics in mate selection. The study sheds light on the complexities of modern dating behavior, highlighting the interplay between individual preferences, societal norms, and technological affordances in shaping relationship dynamics. Markéta Mazáková Šetinová 13 Feb 2024 Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera Seznamování se za poslední generaci výrazně změnilo, a to jak ve světě, tak v České republice. Asi nejvýznamnější změnou je vliv internetu a technologií na způsob seznamování. Tato disertační práce zkoumá měnící se prostředí výběru partnera v digitální době se zaměřením na vliv online seznamek. Na základě českých i zahraničních výzkumů zkoumá vzorce výběrového párování, partnerské preference s ohledem na věk a kognitivní schopnosti a postoje k online seznamování. Práce využívá kvantitativní i kvalitativní přístup a zahrnuje analýzu dat ze seznamek, dotazníkových průzkumů a kvalitativních rozhovorů. Výsledky ukazují konzistentní tendenci k výběrovému párování napříč různými demografickými skupinami již od prvních fází výběru partnera. Zjištění naznačují, že online seznamování sice rozšiřuje možnosti výběru potenciálního partnera, ale zároveň posiluje preference pro podobnost a proměňuje dynamiku seznamování. Studie přibližuje komplexitu moderního seznamování a zdůrazňuje vzájemné působení individuálních preferencí, společenských norem a technologií na výběr partnera. Available in a digital repository NRGL
Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera

Markéta Mazáková Šetinová 13 Feb 2024 Online Dating: The Impact of the Internet on Mate Selection Dating has changed significantly over the last generation, both globally and in the Czech Republic. ...

Mazáková Šetinová, Markéta; Hamplová, Dana; Katrňák, Tomáš; Fafejta, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Generace trombinu u patofyziologických stavů
Malíková, Ivana; Kvasnička, Tomáš; Hirmerová, Jana; Úlehlová, Jana
2024 - Czech
Introduction: Thrombophilic conditions may be accompanied by increased thrombin generation (TG), especially during pregnancy when the increase in thrombin generation results from a series of changes in the haemostatic system. During administration of anticoagulant treatment, it is desirable to reduce the increase in thrombin generation. Aims of the study: The first aim of our study was to compare TG in individuals with a proven factor V Leiden mutation and individuals with elevated levels of factor VIII. Another aim was to compare patients with VTE and also with or without proven FV Leiden mutation that are taking different anticoagulation treatments. The final aim was to assess thrombin generation in pregnant women and their response to LMWH administration during severe thrombophilic conditions. Group of patients and methods: There were included 170 healthy blood donors in the control group, the congenital and acquired thrombophilia group included 44 individuals with FV Leiden mutation and 38 individuals with factor VIII level >150 % without other proven thrombophilia. 347 subjects with VTE taking direct coagulation inhibitors were included in the anticoagulation group. Sixty women with a prophylactic dose of LMWH were included in the group of pregnant women. Kit Technothrombin® TGA RC Low and RC... Úvod: Trombofilní stavy mohou být provázeny zvýšenou generací trombinu, zvláště pak v těhotenství, kdy nárůst generace trombinu vyplývá z řady změn v hemostatickém systému. Při podávání antikoagulační léčby je žádoucí nárůst generace trombinu snížit. Cíle studie: Jedním z cílů naší studie bylo porovnat generaci trombinu u jedinců s prokázanou mutací faktoru V Leiden a jedinců se zvýšenou hladinou faktoru VIII. Dalším úkolem bylo porovnat pacienty s VTE s prokázanou mutací faktoru V Leiden (nebo bez ní) a užívající rozdílnou antikoagulační léčbu. Posledním cílem bylo posoudit generaci trombinu u těhotných žen a jejich odpovědi na podávání LMWH při závažném trombofilním stavu. Soubor pacientů a metody: Do kontrolní skupiny bylo zařazeno 170 zdravých dárců krve, do skupiny vrozené a získané trombofilie bylo zahrnuto 44 jedinců s mutací faktoru V Leiden a 38 jedinců s hladinou faktoru VIII >150 % bez další prokázané trombofilie. Do skupiny s antikoagulační léčbou bylo zařazeno 347 jedinců s VTE užívajících přímé inhibitory koagulace. Do skupiny těhotných žen bylo zařazeno 60 žen s profylaktickou dávkou LMWH. Pro sledování generace trombinu jsme použili kit Technothrombin® TGA RC Low a RC High a analyzátor Ceveron® Alpha. Výsledky: Zvýšená generace trombinu byla nalezena u skupiny s vysokým faktorem... Keywords: trombofilie; trombin; generace trombinu; nízkomolekulární heparin; přímé inhibitory koagulace; thrombophilia; thrombin; thrombin generation; low molecular weight heparin; direct coagulation inhibitors Available in a digital repository NRGL
Generace trombinu u patofyziologických stavů

Introduction: Thrombophilic conditions may be accompanied by increased thrombin generation (TG), especially during pregnancy when the increase in thrombin generation results from a series of changes ...

Malíková, Ivana; Kvasnička, Tomáš; Hirmerová, Jana; Úlehlová, Jana
Univerzita Karlova, 2024

Funkce vestibulárního systému u pacientů s idiopatickou skoliózou
Kučerová, Klára; Čakrt, Ondřej; Hoskovcová, Martina; Bzdúšková, Diana
2024 - Czech
Vestibular function in patients with idiopathic scoliosis Abstract The dissertation focuses on evaluating vestibular functions in patients with idiopathic scoliosis (IS) as one of the important factors influencing the etiology of this disease. Clarification of the influence of the altered function of the vestibular system in patients with IS could lead to easier and faster diagnosis and better targeting of treatment through rehabilitation. The main goal of the work was to comprehensively evaluate vestibular functions in patients with IS and to compare it with healthy individuals and patients with defined vestibular dysfunction, which can be monitored in the early phase after cochlear implantation (CI). In these groups, we examined the perception of space, specifically the perception of the subjective visual vertical (SVV), the function of the otolith system using vestibular evoked myogenic potentials (VEMP), postural stability through a stabilometric examination, and the position of the head in space. In patients with IS, we found impaired SVV perception, 38% of patients had abnormal VEMP responses. Patients with IS showed worse postural stability compared to healthy individuals, which was manifested by greater postural deviations in the mediolateral direction. Furthermore, in patients with IS, we noted... Funkce vestibulárního systému u pacientů s idiopatickou skoliózou Abstrakt Disertační práce se zaměřuje na zhodnocení vestibulárních funkcí u pacientů s idiopatickou skoliózou (IS) jakožto na jeden z důležitých faktorů ovlivňujících etiologii tohoto onemocnění. Objasnění vlivu pozměněné funkce vestibulárního systému u pacientů s IS by mohlo vést k usnadnění a urychlení diagnostiky i lepšímu zacílení léčby prostřednictvím rehabilitace. Hlavním cílem práce bylo komplexně zhodnotit vestibulární funkce u pacientů s IS a získaná data porovnat se zdravými jedinci a pacienty s definovanou vestibulární dysfunkcí, kterou můžeme sledovat v časné fázi po kochleární implantaci (KI). U těchto skupin jsme vyšetřili percepci prostoru, konkrétně vnímání subjektivní vizuální vertikály (SVV), funkci otolitového systému pomocí vestibulárních evokovaných myogenních potenciálů (VEMP), posturální stabilitu prostřednictvím stabilometrického vyšetření a postavení hlavy v prostoru. U pacientů s IS jsme nalezli zhoršenou percepci SVV, 38 % pacientů mělo abnormální odpovědi ve VEMP. Pacienti s IS vykazovali horší posturální stabilitu oproti zdravým jedincům, která se projevila většími posturálními výchylkami v mediolaterálním směru. Dále jsme u pacientů s IS zaznamenali větší úklon hlavy ve frontální rovině pří spontánním držení a... Available in a digital repository NRGL
Funkce vestibulárního systému u pacientů s idiopatickou skoliózou

Vestibular function in patients with idiopathic scoliosis Abstract The dissertation focuses on evaluating vestibular functions in patients with idiopathic scoliosis (IS) as one of the important ...

Kučerová, Klára; Čakrt, Ondřej; Hoskovcová, Martina; Bzdúšková, Diana
Univerzita Karlova, 2024

Katetrizační uzávěr ouška levé síně
Hozman, Marek; Osmančík, Pavel; Bulava, Alan; Havránek, Štěpán
2024 - Czech
Transseptal puncture in left atrial appendage closure guided by 3D printing and multiplanar CT reconstruction Abstract Introduction: The presented study investigates the application of bi-atrial 3D printed models to guide transseptal puncture (TSP) in left atrial appendage occlusion (LAAC). The objectives are to (1) test the feasibility of 3D printing (3DP) for TSP guidance, (2) analyse the distribution of the optimal TSP locations, and (3) define a CT-derived 2D parameter suitable for predicting the optimal TSP locations. Methods: Pre-procedural planning included multiplanar CT reconstruction, 3D segmentation, and 3DP. TSP was pre-procedurally simulated in vitro at six defined sites. Based on the position of the sheath, TSP sites were classified as optimal, sub-optimal, or non-optimal. The aim was to target the TSP in the recommended position during the procedure. Procedure progress was assessed post hoc by the operator. Results: Of 68 screened patients, 60 patients in five centres (mean age of 74.68 ± 7.64 years, 71.66% males) were prospectively analysed (3DP failed in one case, and seven patients did not finally undergo the procedure). In 55 patients (91.66%), TSP was performed in the optimal location as recommended by the 3DP. The optimal locations for TSP were postero-inferior in 45.3%, mid-inferior in... Transseptální punkce při intervenčním uzávěru ouška levé síně navigovaná pomocí 3D tisku a multiplanární CT rekonstrukce Abstrakt Úvod: Předkládaná práce hodnotí využití biatriálních 3D tištěných modelů pro navigaci transseptální punkce (TSP) u katetrizačního uzávěru ouška levé síně (LAAC). Cíle této práce jsou (1) testovat proveditelnost konceptu využití 3D tisku pro navigaci TSP, (2) analyzovat distribuci optimálních lokalizací TSP a (3) definovat 2D parametr odvozený z CT využitelný v predikci optimální lokalizace TSP. Metody: Preprocedurální příprava zahrnovala multiplanární CT rekonstrukci, 3D segmentaci a 3D tisk. TSP byla simulována preprocedurálně in vitro v 6 definovaných segmentech. V závislosti na pozici zavaděče byla místa TSP klasifikována jako optimální, suboptimální nebo neoptimální. Během procedury byly pro TSP následně zacíleny doporučené optimální segmenty. Zákrok byl post hoc hodnocen operatérem. Výsledky: Z 68 pacientů, kteří prošli screeningem, bylo prospektivně analyzováno 60 nemocných (průměrný věk 74,68 ± 7,64 let, 71,66 % mužů). U 55 nemocných (91,66 %) byla TSP provedena v optimální lokalizaci dle doporučení 3D tisku. Optimální lokalizace TSP byla v 45,3 % postero-inferiorní, v 45,3 % mid-inferiorní a v 37,7 % antero-inferiorní. Průměrný počet optimálních segmentů na jednoho... Keywords: uzávěr ouška levé síně; antikoagulace; antiagregace; gastrointestinální krvácení; transseptální punkce; 3D tisk; left atrial appendage closure; anticoagulants; antiplatelet treatment; comorbidity; gastrointestinal haemorrhage; transseptal puncture; 3D printing Available in a digital repository NRGL
Katetrizační uzávěr ouška levé síně

Transseptal puncture in left atrial appendage closure guided by 3D printing and multiplanar CT reconstruction Abstract Introduction: The presented study investigates the application of bi-atrial 3D ...

Hozman, Marek; Osmančík, Pavel; Bulava, Alan; Havránek, Štěpán
Univerzita Karlova, 2024

Eliška Zhořelecká Vnučka Karla IV. a sňatková politika Lucemburků
Bolerazká, Zuzana; Drška, Václav; Nejedlý, Martin; Soukupová, Věra
2024 - Czech
The dissertation focuses on the phenomenon of matrimonial politics in the 15th century illustrated by the example of the last princess of the House of Luxembourg - Elisabeth of Görlitz. In the introduction, the author discusses the topic in the methodological sense and tries to critically evaluate the term matrimonial politics and distinguish it from dynastic (or family) politics. Consequently, she defines the concept of it, which she further explores as one of the instruments of power that politically exploits the possibility of a new, artificial and nearly unbreakable family bond. Marriages have always been a kind of promise of a common future, not only in a romantic sense but also in a purely practical sense. It was not just a union between a man and a woman, as it perceived contemporarily. It was a union of entire families. While marriages may have been contracted for objective reasons it must always be assumed that they were not just an immediate solution. In order to understand medieval society and the political situation, it is therefore imperative to pay attention to the consequences of marriage when conducting research on it. The family's matrimonial politics did not really end with the wedding ceremony. This study based on an analysis of available historical sources attempts to summarize... Disertační práce se zabývá fenoménem sňatkové politiky v 15. století na příkladu poslední lucemburské princezny - Elišky Zhořelecké. V úvodu se autorka snaží celou problematiku metodologicky podchytit, především pak kriticky zhodnotit dosavadní obecné použití termínu sňatková politika a odlišit ho od politiky dynastické (resp. rodinné). To je následně východiskem pro definici pojmu, který je dále zkoumán jako jeden z nástrojů moci, jenž politicky využívá možnosti vzniku nového, uměle vybudovaného a prakticky nezrušitelného příbuzenského pouta. Manželství bylo vždy jakýmsi příslibem společné budoucnosti, a to nejen v romantickém, ale i v ryze praktickém smyslu. Nešlo jen o svazek muže a ženy, jak jej často vnímáme dnes, jednalo se v podstatě o svazek celých rodin. Ačkoli manželství mohla být uzavírána z nějakých objektivních důvodů, vždy je třeba vycházet z toho, že nebyla jen nějakým okamžitým řešením. Pro pochopení středověké společnosti a politické situace je proto nezbytné věnovat při výzkumu manželství pozornost jeho důsledkům. Sňatková politika rodu skutečně nekončila svatebním obřadem. Tato studie proto shrnuje na základě analýzy dostupných pramenů životní osudy poslední princezny lucemburského rodu, její význam v tomto procesu a to, jak zásadní byly kontakty žen s příbuznými. Vzhledem k... Keywords: Středověk|Eliška Zhořelecká|Antonín Brabantský|Jan Bavorský|Lucemburkové|Zikmund Lucemburský|Václav IV.|Čechy|Lucembursko|Burgundsko|Brabantsko|Holandsko|Zéland|Henegavsko|Říše|svatby|sňatková politika|dynastická politika|rodinná politika|women history studies; Middle Ages|Elisabeth of Görlitz|Anthony Duke of Brabant|John III the Pitiless|House of Luxembourg|Sigismund of Luxembourg|Wenceslaus IV of Bohemia|Bohemia|Luxembourg|Burgundy|Brabant|Holland|Zeeland|Hainaut|Empire|Marriages|Matrimonial Politics|Dynastic Politics|Family Politics|Women History Studies Available in a digital repository NRGL
Eliška Zhořelecká Vnučka Karla IV. a sňatková politika Lucemburků

The dissertation focuses on the phenomenon of matrimonial politics in the 15th century illustrated by the example of the last princess of the House of Luxembourg - Elisabeth of Görlitz. In the ...

Bolerazká, Zuzana; Drška, Václav; Nejedlý, Martin; Soukupová, Věra
Univerzita Karlova, 2024

PostCOVID postižení se zaměřením na respirační systém
Skála, Mikuláš; Koblížek, Vladimír; Marel, Miloslav; Brat, Kristián
2024 - Czech
The infectious disease COVID-19, caused by the SARS-CoV-2 coronavirus, resulted in a global pandemic in 2020-21 with dramatic health and socioeconomic impacts. SARS-CoV-2 dominantly affects the respiratory tract of an infected individual, but it can also attack other organ systems of the human body. Although most infected patients have an asymptomatic or mild course, the disease of COVID-19 can have a severe, prolonged course and, in some patients, long-term consequences. The aim of the dissertation thesis was to describe in detail the impact of the disease COVID-19 on a relevant sample of the population from the Hradec Králové region, both in patients with a mild course of the disease COVID-19 (treated on an outpatient basis) and in patients with a severe course (requiring hospitalization). Patients treated on an outpatient basis or hospitalized with COVID-19 in the 1st and 2nd waves of the pandemic in the Czech Republic were included in the study. Respiratory and extrapulmonary symptoms, development of lung functions, radiological changes and selected laboratory parameters were monitored after 3, 6 and 12 months from the onset of the COVID-19 disease. Based on the collected data and their analysis, the temporal evolution of respiratory symptoms and objective signs of lung structure and function... Infekční virové onemocnění COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2, vyústilo v letech 2020-21 v celosvětovou pandemii s dramatickými zdravotními i socioekonomickými dopady. SARS-CoV-2 dominantně postihuje respirační trakt infikovaného jedince, avšak může napadnout i další orgánové systémy lidského těla. I když většina infikovaných pacientů má průběh asymptomatický či mírný, může mít onemocnění COVID-19 těžký a prolongovaný průběh a u části pacientů i dlouhodobé následky. Cílem předložené disertační práce bylo detailně popsat dopad onemocnění COVID-19 na relevantním vzorku populace z Královehradeckého kraje, a to jak u pacientů s lehkým průběhem onemocnění COVID-19 (léčeni ambulantně), tak i u pacientů s průběhem těžkým (s nutností hospitalizace). Do studie byli zahrnuti pacienti ambulantně léčení či hospitalizovaní s COVID-19 v 1. a 2. vlně pandemie v České republice. Byly sledovány respirační i mimoplicní symptomy, vývoj plicních funkcí, radiologické změny a vybrané laboratorní parametry po 3, 6 a 12 měsících od začátku onemocnění COVID-19. Na základě shromážděných dat a jejich analýz byla detailně popsaná časová evoluce respiračních symptomů a objektivních známek poškození struktury a funkce plic provázejících post-akutní fázi onemocnění COVID-19. Přestože u většiny pacientů respirační i... Available in a digital repository NRGL
PostCOVID postižení se zaměřením na respirační systém

The infectious disease COVID-19, caused by the SARS-CoV-2 coronavirus, resulted in a global pandemic in 2020-21 with dramatic health and socioeconomic impacts. SARS-CoV-2 dominantly affects the ...

Skála, Mikuláš; Koblížek, Vladimír; Marel, Miloslav; Brat, Kristián
Univerzita Karlova, 2024

Ukazatele aktivity celiakie
Douda, Ladislav; Tachecí, Ilja; Hucl, Tomáš; Falt, Přemysl
2024 - Czech
Coeliac disease is a relatively common disorder that has been associated with a worldwide increase in prevalence in recent decades, with potentially serious medical, economic, psychological, and social consequences. At the same time, the high proportion of undiagnosed cases is well known and carries significant additional health risks for the future. In view of this, the introduction of new diagnostic, monitoring and therapeutic options into clinical practice is an important prerequisite for successfully combating this potentially serious disease. The aim of this study was to analyze plasma levels of the amino acids citrulline and ornithine - as potential markers of small intestinal disease activity, marginal zone memory B cell levels - as an indicator of the severity of hyposplenism, and fecal gliadin 33-mer concentration - as an indicator of adherence to a gluten-free diet - in patients followed for celiac disease. We performed an analysis of patients dispensed in gastroenterology outpatient clinics of the 2nd Dpt of Internal Medicine - Gastroenterology (University Hospital and Faculty of Medicine in Hradec Králové, Charles University). We examined the following number of patients within individual subanalyses: for plasma citrulline and ornithine 94 patients, for hyposplenism 100 patients, for... Souhrn Celiakie je relativně časté onemocnění, které je v posledních dekádách spojeno s celosvětovým vzestupem prevalence, a které má potenciálně závažné medicínské, ekonomické, psychologické i sociální důsledky. Současně s tím je všeobecně známý také vysoký podíl nediagnostikovaných případů, který s sebou nese další významná zdravotní rizika do budoucna. Vzhledem k tomu je zavádění nových diagnostických, monitorovacích a terapeutických možností do klinické praxe důležitým předpokladem úspěšného boje s tímto potenciálně závažným onemocněním. Cílem práce bylo u pacientů sledovaných pro celiakii analyzovat plazmatické hladiny aminokyselin citrulinu a ornitinu - jakožto potenciálních ukazatelů tenkostřevního postižení, hodnot paměťových B lymfocytů marginální zóny - jakožto ukazatele tíže hyposplenismu a koncentrace gliadin 33-meru ve stolici - jakožto ukazatele adherence k bezlepkové dietě. Provedli jsme analýzu pacientů dispenzarizovaných v gastroenterologických poradnách 2. interní gastroenterologické klinicky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. V rámci jednotlivých subanalýz jsme vyšetřili následující počet pacientů: pro plazmatický citrulin a ornitin 94 pacientů, pro hyposplenismus 100 pacientů, pro fekální gliadin 33-mer 109 pacientů. Uvedené kohorty pacientů s celiakií jsme... Available in a digital repository NRGL
Ukazatele aktivity celiakie

Coeliac disease is a relatively common disorder that has been associated with a worldwide increase in prevalence in recent decades, with potentially serious medical, economic, psychological, and ...

Douda, Ladislav; Tachecí, Ilja; Hucl, Tomáš; Falt, Přemysl
Univerzita Karlova, 2024

Myokardiální postižení při zátěžové echokardiografii: porovnání dobutaminové, dipyridamolové a dynamické zátěže
Mědílek, Karel; Šťásek, Josef; Paleček, Tomáš; Kala, Petr
2024 - Czech
Objectives: Stress echocardiography plays important role in investigation of the patients with chest pain. Dipyridamole is reported to be safer than dobutamine stressor, dynamic stress is recommended as the first choice method. We investigated whether commonly used stressors are causing myocardial injury, measured by serum hsTnT. Methods: 135 patients (DSE n=46, ExsE n=46, DIP n=43) with negative SE were studied. Exclusion criteria included known ischaemic heart disease, baseline regional wall motion abnormalities or left ventricle systolic dysfunction (EF≤50%), more than mild left ventricle hypertrophy (septum/posterior wall ≥13 mm), diabetes, pre-diabetes (fasting glycemia >5.6 mmol/L), baseline hsTnT level ≥14 ng/L, baseline blood pressure ≥160/100mmHg, peak pulmonary pressure ≥45mmHg at baseline echocardiography, eGFR <1mL/s/1.73m2 and more than mild to moderate valvular disease. HsTnT was measured before and at 180 minutes after the test was terminated. Results: All patients had low pre-test probability of IHD. HsTnT increased in DSE, less so in ExSE, and was unchanged in DIP group [9.4 (1.5-58.6), 1.1 (-0.9-15.7), -0.1 (-1.4-2.1) ng/L respectively, p<0.001]. In DSE, hsTnT change was associated with peak dobutamine dose (r=0.30, p= 0.045), test length (r=0.43, p=0.003) and atropine use (p<0.001). In... Cíle práce: Zátěžová echokardiografie hraje důležitou roli ve vyšetřování pacientů s bolestmi na hrudi suspektními z angíny pektoris. Dipyridamol se jeví jako bezpečnější stresor než dobutamin, dynamická zátěž je pak doporučována jako metoda první volby. Cílem studie bylo prokázat, zda tyto běžně používané formy zátěže způsobují myokardiální poškození měřené hsTnT. Metody: do studie bylo zařazeno 135 pacientů (DSE n=46, ExsE n=46, DIP n=43) s negativním nálezem při SE. Vyřazovacími kritérii byly známá ICHS, klidové regionální poruchy kinetiky LK, systolická dysfunkce LK (EF≤50%), více než mírná hypertrofie LK (septum/zadní stěna ≥13 mm), diabetes nebo prediabetes (glykémie na lačno>5.6 mmol/L), bazální hodnota hsTnT ≥14 ng/L, bazální krevní tlak ≥160/100mmHg, vrcholový tlak v plicnici ≥45mmHg při bazální echokardiografii, eGFR <1ml/s/1.73 m2 a více než málo až středně významná chlopenní vada. HsTnT byl měřen před započetím a ve 180 minutě po skončení testu. Výsledky: Všichni pacienti měli nízkou PTP ICHS. V DSE skupině došlo k nárůstu hsTnT, který byl menší v ExSE skupině, u DIP se hladina hsTnT při zátěži nezměnila [9.4 (1.5-58.6), 1.1 (-0.9-15.7), -0.1 (-1.4-2.1) ng/L, p<0.001]. U DSE skupiny byla pozorována závislost změny hsTnT na maximální dávce dobutaminu (r=0.30, p=0.045), délce testu... Available in a digital repository NRGL
Myokardiální postižení při zátěžové echokardiografii: porovnání dobutaminové, dipyridamolové a dynamické zátěže

Objectives: Stress echocardiography plays important role in investigation of the patients with chest pain. Dipyridamole is reported to be safer than dobutamine stressor, dynamic stress is recommended ...

Mědílek, Karel; Šťásek, Josef; Paleček, Tomáš; Kala, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Kognitivní deficity u dětí se zrakovým postižením a možnosti jejich včasné diagnostiky
Štrofová, Helena; Květoňová, Lea; Vítková, Marie; Lopúchová, Jana
2024 - Czech
The dissertation entitled Cognitive deficits in children with visual impairment and the possibilities of their early diagnosis responds to the need for a tool for the early detection of visual impairment at the level of the visual apparatus in children with cognitive deficits for special pedagogues. The aim of the thesis is to design and verify the reliability and usability of a tool for the early detection of visual disorders at the level of the visual apparatus, which could be used by special pedagogues. Based on them, identify children with an indication for a complete ocular and orthoptic examination. The partial goals are to determine the coincidence of visual impairment with cognitive deficit, to compare the reliability of individual stereotests and to evaluate the practical use of the tool for special pedagogues. The theoretical starting points are current findings on the issue of cognitive processes and their deficits, the visual analyzer and its defects at all levels, with an emphasis on defects at the level of the visual apparatus and the relationship of cognitive deficits to visual disorder in childhood. The research part is based on a tool created to detect defects at the level of the visual apparatus for special pedagogues and to determine its reliability using the quantitative method... Disertační práce s názvem Kognitivní deficity u dětí se zrakovým postižením a možnosti jejich včasné diagnostiky reaguje na potřebu nástroje pro včasnou detekci zrakového postižení na úrovni především zrakového aparátu u dětí s kognitivními deficity pro speciální pedagogy. Cílem práce je navrhnout a ověřit spolehlivost a použitelnost nástroje k včasné detekci zrakových vad na úrovni zrakového aparátu, jež by mohli používat speciální pedagogové. Na jejich základě pak odhalit děti s indikací ke kompletnímu očnímu a ortoptickému vyšetření. Dílčími cíli je zjištění koincidence zrakové vady s kognitivním deficitem, srovnání spolehlivosti jednotlivých stereotestů a zhodnocení praktického využití nástroje pro speciální pedagogy. Teoretickými východisky jsou současné poznatky o problematice kognitivních procesů a jejich deficitů, zrakovém analyzátoru a jeho vadách na všech úrovních, s důrazem na vady na úrovni zrakového aparátu a vztah kognitivních deficitů k zrakovému postižení v dětském věku. Výzkumná část je založena na vytvořeném nástroji k odhalení vad na úrovni zrakového aparátu pro speciální pedagogy a zjištění jeho spolehlivosti metodou kvantitativní a použitelnosti metodou kvalitativní. Jádrem výzkumného projektu je tedy smíšený design. Výběrový soubor je dvoustupňový. Bylo vyšetřeno 150 dětí a... Keywords: Dítě nebo žák; kognitivní deficit; zraková vada; zrakový aparát; nástroj; včasná detekce zrakového postižení; speciální pedagog; Child or pupil; cognitive deficit; visual disorder; visual apparatus; tool; early detection of visual impairment; special pedagogue Available in a digital repository NRGL
Kognitivní deficity u dětí se zrakovým postižením a možnosti jejich včasné diagnostiky

The dissertation entitled Cognitive deficits in children with visual impairment and the possibilities of their early diagnosis responds to the need for a tool for the early detection of visual ...

Štrofová, Helena; Květoňová, Lea; Vítková, Marie; Lopúchová, Jana
Univerzita Karlova, 2024

Labyrint světa a ráj srdce 1623-2023. Druhý život nejznámějšího Komenského díla.
Vik, Dalibor Jiří; Schifferová, Věra; Lášek, Jan Blahoslav; Beneš, Jiří
2024 - Czech
The dissertation thesis deals with the topic of the "afterlife" of Comenius's most notable Czech work, The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart, and the constitution of its position in the history of ideas. In six main historical periods, spreading over four centuries from the writing of the manuscript (1623) to the present day (2023), it examines the reception of the work in cultural-social and scholarly realms, traces their interaction and describes shifts in the interpretation of the work in relation to changing paradigms of the day. From the source material, it analyses primarily a wide range of various editions and translations of the work, mentions, commentaries and scholarly publications on the work and objects of artistic nature, based on which it aims at reconstructing various historical images of the work, which symbolically and factually accompanied the Czech society in its historical transformations. The work contains the most complete list of Czech editions and translations of the work and relevant secondary literature to date. It was written on the occasion of the 400th anniversary of the work. Disertační práce se zabývá tématem druhého života nejznámějšího Komenského českého spisu Labyrint světa a ráj srdce a konstitucí jeho místa v dějinách idejí. V šesti hlavních historických etapách rozložených do čtyř staletí od sepsání rukopisu (1623) až do současnosti (2023) zkoumá recepci díla v rovině kulturně-společenské a badatelské, sleduje jejich vzájemnou interakci a popisuje posuny v interpretaci díla v souvislosti s měnícími se dobovými paradigmaty. Z pramenného materiálu analyzuje především širokou paletu různých edic a překladů díla, zmínek, komentářů a odborných publikací o díle a objekty umělecké povahy, na jejichž základě se snaží rekonstruovat dobové obrazy díla, které symbolicky i fakticky doprovázelo českou společnost při jejích dějinných proměnách. Práce obsahuje dosud nejúplnější soupis českých vydání a překladů Labyrintu a související sekundární literatury. Byla sepsána ke 400. výročí sepsání rukopisu díla. Keywords: Labyrint světa a ráj srdce; Jan Amos Komenský; druhý život literárního díla; interpretace; dějiny idejí; The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart; John Amos Comenius; Second Life of Literary Works; Interpretation; History of Ideas Available in a digital repository NRGL
Labyrint světa a ráj srdce 1623-2023. Druhý život nejznámějšího Komenského díla.

The dissertation thesis deals with the topic of the "afterlife" of Comenius's most notable Czech work, The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart, and the constitution of its position in ...

Vik, Dalibor Jiří; Schifferová, Věra; Lášek, Jan Blahoslav; Beneš, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases