Number of found documents: 73750
Published from to

Probiotika a prebiotuka ve výživě populace. Vliv na frekvenci onemocnění.
Cherepanova, Ekaterina; Starnovská, Tamara; Horová, Eva
2024 - Czech
Over the past decade, scientific research has focused on the intricate relationship between the human microbiome and the immune system. A particular emphasis in the last three years has been on investigating the impact of the microbiome on the susceptibility and severity of COVID- 19 infections. There is substantial evidence suggesting that the consumption of fermented foods, ranging from fermented vegetables and kefir to yogurt and kimchi, has a beneficial effect on the composition of the intestinal microbiome and, consequently, on the function of the immune system. This study, part of a bachelor's thesis, explores the complex association between regular consumption of fermented foods and the frequency of infectious diseases. Through the analysis of data obtained from a questionnaire, it was found that individuals who regularly incorporated fermented products into their diet exhibited a lower frequency of infectious diseases over the past two years. These results indicate that the consumption of probiotics and prebiotics may positively influence the immune system, reducing the risk of disease. Regarding the examination of the relationship between the consumption of probiotics from food sources and the frequency of COVID-19 infections, a contrasting observation emerged. Those who were fully... Během poslední dekády se vědecký výzkum zaměřil na složitý vztah mezi lidským mikrobiomem a imunitním systémem. Zvláštní pozornost v posledních třech letech přitahovala otázka vlivu mikrobiomu na náchylnost a závažnost infekcí COVID-19. Existuje mnoho spolehlivých důkazů naznačujících, že konzumace fermentovaných potravin, od kvašené zeleniny a kefíru po jogurt a kimchi, má příznivý vliv na složení střevního mikrobiomu a tím i na funkci imunitního systému. Tato studie, jež je součást bakalářské práce, zkoumá složitý vztah mezi pravidelnou konzumací fermentovaných potravin a četností infekčních onemocnění. Na základě analýzy dat získaných z dotazníku bylo zjištěno, že jedinci, kteří pravidelně začleňovali fermentované produkty do své stravy, měli nižší četnost infekčních onemocnění během posledních dvou let. Tyto výsledky naznačují, že konzumace probiotik a prebiotik může pozitivně ovlivnit imunitní systém a snížit riziko onemocnění. Co se týče zkoumaní vztahu konzumace probiotik z potravinových zdrojů a frekvence onemocnění COVID-19, naopak se ukázalo že ti, kteří byli očkováni v plném rozsahu a konzumovali probiotika z potravin, byli častěji nemocní než ti, kteří byli očkováni v plném rozsahu, ale nekonzumovali probiotika. Podobný vztah byl zjištěn u neočkovaných, kteří pravidelně konzumovali... Keywords: fermentované potraviny; imunita; mikrobiota; prebiotika; probiotika; střevní mikroflóra; fermented foods; gut microbiota; immunity; microbiota; prebiotics; probiotics Available in a digital repository NRGL
Probiotika a prebiotuka ve výživě populace. Vliv na frekvenci onemocnění.

Over the past decade, scientific research has focused on the intricate relationship between the human microbiome and the immune system. A particular emphasis in the last three years has been on ...

Cherepanova, Ekaterina; Starnovská, Tamara; Horová, Eva
Univerzita Karlova, 2024

Pojetí "sunnitské ortodoxie" prizmatem dvou současných autorit šádhilíjského súfíjského řádu
Dembický, Kristián; Ťupek, Pavel; Rumpl, Jakub
2024 - English
This thesis discusses the defining of "Sunnī orthodoxy" (The Arabic term is Ahl al-Sunna wa al-Jamāʻa.) of two contemporary authorities of the Shādhilī Ṣūfī Order, one of the most important Ṣūfī orders in the Muslim world. Special attention is given to the analysis of their understanding of Islamic Theology, Law and Sufism. The first scholar is Shaykh Ali Gomaa, the previous Grand Mufti of Egypt. The second scholar is his student, Shaykh ʻAbd al-Qādir al-Ḥusayn. The thesis consists of three chapters. The first chapter discusses the history and teachings of the Shādhilī Ṣūfī Order in general. The second chapter describes and analyses the defining and understanding of the "Sunnī orthodoxy" of Shaykh Ali Gomaa. The third chapter describes and analyses the defining and understanding of "Sunnī orthodoxy" of Shaykh ʻAbd al-Qādir al-Ḥusayn. The thesis is methodologically based on analysis and interpretation of important mediaeval and contemporary Shādhilī works, including recorded lectures, sermons, interviews etc. Interaction with pertinent academic literature also forms a crucial component of the research. Tato práce se zabývá definováním "sunnitské ortodoxie" (arabsky Ahl al-Sunna wa al- Džamáʻa) u dvou současných autorit šádhilíjského súfíjského řádu, jednoho z nejvýznamnějších súfíjských řádů v muslimském světě. Důraz je kladen na analýzu jejich chápání islámské teologie, práva a súfismu. Prvním z těchto učenců je šejch ʻAlí Džumuʻa, bývalý velký muftí Egypta. Druhým učencem je jeho žák, šejch ʻAbd al-Qádir al-Ḥusajn. Práce sestává ze tří kapitol. První kapitola se zabývá obecnou historií a učením šádhilíjského súfíjského řádu. Druhá kapitola popisuje a analyzuje definování a chápání "sunnitské ortodoxie" šejcha ʻAlího Džumuʻy. Třetí kapitola popisuje a analyzuje definování a chápání "sunnitské ortodoxie" šejcha ʻAbd al-Qádira al-Ḥusajna. Metodologicky je práce postavena na analýze a interpretaci významných středověkých i současných šádhilíjských děl, včetně záznamů přednášek, kázání, rozhovorů apod. Interakce s relevantní odbornou literaturou je rovněž důležitou součástí této práce. Keywords: islám|klasická sunnitská ortodoxie|teologické školy|právní školy|súfijské řády|islámské vědy|teologie|právo|súfismus|historie|apologetika; Islam|Classical Sunnī Orthodoxy|Schools of Theology|Schools of Law|Sufi Orders|Islamic Sciences|Theology|Law|Sufism|History|Apologetics Available in a digital repository NRGL
Pojetí "sunnitské ortodoxie" prizmatem dvou současných autorit šádhilíjského súfíjského řádu

This thesis discusses the defining of "Sunnī orthodoxy" (The Arabic term is Ahl al-Sunna wa al-Jamāʻa.) of two contemporary authorities of the Shādhilī Ṣūfī Order, one of the most important Ṣūfī ...

Dembický, Kristián; Ťupek, Pavel; Rumpl, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

OSN a ženská práva na Blízkém Východě
Kodsi, Karla Souad; Ženka, Josef; Jermanová, Tereza
2024 - Czech
The bachelor thesis deals with the operation and strategies of the United Nations in the field of implementation of women's rights in the Middle East. It covers the development from the approval of Security Council Resolution No. 1325 to the current implementation of the 2030 Agenda, in which, in point No. 5, the UN set out to "achieve gender equality and empower all women and girls". The main goal will be to focus on the question "to what extent the UN is able to influence the women's issue in the Middle East and implement the women's rights agenda according to the approved resolutions and strategies, and what methods and local organizations help with the implementation of these goals?" The sources are official materials and documents of UN Women as well as examples from the practice of selected Arabic- speaking countries. Keywords Middle East, women's rights, UN Bakalářská práce se zabývá působením a strategiemi Organizace spojených národů v oblasti implementace práv žen na Blízkém východě. Postihuje vývoj od schválení rezoluce rady bezpečnosti č. 1325 až po současnou implementaci Agendy 2030, v níž si v bodě č. 5 OSN vytyčila "dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek". Hlavním cílem je se zaměřit na otázku, do jaké míry je OSN schopna na Blízkém východě ovlivnit ženskou otázku a realizovat žensko-právní agendu podle schválených rezolucí a strategií a jaké způsoby a místní organizace k tomu využívá. Zdroji budou oficiální materiály a dokumenty UN Women i příklady z praxe vybraných arabsko-jazyčných zemí. Klíčová slova Blízký Východ, ženská práva, OSN Keywords: OSN|ženská práva|Blízký Východ; United Nations|women's rights|Middle East Available in a digital repository NRGL
OSN a ženská práva na Blízkém Východě

The bachelor thesis deals with the operation and strategies of the United Nations in the field of implementation of women's rights in the Middle East. It covers the development from the approval of ...

Kodsi, Karla Souad; Ženka, Josef; Jermanová, Tereza
Univerzita Karlova, 2024

Sebevnímání etnické menšiny v kulturně homogenním a heterogenním prostředí. Přehledová stať
Baïtoukou, Dérancie; Wladyniak, Ludmila Maria; Moree, Dana
2024 - Czech
Keywords: etnicita; multikulturalismus; menšina; rasa; kultura; procesy sebevnímání; sebeidentifikace; ethnicity; multiculturalism; minority; race; culture; processes of self-perception; self-identification Available in a digital repository NRGL
Sebevnímání etnické menšiny v kulturně homogenním a heterogenním prostředí. Přehledová stať

Baïtoukou, Dérancie; Wladyniak, Ludmila Maria; Moree, Dana
Univerzita Karlova, 2024

Attachment a historie partnerského a sexuálního života
Rášová, Adéla; Bártová, Klára; Lindová, Jitka
2024 - Czech
Keywords: citová vazba; citová vazba v dospělosti; partnerské vztahy; sexuální vztahy; attachment; attachment in adulthood; romantic relationships; sexual relationships Available in a digital repository NRGL
Attachment a historie partnerského a sexuálního života

Rášová, Adéla; Bártová, Klára; Lindová, Jitka
Univerzita Karlova, 2024

Souvislost mezi citovou vazbou s matkou a otcem a konfliktními strategiemi romantických partnerů
Hrušovská, Veronika; Lindová, Jitka; Bártová, Klára
2024 - Czech
Keywords: dětský attachment; dospělý attachment; komunikační strategie; konfliktní komunikace; partnerské vztahy; childhood attachment; adult attachment; communication strategies; conflict communication; romantic relationships Available in a digital repository NRGL
Souvislost mezi citovou vazbou s matkou a otcem a konfliktními strategiemi romantických partnerů

Hrušovská, Veronika; Lindová, Jitka; Bártová, Klára
Univerzita Karlova, 2024

Pražská drag queen scéna
Jandová, Terezie; Kolářová, Kateřina; Kolářová, Marta
2024 - Czech
Keywords: Drag; queer komunita; drag jako politika; drag komunita; drag; queer community; drag as politics; drag community Available in a digital repository NRGL
Pražská drag queen scéna

Jandová, Terezie; Kolářová, Kateřina; Kolářová, Marta
Univerzita Karlova, 2024

Dělba domácí práce, péče o domácnost a děti v lesbických párech
Juríková, Mária; Dvořáčková, Jana; Šťovíčková Jantulová, Magdaléna
2024 - Slovak
Keywords: Domáca práca; domácnosť; lesbické páry; lesbické domácnosti; dúhové rodiny; prerozdelenie domácich prác; genderové stereotypy; lesby; homosexuálne partnerstvá; Housework; lesbian couples; household; lesbian households; rainbow families; division of domestic labor; gender stereotypes; lesbians; homosexual partnerships Available in a digital repository NRGL
Dělba domácí práce, péče o domácnost a děti v lesbických párech

Juríková, Mária; Dvořáčková, Jana; Šťovíčková Jantulová, Magdaléna
Univerzita Karlova, 2024

Příprava derivátů tricyklických uhlovodíků
Tuzova, Uliana; Hrdina, Radim; Rýček, Lukáš
2024 - English
This bachelor thesis deals with the preparation of enantiopure Binol-derived phosphoric acids with different substituents at the 3,3'-position, which are typically used as Brønsted acids in enantioselective non-covalent organocatalysis. The prepared 3,3'-adamantane substituted Binol-derived phosphoric acids are planned to be used as organocatalysts. Bulky alkyl substituents at the 3,3' position have been introduced in order to compare their properties with those of phenyl substituents at the 3,3' position. The different dispersion forces between substrate and catalyst are expected when aryl and alkyl substituents are incorporated into the catalyst structure. Keywords Organocatalysis, asymmetric synthesis, Brønsted acids. Tato bakalářská práce se zabývá přípravou enantiomerně čistých fosforečných kyselin odvozených od Binolu s různými substituenty v poloze 3,3'-, které se obvykle používají jako Brønstedovy kyseliny v enantioselektivní nekovalentní organokatalýze. Připravené 3,3'-adamantanem substituované fosforečné kyseliny odvozené od Binolu budou v budoucnu použity jako organokatalyzátory. Do polohy 3,3' byly zavedeny objemné alkylové substituenty, aby bylo možné porovnat jejich vlastnosti s vlastnostmi fenylových substituentů v těchto polohách. Očekávají se rozdílné disperzní síly mezi substrátem a katalyzátorem. Klíčova slova Organokatályza, asymmetrická sýnteza, Brønstedovy kyseliny. Keywords: organická syntéza; klecové struktury; uhlovodíky; oxidační reakce; nukleofilní přesmyky; organic synthesis; cage compounds; hydrocarbons; oxidation reactions; nucleophlic rearrangements Available in a digital repository NRGL
Příprava derivátů tricyklických uhlovodíků

This bachelor thesis deals with the preparation of enantiopure Binol-derived phosphoric acids with different substituents at the 3,3'-position, which are typically used as Brønsted acids in ...

Tuzova, Uliana; Hrdina, Radim; Rýček, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Využití N-hydroxysukcinimidyl-formiátu jako zdroje CO v tandemových reakcích
Bahramian, Artur; Matoušová, Eliška; Smrček, Stanislav
2024 - Czech
This bachelor thesis deals with the use of N-hydroxysuccinimidyl formate as a source of CO in tandem reactions. The prepared starting materials were used in a tandem reaction involving cyclic carbopalladation, carbonylation and cross-coupling. The first part of the thesis describes the synthesis of starting material with a six-membered ring and of the selected CO surrogate. These compounds were subjected to a tandem reaction to form a product with a carbonyl group. Furthermore, the reaction conditions were studied and then the efficiency of using the selected formate compared to the gaseous carbon monoxide was compared. Keywords: synthesis, tandem reaction, cross-coupling, N-hydroxysuccinimidyl formate, carbon monoxide Tato bakalářská práce se zabývá využitím N-hydroxysukcinimidyl-formiátu jako zdroje CO v tandemových reakcích. Připravené výchozí látky podléhaly tandemové reakci zahrnující cyklickou karbopalladaci, karbonylaci a coupling. První část práce popisuje syntézu výchozí látky s šestičlenným kruhem a zmíněného surogátu CO. Tyto sloučeniny byly následně použity v tandemové reakci za vzniku produktu s karbonylovou skupinou. Byly studovány reakční podmínky a byla porovnána efektivita využití vybraného formiátu oproti plynnému oxidu uhelnatému. Klíčová slova: syntéza, tandemová reakce, coupling, N-hydroxysukcinimidyl-formiát, oxid uhelnatý Keywords: syntéza; tandemová reakce; coupling; N-hydroxysukcinimidyl-formiát; oxid uhelnatý; synthesis; tandem reaction; cross-coupling; N-hydroxysuccinimidyl formate; carbon monoxide Available in a digital repository NRGL
Využití N-hydroxysukcinimidyl-formiátu jako zdroje CO v tandemových reakcích

This bachelor thesis deals with the use of N-hydroxysuccinimidyl formate as a source of CO in tandem reactions. The prepared starting materials were used in a tandem reaction involving cyclic ...

Bahramian, Artur; Matoušová, Eliška; Smrček, Stanislav
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases