Number of found documents: 1525
Published from to

Materiály na bázi železa pro čištění vod od anorganických a organických polutantů
ZAJÍČEK, Petr; ZBOŘIL, Radek; ZBOŘIL, Radek
2019 - Czech
Nové technologie v oblasti čištění vod představují aktuální výzvu z pohledu rostoucí světové populace. Rozličné polutanty jsou perzistentní, akumulují se v životním prostředí a mnoho z nich není plně odbouratelných použitím konvenčních metod. Materiály na bázi železa představují slibnou alternativu díky unikátním vlastnostem odvíjejícím se od jejich vlastní chemické struktury. Sloučeniny železa ve vysokých valenčních stavech patří mezi silné oxidanty. Oproti tomu nulamocné nanoželezo vykazuje unikátní redukční vlastnosti. Magnetické nanočástice oxidů železa jsou řazeny mezi efektivní sorbenty s možností navazovat různé funkční skupiny s požadovanými vlastnostmi. Tato disertační práce je zaměřena na sloučeniny železa ve vysokých valenčních stavech a nanočástice oxidů železa pro aplikace v procesech čištění vod. První část práce je věnována reaktivitě železanu draselného s herbicidy atrazinem a iodosulfuronem. Byly stanoveny rychlostní konstanty a prokázána zvýšená reaktivita železanu draselného vůči zkoumaným herbicidům oproti manganistanu draselnému. Mimoto byly nalezeny struktury reakčních meziproduktů poukazující na mechanismy odbourání. Následně byly studovány kompozity poloprovozního železičnanu draselného a železanu draselného s vybranými matricemi a nejefektivnější byly ochráněny udělením užitného vzoru. Druhá část disertační práce je zaměřena na odstranění šestimocného chromu pomocí nanočástic maghemitu funkcionalizovaných glutathionem. Během experimentů byla pozorována vysoká účinnost sorpce, redukce chromanu a bylo ověřeno použití nanomateriálu v několika cyklech. Designing new water treatment technologies represent a continuing challenge with respect to population growth. Various types of pollutants are persistent and accumulate in the environment, most of which being resistant to conventional remediation methods. Iron-based materials provide a promising alternative due to their unique properties related to the inherent chemical structure. High-valent iron compounds commonly referred to as ferrates are strong oxidants. Conversely, nanoscale zero-valent iron exhibits unique reduction properties. Magnetic iron oxides nanoparticles are effective sorbents enabling to combine various functionalities with the required properties. This dissertation deals with high-valent iron compounds and iron oxides nanoparticles for water treatment. The first study is aimed at the reactivity of potassium ferrate(VI) with herbicides atrazine and iodosulfuron. The rate constants were evaluated, and the enhanced reactivity of potassium ferrate(VI) compared to permanganate was confirmed. Moreover, the structures of the reaction intermediates implying degradation mechanisms were determined. Consequently, composites containing semi-pilot potassium ferrate(V) and potassium ferrate(VI) powder with various matrices were studied and the most effective ones were protected by a utility model. The second part of the dissertation focuses on hexavalent chromium removal by maghemite nanoparticles functionalized by glutathione. High efficiency of the sorption, reduction of the chromium, and recyclability of the used nanomaterial were observed. Available in digital repository of UPOL.
Materiály na bázi železa pro čištění vod od anorganických a organických polutantů

Nové technologie v oblasti čištění vod představují aktuální výzvu z pohledu rostoucí světové populace. Rozličné polutanty jsou perzistentní, akumulují se v životním prostředí a mnoho z nich není plně ...

ZAJÍČEK, Petr; ZBOŘIL, Radek; ZBOŘIL, Radek
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Spirituality and health: their associations and measurement problems
MALIŇÁKOVÁ, Klára; TAVEL, Peter
2019 - Czech
Většina studií uvádí pozitivní vztah religiozity a spirituality (R/S) a různými aspekty zdraví. Menší část studií nicméně nalezla mezi R/S a zdravím smíšené či negativní vztahy. Cílem této práce je proto zkoumat vztahy mezi R/S a různými oblastmi zdraví se zaměřením na jejich působení skrze chování a psychologickou stránku, prozkoumat možné zdroje různorodosti výsledků v této oblasti a prezentovat nový přístup pro měření R/S. Využili jsme dva národní reprezentativní vzorky české populace (adolescenti a dospělí) a jeden online dospělý vzorek. Zjistili jsme, že R/S byla spojena s aktivnějším trávením volného času a nižším výskytem rizikového chování. Pro užívání marihuany a drog byla nicméně protektivní pouze kombinace R a S. Některé negativní R/S zkušenosti a postoje, např. pociťovaná vzdálenost Boha, byly navíc spojeny s horším dopadem na mentální zdraví, zejména pokud následovaly po náboženské konverzi. Zjistili jsme také, že socio-kulturní kontext, typ R/S a zejména problémy s měřením mohou přispívat k heterogenitě výsledků ve vztahu R/S a zdraví. Tato práce podporuje zjištění jiných autorů ohledně drah, které propojují R/S se zdravím a nabízí další vhledy do těchto mechanismů. Nabízí také nový přístup pro měření implicitních postojů v oblasti R/S, který využívá jako formu odpovědi výběr konkrétní emoce z tabulky tváří. Využití tohoto přístupu může snížit efekt sociální žádoucnosti v dotazníkových šetřeních zaměřených na postoje. Most studies report a positive association of religiosity and spirituality (R/S) with aspects of health. However, a smaller proportion reports mixed or negative associations. Therefore, the aim of this thesis was to assess the associations of R/S with different areas of health, focusing on the behavioural and psychological pathways, to explore possible sources of discrepant findings on R/S and health, and to present a new approach of R/S assessment. We used two nationally representative samples of Czechs (adolescent and adult) and one online adult sample. We found that R/S was associated with a more active leisure time choices and a decreased risk behaviour. However, for cannabis and drugs use only the combination of both R and S was protective. Moreover, certain negative R/S experiences and attitudes, e.g. a perceived distance of God, were associated with a more adverse effect on mental health, especially when they followed a religious conversion. We also learned that the sociocultural context, type of R/S and especially measurement problems could contribute to the heterogeneity of the findings on the associations of R/S with health. This thesis supports the findings of other authors on the pathways of associations of R/S with health and offers additional insights into these mechanisms. It also offers a new approach for measuring implicit attitudes in the area of R/S, based on using emotions from a display of faces as response categories. Using this approach could help to decrease the effect of bias due to social desirability in survey studies on attitudes. Keywords: spiritualita; religiozita; zdraví; zdravé chování; měření; sociální žádoucnost; spirituality; religiosity; health; health behaviour; measurement; social desirability Available in digital repository of UPOL.
Spirituality and health: their associations and measurement problems

Většina studií uvádí pozitivní vztah religiozity a spirituality (R/S) a různými aspekty zdraví. Menší část studií nicméně nalezla mezi R/S a zdravím smíšené či negativní vztahy. Cílem této práce je ...

MALIŇÁKOVÁ, Klára; TAVEL, Peter
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Distance measurements with mode-filtered frequency comb and analysis of fluorescence from trapped ion at modulated dark state
LEŠUNDÁK, Adam; ČÍP, Ondřej
2019 - English
Tato disertační práce se zabývá aplikací optického frekvenčního hřebene ve dvou odvětvích základní metrologie: měření vzdáleností a měření optických frekvencí. První část práce prezentuje homodynní interferometrii s módově filtrovaným frekvenčním hřebenem efektní metodu pro měření dlouhých vzdáleností si vysokou přesností a absolutní škálou. Princip měření vyžaduje, aby jednotlivé módy frekvenčního hřebene byli spektrálně rozlišitelné. Z tohoto důvodu nelze tuto metodu použít přímo s frekvenčními hřebeny s nízkou opakovací frekvencí (např. 100 MHz), protože jednotlivé módy jsou příliš blízko u sebe a nelze je rozlišit. Na zvýšení opakovací frekvence je zde využito filtrování módu pomocí optického rezonátoru a takto filtrovaný frekvenční hřeben je pak použit k měření absolutních vzdáleností. Módová filtrace je realizována pomocí Fabry-Pérotovho rezonátoru ve Vernierovské konfiguraci, co umožnuje dosažení opakovacích frekvencí v rozsahu od desítek GHz do více jak 100 GHz. Je demonstrováno, že vysoké módové rozestupy významně redukují požadavky na rozlišení spektrometru a umožnují absolutní měření vzdálenosti s módove filtrovaným hřebenem s použitím jednoduchého řádkového spektrometru pro detekci. Použit je 1 GHz hřeben, který je filtračním rezonátorem konvertován na 56 GHz. Je ukázáno, že porovnání s konvenčním relativním interferometrem je dosažena shoda v měření vzdáleností až do 50 m na úrovni 0.5 mikrometru. Druhá část dizertační práce prezentuje metodu využívající zachyceného iontu vápníku 40Ca+ jako převodníku z optických frekvencí do intenzity fluorescence pro optickou frekvenční analýzu laserů interagujících s iontem. Metoda je založená na analýze fluorescence emitované z iontu v temném stavu, který je vybuzen dvěma lasery s modulovaným vzájemným frekvenčním odladěním. Odezva detekovaného fotonového toku na vzájemné frekvenční odchylky je měřena na svahu temné rezonance vytvořené v lambda energetické struktuře, která koresponduje s dvěma dipólovými optickými přechody. Oba využívané lasery jsou fázově zavěšeny na optický frekvenční hřeben, což umožňuje přesnou kalibraci metody deterministickým modulováním frekvence analyzovaného laseru vzhledem k fixní referenční frekvenci. Měřená fluorescenční odezva je vyhodnocována s použitím Fourierovy analýzy a výsledky jsou porovnány s teoretickým modelem pro dosažitelné poměry signálu k šumu pro škálu modulačních frekvencí a amplitud. Výsledky ukazují shodu s teorií pro určité rozsahy modulačních parametrů a taktéž vymezují limity metody ve smyslu detekovatelných frekvenčních odchylek a dosažitelných modulačních frekvencí. This thesis deals with applications of an optical frequency comb to two fields of fundamental metrology: distance measurements and optical frequency measurements. The first part of the thesis presents homodyne interferometry with a mode filtered frequency comb as a powerful method to measure long distances with high accuracy and absolute scale. The measurement principle requires that individual comb modes are spectrally resolved. For this reason the method cannot be applied directly to frequency combs with a low repetition rate (e.g. 100 MHz), since the modes are too close to each other to be resolved. Cavity mode filtering is used to increase the pulse repetition rate of a comb and the filtered comb is applied for mode-resolved absolute distance measurement. Mode-filtering takes place with a single Fabry-Pérot cavity in a Vernier configuration, allowing to set mode spacing ranging from tens of GHz to more than 100 GHz. It is demonstrated that large mode-spacing significantly reduce the requirements on the resolution of the spectrometer and enables absolute distance measurement with a mode-filtered frequency comb using a simple array spectrometer for detection. Here a 1GHz comb is used, that is converted into a 56GHz comb by mode-filtering. It is shown that in comparison to a conventional counting interferometer an agreement within 0.5 mm for distances up to 50m is found. The second part of this thesis presents an original method using a single trapped 40Ca+ ion as convertor from optical frequency domain to fluorescence intensity for optical frequency analysis of lasers interacting with the ion. It is based on analysis of fluorescence emitted from the ion at a dark state excited by two laser fields with modulated mutual frequency detuning. The response of detected photon rate to relative laser frequency deviations is recorded within the slope of a dark resonance formed in the lambda-like energy level structure corresponding to two optical dipole transitions. Both employed lasers are phase locked to an optical frequency comb, which allows precise calibration of the method by deterministic modulation of the frequency modulated laser beam with respect to the beam with fixed optical frequency. Measured fluorescence responses are evaluated using the Fourier analysis and the results are compared with theoretical model for achievable signal-to-noise ratios in a range of modulation frequencies and amplitudes. The results shows the limits of this method in terms attainable modulation frequencies and detectable laser frequency deviations. Keywords: optický frekvenční hřeben; metrologie délky; kvantová optika; optical frequency comb; length metrology; quantum optics Available in digital repository of UPOL.
Distance measurements with mode-filtered frequency comb and analysis of fluorescence from trapped ion at modulated dark state

Tato disertační práce se zabývá aplikací optického frekvenčního hřebene ve dvou odvětvích základní metrologie: měření vzdáleností a měření optických frekvencí. První část práce prezentuje homodynní ...

LEŠUNDÁK, Adam; ČÍP, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Parametry ovlivňující kvalitu pěstounské péče
DOKOUPILOVÁ, Ivana; POTMĚŠIL, Miloň
2019 - Czech
Disertační práce se zabývá kvalitou pěstounské péče a zároveň v kontextu transformace systému péče o ohrožené děti i s hledáním nových možností pro zvýšení její úspěšnosti. Rešerše publikovaných prací na toto téma poukazuje na důležitost vytvoření dostatečně rozvinuté sítě podpůrných služeb pro pěstounské rodiny, ale zároveň opomíjí činnost dětských domovů pro děti do 3 let, které mohou představovat jeden z významných zdrojů podpory. Cílem práce bylo charakterizovat faktory a potřeby pěstounských rodin, které souvisí se zajištěním kvalitní péče o svěřené dítě. A dále popsat podpůrné služby dětských domovů, které mohou přispět ke zvýšení kvality pěstounské péče. Pro dosažení cíle byla zvolena kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Pro kvantitativní výzkum představovaly výzkumný vzorek dětské domovy pro děti do 3 let, pro kvalitativní část byly vybrány pěstounské rodiny. Výsledky výzkumu ukázaly, že mezi významné faktory, které ovlivňují kvalitu pěstounské péče, patří zejména osobnost dítěte, vliv biologické a pěstounské rodiny, ale také podpůrné služby dětských domovů, které svou činností mohou ovlivnit kvalitu péče o dítě. Ze zjištěných výsledků byly vyvozeny závěry a doporučení pro praxi. Dissertation is deal with the quality of foster care and also transformation system of the care for vulnerable children with look for new opportunity for raising success. Review of the published works on this topic deal with the importance formation developed supportive services for foster families. Published works forget activities children´s homes for children to three years which it can be one of the important sources support. The aim of the work was to characterize the factors and needs of foster families, which relates with quality assurance care for the entrusted child. I also describe the support services of children´s home which can redound increase quality of foster care. For achieve aim was selected quantitative and qualitative research. For quantitative research was selected sample children´s homes for children under three years. For qualitative part was selected foster families. The result of the research have shown that important factors influencing the quality of foster care includes child's personality, the influence biological and foster family and also the support services of children´s homes which activities may influence the quality of childcare. The results which I found out were derived conclusions and recommendations for practice. Keywords: ohrožené dítě; institucionální a pěstounská péče; transformace systému; podpůrné služby; endangered child; institutional and foster care; system transformation; support system Available in digital repository of UPOL.
Parametry ovlivňující kvalitu pěstounské péče

Disertační práce se zabývá kvalitou pěstounské péče a zároveň v kontextu transformace systému péče o ohrožené děti i s hledáním nových možností pro zvýšení její úspěšnosti. Rešerše publikovaných prací ...

DOKOUPILOVÁ, Ivana; POTMĚŠIL, Miloň
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vybrané aspekty životní historie plcha velkého (Glis glis).
HOLCOVÁ GAZÁRKOVÁ, Anežka; ADAMÍK, Peter; ADAMÍK, Peter
2019 - Czech
V předložené disertační práci byly studovány vybrané a málo prozkoumané aspekty životní historie plcha velkého. Byly také zaznamenány veškeré abnormality týkající se např. vzhledu či života plcha. Po velmi zajímavém recentním nálezu dvou flavisticky zbarvených jedinců, byly přezkoumány všechny dostupné záznamy (11,000) aberantně zbarvených jedinců v oblasti Evropy a Asie. Vyjma flavistických nálezů, byly nalezeny další 4 barevné varianty - melanické, albino, isabelické a s bílými pruhy v oblasti ocasu. Jedním ze zkoumaných aspektů životní historie plcha velkého je časování vrhů v době reprodukce. Plch velký je reprodukčně závislý na plození buků, dubů a habrů. V letech, kdy stromy neplodí semena, nevstupuje do reprodukce a přeskakuje ji. Má krátkou aktivní sezónu a reprodukce je zahájena poměrně pozdě. Mláďata se rodí nejčastěji na začátku srpna a jsou kojena zhruba jeden měsíc. Po odstavení jsou pod velkým tlakem, potřebují za velmi krátkou dobu získat dostatečné množství zásob potřebných k přežití hibernace, kterou zahajují koncem září a v průběhu října. Právě i z tohoto důvodu rodí samice plcha velkého pouze jedenkrát do roka. Práce popisuje časování vrhů v České republice a dva zajímavé případy, kdy samice porodily dvakrát za sezónu. V obou případech šlo o samice, které časovaly první vrhy brzy na začátku sezóny a v průběhu laktace o mláďata přišly. Přestože druhý (náhradní) vrh porodily značně pozdě v průběhu sezóny, mláďata úspěšně odstavily. Další velmi málo prozkoumanou problematikou, kterou se zabývala tato práce, je časování noční aktivity. Časování noční aktivity bylo zaznamenáváno neinvazivní metodou automatických monitorovacích zařízení v průběhu tří let vždy během celé sezóny a zaznamenáno bylo vice než tisíc záznamů 101 individuálně značených jedinců, jejich vylézání a zalézání do budky, kterou využívali k přespávání. Bylo zjištěno, že jedinci svou aktivitou kopírují sezónní průběh fotoperiody, jehož pozitivně ovlivňuje fáze měsíce, oblačnost, rychlost větru a sexuální aktivita. Jedinci, kteří nevstupovali do reprodukce, měli kratší noční aktivitu. Překvapivě měsíční fáze oproti jiným hlodavcům ovlivňovala plcha velkého pozitivně. Za větší intenzity měsíčního svitu prodlužoval aktivitu strávenou mimo úkryt (budku). Vliv teploty, srážek na časování noční aktivity plcha nebyl prokázán. Nakonec, práce objasňuje téma odpovídající spíše na metodické otázky. Manipulace s volně žijícími zvířaty podléhá mnoha pravidlům. Každý výzkumník by se měl snažit manipulací co nejméně zasahovat nejen do života zkoumaných druhů, aby neovlivňoval jejich chování a tím pracovní protokol. Je důležité vědět, jak živočichové reagují na běžné pracovní postupy výzkumníků a jak může svým zásahem výzkumník zatížit pracovní protokol vzorkovací chybou. Chování a pohyb individuálně značených jedinců plcha velkého po manipulaci výzkumníky bylo sledováno pomocí automatických monitorovacích zařízení, jimiž byly opatřeny budky. Bylo pozorováno především započetí noční aktivity, celkový vzorec obsazenosti budek bezprostředně po manipulaci, rozdíly v chování mezi samci, samicemi, pohlavně aktivními a neaktivními jedinci. Bylo zjištěno, že manipulace neměla prokazatelný vliv na zahájení noční aktivity. Zvířata byla negativně ovlivněna pouze několik dní (3-5 dní) bezprostředně po manipulaci, přičemž v budce s nejvyšší ochotou setrvávali pohlavně aktivní samice. Z dlouhodobějšího hlediska nebyl prokázán negativní vliv. Z uvedeného vyplývá, že týdenní nebo dvoutýdenní kontroly nejsou zatíženy chybou. In my Ph.D. thesis I present selected and little explored aspects of the life history of the species. I collated all abnormalities related to the fur appearance of the edible. After an encounter of two flavistic individuals, all available records (11,000) of aberrantly colored individuals in Europe and Asia were reviewed. Together there were five colour variants recorded- flavistic, melanistic, albino, isabellinus and individuals with white tail stripes. Surprisingly very little is known about the timing of breeding, one of the key life history traits. During masting years there is relatively a short time window for reproduction. Young are born mostly in early August and are weaned after about one month. There is strong time pressure to get sufficient body mass necessary for hibernation after weaning. The young-of-the-year enter hibernation from late September till October. This could be the reason, why females produce only one litter per season. I present data on timing of breeding in a population from the Czech Republic and report on two interesting cases when the female produced two litters per season. Both cases were very early breeding females which lost their first litter during suckling. The second (replacement) litters were born late in the season and nevertheless were successfully weaned. In the next chapter I describe the seasonal patterns of timing of nocturnal activity the edible dormouse. The timing of activity was recorded by non-invasive automatic monitoring devices. During three years we obtained over a thousand records on 101 individually marked individuals of their timing of evening emergence and morning immergence from nest boxes which they regularly used as daytime den sites. Activity patterns were best explained by the seasonal progress of photoperiod, followed by weaker positive effects of moon phase, cloud cover, wind speed and sexual activity. Dormice that skipped reproduction had shorter nocturnal activity. Contrary to most studies on rodents, moon phase had positive effect on the length of nocturnal activity and emergence or immergence behaviour. The last chapter of my thesis is more of a methodological approach. Handling of animals for data collection is a common practice. While certainly every researcher is trying to manipulate with the studied animals as little and as quick as possible, we know little how the handling modifies behaviour of the animals. Again with the use of automatic monitoring devices we recorded attendance of nest boxes by individually marked dormice, immediately after our routine handling procedures. We found that handling had a negative effect on shortterm den use. Females and sexually active individuals were more likely to spend the following day in the nest box. However, handling did not have a significant effect on timing of nocturnal activity. Our findings suggest that manipulation by researchers can modify certain aspects of animal behaviour, but this effect is likely to be short term and cannot impair the routinely practiced capturemarkrecapture field protocols. Keywords: plch velký; aberantní zbarvení; flavistické zbarvení; časování vrhů; časování noční aktivity; manipulace; edible dormouse; anomalous coat colour; flavism; timig of breeding; timing of nocturnal activity; manipulation; handling Available in digital repository of UPOL.
Vybrané aspekty životní historie plcha velkého (Glis glis).

V předložené disertační práci byly studovány vybrané a málo prozkoumané aspekty životní historie plcha velkého. Byly také zaznamenány veškeré abnormality týkající se např. vzhledu či života plcha. Po ...

HOLCOVÁ GAZÁRKOVÁ, Anežka; ADAMÍK, Peter; ADAMÍK, Peter
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Evaluace dramaterapeutického procesu
VEITOVÁ, Lenka; VALENTA, Milan
2019 - Czech
Práce se zabývá problematikou dramaterapeutického procesu s klienty se závislostí na nealkoholových drogách v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži na toxikorehabilitačním oddělení. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. První kapitola teoretické části popisuje obor dramaterapie z pohledu teoretických východisek expresivních terapií, specifických a nespecifických cílů dramaterapie a jednotlivých dramaterapeutických přístupů. Druhá kapitola je věnována dramaterapeutickému procesu, kde jsou popisovány klíčové procesy z pohledu dramaterapeutické teorie a poznatků ze skupinové psychoterapie. Teoretická část je uzavřena kapitolou popisující klienta se závislostí na nealkoholových drogách z pohledu determinantů vzniku a rozvoje závislosti a sytému léčby poskytované na území České republiky. Empirická část disertační práce je rozdělena do šesti kapitol. Ve výzkumné části je objasňována volba kvalitativního přístupu ve výzkumu, zvolená metodologie, charakterizován zkoumaný problém, vymezeny výzkumné otázky a cíle práce, dále je popsán výzkumný postup, analýza získaných dat, v závěru jsou analýzy interpretovány dle fenomenologické interpretativní analýzy a vyhodnocovány výzkumné otázky a cíle. Součástí empirické části jsou také doporučení pro praxi a návrhy dramaterapeutického projektování u dané klientely. This thesis adresses the issue of dramatherapy process with clients with addiction to non-alcoholic drugs at the Psychiatric Hospital in Kroměříž at the toxicorehabilitation department. The thesis is divided into theoretical and empirical part. The first chapter of the theoretical part describes the field of dramatherapy from the point of view of theoretical bases of expressive therapies, specific and nonspecific goals of dramatherapy and individual dramatherapy approaches. The second chapter is devoted to the dramatherapy process, where the key processes from the point of view of dramatherapy theory and knowledge from the group psychotherapy are described. The theoretical part is concluded with a chapter describing the client with addiction to non-alcoholic drugs from the perspective of determinants of the origin and development of addiction and the system of treatment provided in the Czech Republic. The empirical part of this dissertation thesis is divided into six chapters. The research part explains the choice of qualitative approach in research, chosen methodology, characterizes the researched problem, defines research questions and aims of the thesis, further describes the research procedure and analysis of obtained data. In conclusion, the analyses are interpreted according to the phenomenological interpretative analysis and research questions and goals are being evaluated. Recommendations for practice and suggestions of dramatherapy designing for the given clientele are also a part of the empirical section. Keywords: dramaterapie; dramaterapeutický proces; evaluace; klient se závislostí na nealkoholových drogách; skupinová psychoterapie; dramaterapeut; dramatherapy; dramatherapy process; evaluation; client with addiction to non-alcoholic drugs; group psychotherapy; dramatherapist Available in digital repository of UPOL.
Evaluace dramaterapeutického procesu

Práce se zabývá problematikou dramaterapeutického procesu s klienty se závislostí na nealkoholových drogách v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži na toxikorehabilitačním oddělení. Práce je rozdělena ...

VEITOVÁ, Lenka; VALENTA, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Fenomén kázně u začínajících učitelů
BUCHTOVÁ, Tereza; CHUDÝ, Štefan; CHUDÝ, Štefan
2019 - Czech
Tématem disertační práce je fenomén kázně u začínajících učitelů. Práce je zaměřena na faktory, které ovlivňují kázeň ve výuce u začínajících učitelů. Disertační práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zabývá pojmem kázeň, autorita, zásady, začínající učitel. Empirická část se zabývá výzkumem, faktorovou a shlukovou analýzou. V závěru práce jsou uvedeny výsledky výzkumného šetření. The topic of the dissertation is the phenomenon of discipline for beginning teachers. The work is focused on the factors that influence the discipline in teaching for beginner teachers. The dissertation is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part deals with the concept of discipline, authority, principles, beginning teacher. The empirical part deals with research, factor and cluster analysis. The conclusion of the thesis presents the results of the research. Keywords: Kázeň; začínající učitel; autorita; faktory; faktorová analýza; shluková analýza.; Discipline; beginning teacher; authority; factors; factor analysis; cluster analysis. Available in digital repository of UPOL.
Fenomén kázně u začínajících učitelů

Tématem disertační práce je fenomén kázně u začínajících učitelů. Práce je zaměřena na faktory, které ovlivňují kázeň ve výuce u začínajících učitelů. Disertační práce je rozdělena na teoretickou a ...

BUCHTOVÁ, Tereza; CHUDÝ, Štefan; CHUDÝ, Štefan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Psychiatrická symptomatologie u uživatelů návykových látek v léčbě závislostí
ORLÍKOVÁ, Barbora; CHARVÁT, Miroslav; CHARVÁT, Miroslav
2019 - Czech
V disertační práci jsou představeny výsledky části pilotní studie zaměřené na léčbu závislostí v ČR, kterou provádí Národní ústav duševního zdraví. Jedná se o prospektivní kohortovou studii porovnávající profil klientů a výsledky intervencí ve čtyřech typech zařízení (kontaktní centrum, ambulantní program, substituční léčbě a pobytové léčbě v psychiatrické nemocnici) na vzorku 165 respondentů. Údaje byly sbírány v rámci semistrukturovaných rozhovorů s klienty (základní rozhovor probíhal po zahájení léčby, návazné vyšetření po třech měsících a po jednom roce). Jsou prezentovány výsledky ze základního vyšetření týkající se psychického stavu a psychiatrické symptomatologie u respondentů rozdělených do skupin podle primární užívané návykové látky a podle typu zařízení, kde byli osloveni. Jsou využity standardizované nástroje Addiction Severity Index Lite (část zaměřená na psychické zdraví), Mental Health Inventory 5, Brief Symptom Inventory 53, Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire - Short Form. Pacienti v léčbě kvůli závislosti na alkoholu vykazují v některých oblastech hodnocení nejméně příznivých výsledků oproti respondentům, kteří užívají jiný typ látek. Všichni respondenti dosahují méně příznivých výsledků než obecná populace. Pro ucelenější výzkum problematiky je v rámci NÚDZ plánována rozsáhlejší studie zaměřená na léčbu závislostí v ČR. This thesis presents preliminary results of a study Evaluation of addiction treatment, carried out by the National Institute of Mental Health. This is a prospective cohort study comparing the profile of clients and the results of interventions in four types of facilities (drop-in centers, outpatient programs, substitution treatment, inpatient treatment in a psychiatric hospital) in the total sample of 165 respondents. Data are collected as part of semistructured interviews with clients (baseline interview and follow-up examination after three months and one year). The results of the initial assessment regarding the mental state and psychiatric symptoms among respondents grouped according to primary substance use and the type of the treatment facility are presented. Standardized tools were used (Addiction Severity Index Lite (the part Psychiatric status), Mental Health Inventory 5, Brief Symptom Inventory 53, Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire - Short Form. Alcohol addiction treatment patients show in some areas the least favorable outcomes compared to those who use another type of substance.n All respondents have less favorable results than the general population. A more extensive study focusing on the treatment of addictions in the Czech Republic is planned for a more comprehensive research of the issue within the NIMH. Keywords: psychiatrická komorbidita; psychiatrická symptomatologie; léčba závislosti; návykové látky; psychiatric comorbidity; psychiatric symptomatology; addiction treatment; substance use Available in digital repository of UPOL.
Psychiatrická symptomatologie u uživatelů návykových látek v léčbě závislostí

V disertační práci jsou představeny výsledky části pilotní studie zaměřené na léčbu závislostí v ČR, kterou provádí Národní ústav duševního zdraví. Jedná se o prospektivní kohortovou studii ...

ORLÍKOVÁ, Barbora; CHARVÁT, Miroslav; CHARVÁT, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv přeměny dřevinné skladby lesů na půdní vlastnosti během environmentální změny vyšetřený pomocí shlukové analýzy a geograficky vážené regrese
SAMEC, Pavel; PECHANEC, Vilém
2019 - Czech
Společný vliv environmentální změny a proměnlivosti využívání bezpříkladně postihuje ekosystémovou diverzitu. Cílem práce bylo porovnat těsnost závislosti mezi diverzitou půdních vlastností a lesních dřevin v obdobích převládající zátěže kyselou depozicí (1985-1994) a environmentální změny (2003-2012). Porovnání bylo provedeno pomocí diskriminační analýzy (DA), shlukové analýzy (CLU) a geograficky vážené regrese (GVR) mezi biogeografickými regiony na území České republiky. Zastoupení lesních dřevin bylo zjištěno ze souhrnných lesních hospodářských plánů. Růstové podmínky lesů byly charakterizovány pomocí modelu celkové potenciální kyselé depozice EMEP-LRTAP, geochor odvozených překryvem typů reliéfu a podloží, půdních asociací a pedochemických vlastností. DA byla využita k ověření spojitosti mezi druhy lesních dřevin a půdními vlastnostmi v systému dřevina-půda. CLU byla využita ke srovnání podobností změn dřevinné skladby a proměnlivosti půdních vlastností. GVR byla využita k odhadu prostorových vztahů mezi diverzitami lesních dřevin a růstových podmínek. Diverzita byla odhadnuta pomocí Shannon-Wienerova indexu. Převažující zastoupení jehličnanů snižuje korelace s půdními vlastnostmi. Environmentální změna společně s poklesem zastoupení jehličnanů umožnila zvýšení vlivů buku lesního (Fagus sylvatica), javorů (Acer sp.), dubů (Quercus sp.) a vrb (Salix sp.) na zvýšení humusového pH, bazické saturace, Corg, CaO a P2O5. Homogenní struktura lesů narušila vztahy s půdou více než environmentální zátěže. Environmentální zátěže postihly 19 % diverzity lesních dřevin. Půdní kyselení postihlo pestrost zastoupení dřevin jen v 5,6 % lesů. Zastoupení dřevin korelující s diverzitou půdních vlastností se vyskytovalo jen v necelých 13 % lesů. Přes 87 % lesů se vyznačovalo nesoulady mezi diverzitou dřevin a půd. Závislost půdních vlastností je významná od diverzity dřevin 1,66. Dostatečná diverzita dřevin je 2.79?0.46 při průměrně nižší geodiverzitě 2.06?0.72. Snížení environmentální zátěže je výchozím procesem pro rozvoj vztahů v systému dřevina-půda, ale přeměna homogenních lesů na strukturované zvyšuje více prostorovou závislost mezi dřevinami a zatíženými geochorami. Coupled effects of environmental change and management variability unprecedently afflict ecosystem diversity which is, at forests, determinated by relationships between tree-species and growth conditions. The aim of the work was comparison of dependence proximity between soil properties and forest tree-species diversities in periods of prevailing acid deposition (1985-1994) and environmental change (2003-2012). The comparison was carried out through discrimination analysis (DA), cluster analysis (CLU) and geographically weighted regression (GWR) among biogeographical regions in the Czech Republic. Forest tree-species composition was obtained from cumulative forest management plans. The growth conditions were characterized by total potential acid deposition EMEP-LRTAP model, bedrock-geomorphological bodies (BGMB) derived through overlay between relief and bedrock types, soil associations and soil chemical properties. DA was used for verification on connectivity between forest tree-species and soil properties at tree-soil system. CLU was used for comparison on similarities of tree composition and soil properties variability. GWR was used for estimation of spatial relationships between forest tree-species and growth condition diversities. Diversity was estimated through Shannon-Weaver index. Prevailing conifer proportion reduces correlations with soil properties. Environmental change together with conifer proportion decrease enabled increase in effects of Common beech (Fagus sylvatica), maples (Acer sp.), oaks (Quercus sp.) and willows (Salix sp.) on humus pH, base saturation, Corg, CaO and P2O5 increases. Homogeneous forest structure afflicted relationships with soil more than environmental loads. The environmental loads afflicted 19 % from forest tree-species diversity. Soil acidification afflicted tree-species composition richness in 5,6 % of forests only. Tree-species proportion correlating with soil properties diversity occured at less than 13 % of forests only. Over than 87 % of forests was characterized by splits between tree-species and soil diversity. The soil properties dependence is significant from tree-species diversity 1,66. Enough tree-species diversity is 2.79?0.46 at meanly lower geodiversity 2.06?0.72. The environmental load decrease is initial process for development of tree-soil system relationships, but transformation of homogeneous forests to structured increases spatial dependence between tree-species and loaded BGMBs more. Keywords: Environmentální změna; kyselá depozice; půdní diverzita; biodiverzita; přeměna lesů; Environmental change; acid deposition; soil diversity; biodiversity; forest transformation Available in digital repository of UPOL.
Vliv přeměny dřevinné skladby lesů na půdní vlastnosti během environmentální změny vyšetřený pomocí shlukové analýzy a geograficky vážené regrese

Společný vliv environmentální změny a proměnlivosti využívání bezpříkladně postihuje ekosystémovou diverzitu. Cílem práce bylo porovnat těsnost závislosti mezi diverzitou půdních vlastností a lesních ...

SAMEC, Pavel; PECHANEC, Vilém
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Důstojnost seniorů v kontextu ošetřovatelství
ŠAŇÁKOVÁ, Šárka; ČÁP, Juraj; ČÁP, Juraj
2019 - Czech
Zachovávat důstojnost pacienta, jako základní lidskou hodnotu, řadíme k primárním etickým povinnostem sester. K nejvíce ohroženým skupinám pacientů ve ztrátě důstojnosti patří senioři. Cílem disertační práce bylo prostřednictvím identifikace a analýzy témat popsat zkušenost všeobecných sester a institucionalizovaných seniorů s důstojností v ošetřovatelské péči a obě perspektivy porovnat. Byl využit deskriptivní kvalitativní design studie s použitím individuálních hloubkových rozhovorů a tematické analýzy. Výzkumný soubor tvořilo 10 všeobecných sester a 8 pacientů seniorů ze zdravotnických a sociálně zdravotnických institucí Olomouckého regionu. Sestry interpretovaly důstojnost u seniorů v kontextu ošetřovatelské péče v tématech: Vidět pacienta jako jedinečnou lidskou bytost; Intimita a stud; Kvalita vztahů; Komunikace; Kvalita péče; Prostředí. Senioři popsali důstojnost v ošetřovatelské péči v tématech: Být člověkem; Komunikace; Kvalita péče; Slušnost a Zůstat sám sebou. Komparace výsledků ukazuje shodu v tématech: Vidět pacienta jako jedinečnou lidskou bytost/ Být člověkem; Komunikace a Kvalita péče. Jako odlišná témata byla identifikována Intimita a stud; Kvalita vztahů; Prostředí u sester a témata Slušnost a Zůstat sám sebou u seniorů. Výsledky studie poukazují na to, že sestry i senioři vnímají důstojnost v ošetřovatelské péči v multidimenzionální struktuře. Na základě analýzy identifikovaných témat důstojnost seniorů ovlivňuje především zachování autonomie, intimity a přirozených vztahů seniorů, dále povaha komunikace s personálem a kvalita péče a prostředí instituce. Z rozdílných témat vyplývá, že by sestry měly více reflektovat potřebu zachování identity a integrity seniorů v institucionalizovaném prostředí a v rámci komunikace dávat větší důraz na slušnost v interakci s nimi. Výsledky práce mohou být použity při reflexi praxe v institucích a v pedagogickém procesu pro konkretizaci specifik důstojnosti v péči o seniory. Ve výzkumu se ukazuje potřeba realizace kvalitativního systematického přehledu a většího zaměření na téma důstojnosti seniorů v našem sociokulturním kontextu a to vzhledem ke stárnoucí populaci. A respect of patient's dignity as a basic human value is considered a primary ethical duty for nurses. Older people belong to the most affected group for a loosing of dignity. The aim of the dissertation was to describe an experience of general nurses and older people with the dignity in the nursing care by thematic analysis and to compare both perspectives. A descriptive qualitative design with individual in-depth interviews was used for the study. Study sample consisted of 10 general nurses and 8 older patients from healthcare and social institutions of the Olomouc region. Nurses interpreted the dignity of older patients in the context of nursing care in the themes: Seeing a patient as unique human being; Intimacy and timidity; Quality of relationships; Communication; Quality of care; Environment. Older people described the dignity in the nursing care as following: Being human; Communication; Quality of care; Politeness and Being oneself. Comparison of results shows an agreement in the themes: Seeing a patient as unique human being / Being a human; Communication and Quality of care. Intimacy and timidity; Quality of relationships; Environment were identified as the different themes in nurse's perspective and the themes Politeness and Being oneself in perspective of older people. The results of study showed that both nurses and older people see the dignity in nursing care as a multidimensional phenomenon. Based on the results of analysis of themes, the dignity affects mainly the keeping of autonomy, intimacy and natural relationships of older people followed with a character of communication with personal and quality of care and conditions of the institution. Based on themes comparison, nurses should reflect more a need of the identity and integrity of older people in the institutions and emphasize more the politeness in the interaction with them. The results can be used in the reflection of practice in institutions and in the educational process for the assessment of dignity aspects in the care for older patients. The ongoing research indicates the need of a qualitative systematic review with and research greater focused on the theme of dignity in older people in our socio-economic context due to our population that grows older. Keywords: Důstojnost; senioři; sestry; institucionální péče; kvalitativní výzkum; rozhovor; tematická analýza; komparace perspektiv; Dignity; older people; nurses; institutional care; qualitative research; interview; thematic analysis; comparation of perspectives Available in digital repository of UPOL.
Důstojnost seniorů v kontextu ošetřovatelství

Zachovávat důstojnost pacienta, jako základní lidskou hodnotu, řadíme k primárním etickým povinnostem sester. K nejvíce ohroženým skupinám pacientů ve ztrátě důstojnosti patří senioři. Cílem ...

ŠAŇÁKOVÁ, Šárka; ČÁP, Juraj; ČÁP, Juraj
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases