Number of found documents: 46141
Published from to

Možnosti izokinetického testování ramenních svalů
ŘEŘUCHOVÁ, Šárka; LEHNERT, Michal
2019 - Czech
Cílem bakalářské práce je vytvořit návrhy testovacích protokolů diagnostikujících svalovou sílu ramenních kloubů ve vybraných kinetických pohybech na IsoMed 2000 na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. Zpracování práce bylo založeno na analýze vědeckých serverů, odborných článků a knih zabývajících se studiem izokinetické diagnostiky ramenního kloubu, jejíž výsledky jsou syntetizovány do přehledných kapitol. Hlavní část výsledků obsahuje porovnání metodik testování kinetických pohybů ramenního kloubu. Ze syntetizovaných poznatků jsou sestaveny testové protokoly, které mohou být využity k budoucímu měření na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého. The aim of this bachelor thesis is to create proposals for testing protocols diagnosing muscle strength of shoulder joints in selected kinetic movements for IsoMed 2000 at the Faculty of Physical Culture in Olomouc. This paper was based on the analysis of scientific servers, scientific articles and books dealing with the study of isokinetic diagnostics of the shoulder joint, the results of which are synthesized into well-arranged chapters. The main part of the results is a comparison of the methods of testing the kinetic movements of the shoulder joint. Test protocols, which can be used for future measurements at the Faculty of Physical Culture of Palacký University, are compiled from synthesized knowledge. Keywords: izokinetická dynamometrie; glenohumeralní kloub; sval; rameno; izokinetika; testovací protokol; isokinetic dynamometry; glenohumeral joint; muscle shoulder; isokinetics; test protocol Available in digital repository of UPOL.
Možnosti izokinetického testování ramenních svalů

Cílem bakalářské práce je vytvořit návrhy testovacích protokolů diagnostikujících svalovou sílu ramenních kloubů ve vybraných kinetických pohybech na IsoMed 2000 na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. ...

ŘEŘUCHOVÁ, Šárka; LEHNERT, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Využití fyziotréninku u mladých tenistů
POSPÍŠIL, Jan; DOSTÁLOVÁ, Iva
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá možností využití fyziotréninku u mladých hráčů tenisu. Nalezneme zde informace o fyzických nárocích, které tenis přináší i o tréninku dětí. Hlavním cílem bylo analyzovat hluboký stabilizační systém a navrhnout zásobník cviků. Na základě testové baterie, která obsahovala 5 testů, bylo vyšetřeno 20 mladých tenistů. Hlavním zjištěním práce je, že kvalita funkce svalové souhry dolní části trupu u dětí hrajících tenis není optimální. Objevují se zde kompenzační mechanismy a asymetrické zapojení svalstva podílejícího se na stabilitě zkoumané oblasti. Hluboký stabilizační systém není připraven na zátěž, kterou tenis přináší. The bachelor thesis deals with the use of physiotraining in young tennis players. Here you can find information about the physical demands, whichtennis brings and about children training. The main goal was to analyze the deep stabilization system and design a stack of exercises. On the basic of the test batteries containing 5 test, 20 young tennis playes were examined. The main finding of the work is that the qualityof the muscular interplay of the lower torso in children playing tennis is not optimal. There are compensatory mechanism and asymmetric muscle involvement, wchich participate in stability of the examined area. The deep stabilization systém is not ready for the tennis load. Keywords: Klíčová slova: fyziotrénink; tenis; hluboký stabilizační systém; trénink; trénink mládeže; physiotraining; tennis; deep stabilization system; training; youth training Available in digital repository of UPOL.
Využití fyziotréninku u mladých tenistů

Bakalářská práce se zabývá možností využití fyziotréninku u mladých hráčů tenisu. Nalezneme zde informace o fyzických nárocích, které tenis přináší i o tréninku dětí. Hlavním cílem bylo analyzovat ...

POSPÍŠIL, Jan; DOSTÁLOVÁ, Iva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Rešerše odborné literatury zabývající se přípravou plavců se zaměřením na sprinterské disciplíny
HÁJKOVÁ, Marie; VIKTORJENÍK, Dušan; DUB, Jiří
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá rešerší odborné literatury zaměřující se přípravou plavců, kteří se specializují na sprinterské disciplíny. Snaží se nastínit teorii plaveckého sprintu a tréninkových plaveckých metod. Nejprve se věnuje základním poznatkům plavání, poté pracuje s články z databází zaměřující se na plavce krátkých disciplín. This bachelor thesis focuses on a research of professional literature targeted on training of swimmers of sprinter disciplines. It gives an overview of theory of sprint discipline and other training methods. It summarises the main facts as well as professional articles related to swimmers of short disciplines. Keywords: plavání; plavecké způsoby; dospívající plavci; plavci na krátké vzdálenosti; plavecký sprint; swimming; swimming styles; adolescent swimmers; short distance swimmers; sprint discipline Available in digital repository of UPOL.
Rešerše odborné literatury zabývající se přípravou plavců se zaměřením na sprinterské disciplíny

Tato bakalářská práce se zabývá rešerší odborné literatury zaměřující se přípravou plavců, kteří se specializují na sprinterské disciplíny. Snaží se nastínit teorii plaveckého sprintu a tréninkových ...

HÁJKOVÁ, Marie; VIKTORJENÍK, Dušan; DUB, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

ÚROVEŇ POHYBOVÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V KRNOVĚ
BITOMSKÁ, Barbora; SIGMUND, Erik; VAŠÍČKOVÁ, Jana
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá úrovní pohybové gramotnosti žáků osmých tříd Základní školy Janáčkova náměstí v Krnově. Výzkumu se zúčastnilo 23 žáků ve věku 13-15 let, z toho 14 dívek a 9 chlapců. Pro získání dat byly použity čtyři standardizované dotazníky PLAYself, DOVE, DOPA, PAQ a jeden záznamový arch týdenní pohybové aktivity s krokoměrem Yamax SW700. Z dotazníku PLAYself bylo zjištěno, že nejvíce sebejistě se žáci cítí v aktivitách na sněhu. Z dotazníku DOVE, můžeme konstatovat, že dívky disponují větší schopností lépe zvládat problémy. Rozdíly mezi pohlavími se neprokázaly v dotazníku DOPA o vlastní efektivitě v oblasti pohybových aktivit. Dotazníkem PAQ jsme zjistili nejfrekventovanější pohybovou aktivitu za sedm monitorovacích dnů, kdy u chlapců to byly lokomoční aktivity jako chůze, běh a u dívek tanec. Ze záznamového archu týdenní pohybové aktivity krokoměrem bylo zjištěno, že chlapci jsou pohybově aktivnější než dívky. Zároveň však dívky i chlapci nikdy nevykazovali hodnoty, které by byly pod doporučeným množstvím kroků stanovených odborníky na pohybovou aktivitu mládeže. Z těchto 5 měřících nástrojů jsme pro každou skupinu pohlaví zvlášť vytvořili profil pohybové gramotnosti, který poukazuje na odlišné výsledky a je podnětný pro zlepšení žáků v dílčích oblastech a zároveň by tento nový koncept mohl posloužit pro případné další výzkumy v oblasti pohybové gramotnosti. The diploma thesis deals with the level of physical literacy of the eighth grade students from the primary school in Krnov. The research included 23 students aged 13-15, 14 girls and 9 boys. Four standardized questionnaires PLAYself, DOVE, DOPA, PAQ and one record sheet of weekly physical activity with a pedometer Yamax SW700 were used to retrieve the data. From the PLAYself questionnaire, it was found that students are most self-confident in snow activities. From the DOVE questionnaire, we can say that girls have a better ability to handle problems. Gender differences did not found in the DOPA questionnaire on self-efficacy in physical activity. With the PAQ questionnaire we found the most frequent physical activity in seven monitoring days for boys were most frequent locomotor activities such as walking, running and for girls dancing. From the record sheet of the weekly physical activity with a pedometer was found that boys are more physically active than girls. However girls and boys never showed values that would be below the recommended number of steps by physical activity experts. Of these 5 measurement tools we created profile of physical literacy specifically for each gender group. The results of two groups are different and show sub-areas for improvement. This new concept could be used for further research of physical literacy. Keywords: Pohybová aktivita; pohybová gramotnost; sebehodnocení; škola; starší školní věk; krokoměr; dotazník; physical activity; physical literacy; self-assessment; school; older school age; pedometer; questionnaire Available in digital repository of UPOL.
ÚROVEŇ POHYBOVÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V KRNOVĚ

Diplomová práce se zabývá úrovní pohybové gramotnosti žáků osmých tříd Základní školy Janáčkova náměstí v Krnově. Výzkumu se zúčastnilo 23 žáků ve věku 13-15 let, z toho 14 dívek a 9 chlapců. Pro ...

BITOMSKÁ, Barbora; SIGMUND, Erik; VAŠÍČKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Pilotní ověření dotazníku The Adult Developmental Coordination Disorder/Dyspraxia Checklist u české populace
LASOVSKÝ, Martin; VALTR, Ludvík
2019 - Czech
V České republice stále neexistuje ověřený a standardizovaný dotazník, který by u adolescentů hodnotil problémy s činnostmi denního života a napomáhal k odhalování vývojové poruchy koordinace. Proto záměrem bakalářské práce bylo pilotně ověřit, zda dotazník ADC, který je používán v zahraničí, je vhodný pro hodnocení každodenních aktivit adolescentů. Výzkumu se zúčastnilo 160 studentů ve věku 17-21 roků ze 4 středních škol. Výsledky výzkumu potvrdili srozumitelnost dotazníku pro českou populaci a naznačily, že dotazník ADC je schopen určit, zda se jedinec nachází v rizikové skupině vývojové poruchy koordinace či nikoliv. In Czech republic does not exist validated and standardized checklist, which would assess the problems of daily life activities in adolescents and help identify the developmental coordination disorder. The aim of this thesis was to verificate the ADC checklist, which is being used abroad for the evaluation of daily activities in adolescent. The research involved 160 students aged 17-21 years from four high schools. The results of the research confirmed the clarify of the checklist for the Czech population and indicated that the ADC Checklist is able to determine whether adolescents are in a risk group of developmental coordination disorder or not. Keywords: jemná a hrubá motorika; vývojová porucha koordinace; adolescenti; dotazník ADC; fine and gross motor; developmental coordination disorder; adolescents; ADC Checklist Available in digital repository of UPOL.
Pilotní ověření dotazníku The Adult Developmental Coordination Disorder/Dyspraxia Checklist u české populace

V České republice stále neexistuje ověřený a standardizovaný dotazník, který by u adolescentů hodnotil problémy s činnostmi denního života a napomáhal k odhalování vývojové poruchy koordinace. Proto ...

LASOVSKÝ, Martin; VALTR, Ludvík
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Analýza zatížení hráčů basketbalu během průpravných her s menším počtem hráčů
VACKOVÁ, Michaela; HŮLKA, Karel
2019 - Czech
Hlavním cílem mé bakalářské práce je analyzovat velikost zatíţení hráčů v průpravných hrách během basketbalu. Práce se zaměřuje na velikost intenzity zatíţení u hráček basketbalu, které jsou účastnicemi nejvyšší dorostenecké soutěţe v České republice. Data jsem získávala pomocí monitorů srdeční frekvence Team? Polar Pro. Měření se zúčastnilo osm probandů. Sestavila jsem zásobník 3 průpravných her. Nejvyšší intenzity bylo dosáhnuto při hře 4x4 se zkráceným limitem na útok 8s. Následovala hra 4x4 bez úpravy pravidel a nejniţší intenzita byla dosáhnuta při hře 4x4 bez moţnosti pouţití driblinku. The main target of this bachelor thesis is to analyse the workload of small-sided games during basketball game. This piece of work focuses mainly on the intensity levels of the workload on the highest junior league´s players in age 16-18. These data are collected from sporttesters Team? Polar Pro. There were eight participants in there search. I set up bin of 3 small-sided games The highest intensity was achieved on the game 4x4 game a reduced limit to 8s attack. Followed game 4x4 without edit rules and the lowest intensity was achieved on the game 4x4 without the posibility of using dribling. Keywords: basketbal; intenzita zatížení; průpravné hry; srdeční frekvence; basketball; workload;small-sided games; heart rate Available in digital repository of UPOL.
Analýza zatížení hráčů basketbalu během průpravných her s menším počtem hráčů

Hlavním cílem mé bakalářské práce je analyzovat velikost zatíţení hráčů v průpravných hrách během basketbalu. Práce se zaměřuje na velikost intenzity zatíţení u hráček basketbalu, které jsou ...

VACKOVÁ, Michaela; HŮLKA, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Československé ruční palné zbraně od historie po současnost a jejich využití Vězeňskou službou České republiky
URBÁŠEK, Martin; NOVÁK, Jaromír
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na historii a vývoj ručních palných zbraní v České republice a jejich využití v rámci Vězeňské služby České republiky. V jednotlivých kapitolách se budu věnovat vývoji a historii pistolí, samopalů i útočných pušek české výroby, českému zbrojnímu průmyslu i vývozu českých zbraní a český konstruktérům, typům českých zbraní ve výzbroji Vězeňské služby České republiky a jejich využití v rámci v rámci výkonu služby. Bachelor thesis is focused on a history and development of hand firearms in Czech Republic. In each chapter i will pay attention to the evolution and history of pistols, submachine guns and assault rifles made in Czech Republic, weapon industry, export of Czech guns and czech weapon designers, types of czech weapon used by Czech prison service and their usage in specific occassions within the prison service. Keywords: pistole; samopal; puška; vězeňská služba; eskorta.; pistol; submachine gun; assault rifle; prison service; escort. Available in digital repository of UPOL.
Československé ruční palné zbraně od historie po současnost a jejich využití Vězeňskou službou České republiky

Bakalářská práce je zaměřena na historii a vývoj ručních palných zbraní v České republice a jejich využití v rámci Vězeňské služby České republiky. V jednotlivých kapitolách se budu věnovat vývoji a ...

URBÁŠEK, Martin; NOVÁK, Jaromír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Závislost na počítačových hrách u dětí na 2. stupni základních škol
KOUKALOVÁ, Alena; ŠTĚRBOVÁ, Dana
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou závislosti na počítačových hrách u dětí. Cílovou skupinou byly děti druhého stupně základních škol. Práce zjišťuje vztah dětí k počítačovým hrám, zaměřuje se na celkové využití volného času a míru zapojení pohybových aktivit. Zmiňuje pozitivní a negativní vlivy počítačových her na člověka. Cílem práce bylo přehledně sjednotit dostupné informace o problematice závislosti na počítačových hrách u dětí. Výzkum zjišťuje, kolik času děti tráví na počítači a co nejčastěji na počítači dělají. Dále jak děti tráví svůj volný čas mimo počítač a kolik času věnují pohybové aktivitě. Thesis handle a problem about computer games addiction of pupils. The main group were children from second level of primary school. The thesis finds out a relationship of pupils to computer games, focuses on their using of leisure time and spending time with physical activities. Mentions positive and negative effect of computer games to human. Goal of the thesis was to unify every available information about computer games addiction of pupils. A research finds out, how much time pupils are spending on computer and what kind of work they are doing most often. How they are spending leisure time out of computer and how much time they are spending with physical activity. Keywords: Závislost; počítačové hry; pohybová aktivita; volný čas; Addiction; computer games; physical activity; leisure time Available in digital repository of UPOL.
Závislost na počítačových hrách u dětí na 2. stupni základních škol

Bakalářská práce se zabývá problematikou závislosti na počítačových hrách u dětí. Cílovou skupinou byly děti druhého stupně základních škol. Práce zjišťuje vztah dětí k počítačovým hrám, zaměřuje se ...

KOUKALOVÁ, Alena; ŠTĚRBOVÁ, Dana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Kondiční příprava v ledním hokeji se zaměřením na letní přípravu.
KROPÁČ, Jan; HŮLKA, Karel
2019 - Czech
Cílem této bakalářské práce byla charakteristika dvou letních příprav, dvou různých trenérů ve stejném klubu, ve dvou různých sezónách a se dvěma odlišnými přístupy k trénování. Následné zhodnocení výsledků testů s doporučením Českého Svazu ledního hokeje. Testování podstoupili hráči dorostu HC Olomouc, kteří hrají nejvyšší dorosteneckou soutěž v Čechách. Testování proběhlo na konci letních příprav před sezónami 2018/2019 a 2019/2020. Průměrný věk skupiny hráčů před sezónou 2018/2019 byl 15,21 let, průměrná hmotnost byla 67,04 kg a průměrná výška byla 174,67 cm. U skupiny hráčů před sezónou 2019/2020 byl průměrný věk 15,10 let, průměrná hmotnost byla 67,52 kg a průměrná výška byla 173,67 cm. Testování proběhlo prostřednictvím 4 disciplín. Výsledky ukazují, že sledované skupiny dorostenců v průměru vykazují nižší úroveň fyzické zdatnosti ve srovnání s předepsanými hodnotami ČSLH. Výsledky testování se v závislosti na odlišné letní přípravě znatelně liší pouze v běhu na 1500 m a v 5ti skoku. The aim of this bachelor thesis was characteristics of summer practises in two different seasons, under leadership of two different coaches with two different approaches in the same club. Evaluation of results of the tests with a recommendation of Czech Ice Hockey Association (ČSLH). The testing was performed at the end of the summer practises before the main seasons 2018/2019 and 2019/2020. The average age of the group of players before season 2018/2019 was 15,21 years, the average weight was 67,04 kg and the average height was 174,67 cm. The average age of the other group of players before season 2019/2020 was 15,10 years, the average weight was 67,52 kg and the average height was 173,67 cm. The testing was done through 4 disciplines. The results are showing that tested groups of young players (average age ?15 years) report on average a lower level of fitness/physical ability compared to prescribed values by ČSLH. The results of the testing, given the different summer practise, noticeably differ only in tests 1500 metres run and '5-jump'. Keywords: letní příprava; kondiční příprava; lední hokej; testový profil; summer practise; physical preparation; ice hockey; testing Available in digital repository of UPOL.
Kondiční příprava v ledním hokeji se zaměřením na letní přípravu.

Cílem této bakalářské práce byla charakteristika dvou letních příprav, dvou různých trenérů ve stejném klubu, ve dvou různých sezónách a se dvěma odlišnými přístupy k trénování. Následné zhodnocení ...

KROPÁČ, Jan; HŮLKA, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Svalové dysbalance a zranění ve volejbale žen
KLIMEŠOVÁ, Michaela; DOSTÁLOVÁ, Iva
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou svalových dysbalancí a zraněním u druholigových hráček volejbalu. Cílem bakalářské práce bylo analyzovat aktuální stav pohybového aparátu a hybných stereotypů, které vznikají nadměrným a jednostranným přetěžováním. Nejvyšší procento zkrácení bylo zjištěno u dolních končetin, především u m. rectus femoris a mm. flexores genu. Stejně tak v oblasti trupu u m. erector spinae. Nejvíce oslabenu částí byly mm. fixatores scapulae inferiores. Na základě výsledků vytvořit zásobník kompenzačních cviků, vhodných k protažení a posílení zkrácených a oslabených svalů. Kompenzační cviky zahrnuly hráčky do tréninkové jednotky individuálně podle výsledných hodnot. Testováno bylo celkem 14 hráček týmu VK Austin Vsetín ve věku 2535 let. The bachelor thesis deals with a muscle imbalance problems and injuries in second-league volleyball players. The aim of the bachelor thesis was to analyze a current state of movement apparatus and the motive stereotypes that arise from excess and one-side strain. The highest percentage of muscular curtailment was found in lower limbs mainly in m. rectus femoris a mm. flexores genu and also around the trunk area in mm. erector spinae. Among the most weakened parts belong mm. fixatores scapulae inferiores. According to results was made a file of compensatory exercises which are suitable for stretching and impowerment of weakened muscles. The compensatory exercises were involved individually in players training. The measurement consists of 14 players between 2535 years, playing in VK Austin Vsetín. Keywords: volejbal; pohybový stereotyp; hypermobilita; hypomobilita; zranění; regenerace; kompenzační cvičení; volleyball; motion stereotype; hypermobility; hypomobility; injuries; regeneration; compensation exercises Available in digital repository of UPOL.
Svalové dysbalance a zranění ve volejbale žen

Bakalářská práce se zabývá problematikou svalových dysbalancí a zraněním u druholigových hráček volejbalu. Cílem bakalářské práce bylo analyzovat aktuální stav pohybového aparátu a hybných stereotypů, ...

KLIMEŠOVÁ, Michaela; DOSTÁLOVÁ, Iva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases