Number of found documents: 39
Published from to

Ruská terminologie moderních sportů (popis + rusko - český slovníček)
BIOLKOVÁ, Eva; VYSLOUŽILOVÁ, Eva; STĚPANOVA, Ludmila
2008 - Russian
Tématem diplomové práce je Ruská terminologie moderních sportů. Vysvětluje základní pojmy {--} moderní sport, termín, terminologie, způsoby tvoření termínů a s tím spojené procesy v jazyce. Sportovní terminologie je analyzována z hlediska tematického rozdělení, způsobu tvoření termínů (derivace, kompozice, abreviace, přejímání), a také z hlediska vybraných jazykovědných problémů z této oblasti. Nedílnou součástí práce je rusko {--} český překladový slovníček sportovních výrazů. The topic of this diploma thesis is Russian Terminology of Modern Sports. The diploma thesis deals with the description of basic terms {--} Modern Sport, Term, Terminology, ways of creating terms and processes in language which are connected to it. Terminology of sports is analysed in the light of thematic division, ways of creating terms (derivation, composition, abbreviation, transferring) and also in the light of chosen linguistic problems in this sphere. Russian-Czech translating dictionary of sports terms is an integral part of the work. Keywords: Terminology of Sports; Creating of Terms and Terminology; Modern Sports; Russian {--} Czech Translating Dictionary of Sports Available in the UPOL Library.
Ruská terminologie moderních sportů (popis + rusko - český slovníček)

Tématem diplomové práce je Ruská terminologie moderních sportů. Vysvětluje základní pojmy {--} moderní sport, termín, terminologie, způsoby tvoření termínů a s tím spojené procesy v jazyce. Sportovní ...

BIOLKOVÁ, Eva; VYSLOUŽILOVÁ, Eva; STĚPANOVA, Ludmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Dějiny teorie překladu v Rusku se zřetelem k problematice nepřeložitelnosti
FESJUKOVÁ, Irena; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; FLÍDROVÁ, Helena
2008 - Russian
Téma této diplomové práce je {\clqq}Dějiny a teorie překladu v Rusku se zřetelem k problematice nepřeložitelnosti``. Diplomová práce je rozdělená na tři kapitoly. První kapitola se jmenuje Dějiny a teorie překladu v Rusku se zabývá vývojem od Kyjevské Rusi až po současnost. Soustředila jsem se na významná období a představitele hlavních proudů. Druhá kapitola této diplomové práce je věnována teorii nepřeložitelnosti, činnosti A. A. Potěbni a teorii ekvivalence. Třetí kapitola diplomové práce se zabývá řešením problematiky nepřeložitelnosti. Rozdělila jsem tyto problémy na lexikální a gramatické. V části, věnované lexikálním problémům jsem se zabývala překladem slova jako lexikální jednotky, problematikou bezekvivalentního lexika a nepravdivými ekvivalenty, lexickou variantou v překladu, problematikou překladu reálií, vlastních jmen, přezdívek, frazeologismů. V gramatické části jsem se věnovala problematice gramatické shody v originále a překladu, problematice rozdílů mezi výchozím jazykem a jazykem překladu, problematice ekvivalentu gramatického jevu typického pro jazyk originálu a neexistujícího v jazyce překladu. Dále diplomová práce obsahuje závěr, resumé v českém jazyce a seznam použité literatury. The theme of this dissertation is ``The History of Translation Theory in Russia with Regard to Issues of Untranslatability``. The dissertation is divided into three chapters. The first chapter called ``A History and Translation Theory in Russia{\crqq} covers the development from Kievan times to the present-day. I mainly concentrate on the most important periods and representatives of the main streams. The second chapter thereof deals with the theory of untranslatability, covering A. A. Potebnya´s works and a theory of equivalence. The third chapter focuses on solving any untranslatability-related issues. The problem has been explicitly divided into partial issues, each dealing with both lexicology and grammar. In the part covering the lexical issues I concentrate on translating words as lexical units, problems of inequivalent lexical units and false equivalents, lexical variants in translation, issues linked with the translation of life & institutions, proper names, nicknames and phraseologisms. In the part dealing with the grammatical problems I concentrate on problems related to the grammatical conformity with original writing and translation, differences between source language segments and a target translation, as well as problems covering the grammatical equivalent, being so typical of the language of the original writing and nonexistent in the translation language. Additionally, the dissertation includes the closing part, résumé in the Czech language and the list of used bibliography. Keywords: translation theory; untranslatability; theory of untranslatability; theory of equivalence; lexicology and grammar issues Available in the UPOL Library.
Dějiny teorie překladu v Rusku se zřetelem k problematice nepřeložitelnosti

Téma této diplomové práce je {\clqq}Dějiny a teorie překladu v Rusku se zřetelem k problematice nepřeložitelnosti``. Diplomová práce je rozdělená na tři kapitoly. První kapitola se jmenuje Dějiny a ...

FESJUKOVÁ, Irena; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; FLÍDROVÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Syntaktické funkce substantiva v ruském odborném textu
BAŠOVÁ, Petra; FLÍDROVÁ, Helena; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
2007 - Russian
Available in the UPOL Library.
Syntaktické funkce substantiva v ruském odborném textu

BAŠOVÁ, Petra; FLÍDROVÁ, Helena; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Gendernaja problematika v russkoj reklame
MALÁTOVÁ, Helena; VYSLOUŽILOVÁ, Eva; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
2007 - Russian
Available in the UPOL Library.
Gendernaja problematika v russkoj reklame

MALÁTOVÁ, Helena; VYSLOUŽILOVÁ, Eva; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Prostředky vyjádření jistotní modality v ruském odborném stylu a jejich české ekvivalenty
LÝSKOVÁ, Jana; FLÍDROVÁ, Helena; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
2006 - Russian
Available in the UPOL Library.
Prostředky vyjádření jistotní modality v ruském odborném stylu a jejich české ekvivalenty

LÝSKOVÁ, Jana; FLÍDROVÁ, Helena; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2006

Způsoby převádění cizojazyčných vlastních jmen a jejich zkratek v současném ruském tisku
KOVÁŘ, Petr; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
2006 - Russian
Available in the UPOL Library.
Způsoby převádění cizojazyčných vlastních jmen a jejich zkratek v současném ruském tisku

KOVÁŘ, Petr; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
Univerzita Palackého v Olomouci, 2006

Lexikálně - gramatická analýza ruské definice
LANDSMANNOVÁ, Magdaléna; FLÍDROVÁ, Helena; VYSLOUŽILOVÁ, Eva
2006 - Russian
Available in the UPOL Library.
Lexikálně - gramatická analýza ruské definice

LANDSMANNOVÁ, Magdaléna; FLÍDROVÁ, Helena; VYSLOUŽILOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2006

Tituly, názvy povolání a funkcí žen v současné ruštině ve srovnání s češtinou
SCHEJBALOVÁ, Kateřina; VYSLOUŽILOVÁ, Eva; STĚPANOVA, Ludmila
2006 - Russian
Available in the UPOL Library.
Tituly, názvy povolání a funkcí žen v současné ruštině ve srovnání s češtinou

SCHEJBALOVÁ, Kateřina; VYSLOUŽILOVÁ, Eva; STĚPANOVA, Ludmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2006

Verbonominální spojení v ruských odborných textech a jeho vývoj
GREGOR, Jan; VYSLOUŽILOVÁ, Eva; FLÍDROVÁ, Helena
2004 - Russian
Available in the UPOL Library.
Verbonominální spojení v ruských odborných textech a jeho vývoj

GREGOR, Jan; VYSLOUŽILOVÁ, Eva; FLÍDROVÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases