Number of found documents: 65
Published from to

Nová slovní zásoba v současných ruských a českých ženských časopisech
CAGAŠOVÁ, Oxana; STĚPANOVA, Ludmila; ARKHANHELSKA, Alla
2012 - Russian
Anotace Autor: Oxana Baranova Katedra a fakulta: Katedra rusistiky, Filozofická fakulta Název diplomové práce: Nová slovní zásoba v současných ruských a českých ženských časopisech Vedoucí diplomové práce: doc. Ludmila Stěpanova, CSc. Počet znaků: 216282 bez mezer, 250895 s mezerami Počet titulů použité literatury Klíčová slova: nová slovní zásoba, ruské ženské časopisy, české ženské časopisy Charakteristika práce: V této diplomové práci se zabýváme novou slovní zásobou v současných ruských a českých ženských časopisech. Popisujeme zde aktuální procesy probíhající v současném ruském a českém jazyce a to, jak se tyto procesy projevují v textech ženských časopisů. Pozornost věnujeme také jazykové charakteristice textů těchto časopisů. Dále zkoumáme převzatá slova v těchto časopisech a jejich původ a způsoby adaptace. V rámci ruských, českých a přejatých slov rozdělujeme slova dle své klasifikace, oddělujeme slova a slovní spojení do různých skupin. Také se zaměřujeme na konkrétní neologizmy v současném ruském a českém jazyce. Annotatiton Author: Oxana Baranova Cathedra and Faculty: Cathedra of the Russistic, Faculty of Phylosophy Title of the diploma thesis: The new wordage in the current Russian and Czech women's magazines Leader of the diploma thesis: doc. Ludmila Stěpanova, CSc. Number of marks: 216282 whithout intervals 250895 with intervals. Number of titles of the used bibliografy. Key words: The new wordage, Russian women´s magazines, Czech women´s magazines Characteristic of the thesis: We have oriented this diploma thesis on the new words in the current Russian and Czech woman´s magazines. We can find out here, chat processes are running in the current Russian and Czech languages and how are these processes exposed in the texts, we have searched. We are paing attention to the language characteristic of the texts of these magazines as well. Next, we are examinating the words, which are dominating. If these words are original Russian and Czech, or if they are loanwords. And we are folowing the consequneces of this. In the frame of the Russian and Czech original words and loanwords, are we sorting these words into the different groups. And we are centring on specific neologism´s in the current Russian and Czech languages. Keywords: The new wordage; Russian women´s magazines; Czech women´s magazines Available in digital repository of UPOL.
Nová slovní zásoba v současných ruských a českých ženských časopisech

Anotace Autor: Oxana Baranova Katedra a fakulta: Katedra rusistiky, Filozofická fakulta Název diplomové práce: Nová slovní zásoba v současných ruských a českých ženských časopisech Vedoucí diplomové ...

CAGAŠOVÁ, Oxana; STĚPANOVA, Ludmila; ARKHANHELSKA, Alla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Derevo v russkoj jazykovoj kartine mira
DIOMINA, Elena; STĚPANOVA, Ludmila; FOJTŮ, Petra
2012 - Russian
Tématem bakalářské práce je: Strom v ruském jazykovém obrazu světa. Cílem práce byl popis názvů stromů v ruštině a určení místa stromů v ruském jazykovém obraze světa. Analýze se také uvádí přísloví, pořekadla, básně a hádanky. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá otázkami lingvikulturologie a jejím hlavním pojmem koncept, který je zároveň i hlavni složkou jazykového obrazu světa. Praktickou část tvoří popis názvů stromu z hlediska etymologie, frazeologie a lingvokulturologii. The topic of my bachelor thesis is the tree in the Russian language conception of the World. The aim of this thesis was description of names of trees in Russian and determination of the place of trees in Russian language conception of the world. There are also mentioned proverbs, sayings, poems and riddles. The thesis is divided into two parts ? theoretical and practical ones. The theoretical part deals with the questions of linguistic culture and its term is a concept which is also the main part of the language conception of the world at the same time. The practical part consists of description of names of trees from etymological, phraseological and linguistic cultural points of view. Keywords: linguistic culture; cognitive linguistics; etymology; phraseology; language conception of the world; concept; the tree. Available in digital repository of UPOL.
Derevo v russkoj jazykovoj kartine mira

Tématem bakalářské práce je: Strom v ruském jazykovém obrazu světa. Cílem práce byl popis názvů stromů v ruštině a určení místa stromů v ruském jazykovém obraze světa. Analýze se také uvádí přísloví, ...

DIOMINA, Elena; STĚPANOVA, Ludmila; FOJTŮ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Základní tendence a způsoby pojmenování osoby (na materiálu slovníku ruského žargonu)
LÍZLOVÁ, Eliška; ARKHANHELSKA, Alla; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
2012 - Russian
Tématem této diplomové jsou základní tendence a způsoby pojmenování osoby na materiálu slovníku ruského žargonu. V teoretické části jsme se nejprve zabývali klasifikací způsobů tvoření slov v ruštině, které jsme rozdělili na dvě hlavní skupiny (morfologické a nemorfologické). Dále jsme vysvětlili základní pojmy související s touto prací, jako jsou žargonizmy, žargon a jeho vztah se sl?ngem a argo. Pozornost je věnována i specifiku nominace a jednotlivým druhům žargonu. V praktické části jsme se zaměřili na konkrétní způsoby tvoření antroponymických pojmenování v žargonu za pomoci afixace, abreviace, smíšených způsobů, substantivizace, metafory, metonymie, přejímaní a tzv. jazykové hry. V příloze jsme uvedli všechna pojmenování ze slovníku ruského žargonu, které jsme analyzovali, společně s jejich významem, sférou užití a expresivně-stylistickým zabarvením. The diploma thesis is devoted to basic tendencies and methods of the name a person (on the basis of Russian jargon dictionary).The thesis contains the theoretical and the practical parts. The theoretical part is dedicated to a classification basic methods of word formation in Russian language, which we divide to two groups (morphological and non-morphological). Then we explain the basic terms like jargon, jargonisms, slang and argot. We also devote to the question of secondary nomination and various forms of jargon. Concrete specific forming methods of anthroponyms in Russian jargon (like agglutination, abbreviation, mixed methods, substantivization, metaphor, metonymy, borrowing a word from another language and so-called language-game) are analyzed in the practical part of the thesis. The conclusion is accompanied by a list of all analysed antrophonyms with their meanings, expressive marks and type of jargon. Keywords: jargon; jargonisms; slang; argot; anthroponym; nomination; agglutination; abbreviation; substantivization; metaphor; metonymy; borrowing; language-game Available in digital repository of UPOL.
Základní tendence a způsoby pojmenování osoby (na materiálu slovníku ruského žargonu)

Tématem této diplomové jsou základní tendence a způsoby pojmenování osoby na materiálu slovníku ruského žargonu. V teoretické části jsme se nejprve zabývali klasifikací způsobů tvoření slov v ruštině, ...

LÍZLOVÁ, Eliška; ARKHANHELSKA, Alla; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Nová slovní zásoba v současné ruské próze (hovorové výrazy v detektivních románech D.Doncovové)
BLAŠKEVIČOVÁ, Anastasie; MACHALOVÁ, Milena; STĚPANOVA, Ludmila
2011 - Russian
Bakalářská práce "Nová slovní zásoba v současné ruské próze (hovorové výrazy v detektivních románech D. Doncovové)" se zaměřuje na používání hovorových a nových výrazů v současné ruské próze. V teoretické části jsme se zabývali stavem současné ruštiny, procesům přejímání nových slov z cizích jazyků, obohacování slovní zásoby a současným tendencím ruského jazyka. V praktické části jsem analyzovala hovorové výrazy, jejich významy a použiti. Bachelor´s thesis "The new lexicon in russian modern prose (informal phrases in D. Dontsova´s detective novels)" it´s focused on using informal phrases and new lexicon in russian modern prose. In theoretical part we focused on stadium of current russian language, process of acception words from foreign languages,enrichment of lexicon and current trends in russian language. In practical part I analysed informal phrases, their meanings and using. Keywords: biography; lexicon; neologisms;accepted word; jargon;language trends; informal phrases; Available in digital repository of UPOL.
Nová slovní zásoba v současné ruské próze (hovorové výrazy v detektivních románech D.Doncovové)

Bakalářská práce "Nová slovní zásoba v současné ruské próze (hovorové výrazy v detektivních románech D. Doncovové)" se zaměřuje na používání hovorových a nových výrazů v současné ruské próze. V ...

BLAŠKEVIČOVÁ, Anastasie; MACHALOVÁ, Milena; STĚPANOVA, Ludmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Russko-češskij slovar' muzykal'noj terminologii
FAJČÁKOVÁ, Kristýna; MACHALOVÁ, Milena; FOJTŮ, Petra
2011 - Russian
Hlavním cílem práce bylo sestavení dvoujazyčného rusko-českého slovníku hudební terminologie. Jednalo se o slovník tematický, který obsahoval základní pojmy z oblasti hudební terminologie, dále názvy a části hudebních nástrojů, názvy moderních a standardních tanců a další části. Rozsah slovníku je přes 1000 slov a slovních spojení. K slovníku vznikla teoretická část, popisující terminologii, neologii, slang a frazeologii a krátký závěr, který shrnoval základní postřehy z tvorby uvedeného slovníku. A praktická část skládající se z rozboru slovníku. The goal of this thesis was to create a bilingual Russian-Czech dictionary of musical terminology. It is a thematic dictionary and consists of basic terms from the field of musical terminology, names and parts of musical instruments, names of both modern and standard dances, and others. The dictionary consists of 1000 words and phrases. Alongside the dictionary, there is a theoretical part of the thesis, which describes the terminology, neology, slang and phraseology, and a conclusion, in which the crucial observation done during creating the dictionary are summarized. Keywords: terminology; term; neology; slang; phraseology; dictionary; music; general musical terms; musical instruments; Italian musical nomenclature; music genres; styles; dances Available in digital repository of UPOL.
Russko-češskij slovar' muzykal'noj terminologii

Hlavním cílem práce bylo sestavení dvoujazyčného rusko-českého slovníku hudební terminologie. Jednalo se o slovník tematický, který obsahoval základní pojmy z oblasti hudební terminologie, dále názvy ...

FAJČÁKOVÁ, Kristýna; MACHALOVÁ, Milena; FOJTŮ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Nová slovní zásoba v současné ruské próze (hovorové výrazy v detektivních románech D.Doncovové)
BLAŠKEVIČOVÁ, Anastasie; STĚPANOVA, Ludmila; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
2011 - Russian
Bakalářská práce "Nová slovní zásoba v současné ruské próze (hovorové výrazy v detektivních románech D. Doncovové)" se zaměřuje na používání hovorových a nových výrazů v současné ruské próze. V teoretické části jsme se zabývali stavem současné ruštiny, procesům přejímání nových slov z cizích jazyků, obohacování slovní zásoby a současným tendencím ruského jazyka. V praktické části jsem analyzovala hovorové výrazy, jejich významy a použiti. Bachelor´s thesis "The new lexicon in russian modern prose (informal phrases in D. Dontsova´s detective novels)" it´s focused on using informal phrases and new lexicon in russian modern prose. In theoretical part we focused on stadium of current russian language, process of acception words from foreign languages,enrichment of lexicon and current trends in russian language. In practical part I analysed informal phrases, their meanings and using. Keywords: biography; lexicon; neologisms;accepted word; jargon;language trends; informal phrases; Available in digital repository of UPOL.
Nová slovní zásoba v současné ruské próze (hovorové výrazy v detektivních románech D.Doncovové)

Bakalářská práce "Nová slovní zásoba v současné ruské próze (hovorové výrazy v detektivních románech D. Doncovové)" se zaměřuje na používání hovorových a nových výrazů v současné ruské próze. V ...

BLAŠKEVIČOVÁ, Anastasie; STĚPANOVA, Ludmila; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Názvy ruských mytologických bytostí.
RYBAK, Olga; STĚPANOVA, Ludmila; MACHALOVÁ, Milena
2011 - Russian
Tato práce je zaměřená na zkoumání názvů ruských mytologických bytostí a zjištění frekvence jejich použití v současné ruštině. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá popisem slovanské mytologie jako celku, jejích představitelů a bytostí a ukazuje na rozdělení těchto bytostí do několika skupin mytologické hierarchie. V praktické části jsou popsány na konkrétních příkladech tyto názvy, jejich charakteristika, etymologie a způsoby používání jak v přímém tak i v přeneseném významu. This bachelor thesis is focused on researching the names of the Russian mythological beings and discovering the frequence its usage in modern Russian language. It is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part contains the characteristics of Slavonic mythology, its representatives and beings and shows the dividing of these beings into several groups of mythological hierarchy. The practical part contains the examples of these names, their charakteristics, etymology and the way of using them in straight and extended meanings. Keywords: Mythology; God; heathenism; Christianity; orthodox; faith; being; spirit; hierarchy. Available in digital repository of UPOL.
Názvy ruských mytologických bytostí.

Tato práce je zaměřená na zkoumání názvů ruských mytologických bytostí a zjištění frekvence jejich použití v současné ruštině. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická ...

RYBAK, Olga; STĚPANOVA, Ludmila; MACHALOVÁ, Milena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Rusko-český slovník železničářských termínů s komentářem
ZORNYSHKO, Pavlo; TILKERIDIS, Petr; VOBOŘIL, Ladislav
2011 - Russian
Bakalářská práce "Rusko-český slovník železničářských terminů s komentářem" je zaměřena na zpracování železničářských termínů excerpovaných z dostupných polytechnických rusko-českých a česko-ruských slovníků a ruskojazyčných příruček, které jsou určeny především zaměstnancům drah, a následné vytvoření zkušebního slovníku. Hlavním cílem této práce je příprava autora na sestavení komplexního terminologického překladového slovníku. Teoretická část práce je zasvěcená popisu oborů lexikolografie a lexikologie, dále pak popisu pojmu "termín" a jeho vlastností. V praktické části se pomoci využití poznatků z části teoretické přistoupilo k excerpování termínů a jejích následnému uspořádání do slovníku. Po překladu se uvádí analýza lexikálního materiálu. Získané údaje posloužily k určení nejproblematičtějších fází sestavování slovníku a napomohly zformulování dalších cílů budoucí práce. Bachelor thesis "Russian-Czech Dictionary of Railway Terms with Comments" is focused on working with railway terms extracted from available polytechnic russian-czech and czech russian dictionaries and russian handbooks for railway personnel.The next goal of this thesis is to create trial dictionary, because the main goal is to prepare the author of this thesis for making following-up comprehensive translating dictionary of railway terms. The theoretic part of the thesis is focused on describing lexicography and its specialization and lexicology, describing the thought of term and its nature. Gained pieces of knowledge are used in the following practical part of the thesis, which is aimed to extracting terms and their following ordering into the dictionary. After the dictionary the analysis of lexical materials is placed. Gained pieces of knowledge served to determinate the most problematic stages of making dictionary and helped to formulate the main goals of the following work. Keywords: dictionary; railways; Russia; terminology; lexicography; terms translation; typology of dictionaries; hostory of the russian railways Available in digital repository of UPOL.
Rusko-český slovník železničářských termínů s komentářem

Bakalářská práce "Rusko-český slovník železničářských terminů s komentářem" je zaměřena na zpracování železničářských termínů excerpovaných z dostupných polytechnických rusko-českých a česko-ruských ...

ZORNYSHKO, Pavlo; TILKERIDIS, Petr; VOBOŘIL, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Režijní zpracování konfliktu ve filmu Nikity Michalkova "12"
GORBUNOV, Mikhail; PECHAL, Zdeněk; AGAPOV, Alexandr
2011 - Russian
Cílem diplomové práce "Režijní zpracování konfliktu ve filmu Nikity Michalkova "12"" je sběr informací o tomto filmu k tomu, aby se dospělo k obecné charakteristice. Hlavní důraz bude kladen na srovnání s filmem "12 rozhněvaných mužů". Přitom bude provedena podrobná analýza osnovy obou filmů. The aim of graduation theses "Directional working of conflict in Nikita Mikhalkov´s movie "12"" is a collection of information on this film, to make out a common characteristic. The main emphasis will be placed on confrontation with film "12 angry men". In this case, there will be accomplished the basis of both movies. Keywords: "12"; "12 angry men"; Nikita Mikhalkov; Sydney Lumet; film; movie; actor; film director Available in digital repository of UPOL.
Režijní zpracování konfliktu ve filmu Nikity Michalkova "12"

Cílem diplomové práce "Režijní zpracování konfliktu ve filmu Nikity Michalkova "12"" je sběr informací o tomto filmu k tomu, aby se dospělo k obecné charakteristice. Hlavní důraz bude kladen na ...

GORBUNOV, Mikhail; PECHAL, Zdeněk; AGAPOV, Alexandr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Otázky rodových a genderových vztahů při sekundární nominaci (na příkladech zoonym)
TILKERIDU, Ivana; VOBOŘIL, Ladislav; ARKHANHELSKA, Alla
2011 - Russian
Tématem této diplomové práce jsou otázky rodových a genderových vztahů při sekundární nominaci na příkladech zoonym. V teoretické části jsme nejprve vysvětlili základní pojmy jako je rod, gender, nominace, metafora, zoonymum nebo zooapelativum, dále jsme se věnovali otázce motivace a metaforického přenosu významu a v poslední kapitole jsme věnovali pozornost jazykovému obrazu světa. V praktické části jsme pak roztřídili nashromážděný materiál sestávající z 156 zooapelativ podle různých kritérií do 4 klasifikací. U každé analyzované lexikální jednotky jsme uvedli také kontext. V příloze uvádíme Seznam všech zoonym, se kterými jsme pracovali a dále také přehlednou tabulku zooapelativ s uvedením českého ekvivalentu a přímého a přeneseného významu u každého z nich. The diploma work is devoted to the questions of gender relations in secondary nomination on the examples of zoonyms. In the theoretical part at first we explained the basic terms like genus, sexus, gender, zoonym, zoosemy, metaphor etc., further we devoted to the question of primary and secondary nomination, motivation and animal metaphor. In the last chapter of theoretical part we paid attention to the language picture of the world. In practical part we classify our material consisting of 156 lexical units in accordance with different critera into 4 classifications. Use of each analyzed unit is demonstrated in kontext. We enclose list of all zoonyms which were studied and a table of zooappelatites with their czech equivalents and meanings. Keywords: zoonym; genus; sexus; gender; zoosemy; primary and secondary nomination; animal metaphor; language picture of the world Available in digital repository of UPOL.
Otázky rodových a genderových vztahů při sekundární nominaci (na příkladech zoonym)

Tématem této diplomové práce jsou otázky rodových a genderových vztahů při sekundární nominaci na příkladech zoonym. V teoretické části jsme nejprve vysvětlili základní pojmy jako je rod, gender, ...

TILKERIDU, Ivana; VOBOŘIL, Ladislav; ARKHANHELSKA, Alla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases