Number of found documents: 12915
Published from to

Kompenzace tření u mechatronických systémů
Krejčí, Alois; Popule, Tomáš
2016 - Czech
Keywords: kompenzace; tření; mechanické systémy; compensation; friction; mechanic systems Available in the ZČU Library.
Kompenzace tření u mechatronických systémů

Krejčí, Alois; Popule, Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Využití dvourozměrné Fourierovy transformace v úuloze zarovnání naskenovaného dokumentu
Neduchal, Petr; Bureš, Lukáš
2016 - Czech
Keywords: Fourierova transformace; skenování; Fourier transform; scanning Available in the ZČU Library.
Využití dvourozměrné Fourierovy transformace v úuloze zarovnání naskenovaného dokumentu

Neduchal, Petr; Bureš, Lukáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Obecné čištění webových stránek
Novotný, Jaromír
2016 - Czech
Keywords: webové stránky; čištění; algoritmus; web sites; cleaning; algorithm Available in the ZČU Library.
Obecné čištění webových stránek

Novotný, Jaromír
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Využití integrálních transformací pro validaci družicových měření mise GRACE
Petrš, Jiří; Šprlák, Michal
2016 - Czech
Keywords: gravitační pole; měření; validace; gravity field; measuring; validation Available in the ZČU Library.
Využití integrálních transformací pro validaci družicových měření mise GRACE

Petrš, Jiří; Šprlák, Michal
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Násobné inverzní kyvadlo jako měřítko dovedností v oblasti automatického řízení
Šetka, Vlastimil
2016 - Czech
Keywords: kyvadlo; automatické řízení; model; pendulum; automatic control; model Available in the ZČU Library.
Násobné inverzní kyvadlo jako měřítko dovedností v oblasti automatického řízení

Šetka, Vlastimil
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Adaptace na změny v kontextu stárnutí
Kaas, Jiří; Tóthová, Valérie
2016 - Czech
Předložený příspěvek se zabývá zmapováním charakteru změn a adaptační schopností u lidí starších 50 let. Výzkum byl realizován na základě kvalitativního šetření s využitím techniky polostrukturovaného rozhovoru se zástupci generace 50+. Z výsledků vyplynulo, že se tato populační skupina potýká s četnými změnami v biologické, psychické i sociální rovině, což pochopitelně klade vysoké nároky na adaptační schopnost jedince. V souvislosti s adaptační schopností této skupiny bylo zjištěno, že se jedná o výrazně individuální oblast. Závěrem je nutné upozornit na fakt, že se jedná o prvotní, drobné šetření, a výsledky tak nelze zobecňovat na celou populaci. Keywords: stárnutí; změna; adaptace; ageing; change; adaptation Available in the ZČU Library.
Adaptace na změny v kontextu stárnutí

Předložený příspěvek se zabývá zmapováním charakteru změn a adaptační schopností u lidí starších 50 let. Výzkum byl realizován na základě kvalitativního šetření s využitím ...

Kaas, Jiří; Tóthová, Valérie
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Parafilie v percepci ošetřovatelství
Novotná, Jana; Krejčová, Alena
2016 - Czech
Parafilie neboli sexuální deviace jsou závažnou zdravotnickou tématikou. V percepci ošetřovatelství se však jedná spíše o okrajovou problematiku, patřící do sféry psychiatrické péče. V rámci interního grantu Vysoké školy polytechnické v Jihlavě byl realizován kvalitativní výzkum zaměřující se na osoby s touto diagnózou. Empirická část příspěvku je koncipována jako kazuistika klienta s diagnózou parafilie. Keywords: parafilie; kazuistika; ošetřovatelství; paraphilia; case study; nursing Available in the ZČU Library.
Parafilie v percepci ošetřovatelství

Parafilie neboli sexuální deviace jsou závažnou zdravotnickou tématikou. V percepci ošetřovatelství se však jedná spíše o okrajovou problematiku, patřící do sféry psychiatrické péče. V rámci ...

Novotná, Jana; Krejčová, Alena
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Modelování vícefázového proudění reálné tekutiny pomocí lattice Boltzmannovy metody
Študentová, Iveta
2016 - Czech
Keywords: modelování; lattice Boltzmannova metoda; proudění; modelling; lattice Boltzmann method; flow Available in the ZČU Library.
Modelování vícefázového proudění reálné tekutiny pomocí lattice Boltzmannovy metody

Študentová, Iveta
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Realizace elektronických zařízení na bázi platformy Arduino
Eschler, Pavel
2016 - Czech
V praktické části práce jsem se snažil podat modifikované existující projekty co nejjednodušší formu pro čtenáře. Praktická část lze považovat za rychlý náhled do tajů programování desek řízených mikrokontrolérem. Jednotlivé projekty jsou řazeny vzestupně dle obtížnosti. Poslední projekt Dotykové piano jsem realizoval s ohledem na možné využití ve vzdělávání. Hudba a technika nejsou příliš spojovanými směry, i přesto technika může mít přímou spojitost s výukou hudby a naopak. In practical part I tried to demonstrate modified, already existing schemes as easy as it possible. Practical part can be taken as the quick preview of programming boards controlled by microcontroller. All the projects are sorted gradually from easiest to hardest. I designed the last scheme Touch piano, for possible use in education. Music and technology might not seem much connected, despite technology can be used in music teaching. Keywords: programování; elektronické zařízení; hudba; programming; electronic equipment; music Available in the ZČU Library.
Realizace elektronických zařízení na bázi platformy Arduino

V praktické části práce jsem se snažil podat modifikované existující projekty co nejjednodušší formu pro čtenáře. Praktická část lze považovat za rychlý náhled do tajů programování desek řízených ...

Eschler, Pavel
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Zařazení 3D modelování do výuky na základních školách
Fadrhonc, Jan; Král, Jan
2016 - Czech
Cílem této práce je poskytnout vyučujícím komplexní didaktický materiál pro zavedení 3D modelování do výuky, ať už v oblasti informatiky, nebo v oblasti technické výchovy. Práce obsahuje informace o zařazení výuky 3D modelování do RVP, analýzu vybraných ŠVP, popis programu a jeho vybraných funkcí a základní sadu příkladů s návody pro tvorbu. The goal of this work is to give teachers a complex didactic material for 3D modeling implementation into teaching, whether in computer science or in technical education. This work contains information about inclusion of teaching 3D modeling into RVP, analysis of selected ŃVP, program description and its selected functions and a basic set of examples with instructions for its realization. Keywords: 3D modelování; výuka; základní škola; 3D modelling; teaching; primary school Available in the ZČU Library.
Zařazení 3D modelování do výuky na základních školách

Cílem této práce je poskytnout vyučujícím komplexní didaktický materiál pro zavedení 3D modelování do výuky, ať už v oblasti informatiky, nebo v oblasti technické výchovy. Práce obsahuje informace o ...

Fadrhonc, Jan; Král, Jan
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases