Used filters (3)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 371299
Published from to

Momenty a kumulanty
Prajzler, Petr; Mizera, Ivan; Nagy, Stanislav
2024 - Czech
This bachelor thesis deals with moments and cumulants as key concepts in probability and statistics. The theoretical part defines moments, mean, variance, and higher moments, including their applications in probability theory. Furthermore, the moment-generating function and characteristic function are discussed. Cumulants are introduced as functions of moments with emphasis on their significance and relationships with moments. In the empirical section, calculations of moments and cumulants are performed for selected probability distributions. The Fréchet-Shohat theorem, also known as the problem of moments, is presented. In the conclusion, the achieved results are summarized. 1 Tato bakalářská práce se zabývá momenty a kumulanty jako klíčovými koncepty v pravděpodobnosti a statistice. V teoretické části jsou definovány momenty, střední hod- nota, rozptyl a vyšší momenty, včetně jejich aplikací v pravděpodobnostní teorii. Dále je diskutována momentová vytvořující funkce a charakteristická funkce. Kumulanty jsou představeny jako funkce momentů s důrazem na jejich význam a vztahy s momenty. V empirické části jsou provedeny výpočty momentů a kumulantů pro vybraná pravděpo- dobnostní rozdělení. Je představena Fréchet-Shohatova věta, známá také jako momentový problém. V závěru jsou shrnuty dosažené výsledky. 1 Keywords: Momenty|Kumulanty|Momentový problém; Moments|Cumulants|Problem of moments Available in a digital repository NRGL
Momenty a kumulanty

This bachelor thesis deals with moments and cumulants as key concepts in probability and statistics. The theoretical part defines moments, mean, variance, and higher moments, including their ...

Prajzler, Petr; Mizera, Ivan; Nagy, Stanislav
Univerzita Karlova, 2024

Uplatnění konstruktivního žurnalismu při referování o globální energetické krizi pohledem vybraných českých novinářů
Gastová, Tereza; Moravec, Václav; Osvaldová, Barbora
2024 - Czech
1 Abstract The following master's theses is focused on the emerging journalistic approach constructive journalism and its possible usage in the news coverage. The phenomenon is further examined through the case of the global energy crises - period between 2021 and 2022, when energy prices increased steeply in several countries around the world. The thesis explores constructive journalism through the eyes of the six Czech journalists who covered this event in different news media outlets. Through a case study approach, the theses deliver an insight into how the selected journalists approached reporting on global energy crisis and whether their work included some of the attributes of constructive journalism. The theoretical chapters of the thesis introduce readers to the phenomenon of constructive journalism and the work of news media in crisis situations. It also addresses negativity in journalism, the trend of news avoidance and declining trust in mainstream media. The research consists of two qualitative methods, thematic analysis of semi-structured interviews and content analysis of selected news articles. The research part describes how the interviewed journalists attempted to explain the complex energetics phenomena to their audiences and place the information in context. It also reflects how they... Tato diplomová práce se zaměřuje na novinářský přístup konstruktivní žurnalistiky a na možnost jeho uplatnění ve zpravodajské praxi. Fenomén je zkoumán na případu globální energetické krize, období mezi lety 2021 až 2022, kdy se v řadě zemí světa prudce zvyšovaly ceny energií. Práce se zabývá perspektivou šesti českých zpravodajských novinářů, kteří tuto událost zpravodajsky pokrývali. Formou případové studie páce mapuje, jak vybraní novináři k referování o dané události přistupovali a zda při své práci uplatnili některé z atributů konstruktivní žurnalistiky. Teoretická část práce čtenáře seznamuje s fenoménem konstruktivní žurnalistiky a s prací novinářů v krizových situacích. Věnuje se rovněž negativitě ve zpravodajství, problematice odlivu zpravodajských publik a klesající důvěře v mainstreamová média. Výzkumná část práce se skládá z tematické analýzy polostrukturovaných rozhovorů a z obsahové analýzy vybraných zpravodajských příspěvků. Výzkum popisuje, jak se novináři ve zkoumaném období snažili publiku vysvětlovat složité energetické jevy a zasazovat je do správných souvislostí. Přitom kladli důraz na žurnalistické zásady, jako je přesnost a jednoznačnost a také na naplňování kritické role novináře. Práce přináší zjištění, že na konstruktivní žurnalistiku vybraní novináři pohlížejí spíše jako... Keywords: konstruktivní žurnalistika; krizové zpravodajství; postavení žurnalistiky ve společnosti; odliv zpravodajských publik; důvěra ve zpravodajská média; constructive journalism; crisis news coverage; role of journalism in society; news avoidance; trust in news media Available in a digital repository NRGL
Uplatnění konstruktivního žurnalismu při referování o globální energetické krizi pohledem vybraných českých novinářů

1 Abstract The following master's theses is focused on the emerging journalistic approach constructive journalism and its possible usage in the news coverage. The phenomenon is further examined ...

Gastová, Tereza; Moravec, Václav; Osvaldová, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Ošetřovatelská péče o pacienta po transplantaci plic
Zamazal, David; Komínek, Tomáš; Bakusová, Tereza
2024 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Ošetřovatelská péče o pacienta po transplantaci plic

Zamazal, David; Komínek, Tomáš; Bakusová, Tereza
Univerzita Karlova, 2024

Vizuální reprezentace dětí v rámci izraelsko-palestinského konfliktu mezi lety 2015-2021
Lusková, Martina; Hrůzová, Andrea; Novotný, David Jan
2024 - Czech
The diploma thesis is focuses on the visual representation of children in the Israeli-Palestinian conflict in the online media Haaretz and Al Jazeera. The theoretical part of the thesis focuses on the historical context of the conflict, while the media theory part focuses on the media in Israel and Palestine and the representation of reality, focusing on visual representation and stereotyping. The aim of the research part is to use mixed-methods analysis to determine how children are portrayed in the photographs of the sample and what stereotypes and myths are manifested in the photographs. The set of photographs from the seven-year period was first subjected to a quantitative visual analysis, which provided a broader context for the depiction of children in conflict and allowed for differences in their portrayal between the media studied. The results are complemented by a semiotic analysis inspired by Roland Barthes. A sample of four photographs is used to examine three levels of image - the denotated image, the linguistic message and the connoted image. The main hypothesis of the whole research assumed that each medium would support a local narrative of the conflict through the choice of photographs, which was partially refuted by the results. Diplomová práce se věnuje zobrazení dětí v rámci izraelsko-palestinském konfliktu v online médiích Haaretz a Al Jazeera. Teoretická část práce se věnuje historickému kontextu konfliktu, v mediální části teorie pak médiím v Izraeli a Palestině a reprezentaci reality, se zaměřením na vizuální reprezentaci a stereotypizaci. Cílem výzkumné části je pomocí smíšené analýzy zjistit, jak jsou děti na fotografiích vybraného vzorku zobrazovány a jaké stereotypy a mýty se na fotografiích projevují. Soubor snímků ze sedmiletého období byl nejprve podroben kvantitativní obrazové analýze, která poskytla širší kontext zobrazování dětí v rámci konfliktu a umožnila najít rozdíly v jejich zobrazování mezi zkoumanými médii. Výsledky doplňuje sémiotická analýza inspirovaná Rolandem Barthesem. Na vzorku čtyř fotografií jsou zkoumány tři roviny obrazu - denotovaný obraz, lingvistické sdělení a konotovaný obraz. Hlavní hypotéza celého výzkumu předpokládala, že každé médium bude volbou fotografií podporovat lokální narativ konfliktu, což výsledky částečně vyvrátily. Keywords: vizuální reprezentace; izraelsko-palestinský konflikt; fotožurnalismus; mediální obraz; visual representation; israeli-palestinian conflict; photojournalism; media image Available in a digital repository NRGL
Vizuální reprezentace dětí v rámci izraelsko-palestinského konfliktu mezi lety 2015-2021

The diploma thesis is focuses on the visual representation of children in the Israeli-Palestinian conflict in the online media Haaretz and Al Jazeera. The theoretical part of the thesis focuses on the ...

Lusková, Martina; Hrůzová, Andrea; Novotný, David Jan
Univerzita Karlova, 2024

Vadné držení těla u dětí v mladším školním věku a možnost jeho ovlivnění dynamickou neuromuskulární stabilizací: intervenční nerandomizovaná studie
Jílková, Adéla; Bartlová, Petra; Benešová, Adéla
2024 - Czech
This bachelor thesis examines the influence of faulty body posture in children of younger school age through dynamic neuromuscular stabilization, specifically the DNS FIT KID program. The theoretical part includes information about the overall development in childhood from birth to younger school age, valuable insights into posture, correct and faulty body posture, and knowledge about dynamic neuromuscular stabilization with the DNS FIT KID program. Within this program, the principle and application of exercises with exercise positions are described. Two groups of 6 subjects each were created, aged 7 to 10, with different approaches to exercise according to the DNS FIT KID program. One group exercised once a week for one hour under my personal supervision, as I have completed the licensed DNS FIT KID course. The other group was initially instructed in the DNS FIT KID program for home exercise. Exercise frequency, body posture quality, and performance of exercises from the program were monitored. The entire intervention for both groups lasted a total of 3 months. Subjects in the group with regularly guided intervention were examined at the beginning and the end of the intervention period. During these examinations, body posture quality was assessed, functional dynamic tests were performed, and DNS... Tato bakalářská práce sleduje ovlivnění vadného držení těla u dětí v mladším školním věku dynamickou neuromuskulární stabilizací, konkrétně programem DNS FIT KID. Teoretická část obsahuje informace o celkovém vývoji v dětském věku od narození až po mladší školní věk, cenné poznatky o postuře, správném a vadném držení těla a poznatky o dynamické neuromuskulární stabilizaci s programem DNS FIT KID. V rámci tohoto programu je popsán princip a aplikace cvičení s cvičebními pozicemi. Byly vytvořeny dvě skupiny po 6 probandech ve věku 7 až 10 let s rozdílným přístupem ke cvičení podle DNS FIT KID programu. Jedna skupina cvičila jednou týdně po dobu jedné hodiny pod mým osobním vedením, přičemž jsem absolvovala licenční kurz DNS FIT KID. Druhá skupina byla v úvodu zacvičena z programu DNS FIT KID na domácí cvičení. Sledovala se frekvence cvičení, kvalita držení těla a provedení cviků z programu. Celá intervence u obou skupin trvala celkově 3 měsíce. Probandi ve skupině s pravidelně vedenou intervencí byli vyšetřeni na začátku a na konci intervenčního období. Při těchto vyšetřeních byla hodnocena kvalita držení těla, byly prováděny funkční dynamické testy a DNS FIT KID hodnocení poloh. Probandi ve skupině s domácí intervencí byli úvodně i výstupně vyšetřeny stejným způsobem po stejné době jako první... Available in a digital repository NRGL
Vadné držení těla u dětí v mladším školním věku a možnost jeho ovlivnění dynamickou neuromuskulární stabilizací: intervenční nerandomizovaná studie

This bachelor thesis examines the influence of faulty body posture in children of younger school age through dynamic neuromuscular stabilization, specifically the DNS FIT KID program. The theoretical ...

Jílková, Adéla; Bartlová, Petra; Benešová, Adéla
Univerzita Karlova, 2024

Úroveň nutriční gramotnosti na základních školách v ČR
Brodská, Barbora; Kopřivová Herotová, Tereza; Košťálová, Alexandra
2024 - Czech
The bachelor thesis deals with the topic of nutritional literacy in primary schools in the Czech Republic. It contains a theoretical and practical part. The theoretical part deals with the basic components of food and their representation in the diet. It also explains the concept of nutritional literacy and its assessment. It shows the nutritional recommendations that are most commonly encountered. It describes the Framework Curriculum as such, as well as what teachers should discuss with pupils in school on the topic of nutrition. It concludes with a look at the factors influencing children's diets. The practical part summarises the results of an anonymous questionnaire survey. The questionnaire was partly made up of the validated Swiss PKB-7 questionnaire. It contained a total of 15 questions. 3 research questions were set: 1. Does nutritional literacy differ within the same school between fifth and ninth grade students? 2. Do the results of fifth grade students differ between schools? 3. Are the results of ninth grade students different between schools? Data collection took place from May to June 2023. Respondents were fifth and ninth grade students in two Prague and two Opava elementary schools. Four elementary schools participated in the collection. The total number of respondents was 281. The... Souhrn Bakalářská práce se věnuje tématu nutriční gramotnosti na základních školách ČR. Obsahuje část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá základními složkami potravy a jejich zastoupením ve stravě. Dále objasňuje pojem nutriční gramotnost a její hodnocení. Ukazuje nutriční doporučení, se kterými se můžeme nejčastěji setkat. Popisuje rámcový vzdělávací program jako takový a co by učitelé měli ve škole o tématu výživy s žáky během výuky probrat. V závěru se zaměřuje na faktory ovlivňující stravování dětí. Praktická část shrnuje výsledky anonymního dotazníkového šetření. Dotazník byl částečně tvořen validovaným švýcarským dotazníkem PKB-7. Celkem obsahoval 15 otázek. Byly stanoveny 3 výzkumné otázky: 1. Liší se nutriční gramotnost v rámci jedné školy mezi žáky pátých a devátých tříd? 2. Jsou výsledky žáků pátých tříd mezi školami rozdílné? 3. Jsou výsledky žáků devátých tříd mezi školami rozdílné? Sběr dat probíhal od května do června roku 2023. Respondenti byli žáky pátého a devátého ročníku na dvou pražských a dvou opavských základních školách. Do sběru se zapojily 4 základní školy. Respondentů bylo celkem 281. Návratnost dotazníků byla 100%. U výsledků byla stanovována p-hodnota na hladině významnosti 0,05. Zajímavé bylo porovnání žáků devátého ročníku základní školy Englišova a laické... Available in a digital repository NRGL
Úroveň nutriční gramotnosti na základních školách v ČR

The bachelor thesis deals with the topic of nutritional literacy in primary schools in the Czech Republic. It contains a theoretical and practical part. The theoretical part deals with the basic ...

Brodská, Barbora; Kopřivová Herotová, Tereza; Košťálová, Alexandra
Univerzita Karlova, 2024

Téma venkova v současné české literatuře a jeho kritická reflexe
Němcová, Karolína; Čeňková, Jana; Malý, Radek
2024 - Czech
The thesis The Theme of the Countryside in Contemporary Czech Literature and its Critical Reflection examines how the theme of Czech rural prose is relevant to the critical community and how it is reflected by critics. Specifically, it analyses the critical responses to three titles by contemporary Czech authors - Dědina (2018) by Petra Dvořáková, Plachetnice na vinětách (2020) by Jiří Hájíček and Destrukce (2021) by Stanislav Biler. It first introduces these novels in the context of contemporary Czech literature and outlines the work of their authors. In the methodological part, the research aim and research questions are introduced. Then, qualitative research and basic theoretical concepts - literary criticism, review and interpretation - are defined. Next, the development of contemporary Czech literary criticism and the main cultural and literary periodicals are characterized. The analysis is divided into chapters according to the selected titles, which are always briefly characterised, then individual critical responses are analysed and their common features or differences are presented in a summary with the help of comparative analysis. The analysis includes media reflections from cultural and literary periodicals as well as news periodicals and websites: A2, A2larm, Bubínek Revolveru, Český... Diplomová práce s názvem Téma venkova v současné české literatuře a jeho kritická reflexe zkoumá, jak nosné je téma české venkovské prózy pro kritickou obec a jakým způsobem ho reflektuje. Konkrétně analyzuje kritické ohlasy třech děl současných českých autorů - Dědinu (2018) Petry Dvořákové, Plachetnice na vinětách (2020) Jiřího Hájíčka a Destrukci (2021) Stanislava Bilera. Tato díla nejprve uvádí do kontextu současné české literatury a nastiňuje tvorbu jejich autorů. V metodologické části je představen výzkumný cíl a výzkumné otázky. Poté je definován kvalitativní výzkum a základní teoretické pojmy - literární kritika, recenze a interpretace. Dále je charakterizován vývoj současné české literární kritiky a hlavní kulturní a literární periodika. Analýza je rozdělena do kapitol podle vybraných titulů, které jsou vždy nejprve krátce charakterizovány, poté jsou analyzovány jednotlivé kritické ohlasy a za pomoci komparativní analýzy ve shrnutí představeny jejich shodné rysy, či rozdíly. Do analýzy jsou zahrnuty mediální reflexe z kulturních a literárních periodik i zpravodajských periodik a webů: A2, A2larm, Bubínek Revolveru, Český rozhlas Brno, denik.cz, Hospodářské noviny, Host, iLiteratura.cz, Lidové noviny, Mladá fronta DNES a její web iDNES.cz, Respekt, Tvar a Týdeník Rozhlas. Keywords: venkovská próza; literární kritika; interpretace; recenze; současná česká literatura; Petra Dvořáková; Jiří Hájíček; Stanislav Biler; rural prose; literary criticism; interpretation; review; contemporary Czech literature; Petra Dvořáková; Jiří Hájíček; Stanislav Biler Available in a digital repository NRGL
Téma venkova v současné české literatuře a jeho kritická reflexe

The thesis The Theme of the Countryside in Contemporary Czech Literature and its Critical Reflection examines how the theme of Czech rural prose is relevant to the critical community and how it is ...

Němcová, Karolína; Čeňková, Jana; Malý, Radek
Univerzita Karlova, 2024

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Jokl, Jiří; Hořák, Jaromír; Vokoun, Rudolf
2024 - Czech
Conditional release from imprisonment Abstract The aim of the thesis was to describe the institution of conditional release from imprisonment comprehensively, not only from the perspective of procedural law, but also from the perspective of substantive law. The institute of conditional release can be understood as an exceptional instrument in the hands of the court, which allows for the conditional release of a convicted person from imprisonment under precisely defined legal conditions. At the same time, however, this institution can be characterised as a motivational instrument, since it motivates convicted persons to behave as well as possible; however, it cannot be said that the convicted person has a subjective right, whether constitutional or sub-constitutional, to be released on parole. An essential prerequisite for the success of a motion for conditional release is the fulfilment of the conditions defined in Section 88 of the Criminal Procedure Code, i.e. all material and formal conditions. However, it will always depend on the individual judge and his discretion when assessing whether the material conditions have been met. This application may be submitted by three basic entities, namely the convicted person himself, the public prosecutor or the director of the prison where the sentence is being... Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody Abstrakt Cílem rigorózní práce bylo komplexně popsat institut podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, a to nejen z pohledu práva procesního, ale rovněž práva hmotného. Institut podmíněného propuštění lze chápat jako výjimečný nástroj v rukou soudu, jenž umožňuje za splnění přesně vymezených zákonných podmínek podmíněně propustit odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody. Současně však lze tento institut charakterizovat jako motivační nástroj, neboť motivuje odsouzené k co nejlepšímu chování; nelze však hovořit o tom, že by odsouzený měl, ať už ústavní či podústavní, subjektivní právo na podmíněné propuštění. Nezbytným předpokladem pro úspěšnost návrhu na podmíněné propuštění je splnění podmínek vymezených v ustanovení § 88 TZ, tedy všech materiálních a formálních. Při posuzování splnění materiálních podmínek však vždy bude záviset na konkrétním soudci a na jeho uvážení. Tento návrh mohou podat tři základní subjekty, a to sám odsouzený, státní zástupce nebo ředitel věznice, v níž se vykonává trest. Rozhodování o podmíněném propuštění je svěřeno výhradně do rukou soudu, kdy z ustanovení § 331 odst. 1 TŘ a komentářové literatury vyplývá věcná a místní příslušnost tohoto soudu; je jím okresní soud, v jehož obvodu se trest odnětí svobody... Keywords: nepodmíněný trest odnětí svobody; podmíněné odsouzení; resocializace odsouzeného; unconditional imprisonment; conditional release; resocialisation of the convicted person Available in a digital repository NRGL
Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Conditional release from imprisonment Abstract The aim of the thesis was to describe the institution of conditional release from imprisonment comprehensively, not only from the perspective of ...

Jokl, Jiří; Hořák, Jaromír; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2024

Důležitost vitaminu C ve výživě a jeho vliv na prevenci vzniku nádorových onemocnění.
Havlíková, Tereza; Martínková, Stanislava; Balínová, Pavla
2024 - Czech
The bachelor thesis deals with vitamin C and its importance in human nutrition and cancer prevention. The dissertation is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part begins with a brief introduction to vitamins and their functions, and then the thesis focuses exclusively on vitamin C. General information about vitamin C is described, such as its chemical composition, functions, sources in the diet, recommended daily doses, and then the thesis deals with its role in cancer prevention, discussing the individual functions of vitamin C that affect prevention. The theoretical part concludes with the latest findings and hypotheses from studies and research on vitamin C in oncology. The practical part focuses on the evaluation of a questionnaire survey in which 194 respondents of different ages and educational backgrounds participated. The questionnaire consisted of 18 questions focusing on both the respondents' knowledge and their vitamin C habits. The results indicate that the awareness of both lay and expert respondents is quite high. In conclusion, it was recommended that further questionnaires be carried out with greater attention to equal representation of the groups surveyed. Keywords: vitamin C, prevention, oncology SOUHRN Bakalářská práce se zabývá vitaminem C a jeho významu v lidské výživě a v prevenci vzniku nádorových onemocnění. Práce dělí na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část na začátku obsahuje krátký úvod k vitaminům a jejich funkcí a následně se práce věnuje už výhradně vitaminu C. Jsou zde popsány obecné informace o vitaminu C, jako je jeho chemické složení, funkce, jeho zdroje ve výživě, doporučené denní dávky a následně se bakalářská práce zabývá jeho úlohou v prevenci vzniku nádorových onemocněních, kde rozebírá jednotlivé funkce vitaminu C mající na prevenci vliv. Závěr teoretické části je věnován nejnovějším poznatkům a studiím, které jsou v počátečním stadiu výzkumu vitaminu C a jeho možné úloze při léčbě onkologických onemocnění. Praktická část je zaměřena na vyhodnocení dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 194 respondentů, kteří byli různých věkových kategorií a byl brán ohled především na jejich vzdělání. Dotazník se skládal z 18ti otázek, které byly zaměřeny jak na vědomosti respondentů, tak na jejich zvyklosti v souvislosti s vitaminem C. Výsledky naznačují, že informovanost laiků i odborníku je poměrně vysoká. Závěrem byl doporučeno další dotazníkové šetřením s větším ohledem na rovnoměrné zastoupení zkoumaných skupin. Klíčová slova: vitamin C, prevence, onkologie Keywords: vitamin C; prevence; onkologie; vitamin C; prevention; oncology Available in a digital repository NRGL
Důležitost vitaminu C ve výživě a jeho vliv na prevenci vzniku nádorových onemocnění.

The bachelor thesis deals with vitamin C and its importance in human nutrition and cancer prevention. The dissertation is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part begins ...

Havlíková, Tereza; Martínková, Stanislava; Balínová, Pavla
Univerzita Karlova, 2024

Využití epidurální míšní stimulace k ovlivnění motorických a autonomních funkcí po kompletním poranění míchy: případová studie
Fořtová, Martina; Rybka, Vojtěch; Krausová, Lucie
2024 - Czech
Title: Use of epidural spinal cord stimulation to influence motor and autonomic functions after complete spinal cord injury The main objective: The main aim of the bachelor thesis was to investigate the use of epidural spinal cord stimulation (eSCS) to influence motor and autonomic functions in an individual with complete spinal cord injury. We investigated whether it is possible to stimulate individual segments in the lumbosacral spinal cord after electrode implantation to restore voluntary lower limb movements and subsequently standing. We also investigated the effect on the autonomic nervous system, spasticity or trunk stability. Methods: An individual with a complete spinal cord lesion was selected for the study and implanted with a spinal cord stimulator with a 32-lead electrode inserted into the spinal canal at the L1-L2 level. The entire therapy lasted 9 months. Four examinations were performed. Before the start of the therapy, then after three and six months and the exit examination was performed after nine months of stimulation. During the examination, stimulation programs were set up primarily to stimulate muscle groups in the lower limbs. Once a certain level of control and muscle strength was achieved, stimulation was started in the sitting position, and as stability and strength... Název: Využití epidurální míšní stimulace k ovlivnění motorických a autonomních funkcí po kompletním poranění míchy: případová studie Cíl: Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit využití epidurální míšní stimulace (eSCS) k ovlivnění motorických a autonomních funkcí u jedince s kompletním poraněním míchy. Zkoumalo se, zda je možné po implantaci elektrody stimulovat jednotlivé segmenty v oblasti lumbosakrální míchy, které by umožnili navrátit dobrovolné pohyby dolních končetin a následně stoj. Rovněž se sledoval vliv na autonomní nervový systém, spasticitu či trupovou stabilitu. Metodika: Do studie byl vybrán jedinec s kompletní míšní lézi, kterému byl implantován míšní stimulátor s 32 svodovou elektrodou zavedenou do páteřního kanálu v úrovni L1-L2. Celá terapie trvala 9 měsíců. Vyšetření bylo provedeno čtyřikrát. Před začátkem terapie, dále pak po třech a šesti měsících a výstupní vyšetření proběhlo po devíti měsících stimulace. V rámci vyšetření byly nastaveny stimulační programy primárně pro stimulaci svalových skupin na dolních končetinách. V momentě, kdy bylo dosaženo určité úrovně kontroly a svalové síly, začalo se stimulací i v sedě a s postupným zlepšováním stability a síly, se postupně přešlo k vertikalizaci do stoje. Trénink ve stoji probíhal ze začátku za využití vysokého chodítka a... Keywords: poranění míchy; epidurální míšní stimulace; neuromodulace; ztráta senzomotorických funkcí; Spinal cord injury; epidrural spinal cord stimulation; neuromodulation; paralysis; motor function Available in a digital repository NRGL
Využití epidurální míšní stimulace k ovlivnění motorických a autonomních funkcí po kompletním poranění míchy: případová studie

Title: Use of epidural spinal cord stimulation to influence motor and autonomic functions after complete spinal cord injury The main objective: The main aim of the bachelor thesis was to investigate ...

Fořtová, Martina; Rybka, Vojtěch; Krausová, Lucie
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases