Number of found documents: 304
Published from to

Globální ekonomický výhled - leden 2016
Česká národní banka
2016 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva článek "Životní cyklus přímých zahraničních investic na příkladu ČR", který představuje empiricky odvozený obecný průběh životního cyklu výnosnosti přímých zahraničních investic a jeho následné využití k tvorbě scénářů pravděpodobného budoucího vývoje celkových výnosů z přímých zahraničních investic, a to na příkladu České republiky. This year’s first issue of Global Economic Outlook presents the regular monthly overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. In this issue, we also focus on the life cycle of foreign direct investment (FDI) on both the theoretical and empirical level. Our article presents an empirically derived general profile of the FDI profitability life cycle and then applies it to create scenarios for the probable future evolution of total FDI earnings on the example of the Czech Republic. Keywords: inflace; monetární politika; komodita; úroková míra; měnový kurz; zahraniční investice Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - leden 2016

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva článek "Životní cyklus přímých zahraničních investic na ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2016

Globální ekonomický výhled - únor 2016
Česká národní banka
2016 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva článek "Změny globálních nerovnováh ve světové ekonomice", který řeší, do jaké míry se od vypuknutí hospodářské a finanční krize podařilo vyřešit, resp. zmírnit její následky a jak se změnil stav globálních nerovnováh ve světové ekonomice. The February issue of Global Economic Outlook presents the regular monthly overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. In this issue we also consider how global imbalances in the world economy have changed since the start of the millennium in the context of the abating crisis period. The crisis has been reflected not only in a considerable worsening of the largest economies’ external positions (current account balances), but also in a deterioration of their domestic fiscal positions (public finance balances). Thus, an intensification of the twin deficit phenomenon is significantly complicating the process of reducing global imbalances in the world economy. Keywords: inflace; komodita; monetární politika; trh; měnový kurz; hospodářský cyklus; krize; úroková míra Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - únor 2016

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva článek "Změny globálních nerovnováh ve světové ekonomice", ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2016

Globální ekonomický výhled - prosinec 2016
Česká národní banka
2016 - Czech
Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle je naše pozornost dále zaostřena na zřejmě jeden z nejvýznamnějších současných fenoménů, a to migrační tok lidí do Evropy, zejména pak do Německa. V této souvislosti představujeme analýzu vlivu zvýšeného počtu uprchlíků na německý trh práce. Zde mimo jiné ukazujeme, že přicházející migranti zdaleka nepokryjí poptávku po pracovní síle v Německu a rovněž to, že budou spíše konkurovat pracovníkům přicházejícím do Německa za prací ze zemí střední a východní Evropy, než německým občanům Global Economic Outlook presents the regular monthly overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. In this issue, we also focus on a major phenomenon of the day: the migration of people into Europe, and Germany in particular. In this context, we present an analysis of the effect of the increased number of refugees on the German labour market. We show, among other things, that the incoming migrants will be far from enough to cover the demand for labour in Germany and also that they will compete more with workers arriving in search of jobs in Germany from Central and Eastern European countries than with German citizens. Keywords: monetární politika; centrální banka cedulová; komodita; úroková míra; hrubý domácí produkt; měnový kurz; migrace obyvatelstva; makroekonomie Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - prosinec 2016

Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2016

Globální ekonomický výhled - květen 2016
Česká národní banka
2016 - Czech
Květnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle dále zaostřujeme naši pozornost na jednu z nejčastěji kladených otázek v aplikované ekonomii, a to na fenomén konkurenceschopnosti. Zde se zaměřujeme na srovnání vývoje konkurenceschopnosti zemí sledovaných v rámci tohoto měsíčníku, a to pomocí několika souhrnných indikátorů. Z multikriteriálního hodnocení se nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou napříč sledovaným obdobím a zeměmi jeví Spojené státy. V popředí žebříčku se nachází rovněž další vyspělá teritoria, jako jsou Německo, Japonsko, eurozóna a rovněž Česká republika. The May issue of Global Economic Outlook presents the regular monthly overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. In this issue we also look at one of the most frequently addressed topics in applied economics: competitiveness. We focus on comparing the competitiveness of the countries monitored in this monthly publication using several aggregate indicators. A multi-criteria assessment reveals the USA to be the most competitive country among the monitored countries in the period under review. Other developed territories such as Germany, Japan, the euro area and the Czech Republic also rank highly. Keywords: hrubý domácí produkt; inflace; úroková míra; měnový kurz; komodita; konkurence; makroekonomie Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - květen 2016

Květnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2016

Globální ekonomický výhled - červen 2016
Česká národní banka
2016 - Czech
Červnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle je naše pozornost dále zaostřena na vyhodnocení přesnosti předpovědí pro rok 2015 publikovaných v Globálním ekonomickém výhledu v loňském a předloňském roce. Srovnávané instituce relativně přesně prognózovaly růst HDP (vyjma neočekávané hloubky propadu HDP v Brazílii a Rusku) a nadhodnocovaly (opět bez Brazílie a Ruska) prognózy inflace a v souladu s tím i úrokových sazeb. The June issue of Global Economic Outlook presents the regular monthly overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. In this issue, we also assess the accuracy of the forecasts for 2015 published in Global Economic Outlook in 2015 and 2014. The institutions under comparison forecasted GDP growth relatively accurately (except for an unexpectedly deep GDP contraction in Brazil and Russia) and overestimated their inflation forecasts and consequently also their interest rate forecasts (again with the exception of Brazil and Russia). Keywords: hrubý domácí produkt; inflace; komodita; měnový kurz; úroková míra; makroekonomie Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - červen 2016

Červnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2016

Globální ekonomický výhled - září 2016
Česká národní banka
2016 - Czech
Zářijové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle je naše pozornost dále zaostřena na problematiku uzavírání mezery výstupu v zemích OECD v současném nízkoinflačním prostředí. Je zde poukázáno na tendenci, že k uzavírání mezery výstupu v současném období dochází nikoli v blízkosti 2% hodnoty inflace (odpovídající všeobecně přijímanému kritériu cenové stability), ale na hodnotách blízkých spíše nulové úrovni. Aktuální výhledy však signalizují pozvolný návrat k předchozí praxi, kdy se mezera výstupu uzavírala přibližně při 2% spotřebitelské inflaci. The September issue of Global Economic Outlook presents the regular monthly overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. In this issue, we also focus on the closing of the output gap in OECD countries in the current low-inflation environment. We point out that the output gap is currently closing at near-zero inflation rates rather than at rates close to 2% (corresponding to the generally accepted price stability criterion). The current output gap and inflation outlooks signal a gradual return to the output gap closing at consumer inflation rates of approximately 2%. Keywords: monetární politika; inflace; hrubý domácí produkt; komodita; úroková míra Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - září 2016

Zářijové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2016

Globální ekonomický výhled - listopad 2016
Česká národní banka
2016 - Czech
Listopadové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle je naše pozornost dále zaostřena na vztah mezi vývojem ceny ropy Brent a kurzem amerického dolaru v posledním desetiletí. Výsledky ukazují na přetrvávající platnost inverzní závislosti mezi cenou ropy Brent a nominálním efektivním kurzem amerického dolaru, který tak pomáhá tlumit výkyvy dolarové ceny ropy v „nedolarových“ ekonomikách. The November issue of Global Economic Outlook presents the regular monthly overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. In this issue, we also focus on the relationship between the Brent crude oil price and the US dollar exchange rate over the last ten years. The results show that the inverse relationship between the Brent price and the nominal effective exchange rate of the dollar still applies, helping dampen fluctuations in the dollar price of oil in “non-dollar” economies. Keywords: makroekonomie; úroková míra; komodita; měnový kurz; ropa Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - listopad 2016

Listopadové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2016

Globální ekonomický výhled - srpen 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Čínské renminbi v koši SDR: reálné či ne?". This issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. It contains analysis "The Chinese renminbi in the SDR basket: A realistic prospect?" Keywords: hrubý domácí produkt; inflace; úroková míra; měnový kurz; měna; komodita; makroekonomie Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - srpen 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Čínské renminbi v koši SDR: reálné či ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Globální ekonomický výhled - červenec 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva Roční vyhodnocení předpovědí obsažených v GEVu. The November issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. Annual assessment of the forecasts included in GEO. Keywords: hrubý domácí produkt; inflace; komodita; makroekonomie Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - červenec 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva Roční vyhodnocení předpovědí obsažených v GEVu....

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Monitoring centrálních bank - červen 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Indická cesta k cílování inflace“. Vybraný projev: „Inflační cíl, cenotvorba a mzdové vyjednávání" přednesl Henry Ohlsson, viceguvernér švédské centrální banky. Latest monetary policy developments at selected central banks and news. Spotlight: India's path to inflation targeting. Selected speech: „The inflation target - a benchmark for price-setting and wage formation" by Henry Ohlsson, Deputy Governor of the Sveriges Riksbank. Keywords: Indie; India; centrální banka cedulová; monetární politika; banky; inflace Available in a digital repository NRGL
Monitoring centrálních bank - červen 2015

Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Indická cesta ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases