Used filters (3)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 307
Published from to

Understanding rating movements in euro area countries
Brůha, Jan; Karber, Moritz; Pierluigi, Beatrice; Setzer, Ralph
2017 - English
Tento článek zkoumá vazbu mezi svrchovanými ratingy a makroekonomickými veličinami pro skupinu zemí eurozóny, u nichž byl jejich rating snížen v průběhu dluhové krize. Používáme bayesovské ekonometrické techniky založené na modelu uspořádaného probitu, abychom pochopili, jak je rozhodnutí ratingových agentur ovlivněno ekonomickým vývojem. Odhadnutý model replikuje historické ratingy pomocí malého množství ekonomických a institucionálních proměnných, které se zdají efektivně sumarizovat velké množství kritérií používaných agenturami Moody’s, Standard and Poor’s a Fitch v jejich oceňování svrchovaných ratingů. Naše výsledky ukazují, že rozsah poklesu těchto ratingů na začátku dluhové krize byl ve většině zemí převážně ve shodě se zhoršením makroekonomických veličin. This paper investigates the link between sovereign ratings and macroeconomic fundamentals for a group of euro area countries that recorded rating downgrades during the euro area sovereign debt crisis. We apply an elaborated econometric estimation technique, based on a Bayesian ordered probit model, to understand how the decisions of rating agencies can be explained by economic developments. The estimated model reproduces historical ratings by using a small number of economic and institutional variables which seem to effectively summarize the large number of criteria used by Moody’s, Standard and Poor’s and Fitch in their assignment of sovereign ratings. Our results suggest that the size of the downgrades observed since the start of the sovereign crisis has been broadly in line with the deterioration of economic fundamentals for most countries. Keywords: krize v eurozóně; panelový probit model; svrchovaný dluh; svrchované ratingy; Euro area crisis; panel probit model; sovereign debt; sovereign rating; krize; dluhy Available in a digital repository NRGL
Understanding rating movements in euro area countries

Tento článek zkoumá vazbu mezi svrchovanými ratingy a makroekonomickými veličinami pro skupinu zemí eurozóny, u nichž byl jejich rating snížen v průběhu dluhové krize. Používáme bayesovské ...

Brůha, Jan; Karber, Moritz; Pierluigi, Beatrice; Setzer, Ralph
Česká národní banka, 2017

Longer-term Yield Decomposition
Kučera, Adam; Dvořák, Michal; Komárek, Luboš; Komárková, Zlatuše
2017 - English
Časová struktura výnosových měr je významným zdrojem informací ohledně očekávání trhu o budoucím makroekonomickém vývoji a vnímání rizik ze strany investorů a jejich preferencí. Článek představuje metodologický aparát, který Česká národní banka využívá k získání těchto informací. Popisuje rozklad výnosové křivky českých státních dluhopisů na dílčí komponenty. Vývoj těchto komponent je interpretován ve vztahu k makrofinančnímu prostředí reprezentovanému vybranými proměnnými. Následně článek představuje využití dekompozice k odhadu a interpretaci reakcí výnosové křivky českých státních dluhopisů na makroekonomické a finanční šoky v rámci modelu vektorové autoregrese. The term structure of yields is an important source of information on market expectations about future macroeconomic developments and investors’ risk perceptions and preferences. This paper presents the methodology used by the Czech National Bank to obtain such information. It describes the decomposition of the Czech government bond yield curve into its components. The evolution of those components is interpreted in relation to the macro-financial environment, as embodied by selected variables. The practical use of the decomposition in estimating and interpreting the responses of the Czech government bond yield curve to macroeconomic and financial shocks is presented using a vector autoregression model. Keywords: afinní model; rozklad výnosů; státní dluhopisy; výnosová křivka; affine model; decomposition; government bond; yield curve; dluhopisy Available in a digital repository NRGL
Longer-term Yield Decomposition

Časová struktura výnosových měr je významným zdrojem informací ohledně očekávání trhu o budoucím makroekonomickém vývoji a vnímání rizik ze strany investorů a jejich preferencí. Článek představuje ...

Kučera, Adam; Dvořák, Michal; Komárek, Luboš; Komárková, Zlatuše
Česká národní banka, 2017

Are the risk weights of banks in the Czech Republic procyclical?
Brož, Václav; Pfeifer, Lukáš; Kolcunová, Dominika
2017 - English
V článku analyzujeme cykličnost rizikových vah bank působících v České republice mezi lety 2008 a 2016. Rozlišujeme mezi rizikovými váhami pro přístup na základě interních modelů bank a na základě standardizovaného přístupu, uvažujeme jak cyklus hospodářský, tak cyklus finanční a používáme vlnkovou koherenci jako prostředek dynamické korelační analýzy. Naše výsledky ukazují, že rizikové váhy expozic spadající pod přístup založený na interních modelech bank jsou pro cyklické ve vztahu k finančnímu cyklu, a to včetně rizikových vah spjatých s expozicemi zajištěnými nemovitostmi. Také ukazujeme, že pro přístup založený na interních modelech bank je relevantní vliv měnící se kvality aktiv na rizikové váhy, což je v souladu s našimi očekáváními na základě regulatorních standardů. Naše výsledky mohou být použity pro účel rozhodování o aktivaci dohledových a makroobezřetnostních nástrojů včetně proticyklické kapitálové rezervy. We analyze the cyclicality of risk weights of banks in the Czech Republic from 2008 to 2016. We differentiate between risk weights under the internal ratings-based and those under the standardized approach, consider both the business cycle and the financial cycle, and employ wavelet coherence as a means of dynamic correlation analysis. Our results indicate that the risk weights of exposures under the internal ratings-based approach, including risk weights related to exposures secured by real estate collateral, are procyclical with respect to the financial cycle. We also show that the effect of changing asset quality on risk weights is present for the internal ratings-based approach, in line with our expectations based on regulatory standards. Our results can be employed for the purposes of decision-making on the activation of supervisory and macroprudential instruments, including the countercyclical capital buffer. Keywords: finanční cyklus; finanční stabilita; přístup založený na interním ratingu; riziková váha; Financial cycle; financial stability; internal ratings-based approach; risk weight; banky Available in a digital repository NRGL
Are the risk weights of banks in the Czech Republic procyclical?

V článku analyzujeme cykličnost rizikových vah bank působících v České republice mezi lety 2008 a 2016. Rozlišujeme mezi rizikovými váhami pro přístup na základě interních modelů bank a na základě ...

Brož, Václav; Pfeifer, Lukáš; Kolcunová, Dominika
Česká národní banka, 2017

New Axiomatization of Quantum Mechanics
Souček, Jiří
2017 - English
In this paper we describe a new (complete) axiomatization of quantum mechanics (QM) in which we add axioms describing the concept of an observation. We show that new axioms are clear and evident and based on common sense. Our approach is based on the idea of the observation of properties of an individual measuring system. We distinguish two concepts of a state: the properties of an individual measuring system and the state of an ensemble of systems. Then we prove that the ontic model of QM is inconsistent. This is our main result. This implies the necessity to consider “non-realistic” models for QM in which it is not true that each wave-function describes a possible state of an individual system. Our axiomatization is based on the postulate of the existence of definite outputs of an experiment. Thus the evident reality of the existence of definite outputs implies that our axiomatization is true and verifiable. Keywords: kvantová mechanika; axiomatická teorie systémů; ontologie Available in a digital repository NRGL
New Axiomatization of Quantum Mechanics

In this paper we describe a new (complete) axiomatization of quantum mechanics (QM) in which we add axioms describing the concept of an observation. We show that new axioms are clear and evident and ...

Souček, Jiří
doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc., 2017

Economic Research Bulletin (2017, No.1)
Česká národní banka
2017 - English
One of the key determinants of economic development in small open economies such as the Czech one is the external environment. Understanding the linkages to the external world is therefore of utmost importance for policymakers. It is not only international trade that is important. Capital flows and exchange rate fluctuations are also among the economic phenomena that should be monitored and analysed. The articles in this Research Bulletin represent a sample of the CNB’s research dealing with modelling of trade and capital flows and exchange rate fluctuations. The first article decomposes aggregate export growth in the Czech Republic in 2005–2014. The second article presents research aimed at improving the trade forecast. The third article also contains research relevant to economic forecasting. The fourth article studies the role of exchange rate movements. Keywords: fiskální politika; makroekonomie; inflace Available in a digital repository NRGL
Economic Research Bulletin (2017, No.1)

One of the key determinants of economic development in small open economies such as the Czech one is the external environment. Understanding the linkages to the external world is therefore of utmost ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2017

The proof that Bell’s theorem is scientifically unfounded
Souček, Jiří
2016 - English
We prove that the Bell’s theorem and the nonlocality of quantum mechanics are scientifically unfounded statements. Keywords: Bellova věta; Bell’s theorem; kvantová mechanika; kvantová fyzika; metafyzika Available in a digital repository NRGL
The proof that Bell’s theorem is scientifically unfounded

We prove that the Bell’s theorem and the nonlocality of quantum mechanics are scientifically unfounded statements.

Souček, Jiří
doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc., 2016

Monetary Transmission
Bulíř, Aleš; Vlček, Jan
2016 - English
Článek testuje transmisi úrokových sazeb na výnosových křivkách vládních dluhopisů v rozvíjejících se a rozvojových zemích. K tomu využívá dvě reprezentace výnosových křivek, jejichž autory jsou Litterman and Scheinkman (1991) a Diebold and Li (2006). Výsledky ukazují na robustní přenos krátkodobých měnověpolitických a mezibankovních sazeb do výnosů dluhopisů s dlouhodobou splatností. Jejich implikace pro měnovou politiku jsou dvojího druhu. Zaprvé, přítomnost rozvinutého sekundárního trhu zřejmě neovlivňuje transmisi krátkodobých sazeb do výnosové křivky. Zadruhé, sílu transmisního mechanismu zřejmě ovlivňuje výběr měnověpolitického režimu, protože v rozvinutých zemích s kredibilním inflačním cílením pozorujeme „lépe se chovající“ výnosové křivky ve srovnání s ostatními měnovými režimy. We use two representations of the yield curve, by Litterman and Scheinkman (1991) and by Diebold and Li (2006), to test the functioning of the interest rate transmission mechanism along the yield curve based on government paper in a sample of emerging market and low-income countries. We find a robust link from short-term policy and interbank rates to longer-term bond yields. Two policy implications emerge. First, the presence of well-developed secondary financial markets does not seem to affect transmission of short term rates along the yield curve. Second, the strength of the transmission mechanism seems to be affected by the choice of monetary regime: advanced countries with a credible IT regime seem to have “better behaved” yield curves than those with other monetary regimes. Keywords: transmise měnové politiky; výnosová křivka; monetary transmission; yield curve; monetární politika; dluhopisy Available in a digital repository NRGL
Monetary Transmission

Článek testuje transmisi úrokových sazeb na výnosových křivkách vládních dluhopisů v rozvíjejících se a rozvojových zemích. K tomu využívá dvě reprezentace výnosových křivek, jejichž autory jsou ...

Bulíř, Aleš; Vlček, Jan
Česká národní banka, 2016

Iterated Multi-Step Forecasting with Model Coefficients Changing Across Iterations
Franta, Michal
2016 - English
Iterované predikce na vzdálenost více období se obvykle tvoří za pomoci stejného modelu pro každé období. V této práci se koeficienty modelu v jednotlivých iteracích mohou lišit podle predikční schopnosti na příslušném horizontu v rámci datového vzorku. Tento přístup tak může být chápán jako kombinace iterovaného a přímého predikování. Zlepšená bodová predikce i predikce hustot je demonstrována na standardní středně velké vektorové autoregresi postavené na stejných proměnných, které používá model americké ekonomiky z práce Smets a Wouters (2007). Odhad modelu a predikce jsou tvořeny bayesovským přístupem na datech pokrývajících období 1959Q1–2016Q1. Iterated multi-step forecasts are usually constructed assuming the same model in each forecasting iteration. In this paper, the model coefficients are allowed to change across forecasting iterations according to the in-sample prediction performance at a particular forecasting horizon. The technique can thus be viewed as a combination of iterated and direct forecasting. The superior point and density forecasting performance of this approach is demonstrated on a standard medium-scale vector autoregression employing variables used in the Smets and Wouters (2007) model of the US economy. The estimation of the model and forecasting are carried out in a Bayesian way on data covering the period 1959Q1–2016Q1. Keywords: bayesovské odhadování; přímá predikce; iterovaná predikce; predikce na více období; VAR; bayesian estimation; direct forecasting; iterated forecasting; multi-step forecasts; VAR; bayesovský přístup; ekonomické modely Available in a digital repository NRGL
Iterated Multi-Step Forecasting with Model Coefficients Changing Across Iterations

Iterované predikce na vzdálenost více období se obvykle tvoří za pomoci stejného modelu pro každé období. V této práci se koeficienty modelu v jednotlivých iteracích mohou lišit podle predikční ...

Franta, Michal
Česká národní banka, 2016

On the Sources of Business Cycles
Andrle, Michal; Brůha, Jan; Solmaz, Serhat
2016 - English
Které šoky jsou hybateli hospodářských cyklů a kolik jich je? Dokumentujeme, že v rozvinutých ekonomikách se reálné makroekonomické veličiny v průběhu hospodářského cyklu spolu pohybují stabilním a predikovatelným způsobem, a argumentujeme, že tedy existuje jeden dominantní faktor způsobující většinu výkyvů hospodářských cyklů. Společný pozitivní pohyb reálného výstupu a inflace přesvědčivě ukazuje na poptávkový charakter tohoto faktoru. Tato skutečnost -stabilní v čase a prostoru- může být použita jako jednoduchý test strukturálních makroekonomických modelů. Navrhujeme jednoduchou statistiku, která může sloužit k porovnávání dat a modelů. Na základě této statistiky ukazujeme, že mnohé nejnovější strukturální modely neumí dostatečně replikovat stylizovaná fakta, která dokumentujeme. What are the drivers of business cycle fluctuations? And how many are there? By documenting strong and predictable co-movement of real variables during the business cycle in a sample of advanced economies, we argue that most business cycle fluctuations are driven by one major factor. The positive co-movement of real output and inflation convincingly argues for a demand story. This feature—robust across time and space—provides a simple smell test for structural macroeconomic models. We propose a simple statistic that can compare data and models. Based on this statistic, we show that the recent vintage of structural economic models has difficulties replicating the stylized facts we document. Keywords: poptávkové šoky; modely DSGE; dynamická metoda hlavních komponent; demand shocks; DSGE models; dynamic principal component analysis; ekonomické modely; hospodářský cyklus; makroekonomie Available in a digital repository NRGL
On the Sources of Business Cycles

Které šoky jsou hybateli hospodářských cyklů a kolik jich je? Dokumentujeme, že v rozvinutých ekonomikách se reálné makroekonomické veličiny v průběhu hospodářského cyklu spolu pohybují stabilním a ...

Andrle, Michal; Brůha, Jan; Solmaz, Serhat
Česká národní banka, 2016

Effects of Fiscal Policy in the DSGE-VAR Framework
Babecký, Jan; Franta, Michal; Ryšánek, Jakub
2016 - English
V tomto článku zkoumáme potenciál modelovacího přístupu DSGE-VAR k hodnocení účinků fiskální politiky. Spojení metod VAR a DSGE vede teoreticky k přesnějším odhadům impulzních odezev a tedy i fiskálních multiplikátorů. Navíc tento modelový rámec umožňuje diskusi o rozdílech dopadů fiskálních šoků v modelech typu DSGE a VAR a zároveň do jisté míry diskusi o nepřesné specifikaci fiskálních modelů DSGE. Model DSGE-VAR odhadujeme na českých datech za období 1996 až 2011 v kvartální frekvenci. Multiplikátor vládní spotřeby dosahuje hodnoty blízko 0,4 v horizontu čtyř let. Multiplikátor vládních investic je cca o 0,4 vyšší, což potvrzuje závěry odborné literatury. Na druhou stranu, model DSGE samotný implikuje podobně velký multiplikátor vládní spotřeby, ale mnohem menší multiplikátor vládních investic, což naznačuje nepřesnou specifikaci fiskálního modelu DSGE. In this paper we explore the potential of the DSGE-VAR modelling approach for examining the effects of fiscal policy. The combination of the VAR and DSGE frameworks leads theoretically to more accurate estimates of impulse responses and consequently of fiscal multipliers. Moreover, the framework allows for discussion about the differences of the effects of fiscal shocks in DSGE and VAR models and to some extent discussion about misspecification in fiscal DSGE models. The DSGE-VAR model is estimated on Czech data covering the period from 1996 to 2011 at quarterly frequency. The government consumption multiplier attains a value close to 0.4 at the horizon of four years. The public investment multiplier is about 0.4 higher, which confirms findings in the literature. On the other hand, the DSGE model alone implies a similar government consumption multiplier but a much lower public investment multiplier, suggesting misspecification of the fiscal DSGE model. Keywords: model DSGE-VAR; fiskální multiplikátory; fiskální šoky; nepřesná specifikace modelu; DSGE-VAR model; fiscal multipliers; fiscal shocks; model misspecification; ekonomické modely; makroekonomie; fiskální politika Available in a digital repository NRGL
Effects of Fiscal Policy in the DSGE-VAR Framework

V tomto článku zkoumáme potenciál modelovacího přístupu DSGE-VAR k hodnocení účinků fiskální politiky. Spojení metod VAR a DSGE vede teoreticky k přesnějším odhadům impulzních odezev a tedy i ...

Babecký, Jan; Franta, Michal; Ryšánek, Jakub
Česká národní banka, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases