Number of found documents: 56
Published from to

Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“)
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha; Dlouhá, Jana; Scholleová, Hana; Jančaříková, Kateřina; Činčera, Jan
2010 - Czech
Metodika staví na konceptu rozvíjení akademické gramotnosti, tedy přímého zapojení studenta do tvorby odborného textu. Keywords: internet; skupina pracovní; spolupráce mezi institucemi; princip spolupráce; metodika; e-learning; vzdělávání environmentální dospělých; vzdělávání dospělých; forma vzdělávání; internet; working group; co-operation between institutions; co-operation principle; methodology; e-learning; further environmental education; adult education; sort of education; andragogika; e-learning; metody; internet Available in the Ministry of the Environment
Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“)

Metodika staví na konceptu rozvíjení akademické gramotnosti, tedy přímého zapojení studenta do tvorby odborného textu.

Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha; Dlouhá, Jana; Scholleová, Hana; Jančaříková, Kateřina; Činčera, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Zhodnocení struktury stávající databáze starých ekologických zátěží‚ definování kritérií pro hodnocení jejich vlivu na ŽP a pro stanovení priorit jejich odstraňování s důrazem na brownfields
ProGeo Consulting s.r.o.; Masarykova univerzita, Brno; DHV CR, s.r.o., Praha; Pavlík, Roman
2010 - Czech
Kompletní manuál pro administrátory programu SEKM. Keywords: brownfields; registr znečištění integrovaný; místo znečištěné; evidence; software; kontaminace; systém informační; vliv na ŽP; databáze; zátěž ekologická stará; zátěž ŽP; brownfields; integrated pollution register; polluted site; registration; software; contamination; information system; environmental impact; database; old environmental load; environmental load; datová základna; kontaminace; software; registrace; databázové systémy; svědectví Available in the Ministry of the Environment
Zhodnocení struktury stávající databáze starých ekologických zátěží‚ definování kritérií pro hodnocení jejich vlivu na ŽP a pro stanovení priorit jejich odstraňování s důrazem na brownfields

Kompletní manuál pro administrátory programu SEKM.

ProGeo Consulting s.r.o.; Masarykova univerzita, Brno; DHV CR, s.r.o., Praha; Pavlík, Roman
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Zhodnocení struktury stávající databáze starých ekologických zátěží‚ definování kritérií pro hodnocení jejich vlivu na ŽP a pro stanovení priorit jejich odstraňování s důrazem na brownfields
ProGeo Consulting s.r.o.; Masarykova univerzita, Brno; DHV CR, s.r.o., Praha; Pavlík, Roman
2010 - Czech
Manuál obsahuje základní informace o programu a popisuje základní funkce programu v části určené veřejnosti a části určené pro administraci. Keywords: brownfields; registr znečištění integrovaný; místo znečištěné; evidence; software; kontaminace; systém informační; vliv na ŽP; databáze; zátěž ekologická stará; zátěž ŽP; brownfields; integrated pollution register; polluted site; registration; software; contamination; information system; environmental impact; database; old environmental load; environmental load; datová základna; kontaminace; software; registrace; databázové systémy; svědectví Available in the Ministry of the Environment
Zhodnocení struktury stávající databáze starých ekologických zátěží‚ definování kritérií pro hodnocení jejich vlivu na ŽP a pro stanovení priorit jejich odstraňování s důrazem na brownfields

Manuál obsahuje základní informace o programu a popisuje základní funkce programu v části určené veřejnosti a části určené pro administraci.

ProGeo Consulting s.r.o.; Masarykova univerzita, Brno; DHV CR, s.r.o., Praha; Pavlík, Roman
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Analýza životního cyklu fosilních motorových paliv a biopaliv pro tvorbu koncepčních dokumentů zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování
Svaz chemického průmyslu České republiky, Praha; Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Praha; ADW Bio, a.s., Krahulov; Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno; Jedlička, Jiří
2010 - Czech
Metodika je nástrojem a podkladovým materiálem pro zavedení certifikace biopaliv v ČR v souladu se směrnicemi EU a její principy mohou přispět k realizaci návrhů zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování a také pro další aplikace nástrojů zajišťujících udržitelné využívání motorových paliv. Keywords: metodika; změna klimatu; palivo fosilní; daň; palivo motorové; náklady; bilance emisí; emise oxidu uhličitého; zdroj znečištění mobilní; hodnocení cyklu životního; LCA; biopalivo; palivo alternativní; methodology; climate change; fossil fuel; tax; motor fuel; costs; emission balance; carbon dioxide emission; mobile source of pollution; life cycle assessment; LCA; biofuel; alternative fuel; náklady; metody Available in the Ministry of the Environment
Analýza životního cyklu fosilních motorových paliv a biopaliv pro tvorbu koncepčních dokumentů zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování

Metodika je nástrojem a podkladovým materiálem pro zavedení certifikace biopaliv v ČR v souladu se směrnicemi EU a její principy mohou přispět k realizaci návrhů zavedení daně z CO2 v oblasti ...

Svaz chemického průmyslu České republiky, Praha; Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Praha; ADW Bio, a.s., Krahulov; Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno; Jedlička, Jiří
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Modelování dopadů environmentální daňové reformy: II
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiky; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí; Melichar, Jan
2010 - Czech
Metodika shrnuje současný stav poznání v oblasti kvantifikace externích nákladů energetiky, důraz je kladen na evropský přístup ExternE (Externalities of energy). Ve druhé části je popsán samotný metodický postup, tedy analýza drah dopadů (IPA). Ve třetí části dokumentu je uveden modelový příklad hodnocení externalit pro výrobu elektrické energie v tepelných elektrárnách na území České republiky. Keywords: náklady; kvantifikace; výroba energie elektrické; výroba energie; internalizace nákladů vnějších; metodika; finance veřejné; analýza dopadů; předpis z oblasti ŽP; daň environmentální; vliv na ŽP; daň; modelování; energetika; ekonomie environmentální; cost; quantification; electric power generation; energy production; internalisation of external costs; methodology; public finance; impact analysis; environmental regulation; environmental tax; environmental impact; tax; modelling; energetics; environmental economics; daň k ochraně životního prostředí; veřejné finance; metody; energetika; modely; náklady Available in the Ministry of the Environment
Modelování dopadů environmentální daňové reformy: II

Metodika shrnuje současný stav poznání v oblasti kvantifikace externích nákladů energetiky, důraz je kladen na evropský přístup ExternE (Externalities of energy). Ve druhé části je popsán samotný ...

Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiky; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí; Melichar, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“)
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha; Dlouhá, Jana; Dlouhý, Jiří
2010 - Czech
Metodika je určena pedagogům, kteří chtějí používat při své práci wiki. Seznamuje s prostředím wiki, zabývá se různými možnostmi aktivního využití, přináší návody na využití existujících wiki prostředí i na výběr a instalaci prostředí vlastního včetně některých jeho vylepšení. Do metodiky byla zahrnuta i problematika autorského práva. Keywords: Creative Commons; právo autorské; internet; skupina pracovní; spolupráce mezi institucemi; princip spolupráce; metodika; e-learning; vzdělávání environmentální dospělých; vzdělávání dospělých; forma vzdělávání; Creative Commons; copyright; internet; working group; co-operation between institutions; co-operation principle; methodology; e-learning; further environmental education; adult education; sort of education; andragogika; e-learning; metody; internet; autorské právo Available in the Ministry of the Environment
Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“)

Metodika je určena pedagogům, kteří chtějí používat při své práci wiki. Seznamuje s prostředím wiki, zabývá se různými možnostmi aktivního využití, přináší návody na využití existujících wiki ...

Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha; Dlouhá, Jana; Dlouhý, Jiří
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“)
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha; Činčera, Jan
2010 - Czech
Předložená metodika je určena pro pracovníky veřejné správy, kteří rozhodují o distribuci finančních prostředků na podporu formální a neformální environmentální výchovy. Cílem metodiky je vymezit základní terminologii pro evaluaci programů environmentální výchovy, popsat základní fáze evaluačního cyklu, charakterizovat alternativní postupy při evaluaci programů a identifikovat základní požadavky na evaluační výzkum. Keywords: dotazník; výzkum; sběr dat; správa veřejná; hodnocení; metodika; e-learning; vzdělávání environmentální dospělých; vzdělávání dospělých; forma vzdělávání; questionnaire; research; data acquisition; public administration; evaluation; methodology; e-learning; further environmental education; adult education; sort of education; andragogika; e-learning; metody; hodnocení; veřejná správa; výzkum; sběr dat Available in the Ministry of the Environment
Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“)

Předložená metodika je určena pro pracovníky veřejné správy, kteří rozhodují o distribuci finančních prostředků na podporu formální a neformální environmentální výchovy. Cílem metodiky je vymezit ...

Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha; Činčera, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Návrh nových indikátorů pro průběžné monitorování účinnosti systémů environmentálního managementu podle odvětví (OKEČ) a systému jejich environmentálního reportingu s hodnocením vazeb mezi životním prostředím‚ ekonomikou a společností
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno; Soukopová, Jana; Kutová, Eva; Hřebíček, Jiří
2010 - Czech
Metodika je určena organizacím, které vypracovávají zprávu o své environmentální výkonnosti. V této zprávě dokládají účinnost svého systému environmentálního řízení (EMS) pomocí různých indikátorů. Metodika popisuje, jak tyto zprávy vytvářet a využít vykazovaných údajů pro stanovení environmentální výkonnosti. Keywords: systém informační; EMAS; EMS; indikátory; podávání zpráv finančních; reporting z oblasti ŽP; management environmentální podniku; dohoda dobrovolná; information system; EMAS; EMS; indicators; financial reporting; environmental reporting; environmental management of enterprise; voluntary agreement; indikátory; měnový systém evropský Available in the Ministry of the Environment
Návrh nových indikátorů pro průběžné monitorování účinnosti systémů environmentálního managementu podle odvětví (OKEČ) a systému jejich environmentálního reportingu s hodnocením vazeb mezi životním prostředím‚ ekonomikou a společností

Metodika je určena organizacím, které vypracovávají zprávu o své environmentální výkonnosti. V této zprávě dokládají účinnost svého systému environmentálního řízení (EMS) pomocí různých indikátorů. ...

Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno; Soukopová, Jana; Kutová, Eva; Hřebíček, Jiří
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Přírodě blízká protipovodňová opatření na tocích a v nivách
Šindlar, Hradec Králové
2009 - Czech
Metodiku je možné velmi operativně metodiku použít tam, kde již byl projekt GIS vyhotoven a podrobná data včetně potřebných analýz jsou shromážděna. Tento proces je ale nutné přizpůsobit skutečnosti, že aktivity v protipovodňové ochraně a ve všech ostatních aktivitách společnosti, zasahujících do toků a údolních niv, je nutné aplikovat neprodleně a v takové struktuře, která bude snadno uchopitelná širokým proškoleným týmem hodnotitelů. Keywords: revitalizace toku vodního; ochrana povodí; ochrana před povodněmi; opatření proti povodním; revitalisation of water course; river basin protection; flood control; flood control measure; protipovodňová ochrana Available in the Ministry of the Environment
Přírodě blízká protipovodňová opatření na tocích a v nivách

Metodiku je možné velmi operativně metodiku použít tam, kde již byl projekt GIS vyhotoven a podrobná data včetně potřebných analýz jsou shromážděna. Tento proces je ale nutné přizpůsobit skutečnosti, ...

Šindlar, Hradec Králové
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Posouzení vlivu navrhované stavby‚ činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (metodický postup případového hodnocení konkrétních záměrů)
Ateliér V, Praha; Sklenička, Petr; Vorel, Ivan
2009 - Czech
Cílem metodického postupu je stanovení způsobu, principů a jednotlivých fází posouzení vlivu navrhovaného záměru (staveb, činnosti nebo využití území) na krajinný ráz na základě definice pojmů § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Jedná se o odborný nástroj, prakticky využitelný v rozhodovací činnosti orgánů ochrany přírody a aplikovatelný ve většině běžných případů. Metodický postup případového hodnocení bude využit k jednotnému a standardizovanému posuzování navrhovaných záměrů na krajinný ráz. Posouzení zpracované podle tohoto metodického postupu představuje objektivizovaný podklad pro rozhodování dle § 12 zákona, ohraničující možnosti neadekvátního užívání subjektivních pohledů na hodnocení. Keywords: vliv člověka na krajinu; hodnocení rázu krajinného; ochrana krajiny; metodika; posouzení; dopad na krajinu; human impact on landscape; landscape character evaluation; landscape protection; methodology; appraisal; impact on landscape; metody; ochrana krajiny Available in the Ministry of the Environment
Posouzení vlivu navrhované stavby‚ činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (metodický postup případového hodnocení konkrétních záměrů)

Cílem metodického postupu je stanovení způsobu, principů a jednotlivých fází posouzení vlivu navrhovaného záměru (staveb, činnosti nebo využití území) na krajinný ráz na základě definice pojmů § 12 ...

Ateliér V, Praha; Sklenička, Petr; Vorel, Ivan
Ministerstvo životního prostředí, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases