Number of found documents: 565
Published from to

Využití odpadu ze zpracování technického konopí pro výrobu adsorpčních uhlíkatých materiálů.
Šrámek, V.; Staf, M.; Pohořelý, Michael; Beňo, Z.
2019 - Czech
Využití odpadních materiálů z biomasy pro výrobu uhlíkatých sorbentů může představovat vhodnou náhradu komerčně dostupného aktivního uhlí. Práce se zabývá dvoustupňovou přípravou sorbentu ve dvou samostatných aparaturách vlastní konstrukce provozovaných na VŠCHT Praha. První fáze zahrnuje pyrolýzu konopného pazdeří při teplotách 450–850 °C a druhá fáze aktivaci pyrolýzního zbytku prostřednictvím vodní páry při teplotách 740 a 800 °C. Vzniklý aktivovaný materiál byl zkoumán z hlediska vlastností klíčových pro sorpci, tj. specifického povrchu dle BET a celkového specifického objemu pórů a distribuce velikosti pórů. Výsledné parametry byly porovnány s komerčně dostupným aktivním uhlím vyrobeným rovněž aktivací vodní parou. Utilization of waste biomass for production of carbonaceous adsorbents would be a suitable substitution of comercially available activated carbon. This work focuses on a two step preparation in two separate apparatus of own construction operated at UCT Prague. The first step involves pyrolysis of the hemp hurd at temperature range 450–850 °C and the second step is based on activation of the pyrolysis residue via steam at temperatures 740 and 800 °C. The prepared activated material was examined for key sorption parameters: specific surface are by BET equation, total specific pore volume and pore size distribution. The results were compared to comercially available activated carbon produced also via the steam activation. Keywords: carbonization; pyrolysis; activated carbon Available in a digital repository NRGL
Využití odpadu ze zpracování technického konopí pro výrobu adsorpčních uhlíkatých materiálů.

Využití odpadních materiálů z biomasy pro výrobu uhlíkatých sorbentů může představovat vhodnou náhradu komerčně dostupného aktivního uhlí. Práce se zabývá dvoustupňovou přípravou sorbentu ve dvou ...

Šrámek, V.; Staf, M.; Pohořelý, Michael; Beňo, Z.
Ústav chemických procesů, 2019

Směsné oxidy Co-Mn-Al promotované K pro přímý rozklad NO: příprava a vlastnosti.
Jirátová, Květa; Pacultová, K.; Balabánová, Jana; Karásková, K.; Klegová, A.; Bílková, T.; Jandová, Věra; Koštejn, Martin; Martaus, A.; Kotarba, A.; Obalová, L.
2019 - Czech
Katalyzátory zkoumané vtéto práci byly připraveny koprecipitací dusičnanůkovů vodným roztokem K2CO3/KOH, následované promytím sraženin do různého stupně obsahu draslíku a kalcinací prekurzorů při teplotě 500 °C po dobu 4 h. Vlastnosti připravených katalyzátorů byly porovnány svlastnostmi katalyzátoru připraveného dodatečným promotováním dokonale promyté sraženiny hydrotalcitu Co-Mn-Al draselnou solí následované kalcinací při 500 °C. Před katalytickou reakcí byly kalcinovány na 700°C. Katalyzátory a jejich prekurzory byly charakterizovány následujícími měřicím itechnikami: ICP, DTG, XRD, fyzisorpce N2, FTIR, H2-TPR, CO2-TPD, XPS, a termální desorpcí alkalických kovů (SR-TAD). The catalysts investigated in this work were prepared by co-precipitation of nitrates with aqueous K2CO3/KOH solution, followed by washing the precipitates to varying degrees of potassium content and calcining the precursors at 500 °C for 4 h. Mn-Al potassium salt followed by calcination at 500 °C. Before the catalytic reaction, they were calcined at 700 °C. The catalysts and their precursors were characterized by the following measurement techniques: ICP, DTG, XRD, N2 physisorption, FTIR, H2-TPR, CO2-TPD, XPS, and thermal alkali metal desorption (SR-TAD).\n\n Keywords: catalysts; potassium salt; precursors Available in a digital repository NRGL
Směsné oxidy Co-Mn-Al promotované K pro přímý rozklad NO: příprava a vlastnosti.

Katalyzátory zkoumané vtéto práci byly připraveny koprecipitací dusičnanůkovů vodným roztokem K2CO3/KOH, následované promytím sraženin do různého stupně obsahu draslíku a kalcinací prekurzorů při ...

Jirátová, Květa; Pacultová, K.; Balabánová, Jana; Karásková, K.; Klegová, A.; Bílková, T.; Jandová, Věra; Koštejn, Martin; Martaus, A.; Kotarba, A.; Obalová, L.
Ústav chemických procesů, 2019

Možnosti získávání Zn z popílků ze ZEVO
Korotenko, Ekaterina; Šyc, Michal; Jadrný, J.; Mašín, J.; Krystyník, Pavel; Klusoň, Petr
2019 - Czech
Současné hospodářství je charakterizováno bezprecedentně rostoucí spotřebou surovin a produktů. Těžké kovy představují pouze 10 % spotřeby anorganických komodit, ale díky svým specifickým fyzikálním a chemickým vlastnostem jsou nesmírně důležité v každodenním životě. Zinek je čtvrtým celosvětově nejčastěji používaným kovem. Vzhledem ke zmenšování snadno dostupných přírodních zdrojů a rostoucímu nedostatku Zn je potřeba najít sekundární suroviny a způsoby recyklace kovu z nich. Popílek z energetického využití odpadů se díky produkovanému množství a obsahu Zn jako v chudé rudě jeví jako vhodná surovina pro recyklaci Zn. Příspěvek je věnován problematice recyklace Zn z popílku v reálných provozních podmínkách na ZEVO v ČR. Bylo provedeno ověření možností získávání Zn z popílku pomocí kyselé extrakce technologickou vodou z 1. stupně mokré pračky spalin. Výsledky byly porovnány s publikovanými výsledky získávání Zn pomocí švýcarské technologie FLUWA/FLUREC a švédské technologie HALO SEP. Průměrná účinnost extrakce Zn na reálném zařízení se blíží 60 %, což je srovnatelné s výše uvedenými technologiemi. Dalšími přínosy kyselé extrakce jsou především neutralizace dvou nebezpečných odpadních proudů ze ZEVO (popílku a technologické vody z pračky spalin), snížení spotřeby chemikálií a nákladů na čištění pevných a kapalných proudů ze spalování odpadu, produkce stabilních anorganických zbytků a posun procesu v hierarchii nakládání s odpady od skládkování k recyklaci kovů. Modern economy is characterized by unprecedented increase in the consumption of raw materials and products. Heavy metals represent only 10% of all inorganic goods consumed, but due to their specific physical and chemical properties they are extremely important in everyday life. Zinc is the world's 4th most widely used metal. Due to the reduction of easily accessible natural resources and the growing shortage ofZn, it is necessary to find secondary raw materials and methods to recover metal from them. Fly ash from municipal solid waste incinerators (MSWI) is a suitable raw material for Zn recovery, because of the production quantity and the same content of Zn as in poor ore. Thereby, this paper is aimed to the recovery of Zn from fly ash on the real scale from data obtained from MSWI in the Czech Republic. Verification of the possibility of Zn recovery from fly ash through acid extraction with flue gas treatment system scrubber liquid has been carried out. The results were compared with the published results of Zn recovery using the Swiss technology FLUWA/FLUREC and the Swedish HALOSEP. The average efficiency of Zn extraction in the real MSWI is close to 60%, which is comparable to the efficiency of the technologies mentioned above. Other benefits of acid extraction are above all the neutralization of two hazardous waste streams from the MSWI (fly ash and scrubber liquid), the reduction of chemicals consumption and the total costs for treatment of fly ash and scrubber liquid, production of stabilized inorganic residues and shifting the process in the waste management hierarchy from landfilling towards metals recovery. Keywords: MSWI fly ash; waste incineration residues; Zn recovery Available in a digital repository NRGL
Možnosti získávání Zn z popílků ze ZEVO

Současné hospodářství je charakterizováno bezprecedentně rostoucí spotřebou surovin a produktů. Těžké kovy představují pouze 10 % spotřeby anorganických komodit, ale díky svým specifickým fyzikálním a ...

Korotenko, Ekaterina; Šyc, Michal; Jadrný, J.; Mašín, J.; Krystyník, Pavel; Klusoň, Petr
Ústav chemických procesů, 2019

Odstraňování toxických kovů z kontaminovaných vod metodou elektrokoagulace.
Mašín, P.; Krystyník, Pavel; Klusoň, Petr; Jadrný, J.; Krušinová, Z.; Kroužek, J.
2019 - Czech
Předkládaný příspěvek se zabývá pilotní jednotkou elektrokoagulace pro odstranění toxických kovů ze znečištěných podzemních a odpadních vod. Účinnosti odstranění pro šestimocný chrom nebo dvojmocný nikl byly více než 99 % při počátečních koncentracích 40, resp. 90 mg/l. Nevýhodou procesu je pokrývání povrchu elektrody usazeninami směsných oxido-hydroxidů, které snižují účinnost procesu. Proto je nutný periodický oplach tlakovou vodou a občasná regenerace roztokem kyseliny fosforečné.\nDále byla jednotka použita pro odstraňování zinku, kadmia a olova z odpadní vody odtékající ze ZEVO. Ukázalo se, že oproti zinku a olovu, kadmium není možné dostatečně odstranit elektrokoagulační metodou, pro něj je nutné užití sulfidického srážení pomocí sulfidu sodného. Nicméně pro odstranění zinku se elektrokoagulace jeví jako velmi slibná metoda. \n This paper is focused on a pilot scale electrocoagulation method for heavy toxic metal removal from contaminated ground water and waste water. High efficiency, over 99 % removal of ions Cr6+ and Ni2+ (after arise pH to value 9) has been achieved, during treatment groundwater with content 40 respectively 90 mg/l of chromium and nickel. Mainly disadvantage this technology was coating of electrode plate with ferrous oxides or hydroxides and decreasing of heavy metal removal. It was necessary performed periodical flushing with water and regeneration electrode plates helpful solution of H3P04. Following application of electrocoagulation was performed in wastewater produced from leaking of fly ash from incineration plant of municipal waste. Electrocoagulation process was very effective for reducing of Zn and Pb, but decrease of content Cd was only 20 %. It was found, that Cd must be coprecipitated with Na2S and other alternatives are not effective. Thus, for this electrocoagulation technology was found appropriate utilization for effectively reduce of Zn content.\n Keywords: electrocoagulation; hexavalent chromium; nickel Available in a digital repository NRGL
Odstraňování toxických kovů z kontaminovaných vod metodou elektrokoagulace.

Předkládaný příspěvek se zabývá pilotní jednotkou elektrokoagulace pro odstranění toxických kovů ze znečištěných podzemních a odpadních vod. Účinnosti odstranění pro šestimocný chrom nebo dvojmocný ...

Mašín, P.; Krystyník, Pavel; Klusoň, Petr; Jadrný, J.; Krušinová, Z.; Kroužek, J.
Ústav chemických procesů, 2019

Určování zdrojů polycyklických aromatických uhlovodíků ve střední Evropě.
Lhotka, Radek; Pokorná, Petra; Zíková, Naděžda
2019 - Czech
Zvýšené koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v ovzduší jsou dlouhodobým problémem kvality ovzduší ve Střední a Východní Evropě. Ve střední Evropě jsou hlavním zdrojem těchto látek zejména lokální topeniště (EEA 2018). Cílem této práce bylo zhodnotit dlouhodobý vývoj koncentrací vybraných PAU a jejich zdrojů sledovaných na venkovské pozaďové stanici, Národní atmosférické observatoři Košetice v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2016. This study evaluates the trends and sources of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) monitored at National atmospheric observatory Košetice (NAOK), a rural background site. In total, 14 PAH concentrations in particulate matter (PM10) between 2006 and 2016 were evaluated. The highest concentrations of all PAH were measured at the beginning of the study period, in 2006. The positive matrix factorization (EPA PMF 5.0) was used to determine the sources of PAH at NAOK, with three factors resolved. The probable origin areas of PMF factors were identified by Conditional Bivariate Probability Function method (CBPF) and Potential Source Contribution Function method (PSCF) methods. NAOK is affected by local sources of PAH, as well as by regional and long-range transport. Keywords: positive matrix factorization; polycyclic aromatic hydrocarbons; long-term monitoring Available in a digital repository NRGL
Určování zdrojů polycyklických aromatických uhlovodíků ve střední Evropě.

Zvýšené koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v ovzduší jsou dlouhodobým problémem kvality ovzduší ve Střední a Východní Evropě. Ve střední Evropě jsou hlavním zdrojem těchto látek ...

Lhotka, Radek; Pokorná, Petra; Zíková, Naděžda
Ústav chemických procesů, 2019

Porovnání chemického složení a zdrojů na venkovské pozaďové stanici mezi lety 1993/1994/1995 a 2009/2010: Vliv legislativních opatření a ekonomické transformace na kvalitu ovzduší.
Pokorná, Petra; Schwarz, Jaroslav; Krejčí, R.; Swietlicki, E.; Havránek, Vladimír; Ždímal, Vladimír
2019 - Czech
V této práci prezentovaná data chemického složení PM2.5 z první poloviny 90. let jsou základem k hodnocení legislativních opatření a ekonomického vývoje na kvalitu ovzduší v České republice v průběhu posledních dvou dekád. Cílem práce je porovnání chemického složení a zdrojů PM2.5 na venkovské pozaďové stanici, stanovených v letech 2009/2010, se situací v letech 1993/1994/1995. Presented data of the chemical composition of PM2.5 from the first half of the 1990s are the basis for evaluation of legislative measures and economic development on air quality in the Czech Republic during the last two decades. The aim of this work is to compare the chemical composition and sources of PM2.5 at the rural background station, determined in 2009/2010, with the situation in 1993/1994/1995. Keywords: atmospheric aerosol; trace elements; ions Available in a digital repository NRGL
Porovnání chemického složení a zdrojů na venkovské pozaďové stanici mezi lety 1993/1994/1995 a 2009/2010: Vliv legislativních opatření a ekonomické transformace na kvalitu ovzduší.

V této práci prezentovaná data chemického složení PM2.5 z první poloviny 90. let jsou základem k hodnocení legislativních opatření a ekonomického vývoje na kvalitu ovzduší v České republice v průběhu ...

Pokorná, Petra; Schwarz, Jaroslav; Krejčí, R.; Swietlicki, E.; Havránek, Vladimír; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2019

Vliv pyrolýzní teploty na kvalitu biocharu.
Sedmihradská, Anežka; Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Farták, J.
2019 - Czech
Pevný zbytek po karbonizaci biomasy, nadále využitelný v zemědělství, se nazývá biochar. Největší vliv na kvalitu biocharu má kromě samotného zařízení také teplota v pyrolýzní zóně generátoru, rychlost ohřevu vstupního materiálu, čas zdržení v aktivní zóně reaktoru a typ použité biomasy. Článek se zabývá vlivem teploty na kvalitu biocharu. Biochar is a solid residue from biomass carbonization processes that ca be further used in agriculture. Parameters influencing quality of biochar are pyrolysis temperature, heating rate, residence time, type of the reactor and type of feed biomass. This work addresses the influence of pyrolysis temperature. Keywords: carbonization; pyrolysis; biomass Available in a digital repository NRGL
Vliv pyrolýzní teploty na kvalitu biocharu.

Pevný zbytek po karbonizaci biomasy, nadále využitelný v zemědělství, se nazývá biochar. Největší vliv na kvalitu biocharu má kromě samotného zařízení také teplota v pyrolýzní zóně generátoru, ...

Sedmihradská, Anežka; Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Farták, J.
Ústav chemických procesů, 2019

Materiálové a energetické využití stabilizovaného čistírenského kalu procesem karbonizace.
Pohořelý, Michael
2018 - Czech
Příspěvek se zabývá problematikou využití čistírenských kalů a pyrolýzou jako vhodným alternativním způsobem pro využívání kalů na zemědělskou půdu. The lecture discusses sewage sludge disposal situation in EU. It further focuses on the sludge pyrolysis as an alternative method for the sludge utilization on agricultural soil. Keywords: sewage sludge; pyrolysis; carbonization process Available at various institutes of the ASCR
Materiálové a energetické využití stabilizovaného čistírenského kalu procesem karbonizace.

Příspěvek se zabývá problematikou využití čistírenských kalů a pyrolýzou jako vhodným alternativním způsobem pro využívání kalů na zemědělskou půdu....

Pohořelý, Michael
Ústav chemických procesů, 2018

Možnosti využití odpadů z vinařství pro produkty s přidanou hodnotou.
Topiař, Martin; Zachová, Zdeňka
2018 - Czech
Příspěvek se zabývá porovnáním účinnosti extrakčních metod za účelem zjištění jejich vhodné kombinace pro zpracování usušené matoliny. Výsledky získané z extrakce matoliny, réví a třapin budou následně sloužit k návrhu provozní aparatury zpracovávající vinařské odpady pocházející z České Republiky. Viticulture has a very rich tradition in the Czech Republic, especially in South Moravia. During the production of wine, as in any other industry, different types of wastes are produced. These are, for example, the remains of must-pressing, the so-called grape marc, which is usually used on the compost or the wood mass produced by the pruning of the vineyards, called grape cane, which are pressed into wooden briquettes. Within our project, we are dealing with the possibilities of combining extraction techniques for the treatment of grape marc and grape cane in order to obtain extracts rich in biologically active substances (resveratrol, viniferine). Keywords: viticulture; wooden briquettes; extraction techniques Available in a digital repository NRGL
Možnosti využití odpadů z vinařství pro produkty s přidanou hodnotou.

Příspěvek se zabývá porovnáním účinnosti extrakčních metod za účelem zjištění jejich vhodné kombinace pro zpracování usušené matoliny. Výsledky získané z extrakce matoliny, réví a třapin budou ...

Topiař, Martin; Zachová, Zdeňka
Ústav chemických procesů, 2018

Původ znečištění ovzduší na základě ročního měření PM2.5 a PM10 na dvou městských pozaďových stanicích v Praze.
Pokorná, Petra; Schwarz, Jaroslav; Rychlík, Š.; Škáchová, H.; Smolík, Jiří; Ždímal, Vladimír; Vlček, O.; Hůnová, I.
2018 - Czech
Zlepšení kvality ovzduší ve městech je možné za předpokladu pochopení základních mechanismů především pokud se jedná o AA a jeho koncentrace, zdroje a původ (Viana et al., 2008). Cílem práce bylo určit původ znečištění ovzduší v Praze na základě ročního paralelního měření AA na dvou městských pozaďových stanicích. The objective of this study was to determine air pollution origin in Prague based on the chemical composition of 24h atmospheric aerosol (AA) samples collected in parallel for one-year at two suburban sites. Chemical analysis of PM2.5 and PM10 for elements by ICP-MS, for elemental and organic carbon by thermo-optical method and water-soluble inorganic ions by IC was performed. The AA in Prague air shed was well mixed and nine common PM10 sources of local, urban, regional and long range transport (LRT) origin were apportioned. Keywords: chemical composition; local contamination; positive matrix factorization Available in a digital repository NRGL
Původ znečištění ovzduší na základě ročního měření PM2.5 a PM10 na dvou městských pozaďových stanicích v Praze.

Zlepšení kvality ovzduší ve městech je možné za předpokladu pochopení základních mechanismů především pokud se jedná o AA a jeho koncentrace, zdroje a původ (Viana et al., 2008). Cílem práce bylo ...

Pokorná, Petra; Schwarz, Jaroslav; Rychlík, Š.; Škáchová, H.; Smolík, Jiří; Ždímal, Vladimír; Vlček, O.; Hůnová, I.
Ústav chemických procesů, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases