Number of found documents: 179
Published from to

Společenstva mnohonožek (Diplopoda) a stonožek (Chilopoda) v měnících se podmínkách horských smrčin Šumavy
Tajovský, Karel
2015 - Czech
Podrobné a detailní studium dvou skupin půdních bezobratlých živočichů, saprofágních mnohonožek a dravých stonožek v podmínkách horských smrčin ukazuje, že tyto ekosystémy jsou charakterizovány sice relativně chudou faunou, avšak se specifickou až unikátní druhovou kombinací. Zdá se, že kvantitativní změny ve společenstvech těchto zástupců půdní fauny nesouvisí s rozdílnými způsoby hospodaření, které bylo v minulých letech uplatňováno v těchto kůrovcem postižených polohách. Obě skupiny živočichů jsou schopné existovat dále i v podmínkách razantních změn, které provázejí odumírání porostů ale i těžbu a přeměnu ploch na paseky. Mozaikovitý charakter celé oblasti v okolí Březníku a Studené hory s přežívajícími zbytky původních porostů smrku, odumřelé a v současnosti již intenzivně zarůstající plochy s množstvím mrtvého dřeva na povrchu půdy jakož i paseky ve starším a pokročilejším rozvoji poskytuje velkou škálu stanovišť a mikrostanovišť, ve kterých se populace těchto půdních živočichů úspěšně rozvíjejí. Vážnější zásah do jejich přítomnosti mohou mít jiné faktory, jako měnící se klima, což však přesahuje měřítko horských smrčin vrcholové části Šumavy. In the nineties of the past century, large climax Norway spruce (.i.Picea abies./i.) areas of the Šumava Mountains were damaged by the bark beetle outbreak. The subsequent decay of spruce growths become the object of interest for management practice, nature protection as well as research activities. While the changes in forest growths under the bark beetle outbreak were well visible, there were no information about the impact of these processes and subsequent management practices used (clear cutting, spontaneous development of dead growths) on soil environments and existing communities of soil organisms. Within the soil zoological research in 1999-2010 near the localities Březník and Studená hora Mt., qualitative and quantitative parameters of millipede and centipede assemblages were studied in undamaged, damaged and dead forest stands, and in differently old clearings. Combination of methods of pitfall trapping and soil sampling served data about the composition and changes of communities of both invertebrate groups. Keywords: millipedes; centipedes; montane spruce forests; Šumava Mts. Available at various institutes of the ASCR
Společenstva mnohonožek (Diplopoda) a stonožek (Chilopoda) v měnících se podmínkách horských smrčin Šumavy

Podrobné a detailní studium dvou skupin půdních bezobratlých živočichů, saprofágních mnohonožek a dravých stonožek v podmínkách horských smrčin ukazuje, že tyto ekosystémy jsou charakterizovány sice ...

Tajovský, Karel
Biologické centrum, 2015

Eroze zemědělské půdy a její význam pro zanášení a eutrofizaci nádrží v České republice
Krása, J.; Jáchymová, B.; Bauer, M.; Dostál, T.; Rosendorf, P.; Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Bečička, M.
2015 - Czech
V 58 povodích významných nádrží v ČR (s celkovou plochou cca 31 500 km2) bylo modelováno množství splavenin a erozního fosforu dlouhodobě vstupující do vodních toků a nádrží ze zemědělské půdy. Retence splavenin ve všech dílčích nádržích povodí byla posouzena na základě teoretické doby zdržení. Pro téměř deset tisíc menších nádrží byly objemy a průtoky dopočteny na základě analýz map a odvozeného specifického odtoku. Prostorová podrobnost řešení umožnila odhadnout význam konkrétních pozemků pro zanášení toků a sestavit mapy ročního zatížení jednotlivých úseků toků splaveninami. Byl odhadnut bilanční podíl rozpuštěného erozního fosforu v kontextu s ostatními zdroji. Vysoké procento menších nádrží je sedimentem již zcela neúnosně zatíženo, pro řadu větších nádrží představuje sediment problém z hlediska bilance živin. Např. na území vltavské kaskády k profilu VN Slapy (12 965 km2) činí celkový erozní smyv 2,34 mil. tun ročně. Do toků zde vstupuje celkem 626 tis. tun a v nádržích vltavské kaskády se ročně ukládá 615 500 tun. In 58 large catchments of the Czech Republic (covering ca 35000 km2) the sediment transport processes were assessed. Amount of sediment flux into the streams and reservoirs from agricultural land was estimated. Sediment retention in all reservoirs was considered based on reservoirs‘ outflow. For thousands of small ponds the volumes and outflow had to be estimated based on reservoir areas and specific flow rates in catchments. The distributed approach allowed considering importance of particular agricultural fields for stream silting. The maps of annual sediment flow in all streams were derived. The sediment fluxes cause serious problems not only concerning eutrophication. For example Vltava river watershed up to Slapy dam (12 965 km2) exports 2.34 million tons of sediment by water erosion annually. 626 thousand ton is exported into the streams, and 615 500 t is then deposited in the reservoirs. Keywords: sediment transport; reservoirs‘ silting; eutrophication; soil erosion; phosphorus Available in digital repository of the ASCR
Eroze zemědělské půdy a její význam pro zanášení a eutrofizaci nádrží v České republice

V 58 povodích významných nádrží v ČR (s celkovou plochou cca 31 500 km2) bylo modelováno množství splavenin a erozního fosforu dlouhodobě vstupující do vodních toků a nádrží ze zemědělské půdy. ...

Krása, J.; Jáchymová, B.; Bauer, M.; Dostál, T.; Rosendorf, P.; Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Bečička, M.
Biologické centrum, 2015

Vliv klecového chovu ryb na jakost vody v nádrži Nechranice
Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Zahrádka, V.; Rosendorf, P.
2015 - Czech
Vliv klecového chovu ryb v eutrofní nádrži Nechranice na kvalitu vody byl posuzován prostřednictvím jeho příspěvku k bilanci eutrofizačně účinných forem fosforu (PO4-P) ve vstupech do nádrže a proměřením ovlivnění sedimentu kolem chovných klecí. Studie prokázala, že i když je příspěvek klecového chovu ryb relativně malý (max. v desetinách až jednotkách procent celkového vstupu PO4-P), nelze jeho vliv na kvalitu vody zanedbat, protože působí bezprostřední znečištění a za určitých hydrologických a klimatických situací významně přispívá k eutrofizaci nádrže a ke kritickému zhoršování kvality vody pro rekreaci a koupání. Na druhou stranu je nesporné, že hlavním zdrojem eutrofizace nádrže Nechranice je vypouštění komunálních odpadních vod v povodí. Influence of cage fish farming on water quality in the eutrophic Nechranice Reservoir was assessed through its contribution to the balance of eutrophication-effective forms of phosphorus (PO4-P) entering the reservoir and through measuring impacts on sediment around farming cages. The study showed that although the contribution of cage fish farming is relatively small (max. in tenths to a few percents of the total PO4-P load) its effect on water quality can not be neglected, because it causes direct pollution and, under certain hydrologic and climatic situations contributes significantly to the eutrophication and to critical deterioration of water quality for recreation and bathing. On the other hand, it is indisputable that the main source of eutrophication of Nechranice Reservoir are discharges of municipal wastewater in the catchment. Keywords: cage fish farming; eutrophication; phosphorus; sediment; bathing water quality Available in digital repository of the ASCR
Vliv klecového chovu ryb na jakost vody v nádrži Nechranice

Vliv klecového chovu ryb v eutrofní nádrži Nechranice na kvalitu vody byl posuzován prostřednictvím jeho příspěvku k bilanci eutrofizačně účinných forem fosforu (PO4-P) ve vstupech do nádrže a ...

Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Zahrádka, V.; Rosendorf, P.
Biologické centrum, 2015

Nakládání se sedimentem z vodních nádrží, možnosti rozdružení a dalšího využití sedimentu
Vrzák, J.; Knotek, J.; Borovec, Jakub; Dadejík, M.; Krist, P.
2015 - Czech
Tento článek je zaměřen na seznámení odborné veřejnosti, především pak provozovatelů vodních děl, s novými postupy při nakládání se sedimentem z vodních nádrží – identifikace, lokalizace, těžba, přetvoření, možnosti rozdružení a případně následného využití. Prezentované postupy si kladou za cíl nalézt ekonomicky uchopitelné řešení především u nádrží postižených zhoršenou kvalitou vody. V letech 2012 – 2014 probíhal výzkumný projekt „VVIF Výzkum rozdružovacích procesů přehradních sedimentů“. Jedním z cílů projektu bylo nalezení vhodných postupů pro lokalizaci přehradního sedimentu, odběr vzorků a poznání jeho materiálového složení, což je nezbytným předpokladem pro zvolení ekologicky šetrných a ekonomicky efektivních procesů a postupů od přípravy po realizaci záměru. Dalším ze základních výstupů spočíval v návrhu a odzkoušení rozdružovacích procesů sedimentu na dílčí složky s možností jejich opětovného využití, případně i přetvoření sedimentu v nádrži či mimo nádrž. This article is primarily intended to introduce to the expert public, especially the operators of waterworks, the new procedures for the management of sediments in water reservoirs. These include the identification of sediments, their localization, extraction, and transformation, as well as options for the sediment washing and their possible subsequent use. Presented techniques aim to find an economically feasible management solution for reservoirs affected by deteriorated water quality - cyanobacteria./nIn the years 2012 – 2014, a research project entitled “VVIF/nResearch of washing processes in dam sediments” has been conducted. One of the objectives of the project was to find suitable methods for locating the dam sediment, sampling and identification of its material composition, which is an essential prerequisite for the selection of environmentally friendly and economically efficient processes and procedures, from preparation/nto implementation of the project. Another of the key objectives was the design and test of the process of sediment washing into primary components, with/nthe option of their reuse, or the transformation process of the whole sediment inside or outside of the reservoir. Keywords: sediment washing; eutrophication; phosphorus Available at various institutes of the ASCR
Nakládání se sedimentem z vodních nádrží, možnosti rozdružení a dalšího využití sedimentu

Tento článek je zaměřen na seznámení odborné veřejnosti, především pak provozovatelů vodních děl, s novými postupy při nakládání se sedimentem z vodních nádrží – identifikace, lokalizace, těžba, ...

Vrzák, J.; Knotek, J.; Borovec, Jakub; Dadejík, M.; Krist, P.
Biologické centrum, 2015

Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh
Borovec, Jakub; Hejzlar, Josef; Znachor, Petr; Čtvrtlíková, Martina; Blabolil, Petr; Říha, Milan; Matěna, Josef; Kubečka, Jan
2014 - Czech
Byla vytvořena metodika hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů typu jezero, zahrnující také typologii vodních útvarů. Výběr indikátorových metrik spočíval ve statistických analýzách citlivosti jednotlivých indikátorů k nejvýznamnějšímu stresoru – eutrofizaci. Na základě těchto analýz byla vybrána společenstva a jejich indikátory tak, aby splňovaly požadavky Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES). Methodology for the assessment of the ecological potential of heavily modified and artificial water bodies of the lacustrine type was developer, including also typology of water bodies. The selection of indicator metrics was based on statistical analyses of the sensitivity of each of the indicators towards the most significant stressor – eutrophication. According to these results, biological communities and their indicators were selected to comply with the requirements of the Water Framework Directive (2000/60/EC). Keywords: Water Framework Directive; ecological potential; heavily modified water bodies Available at various institutes of the ASCR
Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh

Byla vytvořena metodika hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů typu jezero, zahrnující také typologii vodních útvarů. Výběr indikátorových metrik spočíval ve ...

Borovec, Jakub; Hejzlar, Josef; Znachor, Petr; Čtvrtlíková, Martina; Blabolil, Petr; Říha, Milan; Matěna, Josef; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2014

Study of structure and chemical composition of soil humic substances isolated from humic podzol
Enev, V.; Klučáková, M.; Novák, František
2014 - English
The aim of this work was study chemical composition and structure of soil humic substances (HS). Object of our study were three samples HS which were isolated from Humic Podzol (locality Krkonoše, Czech Republic). Isolation of HS was performed according to the procedure recommended by the International Humic Substances Society. All samples of HS were characterized by elemental analysis (EA), ultraviolet-visible spectroscopy (UV/Vis), infrared spectroscopy (FTIR) and steady-state fluorescence spectroscopy. Absorption coefficients (E.sub.ET./sub./E.sub.BZ./sub., E.sub.2./sub./E.sub.3./sub. and E.sub.4./sub./E.sub.6./sub.) of HS were calculated from the absorbance values. Fluorescence coefficients (Milori index and Zsolnay index) of HS were calculated from the area of the emission spectra. Keywords: structure; chemical composition; soil humic substances; humic podzol Available at various institutes of the ASCR
Study of structure and chemical composition of soil humic substances isolated from humic podzol

The aim of this work was study chemical composition and structure of soil humic substances (HS). Object of our study were three samples HS which were isolated from Humic Podzol (locality Krkonoše, ...

Enev, V.; Klučáková, M.; Novák, František
Biologické centrum, 2014

Migrace ryb mezi údolní nádrží Lipno a přítoky na území NP Šumava
Muška, Milan; Tušer, Michal; Balk, H.; Kubečka, Jan; Hladík, M.
2014 - Czech
Keywords: fish migration; DIDSON; hydroacoustic monitoring Available at various institutes of the ASCR
Migrace ryb mezi údolní nádrží Lipno a přítoky na území NP Šumava

Muška, Milan; Tušer, Michal; Balk, H.; Kubečka, Jan; Hladík, M.
Biologické centrum, 2014

Minulost, současnost a budoucnost jezerních pstruhů
Blabolil, Petr; Peterka, Jiří; Čech, Martin; Draštík, Vladislav; Frouzová, Jaroslava; Jůza, Tomáš; Kratochvíl, Michal; Matěna, Josef; Muška, Milan; Prchalová, Marie; Říha, Milan; Sajdlová, Zuzana; Šmejkal, Marek; Tušer, Michal; Vašek, Mojmír; Vejřík, Lukáš; Kubečka, Jan
2014 - Czech
Keywords: brown traut; grayling; standing water Available at various institutes of the ASCR
Minulost, současnost a budoucnost jezerních pstruhů

Blabolil, Petr; Peterka, Jiří; Čech, Martin; Draštík, Vladislav; Frouzová, Jaroslava; Jůza, Tomáš; Kratochvíl, Michal; Matěna, Josef; Muška, Milan; Prchalová, Marie; Říha, Milan; Sajdlová, Zuzana; Šmejkal, Marek; Tušer, Michal; Vašek, Mojmír; Vejřík, Lukáš; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2014

Insect anti-stress hormones and their role in keeping of metabolic homeostasis
Kodrík, Dalibor
2014 - English
Keywords: anti-stress hormones Available at various institutes of the ASCR
Insect anti-stress hormones and their role in keeping of metabolic homeostasis

Kodrík, Dalibor
Biologické centrum, 2014

Co říkají ryby o kvalitě vodních ekosystémů
Blabolil, Petr; Říha, Milan; Peterka, Jiří; Prchalová, Marie; Vašek, Mojmír; Jůza, Tomáš; Čech, Martin; Draštík, Vladislav; Kratochvíl, Michal; Muška, Milan; Tušer, Michal; Frouzová, Jaroslava; Ricard, Daniel; Mrkvička, Tomáš; Sajdlová, Zuzana; Vejřík, Lukáš; Šmejkal, Marek; Borovec, Jakub; Matěna, Josef; Boukal, David S.; Kubečka, Jan
2013 - Czech
Byla vytvořena první česká metodika hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů pomocí společenstev ryb. Před vlastním vývojem metodiky byla vypracována typologie vodních útvarů rozlišující mezi útvary v různých nadmořských výškách a různou průměrnou hloubkou. K vytváření metodiky byly použity údaje z monitoringu nádrží standardizovanou metodou odlovů ryb mnohoočkovými tenatními sítěmi. Výběr indikátorových metrik spočíval ve statistických analýzách citlivosti jednotlivých indikátorů k nejvýznamnějšímu stresoru – eutrofizaci. Na základě těchto analýz byly vybrány nejspolehlivější indikátory, které navíc splňovaly požadavky Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES), tedy zahrnující hodnocení četnosti, složení a věkové struktury rybího společenstva. Pro každou nádrž byl kombinací vybraných indikátorů spočten poměr ekologické kvality (Ecological Quality Ratio, EQR), který vyjadřuje míru odchýlení aktuálního od maximálního ekologického potenciálu nádrže. Dále byla provedena validace spolehlivosti EQR, a to za prvé s indexem popisujícím degradaci prostředí, a za druhé pomocí časové stability EQR u nádrži s daty zahrnujícími více let vzorkování. Validace prokázaly schopnost námi vyvinutého indexu (vyjádřeného hodnotami EQR) rozlišit mezi silně a slabě antropicky degradovanými nádržemi a malou časovou variabilitu tohoto indexu. Tato metodika tak splňuje požadavky na ní kladené Rámcovou směrnicí vodní politiky (2000/60/ES) a může být použita k hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů. The first Czech methodology for the assessment of ecological potential of heavily modified water bodies and artificial water bodies based on fish communities was developed. The first step of developing the methodology was preparing the typology of water bodies. The typology distinguishes between water bodies of different altitudes and with and without thermal stratification. Fish were sampled by multimesh gillnets following European standard procedures. The selection of fish metrics was based on statistical analyses in which metrics (fish community indicators) were correlated with the most common stressor – eutrophication. The analysis detected several sensitive metrics (metrics showing the best correlation with the stressor) in which ecological class boundaries were set. Afterwards, combination of sensitive metrics was used for calculation of the ecological quality ratio (EQR) for each of the reservoir sampled. The EQR expresses the deviation between a reservoir’s current ecological status and its maximum potential. The next step consisted of validating the EQR with an independent pressure index and verifying the time stability of ecological potential assessment. The metrics used in the methodology fulfill all the obligations set forth in the Water Framework Directive (2000/60/EC), which include assessment of the composition, abundance and age structure of fish fauna. Keywords: Water Framework Directive; ecological potential; heavy modified water bodies Available at various institutes of the ASCR
Co říkají ryby o kvalitě vodních ekosystémů

Byla vytvořena první česká metodika hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů pomocí společenstev ryb. Před vlastním vývojem metodiky byla vypracována typologie ...

Blabolil, Petr; Říha, Milan; Peterka, Jiří; Prchalová, Marie; Vašek, Mojmír; Jůza, Tomáš; Čech, Martin; Draštík, Vladislav; Kratochvíl, Michal; Muška, Milan; Tušer, Michal; Frouzová, Jaroslava; Ricard, Daniel; Mrkvička, Tomáš; Sajdlová, Zuzana; Vejřík, Lukáš; Šmejkal, Marek; Borovec, Jakub; Matěna, Josef; Boukal, David S.; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases