Number of found documents: 294
Published from to

Literární zdroj nápisové desky Žerotínského paláce v Olomouci
Dolejší, Kateřina
2020 - Czech
Studie se zabývá monumentální nápisovou deskou z Žerotínského paláce v Olomouci. Desku nechal okolo roku 1597 vytesat moravský zemský hejtman Fridrich st. ze Žerotína. Čtrnáctiřádkový moralizující latinský text je doslovnou citací epigrafu z knihy novolatinského básníka Friedricha Taubmanna Melodaesia sive Epulum Musaeum, vydané poprvé roku 1597. This conference paper deals with Latin inscription on monumental sandstone slab of the Žerotín Palace in Olomouc. The large late Renaissance heraldic slab with ornamental cartouches was ordered around 1597 by the Moravian captain Fridrich the Elder from Žerotín. Fourteen line long moralizing Latin inscription is literal quote from the book Melodaesia sive Epulum Musaeum by neo-Latin poet Friedrich Taubmann from 1597. Keywords: epigraphy; inscription; neo-latin literature; humanism; Žerotín family; Friedrich Taubmann (1565-1613); The Žerotín Palace in Olomouc; Olomouc; Moravia; 16th century Available at various institutes of the ASCR
Literární zdroj nápisové desky Žerotínského paláce v Olomouci

Studie se zabývá monumentální nápisovou deskou z Žerotínského paláce v Olomouci. Desku nechal okolo roku 1597 vytesat moravský zemský hejtman Fridrich st. ze Žerotína. Čtrnáctiřádkový moralizující ...

Dolejší, Kateřina
Ústav dějin umění, 2020

On sepulchral memory in an epigraphic campaign: The towns of Prague after the events of 1648
Roháček, Jiří
2019 - English
The more than four-month successful defense of the Old and New Towns of Prague against Swedish troops in 1648 was relatively small in the context of the Thirty Years' War, but a very important episode for Prague cities and to a large extent for Bohemia. In Prague we can observe the remains of a relevant, originally certainly much richer epigraphic campaign, which has two main directions - the first is connected with thanks to Virgin Mary as protector and intercessor of cities, the second with contextual presentation of improved coats of arm of Old and New Town. Surprising is, however, the absence of a larger sepulchral memorie of 219 fallen defenders. The only preserved monument is the epitaph of Václav Čabelický of Soutice in the Church of Our Lady before Týn. The figural epitaph is known for its rich heraldic and epigraphic accompaniment. This fact raises a number of questions about the position of sepulchral and epigraphic monuments in a collective memory. Keywords: epigraphy; inscription; sepulchral monuments; memory; campaign; Prague; Bohemia; 17th century Available at various institutes of the ASCR
On sepulchral memory in an epigraphic campaign: The towns of Prague after the events of 1648

The more than four-month successful defense of the Old and New Towns of Prague against Swedish troops in 1648 was relatively small in the context of the Thirty Years' War, but a very important episode ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2019

Montáž a čas ve vizuální alegorii
Winter, Tomáš
2019 - Czech
Článek vychází z interpretace obrazu Čas a věčnost od Johna Haberleho. S využitím textů Waltera Benjamina, Craiga Owense, Susan Sontagové, Petera Bürgera and Benjamina Buchloha poukazuje ke specifické povaze vztahu mezi časem a alegorií a ke způsobům vyjádření této skutečnosti. This article is based on an interpretation of the painting Time and Eternity by John Haberle. Using texts by Walter Benjamin, Craig Owens, Susan Sontag, Peter Bürger and Benjamin Buchloh it refers to a specific nature of the relationship between allegory and time and the various modes of this form of expression. Keywords: Haberle John; symbol; allegory; montage Available at various institutes of the ASCR
Montáž a čas ve vizuální alegorii

Článek vychází z interpretace obrazu Čas a věčnost od Johna Haberleho. S využitím textů Waltera Benjamina, Craiga Owense, Susan Sontagové, Petera Bürgera and Benjamina Buchloha poukazuje ke specifické ...

Winter, Tomáš
Ústav dějin umění, 2019

Bůh si zakryl tvář. Náboženské odkazy v nenáboženských významech textů v české populární hudbě
Opekar, Aleš
2019 - Czech
Článek pojednává o posvátné, většinou křesťanské symbolice v textech české populární hudby, jejichž obsah není náboženský. Křesťanské symboly se používají jako běžná slovní zásoba, podobná každodenní řeči. Někdy se vyskytují ve vrstvách sekvencí, jako jsou modlitby za lásku a umění. Někdy jsou použity jako básnické prostředky, které zvyšují estetické působení. Jádrem práce je analýza specifických, vzájemně odlišných přístupů tří českých zpěváků a skladatelů tří generací: Jiřího Suchého, Svatopluka Karáska a Beaty Bocek. Zatímco Suchý pracuje s náboženskou rétorikou jen zřídka, ale s velkým uměleckým efektem, Karáska z ní činí přirozenou součást svých písní, což bylo v jeho době významným rozšířením sociálních a politických témat. Beata Bocek popisuje spirituálně vznešenými slovy světskou realitu, zatímco křesťanskou víru vyjadřuje obyčejným slovníkem z ulice. The paper deals with an abundance of sacred, mostly Christian symbolism in the texts of Czech popular music, whose contents are not religious. Christian symbols are used as a common supply of words, similar to everyday speech, and sometimes they are placed in layers of sequences, such as prayers for love and art. Sometimes they are used as poetic devices that enhance aesthetic effects. The core of the paper is an analysis of specific but mutually different approaches of three Czech singer-songwriters of three generations: Jiří Suchý, Svatopluk Karásek, and Beata Bocek. While Suchý works with religious rhetoric rarely but with great artistic effect, Karásek makes it a natural part of his songs, which in his day was a relevant extension into social and political topics. Beata Bocek’s topics do not match any expected style: she uses common language for singing about sacred matters, and sings about general human matters in soulful language. Keywords: Czech popular music; Christian song and symbolism; prayer as a song; Jiří Suchý; Svatopluk Karásek; Beata Bocek Available at various institutes of the ASCR
Bůh si zakryl tvář. Náboženské odkazy v nenáboženských významech textů v české populární hudbě

Článek pojednává o posvátné, většinou křesťanské symbolice v textech české populární hudby, jejichž obsah není náboženský. Křesťanské symboly se používají jako běžná slovní zásoba, podobná každodenní ...

Opekar, Aleš
Ústav dějin umění, 2019

Filozofie a městský veřejný prostor
Kratochvíl, Petr
2019 - Czech
Studie rozvíjí ideu městského veřejného prostoru z paradigmatické situace dialogů, které vedl Sókrates na athénské agoře se svými spoluobčany o obecných záležitostech “polis”. Tato příležitost konfrontovat vlastní zkušenost s názory jiných lidí představuje hlubší sociální smysl veřejných prostorů a měla by být chráněn před restrikcemi spojenými s jejich privatizací a komercionalizací. Studie odkazuje na teorie H. Arendtové, J. Habermase a R. Sennetta. The essay develops the idea of urban public space from the paradigmatic situation of dialogues that Socrates conducted on the agora with his fellow citizens about common affairs of “polis”. This opportunity to confront own experiences with those of other people represents the deeper social sense of the public spaces and should be protected against restrictions connected with privatisation, and commodification of urban public space. The essay refers to theories of H. Arendt, J. Habermas and R. Sennett. Keywords: public areas; public space; town Available at various institutes of the ASCR
Filozofie a městský veřejný prostor

Studie rozvíjí ideu městského veřejného prostoru z paradigmatické situace dialogů, které vedl Sókrates na athénské agoře se svými spoluobčany o obecných záležitostech “polis”. Tato příležitost ...

Kratochvíl, Petr
Ústav dějin umění, 2019

Úvodem
Roháček, Jiří
2019 - Czech
Sborník jubilejního 15. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze 19. – 21. října 2016. Tyto pravidelné konference, organizované od r. 2000 Ústavem dějin umění AV ČR, jsou zaměřeny na sepulkrální památky jako hmotné artefakty sepulkrální kultury a umělecká díla v tradičním slova smyslu, s věcným nebo metodickým vztahem ke středoevropskému prostředí. Řada Epigraphica & Sepulcralia je publikačním fórem těchto zasedání od r. 2005. The proceedings of the jubilee 15th international session on the issue of sepulchral monuments, which took place in Prague on 19 October – 21 October 2016. These regular conferences, organized since 2000 by the Institute of Art History CAS, are focused on sepulchral monuments as material artefacts of sepulchral culture and as works of art in the traditional sense of the word, with a factual or methodological relation to the Central European issues. The series Epigraphica & Sepulcralia has been the publication forum of these sessions since 2005.\n Keywords: proceedings; sepulchral monuments; epigraphy; art history; history; interdisciplinarity; methodology; Central Europe; 15th – 21th centuries Available at various institutes of the ASCR
Úvodem

Sborník jubilejního 15. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze 19. – 21. října 2016. Tyto pravidelné konference, organizované od r. 2000 Ústavem dějin ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2019

Fotografie a oka mžik. Několik poznámek k mechanickému záznamu obrazu a reciprocitě světla a času v 19. století
Trnková, Petra
2019 - Czech
Jedním z klíčových problémů, s níž se potýkali profesionální i amatérští fotografové, přírodovědci a koneckonců i umělci pracující s fotografií v 19. století, byla délka expozice fotografického materiálu. Na několika vybraných příkladech z domácí i zahraniční produkce příspěvek popisuje nejen samu proměnu expoziční doby (její zrychlování i zpomalování) v závislosti na vývoji nových fotografických technologií, ale i její praktické využití, proměnu jejího „ideálu“ a v neposlední řadě i související terminologie. One of the key issues met with by professional and amateur photographers, natural scientists and ultimately even artists working with photography in the 19th century was the length of the exposure. Based on several examples from output both at home and abroad, this article describes not only the changing face of exposure time (both faster and slower) as new photographic technologies developed, but also its practical application, the transformation of its „ideal“ and not least, the associated technology. Keywords: photography; exposure time; a second Available at various institutes of the ASCR
Fotografie a oka mžik. Několik poznámek k mechanickému záznamu obrazu a reciprocitě světla a času v 19. století

Jedním z klíčových problémů, s níž se potýkali profesionální i amatérští fotografové, přírodovědci a koneckonců i umělci pracující s fotografií v 19. století, byla délka expozice fotografického ...

Trnková, Petra
Ústav dějin umění, 2019

Two „alternative“ epigraphic inventory acts and their significance for the study of sepulchral monuments
Roháček, Jiří
2019 - English
In 2011, a questionnaire inventory of epigraphic sources in the archives of the Czech Republic was carried out in cooperation with the Department of Archival Administration of the Ministry of the Interior of the Czech Republic and the Institute of Art History CAS. The integration of epigraphic and sepulchral monuments into one inventory is based on research practice. The publication is in print. The second inventory undertaking sets itself higher objectives both objectively and methodically. It is an epigraphic database of the Center of Epigraphic and Sepulchral Studies of the Institute of Art History CAS. The added value is consideration of the possibilities of application of digital humanities methods. Keywords: epigraphy; inscription; sepulchral monuments; secondary preservation; inventory; database; archival sources; 21st century; Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Two „alternative“ epigraphic inventory acts and their significance for the study of sepulchral monuments

In 2011, a questionnaire inventory of epigraphic sources in the archives of the Czech Republic was carried out in cooperation with the Department of Archival Administration of the Ministry of the ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2019

Svědek zašlých časů: Starý židovský hřbitov v Libni
Janáčová, Eva
2019 - Czech
Starý židovský hřbitov v Libni byl založen v 16. století, první zdokumentované náhrobky pocházejí až ze 17. století. Z hygienických důvodů byl hřbitov uzavřen v roce 1892, kdy se začalo pohřbívat na novém židovském hřbitově v Davídkově ulici. Z průzkumu provedeného v roce 1940, který zaznamenal 626 existujících náhrobků, plyne, že se zde ve výjimečných případech pohřbívalo ještě v roce 1895. \nZmíněný výzkum i bohatá fotografická dokumentace zachytily tradiční ikonografickou výzdobu náhrobků. Vedle geometrických a florálních ornamentů se zde objevoval známý motiv lvů, kohenských rukou i levitské nádoby. \nStarý židovský hřbitov v Libni byl několikrát zmenšen: poprvé před rokem 1875, kdy byla na jeho jižním cípu postavena budova železničního nádraží Dolní Libeň, podruhé během výstavby Libeňského mostu v roce 1929. V rámci akce Za Prahu krásnější byl pak hřbitov v roce 1965 zasypán kamením a zavezen zeminou. \n The Old Jewish Cemetery in Libeň was founded in the 16th century, the first documented tombstones came from the 17th century. The cemetery was closed in 1892 for hygienic reasons, when burials began to take place at the New Jewish Cemetery in Davídková Street. From the research conducted in 1940, which recorded 626 existing tombstones, it arises that in exceptional cases burials were held here still in 1895. The cemetery was reduced in size several times: first before 1875, when the building of the railway station Lower Libeň was built on its southern tip, second during the construction of the Libeň bridgehead in 1929. According to the documentation preserved to this day, there were very valuable Renaissance, Baroque and Classicist tombstones clearly influenced by the urban sepulchral tradition at the cemetery. It was definitely not a rural type of burial ground, as was stated in the report from 1964. In terms of the iconography of the tombstones, traditional Jewish symbols appeared at the cemetery, such as Kohen’s hands and the Levite pitcher, the shofar, crown or in the most recent period a Star of David. Motifs of animals referring to the Hebrew names of the deceased were also common. Within the event For a More Beautiful Prague, the cemetery was covered with stones and buried in the soil in 1965. Keywords: Jewish; cemetery; iconography; sepulchral monuments; Prague; Bohemia Available at various institutes of the ASCR
Svědek zašlých časů: Starý židovský hřbitov v Libni

Starý židovský hřbitov v Libni byl založen v 16. století, první zdokumentované náhrobky pocházejí až ze 17. století. Z hygienických důvodů byl hřbitov uzavřen v roce 1892, kdy se začalo pohřbívat na ...

Janáčová, Eva
Ústav dějin umění, 2019

Tvorba Antonína Suchardy mladšího pro kostelní interiéry severovýchodních Čech
Hladká, Kateřina
2019 - Czech
Dílna Antonína Suchardy mladšího (1843–1911) vytvořila velké množství kostelního vybavení zejména pro východočeské katolické farnosti, v mnoha případech také restaurovala starší kostelní mobiliář. Na podobu uměleckých děl měl rostoucí vliv Antonínův nejstarší syn Stanislav Sucharda, který pro rodinnou dílnu od dětství pracoval. Organizace a umělecký repertoár novopacké dílny byly rekonstruovány na základě archivních pramenů a komparace se signovanými díly a s návrhovými kresbami ze suchardovské pozůstalosti. The artistic workshop of Antonín Sucharda Jr. (1843–1911) produced furniture and artworks for numerous church interiors of catholic parishes in Eastern Bohemia, and in many cases also restored older church equipment. The design of these artworks was increasingly influenced by Antonín‘s oldest son Stanislav Sucharda, who had been involved in the family workshop since childhood. The organization and artistic repertoire of this workshop were reconstructed, based on archive records and comparison with signed artworks and design drawings from the family heritage. Keywords: Antonín Sucharda; Stanislav Sucharda; church furniture; wood carving; Neupaka; Choteč; restoration; 19th century Available on request at various institutes of the ASCR
Tvorba Antonína Suchardy mladšího pro kostelní interiéry severovýchodních Čech

Dílna Antonína Suchardy mladšího (1843–1911) vytvořila velké množství kostelního vybavení zejména pro východočeské katolické farnosti, v mnoha případech také restaurovala starší kostelní mobiliář. Na ...

Hladká, Kateřina
Ústav dějin umění, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases