Number of found documents: 140
Published from to

O vlivu práva EU na statut sportovce
Hamerník, Pavel
2014 - Czech
Článek popisuje právní prostředí sportovců po rozsudku Bosman a vybírá některé příklady demonstrující roztříštěnost regulace sportu ve světle pracovního práva. Článek nejprve vyvrací mýtus, podle kterého by měl být každý profesionální sportovec na základě rozsudku Bosman zaměstnancem. Dále se článek zabývá rozdílnými podmínkami pro přestupy sportovců do zahraničí a uvnitř členského státu EU, které jsou aplikované opět v období po vydání rozsudku Bosman. Vliv Směrnice Rady č. 1999/70/ES o pracovních úvazcích na dobu určitou je demonstrován na judikátech z různých jurisdikcí členských států EU a překvapivě v těchto případech dochází k odklonu uznávání specifik sportu ve prospěch norem pracovního práva. Naopak judikatura Soudního dvora EU specifika sportu respektovala. Řešením by mohl být sociáloní dialog a touto otázkou se článek též zabývá. Nakonec článek uzavírá problematiku konstatováním, že je nemožné harmonizovat Evropské pracovní právo v specifickém odvětví sportu a ani Lisabonská smlouva v tomto ohledu nedává žádný recept. Proto je hlavním obsahem článku prezentace nejednotnosti Evropského pracovního práva a sportu v EU. The article describes post-Bosman legal environment of athletes and picks some examples which demonstrate diversity in regulation of sport sector with focus on labor law relations. Firstly it refutes the Czech myth that the ratio of Bosman case imposes on member states a duty to legislate that all athletes are employees. Then the article covers differences concerning post-Bosman requirements for international transfers and transfers within one state etc. Influence of Fixed-term directive on sports relations is described and its effects in connection with some concrete cases coming from couple of national jurisdictions, which surprisingly depart from recognition of specificity of sports sector, referring to general labor laws. Therefore the article considers that also the social dialog might be a solution for sports sector rather than to rely on case by case basis of its relationship to law in front of the courts. Article also in its conclusion admits that it seems to be impossible to harmonize European labor law to sport because it is indeed special and new article in Lisbon Treaty does not solve much in this respect as well. Therefore the main message of the article is its presentation of varieties of European labor and sports law. Keywords: European Union; Bosman; sports law Available at various institutes of the ASCR
O vlivu práva EU na statut sportovce

Článek popisuje právní prostředí sportovců po rozsudku Bosman a vybírá některé příklady demonstrující roztříštěnost regulace sportu ve světle pracovního práva. Článek nejprve vyvrací mýtus, podle ...

Hamerník, Pavel
Ústav státu a práva, 2014

Formalistický přístup k zapuzení v islámském právu
Bezoušková, Lenka
2014 - Czech
Tento příspěvek si klade za cíl představit formalistický přístup k jednostrannému rozvodu v islámském právu, všeobecné známému jako zapuzení (taláq). Zaměřuje se především na formulace zapuzení v muchtasaru al-Qudúrího, Marghináního a kodifikaci Qadrího Paši. Představuje rozdělení zapuzení na explicitní a implicitní, odvolatelné a neodvolatelné a nabízí vlastní klasifikaci zapuzení, kdy kombinuje tato kritéria s klasifikací rozvodu na nejvhodnější, řádný a inovativní. This paper attempts to describe formalistic approach to a unilateral divorce in Islamic law, common known as repudiation (talaq). It focuses mainly on the formulation of the repudiation in muhtasar al-Quduri, al- Marghinani and Codification of Qadri Pasha, presents distinction between the explicit and implicit, revocable and irrevocable repudiation and offers own classification of the repudiation while combining these distinctions with classification of divorce into the most appropriate, proper and innovated divorce. Keywords: Islamic law; repudiation; unilateral divorce Fulltext is available at external website.
Formalistický přístup k zapuzení v islámském právu

Tento příspěvek si klade za cíl představit formalistický přístup k jednostrannému rozvodu v islámském právu, všeobecné známému jako zapuzení (taláq). Zaměřuje se především na formulace zapuzení v ...

Bezoušková, Lenka
Ústav státu a práva, 2014

Hubení nežádoucích zvířat z hlediska práva
Müllerová, Hana
2013 - Czech
Příspěvek shrnuje českou právní úpravu hubení zvířat, která jsou z hlediska člověka nežádoucí nebo škodlivá zejména z důvodů ochrany veřejného zdraví a dalších veřejných zájmů, zvláště ve vztahu k úpravě zákona na ochranu zvířat proti týrání. The contribution gives an overview of Czech legal provisions on killing pest animals that endanger public health and other human interests. It focuses especially on the regulation of the Czech Act on protection of animals against cruelty. Keywords: pest animals; categorization of animals; killing animals Available at various institutes of the ASCR
Hubení nežádoucích zvířat z hlediska práva

Příspěvek shrnuje českou právní úpravu hubení zvířat, která jsou z hlediska člověka nežádoucí nebo škodlivá zejména z důvodů ochrany veřejného zdraví a dalších veřejných zájmů, zvláště ve vztahu k ...

Müllerová, Hana
Ústav státu a práva, 2013

Pozemkové spolky - alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny
Müllerová, Hana
2013 - Czech
Pozemkové spolky nejsou zvláštní právní formou založenou nebo předpokládanou normami práva životního prostředí k ochraně životního prostředí, nýbrž vyvíjejí činnost k tomuto cíli na bázi právní úpravy občanských sdružení a pomocí spolupráce s vlastníky pozemků. Příspěvek se zabývá otázkami, jaký praktický význam má činnost pozemkových spolků pro ochranu životního prostředí a jeho složek a jaké jsou její právní souvislosti v rámci české environmentální legislativy. Land societies do not make a special legal form established or presupposed by the norms to the protection of the environment but they develop their activities to the same objective based on legislation on civil societies and by the means of cooperation with land owners. The contribution points, what practical impacts the activities of the land societies have on the environment and on its components and what its legal linkages within the Czech environmental legislation are. Keywords: environmental protection; ownership; landcare organizations Fulltext is available at external website.
Pozemkové spolky - alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny

Pozemkové spolky nejsou zvláštní právní formou založenou nebo předpokládanou normami práva životního prostředí k ochraně životního prostředí, nýbrž vyvíjejí činnost k tomuto cíli na bázi právní ...

Müllerová, Hana
Ústav státu a práva, 2013

Některé právní a sociální dopady v rodině po suicidiu
Mitlöhner, Miroslav; Wisiński, P.
2013 - Czech
Sebevražda je závažný společenský fenomén a bývá často spojena s řadou negativních dopadů pro rodinu a blízké okolí jejího realizátora. V neposlední řadě přináší i složité právní problémy spojené s rozhodováním o svém vlastním životě a zásahem třetích osob do děje. Keywords: suicide; the right to death; family; rodina; sebevražda Available at various institutes of the ASCR
Některé právní a sociální dopady v rodině po suicidiu

Sebevražda je závažný společenský fenomén a bývá často spojena s řadou negativních dopadů pro rodinu a blízké okolí jejího realizátora. V neposlední řadě přináší i složité právní problémy spojené s ...

Mitlöhner, Miroslav; Wisiński, P.
Ústav státu a práva, 2013

Ochrana soukromí a právo být zapomenut
Matejka, Ján
2013 - Czech
Definice pojmu soukromí a pohled na soukromí z historické perspektivy, problémy s vymezením práva na soukromí. Nový evropský systém ochrany soukromí a návrh nařízení o ochraně fyzických osob, představený Evropskou unií v lednu 2012. Definition of the term “privacy” and the view of privacy from historical perspective; problems with the determination of the right to privacy. A new European system of privacy protection and a draft regulation on the protection of individuals introduced by the EU in January 2012. Keywords: right to privacy; human rights; privacy protection Available at various institutes of the ASCR
Ochrana soukromí a právo být zapomenut

Definice pojmu soukromí a pohled na soukromí z historické perspektivy, problémy s vymezením práva na soukromí. Nový evropský systém ochrany soukromí a návrh nařízení o ochraně fyzických osob, ...

Matejka, Ján
Ústav státu a práva, 2013

Práva zvířat : Filosofická perspektiva
Černý, David
2013 - Czech
Problém práv zvířat tvoří důležitou součást praktické etiky. Velká část autorů tvrdí, že speciesismus (definovaný jako předsudečné upřednostňování zájmů vlastního druhu) je v opozici vůči liberacionismu. Hlavním cílem tohoto příspěvku je ukázat, že toto přesvědčení je chybné. V první části se stručně zmiňuje současná diskuse o právech zvířat se zaměřením na Petera Singera. V druhé části se podrobně diskutuje role speciesismu jako možné opozice vůči liberacionismu. Článek uzavírá, že pouze velmi specifická forma speciesismu se staví proti liberacionismu. Můžeme zastávat speciesismus a současně se podílet na hnutí za osvobození zvířat založeném na připsání určitých morálně relevantních vlastností zvířatům. The issue of animal rights is an essential part of practical ethics. Most authors argue that speciesism (defined as a prejudice of attitude of bias toward the interests of members of one’s own species) opposes liberationism. The overall aim of this contribution is to show that this conviction is wrong. In the first part, some remarks concerning current debate on animal rights are made, with special attention to Peter Singer. The second part of the paper is devoted in detail to clarifying the role of speciesism in opposing liberationism. It concludes by noting that only a highly specific form of speciesism is, in fact, in opposition to liberationism. We can hold speciesism and engage in animal liberationism based on ascription of some morally relevant properties (sentience) to animals. Keywords: animal rights,; consequentialism; utilitarianism Available at various institutes of the ASCR
Práva zvířat : Filosofická perspektiva

Problém práv zvířat tvoří důležitou součást praktické etiky. Velká část autorů tvrdí, že speciesismus (definovaný jako předsudečné upřednostňování zájmů vlastního druhu) je v opozici vůči ...

Černý, David
Ústav státu a práva, 2013

Etické a pávní otazníky při využití embryonálních kmenových buněk z tzv. nadbytečných embryí ("surplus" embryos)
Doležal, Adam
2013 - Czech
Autor se ve svém příspěvku zabývá odpovědí na otázku, zda má výzkum na lidských embryonálních buňkách nějaký smysl a zda se výsledky výzkumu dají prakticky zužitkovat. Zamýšlí se nad morálním stausem liského embrya, se kterým úzce souvisí problematika právního statusu a dalšího osudu nadbytečných embryí. In his contribution, the author deals with the question whether human embryonic cell research is meaningful and the research outcomes have any practical application. He considers the moral status of a human embryo, which closely relates to the issues of the legal status and fate of surplus embryos. Keywords: medical research; bioethic; stem cells Available at various institutes of the ASCR
Etické a pávní otazníky při využití embryonálních kmenových buněk z tzv. nadbytečných embryí ("surplus" embryos)

Autor se ve svém příspěvku zabývá odpovědí na otázku, zda má výzkum na lidských embryonálních buňkách nějaký smysl a zda se výsledky výzkumu dají prakticky zužitkovat. Zamýšlí se nad morálním stausem ...

Doležal, Adam
Ústav státu a práva, 2013

K možnosti opakování funkčního období v kolegiátních orgánech veřejné správy
Bárta, Jan
2013 - Czech
V různých právních úpravách se vyskytují pravidla k omezení možnosti toho, aby tatáž osoba opakovala své funkční období jako člen kolegiátního orgánu. Typicky bývá stanoveno, že opakovat lze bez přerušení dvakrát. Je tedy třeba vyložit, jaká doba musí uplynout před třetím ustanovením. Závěr je vyvozen ze srovnání individuálního a kolektivního orgánu, z povahy věci se pro oba typy orgánu podstatně liší. Zkoumáno na příkladu konkrétního poradního orgánu vlády České republiky. Various regulations restrict anindiviual's capacity to be reappointed as member of a collegiate body. Typically, twice after another, if no interruption. Substantial needs interpretation as to what period of time, what quarantine, is requiered before reinstalling a same person for his/her third term. Conclusions are drawn from comparing individual official persons to members of collegiate bodies. Investigated on the example of a specific case of an advisory council of the Czech government. Keywords: administrative law; collegiate body; public administration Available at various institutes of the ASCR
K možnosti opakování funkčního období v kolegiátních orgánech veřejné správy

V různých právních úpravách se vyskytují pravidla k omezení možnosti toho, aby tatáž osoba opakovala své funkční období jako člen kolegiátního orgánu. Typicky bývá stanoveno, že opakovat lze bez ...

Bárta, Jan
Ústav státu a práva, 2013

Říšské občanství jako nástroj nacistické ideologie a germanizační politiky
Emmert, František
2013 - Czech
Zákon o říšském občanství z roku 1935 přináší významnou změnu v právní úpravě institutu německého státního občanství. Zákon nově definovat státní příslušnost a nově zakládá tzv. říšské občanství. Problematice říšského občanství v československém pohraničí v souvislosti s nacistickou okupací v roce 1938 a na území Protektorátu Čechy a Morava po roce 1939 se věnuje tento článek. The Reich Citizenship Law of 1935 brings about a significant change in the legal regulation of the concept of German national citizenship. The law redefines state nationality and introduces so-called Reich Citizenship. This article focuses on the issues of Reich Citizenship in Czechoslovak border areas in relation to the Nazi occupation in 1938 and in the territory of the Protectorate of Bohemia and Moravia after 1939. Keywords: Nazi ideology; history of law; German national socialism Available at various institutes of the ASCR
Říšské občanství jako nástroj nacistické ideologie a germanizační politiky

Zákon o říšském občanství z roku 1935 přináší významnou změnu v právní úpravě institutu německého státního občanství. Zákon nově definovat státní příslušnost a nově zakládá tzv. říšské občanství. ...

Emmert, František
Ústav státu a práva, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases