Number of found documents: 99
Published from to

Římský krátkodobý tábor a nové nálezy z doby římské z Charvátské Nové Vsi
Vlach, Marek
2008 - Czech
V roce 2006 bylo v rámci testovací fáze projektu prediktivního modelování (Ústav archeologie a muzeologie FF MU) zjištěny stopy germánských aktivit v blízkosti již dříve objeveného římského krátkodobého tábora v Charvátské Nové Vsi. Zároveň byly zpřesněny polohové informace o táboře prostřednictvím pedologických sondáží, které poskytly podklad pro sestavení jednoduchého profilu příkopu tábora. In year 2006 during the testing phase of a predictive model project (Institute of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University) were encountered traces of the Germanic activities in vicinity of the Roman temporary camp in Charvátská Nová Ves. Using the method of geological probing it was possible to spatially specify exact position of the temporary camp, discovered previously during the aerial survey. The probing also provided information for buildup of simple profile of temporary camp ditch. Keywords: Roman tempory camp; Roman Period; Barbarian settlement; Charvatská Nová Ves; otáčení; osídlení Available at various institutes of the ASCR
Římský krátkodobý tábor a nové nálezy z doby římské z Charvátské Nové Vsi

V roce 2006 bylo v rámci testovací fáze projektu prediktivního modelování (Ústav archeologie a muzeologie FF MU) zjištěny stopy germánských aktivit v blízkosti již dříve objeveného římského ...

Vlach, Marek
Archeologický ústav, Brno, 2008

Poznámky ke vztahu historie a archeologie
Poláček, Lumír
2008 - Czech
Příspěvek řeší na základě vybraných příkladů z archeologie Velké Moravy a Mikulčic vztah oborů archeologie a historie. Contribution search for a solution of the relation between archaeology and history on the bases of selected paradigms from archaeology of the Great Moravia and Mikulčice. Keywords: Early Medieval Ages; methodology; comparison Available at various institutes of the ASCR
Poznámky ke vztahu historie a archeologie

Příspěvek řeší na základě vybraných příkladů z archeologie Velké Moravy a Mikulčic vztah oborů archeologie a historie....

Poláček, Lumír
Archeologický ústav, Brno, 2008

Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie barbarů 2007)
Droberjar, E.; Komoróczy, Balázs; Vachůtová, D.
2008 - Czech
Kniha je věnována různým aspektům vědeckého výzkumu problematiky sídlišť a sídlištních nálezů z doby římské a stěhování národů na území germánských kmenů severně od středního toku Dunaje a v oblasti Przeworské kultury. Jedna z kapitol je věnována tématu římského vojenského zásahu v období markomanských válek. Svazek obsahuje výsledky výzkumu autorů z České republiky, Slovenska a Polska a přináší nové myšlenky, které na problémy nazírají z hlediska rozličných metodologických perspektiv. The book is dealing with various aspects of research on problems of settlements and settlement finds from the Roman period and the Great migration period on the territory of Germanic tribes north of the Middle Danube and on the territory of Przeworsk culture. One of the chapters is dealing with the theme of Roman military impact in the time of Marcomannic wars. This volume includes the results of the recent research undertaken by scholars from Czech Republic, Slovakia and Poland and presents new ideas looking this topic from individual methodological perspectives. Keywords: Roman period; Great Migration Period; Roman archaeology; settlement Available at various institutes of the ASCR
Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie barbarů 2007)

Kniha je věnována různým aspektům vědeckého výzkumu problematiky sídlišť a sídlištních nálezů z doby římské a stěhování národů na území germánských kmenů severně od středního toku Dunaje a v oblasti ...

Droberjar, E.; Komoróczy, Balázs; Vachůtová, D.
Archeologický ústav, Brno, 2008

Drobná středověká opevnění ve Skorošicích u Javorníku
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor
2008 - Czech
Autoři ve svém příspěvku hodnotí dnes již neexistující drobná středověká opevnění na katastru vsi Skorošice v českém Slezsku. K oběma fortifikacím chybí jakékoliv písemné prameny, k dispozici jsou pouze nečetné nálezy archeologické. Ty dovolují položit vznik těchto objektů do průběhu 14. století, když jejich trvání nebylo dlouhé a nejspíše nepřežily husitské tažení do Slezska v roce 1428 (?). In this contribution, the authors asses what little remains of minor medieval fortifications (motts) in the cadastre of the village of Skorošice in Czech Silesia. There are no written records of the two fortifications, only sparse archaeological finds. These enable the dating of the constructions to the 14th century; they did not last long and probably did not survive the Hussite military campaign in Silesia in 1428 (?). Keywords: Minor medieval fortifications; Czech Silesia; history; archaeology Available at various institutes of the ASCR
Drobná středověká opevnění ve Skorošicích u Javorníku

Autoři ve svém příspěvku hodnotí dnes již neexistující drobná středověká opevnění na katastru vsi Skorošice v českém Slezsku. K oběma fortifikacím chybí jakékoliv písemné prameny, k dispozici jsou ...

Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor
Archeologický ústav, Brno, 2008

Ke zvláštnostem sídlištního vývoje v době římské na území severně od středního Dunaje
Tejral, Jaroslav
2008 - Czech
Studie zkoumá změny sídlištních struktur v průběhu prvních čtyř století n. l. Diskontinuitu sídlišť vysvětluje jako archeologický odraz jejich postupného zanikání, které se pokouší zasadit do širšího historického kontextu od období markomannských válek až do počátku doby stěhování národů. The study examines changes of the settlement pattern during the first four centuries A. D. Interpreting the discontinuity of the sites as an archaeological reflection of their succesive extinction attemts to place it in the wider context of historical events from the Marcomannics wars in 2. century A. D. to the beginning of the Migrations Period at the end of 4. century. Keywords: barbarian settlement; Roman Period; chronology Available at various institutes of the ASCR
Ke zvláštnostem sídlištního vývoje v době římské na území severně od středního Dunaje

Studie zkoumá změny sídlištních struktur v průběhu prvních čtyř století n. l. Diskontinuitu sídlišť vysvětluje jako archeologický odraz jejich postupného zanikání, které se pokouší zasadit do širšího ...

Tejral, Jaroslav
Archeologický ústav, Brno, 2008

Pohan data server. Digitální datový sklad archeologické organizace
Dresler, P.; Kučera, M.; Macháček, J.; Petrželka, R.; Vlach, Marek; Žídek, O.
2008 - Czech
Článek seznamuje s datovým serverem Ústavu archeologie a muzeologie DATA SERVER/PDS, na kterém je ukládána dokumentace z dlouhodobých systematických výzkumů Ústavu archeologie a muzeologie FF MU. Datový server je prezentován formou manuálu k jeho obsluze, na jehož základě si čtenář může udělat kompletní obrázek o funkčnosti a efektivitě celého řešení. The article introduces the POHAN DATA SERVER/PDS of the Institute of Archaelogy and Museology used to store documentation from the long-term excavations of the Institute of Archaeology and Museology at the Faculty of Arts of the Masaryk University. The data server is presented via a manual of instructions for its use which provides the reader with an overview of the server functionality and the efficiency of the solution as a whole. Keywords: archeology; data warehouse; data server; datové sklady; teorie dat Available at various institutes of the ASCR
Pohan data server. Digitální datový sklad archeologické organizace

Článek seznamuje s datovým serverem Ústavu archeologie a muzeologie DATA SERVER/PDS, na kterém je ukládána dokumentace z dlouhodobých systematických výzkumů Ústavu archeologie a muzeologie FF MU. ...

Dresler, P.; Kučera, M.; Macháček, J.; Petrželka, R.; Vlach, Marek; Žídek, O.
Archeologický ústav, Brno, 2008

Hradisko (Burgstall) u Mušova ve světle výzkumů v letech 1994-2007
Komoróczy, Balázs
2008 - Czech
Studie je věnována rozboru archeologických struktur, nalezených na lokalitě Hradisko u Mušova. Detailní rozbory opevnění a vnitřní zástavby a jejich komparace s archeologickými strukturami z území římských provincií jsou doprovázeny shrnutím nejdůležitějších datujících historických a archeologických pramenů. Výpověď objektů vnitřní zástavby Mušova, ale i fortifikačního zařízení a nálezového souboru, ukazuje, že se zde nacházelo nejvýznamnější římské zařízení v době markomanských válek v barbariku. Nebyl koncipován jako klasický tábor pro ubytování velkých vojenských kontingentů. Toto praesidium poskytovalo dostatečně chráněný prostor mj. pro veškeré potřebné řemeslné aktivity, pro uskladnění a distribuci zásobování, pro koordinaci v širokém okolí operujících vojenských jednotek a pro ubytování mimořádně významných návštěvníků. The essay analyses archaeological structures founded at locality Hradisko at Mušov. Detailed analysis of the fortification and internal buildings and their comparison with parallels from the territory of roman provinces are accompanied with summary of historical and archaeological evidence of the dating of these objects. Testimonies of the objects of the internal buildings at Mušov, but also the fortification and the collection of finds show that the Roman installation occurring here has been the most important in the barbaricum at the time of the Marcomannic wars. It was not conceived as a classical camp for the accommodation of large military units. This praesidium has provided a sufficiently protected space for, inter alia, all the craftsmen activities required, for the storage and distribution of supplies, for the coordination of the troops operating in the broad surroundings and for the accommodation of high-ranking visitors. Keywords: Roman archaeology; Marcomannic wars; roman military; Mušov Available at various institutes of the ASCR
Hradisko (Burgstall) u Mušova ve světle výzkumů v letech 1994-2007

Studie je věnována rozboru archeologických struktur, nalezených na lokalitě Hradisko u Mušova. Detailní rozbory opevnění a vnitřní zástavby a jejich komparace s archeologickými strukturami z území ...

Komoróczy, Balázs
Archeologický ústav, Brno, 2008

Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren
Poláček, Lumír
2008 - German
Sammelband aus der internationalen Tagung in Mikulčice, 25. - 27. Mai 2005. Das Hauptthema besteht in der Problematik der Besiedlungsstruktur in der Umgebung der frühmittelalterlichen Zentren Mitteleuropas ("landwirtschaftliches Hinterland") und den Fragen der Sicherung des Wirtschaftsbetriebs dieser Zentren. Der Sammelband beinhaltet 25 meist archäologische, aber auch archäobotanische Beiträge aus Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Er handelt sich um einen Beitrag zu wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen des Frühmittelalters. Sborník z mezinárodní konference konané v Mikulčicích 25. - 27. května 2005. Hlavními tématy jsou problematika struktury osídlení v okolí raně středověkých center ("zemědělské" zázemí) a otázky zajištění provozu těchto center. Sborník obsahuje 25 převážně archeologických příspěvků z Německa, Polska, Česka, Slovenska, Rakouska a Maďarska. Je příspěvkem k hospodářské a sociální problematice raného středověku. Volume from the international meeting at Mikulčice in the days 25th - 27th May 2005. The main topic is problematic of the structure of settlement in the surroundings of the Early Mediaeval centres ("agrarian" hinterland) and questions of ability running-up a centre. Volume contains 25 mostly archaeological articles from Germany, Poland, Czech, Slovakia, Austria and Hungary. It is a contribution to the economical and social problematic of the Early Middle Ages. Keywords: early medieval centres; economic hinterland; archaeology; Middle Europe Available at various institutes of the ASCR
Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren

Sammelband aus der internationalen Tagung in Mikulčice, 25. - 27. Mai 2005. Das Hauptthema besteht in der Problematik der Besiedlungsstruktur in der Umgebung der frühmittelalterlichen Zentren ...

Poláček, Lumír
Archeologický ústav, Brno, 2008

Příspěvek paleontologie a etnologie k poznání pohřebního ritu lovce DV 16
Nývltová Fišáková, Miriam; Sázelová, S.
2008 - Czech
Fauna nalezená v objektu chaty, kde byl pohřben lovec DV16 vykazuje několik nápadných odlišností od zbytku sídliště. Kosti zvířat jako lišek, zajíců a vlků jsou koncentrovány blízko sebe, což znamená, že kostry byly víceméně v anatomické poloze a dají se přiřadit k jednomu jedinci. Podle analýzy sezónních přírůstků cementu zubů bylo zjištěno, že zvířata pocházející z chaty byla ulovena během jedné sezóny a to brzy na jaře (únor-duben). Tyto skutečnosti, navíc korespondující s archeologickými poznatky, by mohly naznačovat rovněž dobu lovcova pohřbu, během kterého byla zvířata s největší pravděpodobností dána vcelku přímo k mrtvému muži. During the archaeological research, which was made at the locality Dolní Věstonice was uncovered a recessed hut. Compared to the rest of settlement the animals from this object are remarkably distinguishing. The bones of foxes, hares and wolves are closely concetrated to each other, so it seems that they were mostly in the anatomic position and that they are belonging to one individual. In addition these bones are constituing noticeable accumulations around the body of deceased. All animals were hunted in the early spring (February-April), which is resulting from the analysis of the seasonal increaments of the cementum on the roots of teeth. It seems that these animals were probably given to the deceased man, so they could indirectly show the time period of the hunter’s burial. Keywords: Burial rite; Gravettian; Upper Palaeolithic; Tooth microstructure Available at various institutes of the ASCR
Příspěvek paleontologie a etnologie k poznání pohřebního ritu lovce DV 16

Fauna nalezená v objektu chaty, kde byl pohřben lovec DV16 vykazuje několik nápadných odlišností od zbytku sídliště. Kosti zvířat jako lišek, zajíců a vlků jsou koncentrovány blízko sebe, což znamená, ...

Nývltová Fišáková, Miriam; Sázelová, S.
Archeologický ústav, Brno, 2008

Parcela ve vývoji raného a komunálního města
Procházka, Rudolf
2007 - Czech
Parcela představuje základní prostorovou jakož i vlastnickou jednotku středověkého města. Její kořeny lze sledovat v antice, první doklady pravidelné parcelace lze najít v raném středověku. Městské parcely na slovanských teritoriích jsou produktem sociálních změn a západního vlivu ve 13. století. Archeologie může sledovat počátky městské parcelace a její změny. Konfrontací plánů, písemných a archeologických pramenů ukazuje většinou nerovnoměrnou parcelaci od počátků komunálního města. The house plot constitutes the basic and spatial as well as property rights unit of the medieval town. The regular allotment has its roots in antiquity and the first example of the regular allotment out of the Roman empire territory could be found in early Middle Age. The town plots in the Slavic territories can be seen as the product of the social changes and the western influence in the 13th century. Archaeology can follow the origins of the town allotment and its changes. The confrontation of the plans, written and archaeological sources shows mostly the unequal allotment- structure since the beginnings of the communal towns. Keywords: Early and Late Middle Age; Middle and North Europe; Town; Plot Available at various institutes of the ASCR
Parcela ve vývoji raného a komunálního města

Parcela představuje základní prostorovou jakož i vlastnickou jednotku středověkého města. Její kořeny lze sledovat v antice, první doklady pravidelné parcelace lze najít v raném středověku. Městské ...

Procházka, Rudolf
Archeologický ústav, Brno, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases