Number of found documents: 499
Published from to

"Ars rhetorica" a "ars combinatoria" v podání jezuitského kazatele Caspara Knittela
Svatoš, Martin
2016 - Czech
První část příspěvku se věnuje srovnání klasické rétoriky s novou elokvencí, jak byla vyučována a praktikována jezuity v České provincii Tovaryšstva Ježíšova. Druhá část přibližuje univerzitní kázání profesora pražské univerzity a univerzitního kazatele P. Caspara Knittela SJ, která jsou typickým příkladem konceptuální tvorby v literatuře konce 17. a první poloviny 18. století a - dle názoru autora příspěvku - jedním z vrcholů konceptismu v českých zemích. The first part of the contribution introduces comparison of the classical rhetoric as taught and employed by the Province of Bohemia of the Society of Jesus. The other part brings a closer look at university sermons by a professor of the Prague university P. Caspar Knittel SJ, which are typical examples of conceptual writing at the break of 18th century and, due to the lecturer's opinion, one of the peaks of conceptism in the Czech lands. Keywords: Jesuits; Bohemia; rhetoric; Caspar Knittel SJ Available at various institutes of the ASCR
"Ars rhetorica" a "ars combinatoria" v podání jezuitského kazatele Caspara Knittela

První část příspěvku se věnuje srovnání klasické rétoriky s novou elokvencí, jak byla vyučována a praktikována jezuity v České provincii Tovaryšstva Ježíšova. Druhá část přibližuje univerzitní kázání ...

Svatoš, Martin
Filosofický ústav, 2016

Bezmoc Evropy a potlačená moc idejí
Hauser, Michael
2015 - Czech
Článek nejprve rekapituluje výsledky, jichž Evropská unie dosáhla při řešení ekonomické krize. Na základě oficiálních údajů a prohlášení evropských institucí autor dospívá k závěru, že Evropa se nalézá v zauzlené krizové situaci, z níž se nelze vymanit zavedenými způsoby politického a ekonomického jednání. Možné východisko se pak spatřuje v materialistickém pojetí idejí, které může působit jako ekonomický faktor. First, the article summarizes results achieved by the European Union in terms of the economic crises. On the basis of official statistics and statements then the author concludes that Europe is in a multiplied crisis which cannot be got over by established ways of political and economical actions. A possible solution is found in materialist concept of ideas which can act as an economical factor. Keywords: The European Union; economic crisis; Badiou; ideas Available at various institutes of the ASCR
Bezmoc Evropy a potlačená moc idejí

Článek nejprve rekapituluje výsledky, jichž Evropská unie dosáhla při řešení ekonomické krize. Na základě oficiálních údajů a prohlášení evropských institucí autor dospívá k závěru, že Evropa se ...

Hauser, Michael
Filosofický ústav, 2015

Abych z pořádku kroniky nevyšel a v posměšné se nedal rozprávky, maličko něco oznámím. (Groteskní plán Hájkovy Kroniky české)
Havelka, Tomáš
2015 - Czech
Příspěvek se pokouší nalézt a rozlišit rovinu komiky v Hájkově Kronice české. Na základě excerpce přítomných anekdotických doplňků, satirických či ironických pasáží a komentářů nachází setrvalou míru grotesknosti a zároveň nepřítomnost vulgarismů nebo skatologických pasáží. Naopak v Kronice se objevují nenápadné úpravy předloh, ludibriální slovní hříčky nebo komické využívání antroponym, často také rytmizuje text. Hájek využívá komiku jednak k hodnotícímu komentování morálních nedostatků, jednak k stylistickému obohacování textu prostřednictvím nedějových anektod. This paper attempts to distinguish a comic level within Hájek's Czech Chronicle. Based on excerpts from anecdotal inserts, satirical and ironic passages and commentaries it finds an ongoing level of flat grotesquerie, not actually containing vulgarisms or scatological passages, but often making use of subtIe alterations of models, ludic puns on names and rythmic punchlines. Hájek used the comic both to make evaluative comments on moral shortcomings in particular and to stylistically enhance his chronicle narrative. Keywords: humor narratives; Václav Hájek; Czech Chronicle; renaissance; irony Available at various institutes of the ASCR
Abych z pořádku kroniky nevyšel a v posměšné se nedal rozprávky, maličko něco oznámím. (Groteskní plán Hájkovy Kroniky české)

Příspěvek se pokouší nalézt a rozlišit rovinu komiky v Hájkově Kronice české. Na základě excerpce přítomných anekdotických doplňků, satirických či ironických pasáží a komentářů nachází setrvalou míru ...

Havelka, Tomáš
Filosofický ústav, 2015

Digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského (1592-1670)
Lelková, Iva
2015 - Czech
Projekt digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského (1592-1670) je výsledkem mezinárodní spolupráce Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR a projektu Cultures of Knowledge University of Oxford. V rámci jednotného katalogu raně novověké učenecké korespondence Early Modern Letters Online (EMLO) byla vytvořena online databáze Komenského korespondence a její mimořádně bohatá meta-data byla použita pro vizualizace a další analýzu. Badatelé použili volně přístupnou vizualizační platformu zvanou Palladio vyvinutou Stanford Univerzity. Vizualizace a analýza dat nejenom že umožnila vizualizovat dříve neznámé tendence a fakta, ale také pomohla položit nové badatelské otázky. The project of digitizing and visualization of Jan Amos Comenius' (1592-1670) correspondence is an outcome of an international collaboration among the Department for Comenius Studies and Early Modern Intellectual History of the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences and the Cultures of Knowledge project of the University of Oxford. An online database of Comenius' letters was created within the online union catalogue of early modern scholarly correspondence called the Early Modern Letters Online (EMLO) and outstandingly rich metadata were used for visualizations and analysis of the Comenius' correspondence. The researchers used free visualization web-based platform Palladio developed by the Stanford University. Visualization and data analysis not only facilitated to visualize previously known tendencies and facts but also helped to discover new and unknown moments which led to further study. Keywords: early modern correspondence; data visualization; digitalization Available at various institutes of the ASCR
Digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského (1592-1670)

Projekt digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského (1592-1670) je výsledkem mezinárodní spolupráce Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu ...

Lelková, Iva
Filosofický ústav, 2015

Co znamená myslet na čtenáře (o autorské poctivosti a dvojím typu vyprávění)
Koťátko, Petr
2015 - Czech
Autor konfrontuje dva způsoby vyprávění , které označuje jako 'imunní' a 'radikální', a analogicky dva subjekty vyprávění: 'vypravěče v kondici' a 'vypravěče v rozkladu'. Pokouší se ukázat, že žádný z obou typů vyprávění nelze klasifikovat jako základní či 'přirozený' – s tím, že opačný typ pak vychází jako odchylka od standardu. Oba jsou stejně způsobilé plnit mimetickou funkci, oba mohou být naplněním autorovy odpovědnosti a respektu vůči čtenáři, přestože aktivují odlišné složky čtenářovy interpretační výbavy. The author confronts two modes of narration, called 'immune' and 'radical', and two correalive narrative subjects: 'narrator in a good shape' and 'narrator in decay'. He argues that neither of these two narration types can be classified as basic or 'natural' – while the other one comes out as a deviation from the standard. Both of them are equally equipped for mimetic function and both can reflect the author's responsibility and respect to the reader, although they activate different components of the reeader's interpretative competence. Keywords: modes of narration; types of narrators; literary interpretation Available at various institutes of the ASCR
Co znamená myslet na čtenáře (o autorské poctivosti a dvojím typu vyprávění)

Autor konfrontuje dva způsoby vyprávění , které označuje jako 'imunní' a 'radikální', a analogicky dva subjekty vyprávění: 'vypravěče v kondici' a 'vypravěče v rozkladu'. Pokouší se ukázat, že žádný ...

Koťátko, Petr
Filosofický ústav, 2015

Jan Hus v Kostnici po 6. červenci 1415
Soukup, Pavel
2015 - Czech
Příspěvek sleduje, v jakých pramenech a v jakých souvislostech se v debatách kostnického koncilu objevovalo jméno Jana Husa po jeho upálení 6. července 1415. V kázáních a traktátech byla Husova figura používána především jako symbol hereze. Z jeho odsouzených tezí se nejčastěji připomínalo učení o církvi a popírání papežského primátu. Kostnický diskurs o Husovi po jeho upálení položil základy jeho negativní reputace, která přežila i v dalších fází protihustiské polemiky. This paper follows the sources and contexts in which John Hus appeared in the debates at the Council of Constance after his execution on 6 July 1415. In sermons and tracts, the figure of John Hus mainly served as a symbol of heresy. His teaching about the Church and the denial of papal supremacy were most often recalled from among his condemned theses. The Constance discourse about Hus after his burning at the stake laid the foundations to his negative reputation, which was to survive during the following phases of anti-Hussite polemics. Keywords: John Hus; Council of Constance; Heresy Available at various institutes of the ASCR
Jan Hus v Kostnici po 6. červenci 1415

Příspěvek sleduje, v jakých pramenech a v jakých souvislostech se v debatách kostnického koncilu objevovalo jméno Jana Husa po jeho upálení 6. července 1415. V kázáních a traktátech byla Husova figura ...

Soukup, Pavel
Filosofický ústav, 2015

Využití apokalyptických figur v díle Jana Husa
Cermanová, Pavlína
2015 - Czech
Studie je zaměřena na Husovo využití apokalyptických figur, klade si rovněž otázku, zda je možno Husovo myšlení označit za apokalyptické. Z převážně teologicky definovaného hermeneutického nástroje kritiky se postupně stal prostředek burcující a popisující danou situaci jako nastávající konečný boj se silami Antikrista. Koncept apokalypticky pojmenovaného střetu byl rovněž provázán s Husovou eklesiologií. The study focuses on the use of apocalyptic figures in the treatises and thinking of Jan Hus. The question if Hus could be perceived as an apocalyptic oriented theologian in in the centre of attention. The originally theologically defined hermeneutic tool of critic developed gradually into a means describing the actual situation of the fight against Antichrist. The apocalyptic concept was necessarily associated with Hus' ecclesiology. Keywords: Jan Hus; apocalyptic thinking; reform; ecclesiologie Available at various institutes of the ASCR
Využití apokalyptických figur v díle Jana Husa

Studie je zaměřena na Husovo využití apokalyptických figur, klade si rovněž otázku, zda je možno Husovo myšlení označit za apokalyptické. Z převážně teologicky definovaného hermeneutického nástroje ...

Cermanová, Pavlína
Filosofický ústav, 2015

Organizace protestní akce proti Husovu upálení
Novotný, Robert
2015 - Czech
Studie se na základě prosopografické analýzy snaží o postižení organizačních souvislostí vzniku protestního dopisu proti Husovu upálení ze 2. září 1415. Na základě učiněných zjištění je možné vyslovit závěr, že většina signatářů z řad nižší šlechty připojila svoji pečeť k protestní akci spíše z loajality k mocnějším sousedům, než že by vyjadřovala vlastní konfesionální stanovisko. Based on a prosopographical analysis, the study attempts to capture the organizational context of the origin of the protest letter against Hus's burning at the stake from 2 September 1415. One of the main conclusions is that the majority of the signatories from the ranks of the lower nobility added their seals to the protest action rather from loyalty to their powerful neighbours than expressing their own confessional position. Keywords: Jan Hus; nobility; Council of Constance Available at various institutes of the ASCR
Organizace protestní akce proti Husovu upálení

Studie se na základě prosopografické analýzy snaží o postižení organizačních souvislostí vzniku protestního dopisu proti Husovu upálení ze 2. září 1415. Na základě učiněných zjištění je možné vyslovit ...

Novotný, Robert
Filosofický ústav, 2015

Matěj Václav Štajer a 'jeho' exempla
Havelka, Tomáš
2015 - Czech
Jezuita Matěj Václav Štajer patří mezi nejvýznamnější postavy české literatury druhé poloviny 17. století. Jeho Postila katolická je pozoruhodná z řady důvodů, jedním z nich je narativní rovina exempel. Pokud navíc spojíme exemplový plán Postily a Štajerova překladu Manniho Věčného pekelného žaláře, stane se Štajer jedním z vůbec nejvýznamnějších producentů exempel své doby. Pokusím se ozřejmit, jak s exemply pracuje, na několika případech předvedu různé interpretační a literárně historické problémy. The Jesuit Mathias Wenceslaus Steyer belongs among most important persons of the Czech literature of the second half of the 17th Century. His Postila katolická (The Catholic Postil) is remarkable for many reasons, this article focuses attention just on the narrative level of exempla. Moreover, if we join exempla from the postil and his translation of Manni's Eternal Infernal Jail, Steyer becomes one of the most important producer of exempla of his time. The article attempts unveil some aspects of his strategy how to work with exempla. On few cases, it shows various interpretative and literary historical problems. Keywords: Jesuits; early modern literature; homiletic; exempla; Matthias Wenceslaus Steyer Available at various institutes of the ASCR
Matěj Václav Štajer a 'jeho' exempla

Jezuita Matěj Václav Štajer patří mezi nejvýznamnější postavy české literatury druhé poloviny 17. století. Jeho Postila katolická je pozoruhodná z řady důvodů, jedním z nich je narativní rovina ...

Havelka, Tomáš
Filosofický ústav, 2015

Europe: A Land od Many Names. An Essay on Czech Context of Europe
Hlaváček, Petr
2015 - English
Analysis of the concept of Central Europe in historical and current context of Czechia, Europe and the West. Keywords: Central Europe; West; Czechia; geopolitics Available at various institutes of the ASCR
Europe: A Land od Many Names. An Essay on Czech Context of Europe

Analysis of the concept of Central Europe in historical and current context of Czechia, Europe and the West.

Hlaváček, Petr
Filosofický ústav, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases