Number of found documents: 371
Published from to

Srovnání demokratických ústav ČSR, Německa a Rakouska
Broklová, Eva
2010 - Czech
Keywords: Czechoslovakia, history; Czechoslovakia, Constitution 1920 Available at various institutes of the ASCR
Srovnání demokratických ústav ČSR, Německa a Rakouska

Broklová, Eva
Masarykův ústav a Archiv, 2010

The Role of Religion in the Formation of National Identity of the Czechs and Slovaks
Rychlík, Jan
2010 - English
The essay explains that no religion served as identification factor in the process of development of modern Czech and Slovak nations. Keywords: modern nations; Central Europe; religion Available at various institutes of the ASCR
The Role of Religion in the Formation of National Identity of the Czechs and Slovaks

The essay explains that no religion served as identification factor in the process of development of modern Czech and Slovak nations.

Rychlík, Jan
Masarykův ústav a Archiv, 2010

Zdeněk Wirth a Pelhřimov - Karel Polesný, Pavel Janák a pelhřimovská pobočka Klubu Za starou Prahu (1908-1914)
Kábová, Hana
2010 - Czech
Příspěvek sleduje vztah mladého uměnovědce Zdeňka Wirtha k Pelhřimovu. Všímá si kulturního života ve městě a na klíčové osobnosti Karla Polesného (1880-1971) gymnaziálního profesora, historika a někdejšího Wirthova spolužáka v uměnovědném semináři ukazuje poměr maloměstského prostředí k moderním tendencím v architektuře a památkové péči. Popisuje vznik jedné z prvních knih o malém městě (Z. Wirth – K. Polesný, Pelhřimov, 1911) a ustavení a činnost pelhřimovské pobočky Klubu Za starou Prahu, jejímž předsedou se stal K. Polesný. Ten, za Wirthovy podpory, přivádí do Pelhřimova přední architekty, Pavla Janáka, Otakara Novotného a Josefa Chochola. Autorka příspěvku poukazuje na hlubší souvislosti Janákových realizací v Pelhřimově. Oceňuje při tom hodnotnou korespondenci K. Polesného Z. Wirthovi, uloženou v Ústavu dějin umění AV ČR. The young scholar of arts Zdeněk Wirth had close links with Pelhřimov. One of the key figures in the cultural life of the town was Karel Polesný (1880-1971), a grammar school teacher, a historian and a former fellow-student of Wirth at the art studies seminar. He can be used as an example to demonstrate links between the environment of a provincial town and modern tendencies in architecture and monument conservation. Important events were the creation of the first book about this small town (Wirth - Polesný, Pelhřimov, 1911), and the foundation and activities of the Pelhřimov branch of the Club for Old Prague, of which Polesný became president. With Wirth’s support Polesný brought the leading architects Pavel Janák, Otakar Novotný, and Josef Chochol to Pelhřimov. The background context of the buildings Janák designed in Pelhřimov is of interest either. Keywords: Wirth, Zdeněk; Pehlřimov, Czech Republic; Polesný, Karel Available at various institutes of the ASCR
Zdeněk Wirth a Pelhřimov - Karel Polesný, Pavel Janák a pelhřimovská pobočka Klubu Za starou Prahu (1908-1914)

Příspěvek sleduje vztah mladého uměnovědce Zdeňka Wirtha k Pelhřimovu. Všímá si kulturního života ve městě a na klíčové osobnosti Karla Polesného (1880-1971) gymnaziálního profesora, historika a ...

Kábová, Hana
Masarykův ústav a Archiv, 2010

Formation of Modern Nations and National Identity
Rychlík, Jan
2010 - English
The essay explains the development of formation of modern nations in Central and Eastern Europe and the role of myths and folklore epic in this process. Keywords: modern nations; national identity; East Europe Available at various institutes of the ASCR
Formation of Modern Nations and National Identity

The essay explains the development of formation of modern nations in Central and Eastern Europe and the role of myths and folklore epic in this process.

Rychlík, Jan
Masarykův ústav a Archiv, 2010

Msgre. Bohumil Stašek a Československá strana lidová
Pehr, Michal
2009 - Czech
Tato studie se zabývá vztahem Bohumila Staška k Československé straně lidové. Bohumil Stašek byl významným českým katolickým knězem, který se po dlouhá léta angažoval na poli politického katolicismu. V době první republiky se stal dokonce předsedou české části Československé strany lidové, která reprezentovala politický katolicismus v českých zemích. Přínos Bohumila Staška byl ovšem i v rovině politologické, kdy se Bohumil Stašek zabýval i návrhy na reformu demokratického systému. The study deals with the relationship of Bohumil Stašek toward the Czechoslovak People’s Party. Bohumil Stašek was a prominent Czech Catholic priest, long active in the field of political Catholicism. During the First-Republic era he even became the head of the Czech part of the Czechoslovak People’s Party, representing political Catholicism in the Czech lands. Bohumil Stašek’s contribution, however, falls under the category of political science as well, as he occupied himself also with proposals concerning a reform of democratic systems. Keywords: Stašek, Bohumil; political catholicism; Czechoslovakia Available at various institutes of the ASCR
Msgre. Bohumil Stašek a Československá strana lidová

Tato studie se zabývá vztahem Bohumila Staška k Československé straně lidové. Bohumil Stašek byl významným českým katolickým knězem, který se po dlouhá léta angažoval na poli politického katolicismu. ...

Pehr, Michal
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Masarykův koncept realismu - pokus o vhled do jeho kořenů, teorie a vlivu
Neudorflová, Marie L.
2009 - Czech
Masarykův realismus byl reakcí na tradiční nedostatek znalostí o společnosti a jejich problémech. V jeho centru byla bylo úsilí o vědecké poznání ve vztahu ke všem důležitým oblastem existence společnosti a jejich skupin prostřednictvím metod používaných v řadě vědeckých disciplin. Znalosti o společnosti, o jejích problémech, potřebách a možnostech Masaryk považoval za základ k pozitivnímu rozvoji společnosti a k demokratizaci. V tomto ohledu ovlivnil podstatnou část mladé inteligence. Masaryk´s realism was a response to insufficient knowledge on society and its problems. In its basis was a struggle for scientific knowledge in relation to important areas of society life through methods used in anumber of disciplines. Masaryk viewed relevant and thorough knowledge about society and its problems, needs and possibilities as a condition for its positive development and foe democratization. In this respect he influenced a part of young generation. Keywords: Masaryk, T. G.; Czech politics; history Available at various institutes of the ASCR
Masarykův koncept realismu - pokus o vhled do jeho kořenů, teorie a vlivu

Masarykův realismus byl reakcí na tradiční nedostatek znalostí o společnosti a jejich problémech. V jeho centru byla bylo úsilí o vědecké poznání ve vztahu ke všem důležitým oblastem existence ...

Neudorflová, Marie L.
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Mistr Jan Hus v myšlení T. G. Masaryka
Neudorflová, Marie L.
2009 - Czech
Keywords: Masaryk, T. G.; Hus, Jan Available at various institutes of the ASCR
Mistr Jan Hus v myšlení T. G. Masaryka

Neudorflová, Marie L.
Masarykův ústav a Archiv, 2009

František Roubík. Člověk v temnotách okupace
Holát, Pavel
2009 - Czech
Keywords: Roubík, František; historiography; World War II; historiografie Available at various institutes of the ASCR
František Roubík. Člověk v temnotách okupace

Holát, Pavel
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Výpovědní hodnota katalogů knihovny českokrumlovského konventu minoritů
Hradilová, Marta
2009 - Czech
Práce se zabývá dochovanými katalogy českokrumlovského konventu minoritů. Jednotlivé katalogy srovnává navzájem, zejména pak způsob katalogizace rukopisů. This work deals with the preserved catalogues of the Minorite Convent in Český Krumlov. Singular catalogues are mutually compared, this study focuses primarily on the way of cataloguing the manuscripts. Keywords: Minorite Convent, Český Krumlov; manuscripts Available at various institutes of the ASCR
Výpovědní hodnota katalogů knihovny českokrumlovského konventu minoritů

Práce se zabývá dochovanými katalogy českokrumlovského konventu minoritů. Jednotlivé katalogy srovnává navzájem, zejména pak způsob katalogizace rukopisů....

Hradilová, Marta
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Benešova koncepce demokratického státu za války a na počátku první republiky
Broklová, Eva
2009 - Czech
V záměrech a cílech souvisejících s vytvořením československého státu a jeho udržení v rámci zakladatelských idejí se E. Beneš shodoval s T. G. Masarykem. Východiskem odboje byl názor, že omezení moci národa není v souladu s demokratickými principy. Přesto lze v Benešových pracích sledovat samostatné řešení politických problémů, vesměs založené na vědeckém základě. Jeho koncepce vycházela ze studia individualismu v dějinách filozofie, teorie politického stranictví, demokratických ideálů a empirické metody. Českou otázku řešil požadavkem na zničení Rakouska-Uherska jako utlačovatele národů a oporu Německa. Hodlal vybudovat "Stát nejdemokratičtější z hlediska sociálního a nejpokročilejší z hlediska politického". Po druhé světové válce řešil teoreticky otázku možností nutné spolupráce a sblížení systému politické demokracie a sovětského socialismu. Beneš byl spolutvůrcem a obnovitelem státu. In his intentions and aims related to the establishment of the Czechoslovak State and its keeping within the founding ideas, E. Beneš was in agreement with T. G. Masaryk. The resistance movement’s starting point was that limitations upon the power of nation do not comply with democratic principles. In his works, Beneš however shows autonomous ways of solving political issues, mostly grounded on a scientific base. His concept was based on a study of individualism in the history of philosophy, theory of political partisanship, democratic ideals, and empiric method. To solve the Czech issue he demanded that Austria-Hungary should be overthrown as being an oppressor of nations and a support of Germany. He intended to build "The most democratic state from a social point of view and the most progressive one from a political viewpoint". Beneš was a co-creator and re-builder of a state. Keywords: Beneš, Edvard; Czechoslovakia; World War I Available at various institutes of the ASCR
Benešova koncepce demokratického státu za války a na počátku první republiky

V záměrech a cílech souvisejících s vytvořením československého státu a jeho udržení v rámci zakladatelských idejí se E. Beneš shodoval s T. G. Masarykem. Východiskem odboje byl názor, že omezení moci ...

Broklová, Eva
Masarykův ústav a Archiv, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases