Number of found documents: 424
Published from to

Opravné malty-umělý kámen pro biodetritické vápence
Tišlová, R.; Novotná, Adéla
2015 - Czech
Tato studie se zabývá vlastnostmi vybraných opravných směsí umělého kamene pro kutnohorský vápenec i vybraný litavský vápenec pocházející z lokality St. Margarethen. Pojivem tvárných maltových směsí bylo přirozeně hydraulického vápna (NHL), které svými zpracovatelskými i optickými vlastnostmi vyhovují typu tmeleného podkladu. Vlastnosti opravných směsí byly upravovány typem použitého kameniva (drcená hornina, normovaný křemičitý písek a směs kameniv). Vybrané vlastnosti jsou prezentovány na základě charakterizace mikrostruktury hornin i opravných malt a měření vybraných fyzikálních a mechanických vlastností. This study deals with the properties of repair mortars for two types of biodetritic limestones from Kutná Hora and St. Margarethen (Austria). The binder of the mixtures was based on natural hydraulic lime (NHL), which has good processability and fits to optical properties of the substrates. Properties of repair mortars were modified by the type of aggregate (crushed rock, normalized quartz sand and mixture of aggregates). The artificial stone samples were characterized by means of the microstructure description and measurement of selected physical and mechanical properties. Keywords: artificial stone; restoration; biodetritic limestone; Kutná Hora limestone; NHL Available at various institutes of the ASCR
Opravné malty-umělý kámen pro biodetritické vápence

Tato studie se zabývá vlastnostmi vybraných opravných směsí umělého kamene pro kutnohorský vápenec i vybraný litavský vápenec pocházející z lokality St. Margarethen. Pojivem tvárných maltových směsí ...

Tišlová, R.; Novotná, Adéla
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

O navrhování v geotechnice podle residuální smykové pevnosti
Koudelka, Petr
2015 - Czech
Příspěvek hodnotí možnosti a efektivitu nové koncepce navrhování na základě reziduální smykové pevnosti. Koncepce návrhů podle reziduální nebo kritické smykové pevnosti není vyzkoušená. K tomu, aby mohla být vyzkoušena a používána, je třeba znalost hodnot residuální smykové pevnosti. V současné době se residuální ani kritické hodnoty v běžné praxi téměř nevyšetřují, i když\njejich znalost může přispět ke spolehlivosti a hospodárnosti návrhů a všeobecně jsou\nprojekčním přínosem. Při návrhu svahů podle residuálních hodnot smykové pevnost, které jsou nejspolehlivější, bude možné stupeň bezpečnosti/součinitele odporu podstatně snížit oproti jeho hodnotám používaným při uvažování vrcholových/efektivních hodnotách. Doporučení jsou součástí tohoto příspěvku. The paper consider on possibility and effectivity of a new concept of ULS design on residual shear strength based. Values of residual shear strength are the most reliable and in opposite, applied peak values of shear strength are the most favorable and applicable for states of small deformations only. The paper presents results of a prior analysis of slope stability and compares designs applying values of residual shear strength and peak shear strength. Some recommendations are included. Keywords: residual shear strength; slope stability; peak shear strength Fulltext is available at external website.
O navrhování v geotechnice podle residuální smykové pevnosti

Příspěvek hodnotí možnosti a efektivitu nové koncepce navrhování na základě reziduální smykové pevnosti. Koncepce návrhů podle reziduální nebo kritické smykové pevnosti není vyzkoušená. K tomu, aby ...

Koudelka, Petr
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Smyková pevnost písku při velmi malém normálovém zatížení
Hudek, J.; Koudelka, Petr
2014 - Czech
Příspěvek se zabývá výsledky smykových zkoušek velni suchého (ideálně nesoudržného) křemičitého písku střední zrnitosti při velmi malém normálovém zatížení ve škále do 25 kPa. Výsledky srovnává se smykovými zkouškami stejného materiálu ve škále 63 – 163 kPa. Solutions of some extraordinary geotechnical problems need knowledge of shear strength in a scale of very low normal stress. An example is physical modelling of soil mass behaviour using medium or little samples. The paper deals with results of testing a very dry uniform quartz sand of medium size. Resulting values of effective shear strength for the normal stress scale till of 25 kPa are compared with former testing of the same material in other scale of 63 – 163 kPa. Keywords: shear strength; sand; low normal load Fulltext is available at external website.
Smyková pevnost písku při velmi malém normálovém zatížení

Příspěvek se zabývá výsledky smykových zkoušek velni suchého (ideálně nesoudržného) křemičitého písku střední zrnitosti při velmi malém normálovém zatížení ve škále do 25 kPa. Výsledky srovnává se ...

Hudek, J.; Koudelka, Petr
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2014

Dýchání lamelových pásnic Lochkovského mostu na SOKP
Kunrt, J.; Křístek, V.; Škaloud, Miroslav
2014 - Czech
Příspěvek uvádí výsledky získané experimentem, který sledoval únavové chování deskových lamelových pásnic Lochkovského mostu, vzniklé změnami vzájemných vzdáleností jejich deskových prvků při opakovaném zatížení těžkými vozidly. Deskové prvky mají nevyhnutelné počáteční zakřivení a tak nemají čistý kontakt v celé ploše. Lamely jsou pak vystaveny mnohonásobně se opakujícímu ohybu a to má za následek kumulaci poškození ve svaru, který spojuje obě lamely. The main results obtained by an extended test on the fatigue behaviour generated by changes in the relative distance of the plate elements of the lamella flanges of the Lochkov Bridge, which occur under the passages of heavy vehicles are presented. The plate elements exhibit unavoidable out-of-plane imperfections, which results in them not being in perfect contact. The lamellas are then subjected to many times repeated bending, which generates cumulative damage in the welds that connect the two lamellas. Keywords: breathing; fatigue; lamella flanges Available on request at various institutes of the ASCR
Dýchání lamelových pásnic Lochkovského mostu na SOKP

Příspěvek uvádí výsledky získané experimentem, který sledoval únavové chování deskových lamelových pásnic Lochkovského mostu, vzniklé změnami vzájemných vzdáleností jejich deskových prvků při ...

Kunrt, J.; Křístek, V.; Škaloud, Miroslav
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2014

Několik poznámek k současné praxi čištění kamenosochařských děl
Gláser, Petr
2014 - Czech
Předkládaný příspěvek se věnuje problematice čištění kamenosochařských děl. Čištění rozděluje podle dvou hlavních hledisek na technické a estetické a podrobněji se věnuje jejich rozdílným východiskům a cílům. Stručně hodnotí vývoj v oboru restaurování a nezapomíná uvést i společenské vlivy. Oproti tomu představuje nepříliš lichotivě podobu současné praxe při čištění památek. V další části pak předkládá přehled předpokladů pro provedení kvalitního restaurátorského zásahu (čištění) a zaměřuje se na důležité otázky, které je nutné zodpovědně řešit. Na závěr se ještě krátce pozastavuje nad pojmem objektivity. This paper is dedicated to cleaning of stone monuments. Both technical and aesthetic point of view of the cleaning process are concerned and also the historic development in the conservation approach including various starting points, objectives and the social influence. The paper moreover describes recent procedures in monuments cleaning. It contains also an overview of the postulates of compatible conservation intervention (cleaning) and focuses on important issues that need to be responsibly solved. Keywords: stone work; restoration; cleaning Available at various institutes of the ASCR
Několik poznámek k současné praxi čištění kamenosochařských děl

Předkládaný příspěvek se věnuje problematice čištění kamenosochařských děl. Čištění rozděluje podle dvou hlavních hledisek na technické a estetické a podrobněji se věnuje jejich rozdílným ...

Gláser, Petr
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2014

Nová zařízení pro diagnostiku historických konstrukcí
Hasníková, Hana; Kloiber, Michal; Zíma, Pavel
2014 - Czech
Cílem příspěvku je představit několik nových zařízení, která byla vyvinuta na ÚTAM AV ČR, pro nedestruktivní zkoušení materiálů, zvláště těch z historicky cenných konstrukcí. Tzv. mikrotrubice je poloautomatický přenosný nástroj pro měření nasákavosti. Skládá se z krabičky s mikroprocesorem, kde se zaznamenává čas, a plastové „pistole“ – části, která je v kontaktu s povrchem materiálu a na níž je upevněna mikrotrubice se stupnicí. Zařízením mohou být měřeny přírodní kameny, malty a jiné porézní materiály, je velmi užitečná k hodnocení účinnosti různých hydrofobizačních ošetření užívaných při restaurování. Diagnostické zařízení pro in-situ hodnocení dřeva ve stávajících konstrukcích umožňuje přímé určení konvenční tlakové pevnosti a modulu deformability v libovolné hloubce podél profilu dřevěného prvku. Semidestruktivní metoda způsobuje na konstrukčních prvcích velmi malé poškození. The aim of the paper is to present a few new devices that were developed at ITAM AS CR for non-destructive testing of materials, especially those from historically valuable structures. So called microtube is a semi-automatic portable tool for water absorption measurements. It consists of box with microprocessor where the time is recorded and the plastic “pistol” – a part that is in contact with the material surface and where the scaled micro-tube is fixed on. The natural stones, mortars and other porous materials can be measured by the microtube; it is very useful to assess the efficiency of various hydrophobic treatments used within the restoration. The diagnostic device for in-situ assessment of timber in existing structures enables direct determination of conventional compressive strength and modulus of deformability in arbitrary depth along timber profile. The semi-destructive method causes a very gentle damage on the structural members. Keywords: historical structures; microtube; water absorption; wood; compressive strength; modulus of deformability Available on request at various institutes of the ASCR
Nová zařízení pro diagnostiku historických konstrukcí

Cílem příspěvku je představit několik nových zařízení, která byla vyvinuta na ÚTAM AV ČR, pro nedestruktivní zkoušení materiálů, zvláště těch z historicky cenných konstrukcí. Tzv. mikrotrubice je ...

Hasníková, Hana; Kloiber, Michal; Zíma, Pavel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2014

Problémy spojené s užitím lamelových pásnic u ocelových mostů
Křístek, V.; Kunrt, J.; Škaloud, Miroslav; Urushadze, Shota
2014 - Czech
Problematika lamelových pásnic nabývá v poslední době důležitosti mezi konstruktéry ocelových mostních konstrukcí, zejména proto, že umožňuje vyhnout se při návrhu velmi silným přírubovým deskám. Tento názor je založen na předpokladu, že lamely jsou dokonale rovinné a jsou v dokonalém vzájemném kontaktu v celé své ploše, což znamená, že zatížení se přenáší prostým tlakem a že plné spolupůsobení obou lamel je plně realizováno smykovým tokem v obvodových koutových svarech, spojujících obě lamely. Ve skutečnosti však tento předpoklad není nikdy dodržen: není v možnostech reálné výroby ocelových konstrukcí zajistit, aby lamely (jako ocelové desky) byly perfektně rovinné; jsou vždy počátečně zakřiveny a potom vždy dochází k zatlačování vrchní lamely do mezery, jež vzniká kombinací nevyhnutelných počátečních zakřivení obou lamel. Potom pod mnohonásobně opakovaným zatížením vozidly, dochází k mnohonásobně opakovanému ohybu zatlačované lamely ( můžeme říci, že lamela "dýchá"), tedy ke kumulaci poškození. Tento příspěvek popisuje výsledky výzkumu prokazujícího, že jev dýchání lamel může výrazně omezit životnost konstrukce. Lamella flanges have lately grown very popular with the designers of steel bridges, because - in their belief - they provide us with the possibility of avoiding very thick flange plates in steel bridge structures. This belief is based on the assumption that the lamellas are perfectly plane and therefore, in perfect contact everywhere, so that the loading from one lamela is transmitted into other via pure compression, and that the perfect interaction of both lamellas is materialized by means of boundary fillet welds connecting both of the two lamellas. This simple assumption is, however, far from reality: it is not the means of steel fabricators, not even in the means of those which are very progressively equipped, to produce perfectly plane lamellas. Then both lamellass exhibit unavoidable initial curvatures, which in combination form a gap between the lamellas, and consequently the directly loaded lamela are pressed into this gap. As the loading acting on every bridge is many times repeated, the aforsaid phenomenon is also many times repeated, (we can say that the lamellas "breathe"), and then an unavoidable cumulative damage proces in the lamellas comes to being. The results of investigation will be described in the paper and thereby will demonstrate that the fatigue phenomenon accompanying the breathing of the lamellas can considerably limit the lifetime of the structure. Keywords: breathing; cumulative damage; fatigue; lamella flanges; lifetime; steel bridges Available at various institutes of the ASCR
Problémy spojené s užitím lamelových pásnic u ocelových mostů

Problematika lamelových pásnic nabývá v poslední době důležitosti mezi konstruktéry ocelových mostních konstrukcí, zejména proto, že umožňuje vyhnout se při návrhu velmi silným přírubovým deskám. ...

Křístek, V.; Kunrt, J.; Škaloud, Miroslav; Urushadze, Shota
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2014

Metody hodnocení důlkového korozního napadení
Kreislová, K.; Nováková, R.; Majtás, Dušan
2014 - Czech
Článek popisuje metody měření hloubky důlkového korozního napadení. Použití digitální mikroskopie je porovnáno se standardním metalografickým hodnocením výbrusu. The article describes methods for measuring the depth of pitting corrosion attack. Comparison of digital microscopy and common metallography on sample crossection is made. Keywords: pitting corrosion evaluation; 3D microscopy; depth of pits; aluminium Available in digital repository of the ASCR
Metody hodnocení důlkového korozního napadení

Článek popisuje metody měření hloubky důlkového korozního napadení. Použití digitální mikroskopie je porovnáno se standardním metalografickým hodnocením výbrusu....

Kreislová, K.; Nováková, R.; Majtás, Dušan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2014

Mrazuvzdornost vápenných omítek
Janotová, Dana; Nunes, Cristiana Lara; Slížková, Zuzana
2013 - Czech
Příspěvek se zabývá různými způsoby hodnocení zkoušky mrazuvzdornosti provedené podle ČSN 72 2452 na 6 maltových směsích s různými typy pojiva, ve stáří 3 a 12 měsíců. Mrazuvzdornost malt je posuzována na základě dosažených mechanických pevností, součinitele mrazuvzdornosti, změny modulu pružnosti a saturačního koeficientu. Vápenné malty vyhoví velmi tvrdým podmínkám nastaveným normovou zkouškou pouze v případě, že obsahují portlandský cement. The paper presents several methods for assessing frost resistance of six different lime-based mortar mixtures according to the type of binder. Specimens with three and twelve months of age were subjected to frost resistance test according to CSN 72 2452 standard. Durability of each mortar type was evaluated through mechanical strength, frost resistance coefficient, modulus of elasticity and saturation coefficient. The results obtained point out that the lime-based mortar mixtures tested can only fulfil the frost resistance standard requirements if containing a certain amount of Portland cement. Keywords: lime-based mortars; freeze-thaw resistance; Czech clay shale Mefisto L05 Available at various institutes of the ASCR
Mrazuvzdornost vápenných omítek

Příspěvek se zabývá různými způsoby hodnocení zkoušky mrazuvzdornosti provedené podle ČSN 72 2452 na 6 maltových směsích s různými typy pojiva, ve stáří 3 a 12 měsíců. Mrazuvzdornost malt je ...

Janotová, Dana; Nunes, Cristiana Lara; Slížková, Zuzana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2013

Posouzení vlastností kusového vápna páleného v „tradiční“ vápenné peci
Válek, Jan; Matas, Tomáš; Jiroušek, Josef; Machová, Dita; Petráňová, Veronika; Frankeová, Dita
2013 - Czech
Laboratorní zhodnocení vzorků páleného vápna vyrobených v malé experimentální peci tradičním způsobem. Vápno vyrobené tradičním způsobem bylo porovnáno s vápnem ze současné průmyslové výroby. Vzorky vápna byly porovnány na základě porézní struktury určené rtuťovou porozimetríí, plochou povrchu (BET), měrné a objemové hmotnosti, složením určeným termickou analýzou, zkouškou reaktivity a kvalitativním popisem na základě pozorování v elektronovém mikroskopu. Laboratory assessment of samples of burned lime produced in small experimental lime kiln in a traditional way. The samples were compared based on pore structure determined by MIP, surface area (BET), specific and bulk density (gas pycnometry) and composition determined by thermal analysis. In addition standard reactivity test was carried out and the samples were qualitatively described in SEM. Keywords: lump lime; traditional burning; lime kiln Available at various institutes of the ASCR
Posouzení vlastností kusového vápna páleného v „tradiční“ vápenné peci

Laboratorní zhodnocení vzorků páleného vápna vyrobených v malé experimentální peci tradičním způsobem. Vápno vyrobené tradičním způsobem bylo porovnáno s vápnem ze současné průmyslové výroby. Vzorky ...

Válek, Jan; Matas, Tomáš; Jiroušek, Josef; Machová, Dita; Petráňová, Veronika; Frankeová, Dita
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases