Number of found documents: 191
Published from to

O divergenci a fluktuaci proměnných veličin a pravděpodobnostních distribucí
Vajda, Igor
2007 - Czech
O divergenci a fluktuaci proměnných veličin a pravděpodobnostních distribucí Keywords: divergence; probability measure Available at various institutes of the ASCR
O divergenci a fluktuaci proměnných veličin a pravděpodobnostních distribucí

O divergenci a fluktuaci proměnných veličin a pravděpodobnostních distribucí

Vajda, Igor
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

Algoritmy adaptace dvojrozměrných rozdělení metodou minimalizace divergencí
Marek, Tomáš; Vrbenský, Karel
2007 - Czech
Keywords: minimum divergence adaptation; bivariate distributions Available at various institutes of the ASCR
Algoritmy adaptace dvojrozměrných rozdělení metodou minimalizace divergencí

Marek, Tomáš; Vrbenský, Karel
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

Maximálně věrohodné odhady ukazatelů způsobilosti a jejich vlastnosti
Michálek, Jiří
2007 - Czech
Práce se zabývá odvozením maximálně věrododných odhadů ukazatele způsobilosti Cp při různých odhadech úrovně variability a využívá je pro konstrukci testů statistických hypotéz The report deals with a construction of maximal likelihood estimates of capability index Cp by different estimates of variability level and uses them for testing statistical hypotheses. Keywords: Maximálně věrohodný odhad; ukazatel způsobilosti; test hypotézy Available at various institutes of the ASCR
Maximálně věrohodné odhady ukazatelů způsobilosti a jejich vlastnosti

Práce se zabývá odvozením maximálně věrododných odhadů ukazatele způsobilosti Cp při různých odhadech úrovně variability a využívá je pro konstrukci testů statistických hypotéz...

Michálek, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

Detekce významných bodů v integrální hranové mapě
Kovář, Bohumil
2007 - Czech
Výzkumná zpráva obsahuje srovnání výpočetně efektivního algoritmu pro detekci rohů v obraze s tradičnímy postupy. The research report contains comparison of computational efficient algorithm for corner detection in a images with traditional approaches. Keywords: edge detection; computer vision Available at various institutes of the ASCR
Detekce významných bodů v integrální hranové mapě

Výzkumná zpráva obsahuje srovnání výpočetně efektivního algoritmu pro detekci rohů v obraze s tradičnímy postupy....

Kovář, Bohumil
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

Syntéza periodicko-stochastických textur
Hatka, Martin
2007 - Czech
Tento článek popisuje dvě metody pro syntézu složitých barevných textur obsahujících periodickou i stochastickou složku. Takové textury nelze modelovat buď jen jednoduchým dlaždicováním nebo čistě stochastickými modely. První nová metoda automaticky rozpoznává a odděluje periodickou a stochastickou složku textury. Každá z těchto komponent je následně modelována pomocí odpovídajících optimálních metod. Obě nezávisle syntetizované komponenty jsou zkombinovány, čímž vznikne výsledná syntetická periodicko-stochastická textura. Druhá metoda detekuje dva hlavní směry periodicity pravidelné periodické komponenty a generuje nekolik toroidních dlaždic stejného obecného tvaru. Pomocí těchto dlaždic lze generovat periodicko-stochastickou texturu bez viditelných rušivých pravidelností. Ačkoliv prezentované metody pro syntézu textur umožňují poze částečnou kompresi, jsou extrémně rychlé, a to díky completně oddělené fázi analýzy od fáze syntézy algoritmu. This paper describes two methods for seamless enlargement of difficult colour textures containing both regular periodic and stochastic components. Such textures cannot be modelled using neither simple tiling nor using purely stochastic models. The first novel method automatically recognizes and separates periodic and random texture components. Each of this components is subsequently modelled using the coresponding optimal method. Both independently enlarged texture components are combined in the resulting synthetic near regular texture. The second method detects two main direction of periodicity in regular periodic component and generates several double-toroidal tiles of the same general shape, which can seamlesly enlarge given near-periodic texture without visible regularity. Keywords: near-periodic texture; texture synthesis; texture editing Available at various institutes of the ASCR
Syntéza periodicko-stochastických textur

Tento článek popisuje dvě metody pro syntézu složitých barevných textur obsahujících periodickou i stochastickou složku. Takové textury nelze modelovat buď jen jednoduchým dlaždicováním nebo čistě ...

Hatka, Martin
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

Regulační diagramy s rozšířenými mezemi
Michálek, Jiří; Křepela, J.
2006 - Czech
Příspěvek se zabývá konstrukcí regulačních diagramů, pokud připustíme nekonstrastnost v chování střední hodnoty normálního rozdělení, které popisuje sledovaný jakostní znak jako náhodnou veličinu. The contribution deals with the construction of control charts when we accept nonconstant behaviour of mean value of a normal distribution, which describes a measured value on a product as a random variable. Keywords: Shewhart control charts; first type error; normal distribution Available at various institutes of the ASCR
Regulační diagramy s rozšířenými mezemi

Příspěvek se zabývá konstrukcí regulačních diagramů, pokud připustíme nekonstrastnost v chování střední hodnoty normálního rozdělení, které popisuje sledovaný jakostní znak jako náhodnou ...

Michálek, Jiří; Křepela, J.
Ústav teorie informace a automatizace, 2006

Divergence pravděpodobnostních distribucí a statistická informace
Vajda, Igor
2006 - Czech
Využívá se v předchozím výzkumu dokázaná zobecněná Taylorova formule pro nové mnohem jednodušší odvození základních vlastností f-divergencí pravděpodobnostních měr. Novým jednoduchým způsobem se dokazuje i vztah těchto divergencí ke statistické informaci definované jako míra poklesu Bayesova rizika. A recently established generalized Taylor formula is used to prove in a new much simpler manner the basic properties of f-divergences of probability measures. In a new simple way is proved also the relation of these divergences to the statistical information defined as a measure of decrease of the Bayes risk. Keywords: generalized Taylor formula; divergence; Bayes risk; statistical information Available at various institutes of the ASCR
Divergence pravděpodobnostních distribucí a statistická informace

Využívá se v předchozím výzkumu dokázaná zobecněná Taylorova formule pro nové mnohem jednodušší odvození základních vlastností f-divergencí pravděpodobnostních měr. Novým jednoduchým způsobem se ...

Vajda, Igor
Ústav teorie informace a automatizace, 2006

Uživatelské rozhraní pro návrh frekvenčních filtrů
Řezáč, M.; Holub, O.; Augusta, Petr; Hurák, Z.
2006 - Czech
Článek popisuje grafické uživatelské rozhraní Matlab, sloužící k pohodlnému návrhu frekvenčních filtrů. Přínos tohoto GUI spočívá v možnosti zadávat parametry váhových filtrů pro optimalizaci tvaru citlivostních funkcí zpětnovazebního systému založenou na minimalizaci jejich váhových H1 norem. Parametry vhodné pro tento případ se liší od specifikace běžně používané v oblasti zpracování signálů. The paper presents Matlab graphical user interface(GUI) for frequency domain design of filters and shows its application on a practical example of controller design for laboratory system with flexible arm. GUI helps to simplify the procedure of H_infty optimization based loopshaping controller design. This Metod is describe in detail e.g. in the book [Skogestad a Postlethwaite, 2005]. The method inputs are, besides the controller plant, so-called weighting filters, that represent control goals. Keywords: graphical user interface; loopshaping Available at various institutes of the ASCR
Uživatelské rozhraní pro návrh frekvenčních filtrů

Článek popisuje grafické uživatelské rozhraní Matlab, sloužící k pohodlnému návrhu frekvenčních filtrů. Přínos tohoto GUI spočívá v možnosti zadávat parametry váhových filtrů pro optimalizaci tvaru ...

Řezáč, M.; Holub, O.; Augusta, Petr; Hurák, Z.
Ústav teorie informace a automatizace, 2006

Testy hypotéz o parametru obecného exponenciálního modelu
Fajfrová, Lucie
2006 - Czech
Příspěvek se věnuje problému testování hypotéz o parametru v rodinách stochastických procesů, které lze popsat hustotou exponenciálního typu vzhledem k nějaké referenční míře. Zaměříme se na testové statistiky odvozené z informačních vzdáleností nazývaných Rényiho. Cílem příspěvku je především ilustrovat problematiku na příkladech známých procesů. The paper concerns the testing hypothesis about parameter in such families of stochastic processes that they have an exponential density with respect to a reference measure. We focus on divergence statistics, particularly so called Renyi statistics. There are examples of testing on the base of Renyi statics for some well known processes. Keywords: stochastic processes; Renyi distance; exponential model Available at various institutes of the ASCR
Testy hypotéz o parametru obecného exponenciálního modelu

Příspěvek se věnuje problému testování hypotéz o parametru v rodinách stochastických procesů, které lze popsat hustotou exponenciálního typu vzhledem k nějaké referenční míře. Zaměříme se na testové ...

Fajfrová, Lucie
Ústav teorie informace a automatizace, 2006

Výpočet speciální soustavy polynomiálních rovnic pro vícehladinový konvertor
Kujan, Petr; Hromčík, M.; Šebek, M.
2006 - Czech
Příspěvek se zabývá výpočtem speciální soustavy polynomiálních rovnic pro vícehladinový konvertor. Konvertor je elektronické zařízení, které produkuje střídavé napětí ze stejnosměrných zdrojů. This presentation described special polynomial equations for multi-level converter. This converter is electrical device which produces AC voltage from DC sources. Keywords: Polynomial equations; multi-level converter; elimination method Available at various institutes of the ASCR
Výpočet speciální soustavy polynomiálních rovnic pro vícehladinový konvertor

Příspěvek se zabývá výpočtem speciální soustavy polynomiálních rovnic pro vícehladinový konvertor. Konvertor je elektronické zařízení, které produkuje střídavé napětí ze stejnosměrných ...

Kujan, Petr; Hromčík, M.; Šebek, M.
Ústav teorie informace a automatizace, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases