Number of found documents: 107
Published from to

Geometrické modelování
Roubíček, Filip
2008 - Czech
Článek je věnován problematice reprezentace geometrických objektů prostřednictvím materiálních modelů. Obsahuje popis dvou technik modelování v planimetrii: geometrie překládaného papíru a geometrické skládačky. The paper deals with the problem of representation of geometrical objects by means of material models. It includes the description of two methods of modelling in planimetry: geometry of folding paper and geometrical puzzles. Keywords: teaching of geometry; models Available at various institutes of the ASCR
Geometrické modelování

Článek je věnován problematice reprezentace geometrických objektů prostřednictvím materiálních modelů. Obsahuje popis dvou technik modelování v planimetrii: geometrie překládaného papíru a geometrické ...

Roubíček, Filip
Matematický ústav, 2008

Pět námětů pro výuku algebry
Roubíček, Filip
2008 - Czech
Článek je věnován problematice výuky algebry na základní škole. Obsahuje popis pěti technik zaměřených na rozvíjení algebraických dovedností, jejichž základem jsou známé společenské hry: algebraické domino, pexeso, loto, kvarteto a rovnicový maratón. The paper deals with the problem of the teaching of algebra at elementary school. It includes the description of five methods aimed at developing algebraic skills and based on well-known party games: algebraic domino, pexeso, lotto, quartet and equational marathon. Keywords: algebraic expressions; algebraic games Available at various institutes of the ASCR
Pět námětů pro výuku algebry

Článek je věnován problematice výuky algebry na základní škole. Obsahuje popis pěti technik zaměřených na rozvíjení algebraických dovedností, jejichž základem jsou známé společenské hry: algebraické ...

Roubíček, Filip
Matematický ústav, 2008

Matematika na přelomu XVII. a XVIII. století v korespondenci Johanna Bernoulli a Pierra Varignona
Saxl, Ivan
2007 - Czech
Odraz vzniku a rozvoje infinitesimálního počtu v korespondenci Johanna Bernoulli a Pierra Varignona The origins and development of calculus in the correspondence of Johann Bernoulli and Pierre Varignon. Keywords: Johann Bernoulli; Pierre Varignon; correspondence Available at various institutes of the ASCR
Matematika na přelomu XVII. a XVIII. století v korespondenci Johanna Bernoulli a Pierra Varignona

Odraz vzniku a rozvoje infinitesimálního počtu v korespondenci Johanna Bernoulli a Pierra Varignona...

Saxl, Ivan
Matematický ústav, 2007

Optimální řízení lineárních dynamických systémů s kvadratickým kritériem
Křížek, Michal; Šolcová, A.
2007 - Czech
V článku vyšetřujeme lineární dynamické systémy s kvadratickým kritériem. Dokazujeme, že hodnota minima kriteriálního funkcionálu závisí jen na hodnotě optimálního řízení v počátečním bodě a že na hodnotách optimálního řízení v dalších bodech nezávisí. We study linear dynamical systems with a quadratic criterion. We prove that the minimum of a criterion functional depends ounly on the initial value of the optimal control. Keywords: Bellman optimality principle; optimal trajectory; finite element method Available at various institutes of the ASCR
Optimální řízení lineárních dynamických systémů s kvadratickým kritériem

V článku vyšetřujeme lineární dynamické systémy s kvadratickým kritériem. Dokazujeme, že hodnota minima kriteriálního funkcionálu závisí jen na hodnotě optimálního řízení v počátečním bodě a že na ...

Křížek, Michal; Šolcová, A.
Matematický ústav, 2007

Mertonští počtáři
Saxl, Ivan
2006 - Czech
Počátky kinematiky a dynamiky v Oxfordu ve XIV. století Origins of kinematics and dynamics in Oxford in XIVth century Keywords: metron calculators; Brodvardine; Heytesbury Available at various institutes of the ASCR
Mertonští počtáři

Počátky kinematiky a dynamiky v Oxfordu ve XIV. století


Origins of kinematics and dynamics in Oxford in XIVth century

Saxl, Ivan
Matematický ústav, 2006

Geometrické konstrukce z pohledu různých didaktických prostředí
Roubíček, Filip
2006 - Czech
Článek popisuje tři didaktická prostředí jako alternativu k rýsování. Týkají se konstrukcí geometrických útvarů užitím skládaček, překládáním papíru a pomocí provázku. Reprezentační prostředí jsou prezentována na konstrukcích mnohoúhelníků. The paper describes three didactic environments as an alternative to drawing. They concern constructions of geometric figures using puzzles, folding paper and using strings. These representational environments are presented on constructions of polygons. Keywords: teaching of geometry; representation; construction Available at various institutes of the ASCR
Geometrické konstrukce z pohledu různých didaktických prostředí

Článek popisuje tři didaktická prostředí jako alternativu k rýsování. Týkají se konstrukcí geometrických útvarů užitím skládaček, překládáním papíru a pomocí provázku. Reprezentační prostředí jsou ...

Roubíček, Filip
Matematický ústav, 2006

Některé problémy v komunikaci učitel - žák
Roubíček, Filip
2006 - Czech
Článek se zabývá vybranými problémy v komunikaci mezi učitelem a žákem. Popisuje jejich hlavní příčiny: rozdílnost mentálních reprezentací, rozlišování kontextů komunikace, nepřijetí konvenčních forem zápisu, nedostatečné seznámení s pravidly pro užití znakových systémů a alternativními formami matematických zápisů The paper concerns selected problems in communication between the teacher and the pupil. It describes their main causes: different mental representations, not distinguishing between of the communication contexts, non-accepting of conventional writing forms, insufficient acquaintance with rules of usage of semiotic systems and alternative forms of mathematical writing Keywords: teaching of mathematics; communication; representation Available on request at various institutes of the ASCR
Některé problémy v komunikaci učitel - žák

Článek se zabývá vybranými problémy v komunikaci mezi učitelem a žákem. Popisuje jejich hlavní příčiny: rozdílnost mentálních reprezentací, rozlišování kontextů komunikace, nepřijetí konvenčních forem ...

Roubíček, Filip
Matematický ústav, 2006

Po stopách rozvíjení kompetencí učitelů; pohledy zevnitř i zvenku
Macháčková, Jana; Tichá, Marie
2006 - Czech
Za jádro profesního růstu učitelů považujeme kultivaci jejich oborově didaktické kompetence. To znamená kultivaci znalosti oboru a jeho didaktického zpracování i dovednost jeho realizace v praxi. V příspěvku jsou ukázány rozdíly v individuálních reflexích učitelů, kteří mají různou míru zkušeností s prováděním reflexe a je naznačen přínos kolektivní reflexe při zvyšování profesionální kompetence učitelů. As the core of the professional growth of teachers we understand the cultivation of their subject-didactical competence. It means empowering the knowledge of subject and its didactical elaboration as well as practical capability. In the contribution we show the differences in individual written reflections of teachers. The contribution of the joint reflection to the improvement of professional competence of teachers is outlined. Keywords: professionalisation of teacher´s work; individual reflection; qualified join reflection Available at various institutes of the ASCR
Po stopách rozvíjení kompetencí učitelů; pohledy zevnitř i zvenku

Za jádro profesního růstu učitelů považujeme kultivaci jejich oborově didaktické kompetence. To znamená kultivaci znalosti oboru a jeho didaktického zpracování i dovednost jeho realizace v praxi. V ...

Macháčková, Jana; Tichá, Marie
Matematický ústav, 2006

Reflexe a profesionalizace práce učitele
Tichá, Marie
2006 - Czech
Potřeba profesionalizace práce učitele roste. Proto je třeba kultivovat především oborově didaktické kompetence učitelů. To zahrnuje nejen zvládnutí matematického jádra vyučovacího předmětu a jeho didaktického zpracování, ale i způsobilost vytvořit tvůrčí sociální klima pro poznávání žáků. Jednou z cest je realizování kvalifikované pedagogické reflexe. The need of professionalisation of teachers´ work grows. Therefore the cultivation especially of subject didactical competence is necessary. It includes not only acquirement of mathematical core of subject and its didactic elaboration but also the capability of creation of social climate that is suitable for students´cognition. One of the ways is realisation of qualified pedagogical reflection. Keywords: qualified pedagogical reflection; self-reflection; joint reflection Available on request at various institutes of the ASCR
Reflexe a profesionalizace práce učitele

Potřeba profesionalizace práce učitele roste. Proto je třeba kultivovat především oborově didaktické kompetence učitelů. To zahrnuje nejen zvládnutí matematického jádra vyučovacího předmětu a jeho ...

Tichá, Marie
Matematický ústav, 2006

Superkonvergence metody konečných prvků
Křížek, Michal
2006 - Czech
Je podán přehled výsledků o superkonvergenci metody konečných prvků. Dále je popsán přínos prof. Zlámala k teorii superkonvergence. We give a survey of superconvergence phenomena of the finite element method. Further we describe Zlámal´s contribution to the theory of superconvergence. Keywords: superconvergence; Gauss points; Zlámal Available at various institutes of the ASCR
Superkonvergence metody konečných prvků

Je podán přehled výsledků o superkonvergenci metody konečných prvků. Dále je popsán přínos prof. Zlámala k teorii superkonvergence....

Křížek, Michal
Matematický ústav, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases