Number of found documents: 4692
Published from to

Koherence světla emitovaného lineárním Coulombovským krystalem a jeho zrcadlovým obrazem
Čepil, Adam; Lešundák, Adam; Pham, Minh Tuan; Čížek, Martin; Grim, Jakub; Slodička, L.; Číp, Ondřej
2023 - Czech
V naší práci se zaměřujeme na experimentální demonstraci dvou komplementárních přístupů k zesílení interakce mezi fotony a atomy na úrovni jednotlivých fotonů a 40Ca+ iontů. Realizujeme schéma, ve kterém pozorování interference světla rozptýleného několika chycenými atomovými ionty je dále zvýšeno díky interferenci s jejich zrcadlovými obrazy. Kontrola odpovídajícího kolektivního koherentního optického rozptylu a možnost pozorování interakce se světlem emitovaným mnoha nezávislými ionty modifikovaným optickými okrajovými podmínkami slibuje proveditelný přístup k efektivní realizaci interakce mezi světlem a hmotou nebo k řízenému pozorování kvantově elektrodynamických jevů s mnoha atomy. In our work, we focus on the experimental demonstration of two complementary approaches to enhancing the interaction between photons and atoms at the level of individual photons and 40Ca+ ions. We implement a scheme in which the observation of light interference scattered by several trapped atomic ions is further enhanced due to interference with their mirror images. The control of the corresponding collective coherent optical scattering and the possibility of observing the interaction with light emitted by many independent ions modified by optical boundary conditions promises a feasible approach to the effective realization of the interaction between light and matter or to the controlled observation of quantum electrodynamics phenomena with many atoms. Keywords: Ion interference; Paul trap Available at various institutes of the ASCR
Koherence světla emitovaného lineárním Coulombovským krystalem a jeho zrcadlovým obrazem

V naší práci se zaměřujeme na experimentální demonstraci dvou komplementárních přístupů k zesílení interakce mezi fotony a atomy na úrovni jednotlivých fotonů a 40Ca+ iontů. Realizujeme schéma, ve ...

Čepil, Adam; Lešundák, Adam; Pham, Minh Tuan; Čížek, Martin; Grim, Jakub; Slodička, L.; Číp, Ondřej
Ústav přístrojové techniky, 2023

Frekvenční reference a přenosy
Hrabina, Jan; Pravdová, Lenka; Šarbort, Martin; Čížek, Martin; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Číp, Ondřej
2023 - Czech
Příspěvek se zabývá přehledem výzkumných směrů vědecké skupiny “Frekvenční reference” a přenosy oddělení Koherenční optiky Ústavu přístrojové techniky AV ČR - jde o témata frekvenční stabilizace laserů metodami laserové spektroskopie a pomocí vysokojakostních optických rezonátorů, digitální holografii a metody distribuce stabilních optických kmitočtů optovláknovými a bezdrátovými optickými spoji. The work deals with an overview of research topics of the “Frequency references and dissemination” group, Department of Coherence Optics, Institute of Scientific Instruments, Czech Academy of Sciences. These topics include frequency locking of lasers by laser spectroscopy and high-finnese optical cavities, digital holography and optical frequency tranfers through fiber and free-space optical links. Keywords: laser standard; optical cavity; laser spectroscopy; absorption cell; fiber link; optical transfer Available at various institutes of the ASCR
Frekvenční reference a přenosy

Příspěvek se zabývá přehledem výzkumných směrů vědecké skupiny “Frekvenční reference” a přenosy oddělení Koherenční optiky Ústavu přístrojové techniky AV ČR - jde o témata frekvenční stabilizace ...

Hrabina, Jan; Pravdová, Lenka; Šarbort, Martin; Čížek, Martin; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Číp, Ondřej
Ústav přístrojové techniky, 2023

Creepové zkoušky zirkoniových povlakových tyčí jaderného paliva a jejich interpretace
Sklenička, Václav; Kuchařová, Květa; Kloc, Luboš; Dvořák, Jiří; Král, Petr; Kvapilová, Marie; Vrtílková, V.; Krejčí, J.
2023 - Czech
Časově závislá plastická deformace-creep je jedním z nejdůležitějších degradačních faktorů, určujících životnost zirkoniových slitin, určených k pokrytí jaderného paliva vodou chlazených reaktorů v jaderné energetice. Příspěvek je věnován creepovým zkouškám povlakových tyčí slitiny Zr1%Nb (modifikace slitiny E110) používaných v reaktorech typu VVER. Vedle standardní creepové zkoušky při konstantním tahovém napětí bude demonstrována nestandardní speciální creepová zkušební metoda umožňující měření velmi malých creepových deformací při napětích blížících se reálným podmínkám namáhání v reálné praxi. Time-dependent plastic deformation – creep is one of the most important degradation factors which govern the life of zirconium alloys used as fuel claddings materials in the light water reactor in nuclear power industry. This work aims to describe creep testing of Zr1%Nb (modified E110 alloy) cladding tubes used in the VVER-type reactor. In addition to a standard creep testing method under constant tensile test a nonstandard special creep testing method which has been developed to measure very small creep strains at stresses corresponding to the loading in real service. Keywords: creep testing; zirconium cladding alloys; degradation mechanisms Available at various institutes of the ASCR
Creepové zkoušky zirkoniových povlakových tyčí jaderného paliva a jejich interpretace

Časově závislá plastická deformace-creep je jedním z nejdůležitějších degradačních faktorů, určujících životnost zirkoniových slitin, určených k pokrytí jaderného paliva vodou chlazených reaktorů v ...

Sklenička, Václav; Kuchařová, Květa; Kloc, Luboš; Dvořák, Jiří; Král, Petr; Kvapilová, Marie; Vrtílková, V.; Krejčí, J.
Ústav fyziky materiálů, 2023

Měření ionizujícího záření pomocí optických vláken
Zbožínek, Tadeáš; Jelínek, Michal; Mikel, Břetislav
2023 - Czech
Příspěvek se zaměřuje na metodu měření ionizujícího záření s využitím optických vláken. Zaměřuje se na popsání a charakterizaci metody, kdy dochází k využití optických vláken k přenosu scintilačního záření. Porovnány jsou jednotlivé druhy optických vláken společně s různými druhy scintilačních senzorů. The paper focuses on the method of measuring ionizing radiation using optical fibers. It focuses on the description and characterization of the method where optical fibers are used to transmit scintillation radiation. Different types of optical fibres are compared together with different types of scintillation sensors. Keywords: fibre sensors; silica optical fibres; ionising radiation detection Available at various institutes of the ASCR
Měření ionizujícího záření pomocí optických vláken

Příspěvek se zaměřuje na metodu měření ionizujícího záření s využitím optických vláken. Zaměřuje se na popsání a charakterizaci metody, kdy dochází k využití optických vláken k přenosu scintilačního ...

Zbožínek, Tadeáš; Jelínek, Michal; Mikel, Břetislav
Ústav přístrojové techniky, 2023

Distribuce přesného optického kmitočtu s plnou kompenzací indukovaného Dopplerovského šumu
Pravdová, Lenka; Čížek, Martin; Hrabina, Jan
2023 - Czech
V aplikacích náročných na stabilitu optické frekvence je obvykle potřeba kombinovat dva nebo více referenčních stupňů tak, aby byla zajištěna krátkodobá i dlouhodobá stabilita laserového zdroje. Krátkodobou frekvenční stabilitu mohou zajistit například vysokojakostní optické rezonátory, druhý stupeň pro dlouhodobou stabilitu pak může tvořit např. vodíkový maser referencovaný synchronizačním signálem z GPS přijímače. Při distribuci stabilních optických kmitočtů k cílové aplikaci působí na přenášený signál rušivé vlivy okolního prostředí. Tyto efekty jsou zvláště patrné při přenosech optickými vlákny, kde akustické rušení, vibrace a změny teploty prostředí způsobují indukovaný fázový šum. Naše práce pojednává o řešení distribuční sítě stabilních optických kmitočtů pomocí volné optiky a popisuje vzájemnou návaznost jednotlivých referencí v rámci laboratoří ÚPT. In applications demanding high optical frequency stability, two or more reference stages are usually necessary to ensure the laser source's short-term and long-term stability. The short-term stability can be obtained by locking the laser to a high-finesse optical cavity, while the long-term stability can be formed by, for example, a hydrogen maser referenced by a synchronisation signal from a GPS receiver. During the distribution of stable optical frequencies to the target applications, the transmitted signal is affected by the interfering effects of the surrounding environment. This is especially evident in optical fibre transfers, where acoustic interference, vibrations and environmental temperature changes cause induced phase noise. This work describes the distribution network of stable optical frequencies between individual frequency references within the ISI CAS laboratories. The key parts of the setup are realised by free-space optics, and all of the optical links are fully compensated to induced phase noise effects. Keywords: optical frequency distribution; time-frequency metrology Available at various institutes of the ASCR
Distribuce přesného optického kmitočtu s plnou kompenzací indukovaného Dopplerovského šumu

V aplikacích náročných na stabilitu optické frekvence je obvykle potřeba kombinovat dva nebo více referenčních stupňů tak, aby byla zajištěna krátkodobá i dlouhodobá stabilita laserového zdroje. ...

Pravdová, Lenka; Čížek, Martin; Hrabina, Jan
Ústav přístrojové techniky, 2023

Zpřesnění distribuce sněhové pokrývky na vybraných povodích s využitím dat automatických sněhoměrných stanic
Procházka, J.; Šustková, V.; Tesař, Miroslav
2023 - Czech
Studie hodnotí význam automatických sněhoměrných stanic (ASNS) provozovaných různými subjekty v oblasti vybraných subpovodí Šumavy spadajících do povodí přehradní nádrže Orlík. Je zde zdůrazněna potřeba monitoringu sněhové pokrývky jako významné složky hydrologické bilance povodí zejména v horských oblastech. Subpovodí Vltavy a Otavy reprezentují území pramenných oblastí v srážkově návětrné příhraniční části pohoří, kdežto subpovodí Volyňky a Blanice pramennou oblast závětrné vnitrozemské části pohoří. Význam ASNS je prokázán především v nejvyšších a odlehlých polohách Šumavy, kde chybí základní meteorologické stanice používané do běžných klimatologických a hydrologických hodnocení. Díky moderním podkladům a metodám je možné významně zpřesnit distribuci sněhové pokrývky a jejích vlastností. Kontinuální záznam výšky sněhu prostřednictvím ASNS takto poskytuje pro území vyšších poloh Šumavy nové poznatky a operativní údaje pro standardní klimatologická hodnocení i pro další aplikace využívané v rámci činnosti ČHMÚ, Povodí Vltavy, s. p. a dalšími institucemi např. pro správní a vědeckovýzkumné potřeby. The study evaluates the importance of automatic snow monitoring stations (ASMS) operated by different subjects in the chosen sub-catchments in the Šumava Mts. in the framework of water reservoir Orlík basin. The attention is paid to the snow cover monitoring as an important water balance component of a basin especially in the mountainous regions. Sub-catchments of the Vltava and Otava rivers represent head water regions of the rainfall windward part of the boarder mountains while Volyňka and Blanice sub-catchments represent leeward inland part of mountains. The importance of ASMS was proved especially in the highest and remote localities of the Šumava Mts. where the basic meteorological stations used for common climatological and hydrological evaluations are missing. The description of the snow cover and its characteristics is possible to improve significantly owing to recent sources and methods. The continual record of the snow cover depth gives for the higher regions of the Šumava Mts. new findings and operational data both for standard climatological evaluations and for further applications used in the framework various institutions, e.g. Czech Hydrometeorological Institute, State Enterprises, etc. Keywords: Upper Vltava catchment; CHMI; climate map; snow data interpolation; amount of precipitation Fulltext is available at external website.
Zpřesnění distribuce sněhové pokrývky na vybraných povodích s využitím dat automatických sněhoměrných stanic

Studie hodnotí význam automatických sněhoměrných stanic (ASNS) provozovaných různými subjekty v oblasti vybraných subpovodí Šumavy spadajících do povodí přehradní nádrže Orlík. Je zde zdůrazněna ...

Procházka, J.; Šustková, V.; Tesař, Miroslav
Ústav pro hydrodynamiku, 2023

Jeskyně Krkonošského národního parku: jeskynní výplně a speleogeneze
Bosák, Pavel; Tásler, R.; Šťastný, Martin; Hercman, H.; Mikysek, Petr; Pruner, Petr; Kdýr, Šimon; Matoušková, Šárka; Rohovec, Jan
2023 - Czech
Vertikální až subvertikální tlakové kanály převládají v původní freatické morfologii jeskyně. Jsou doplněny stropními koryty, facetami a stropními kupolemi. Infiltrační jeskynní sediment tvoří pelitická složka doplněná o hrubější autogenní příměsi. Sedimenty byly místy v jeskyních přemístěny drobnými vodotečemi z intenzivního skapu z otevřených puklin. Podle složení jílových a těžkých minerálů, zdrojem sedimentů byly zvětraliny okolního krystalinika, zralé, nezralé a polycyklické ve směsích. Nebyly zjištěny žádné alogenní uloženiny. Datování speleotém (i >400 ka) ukazuje, že jeskyně byly vyplněny a vyklízeny několikrát, zčásti nebo zcela. Normální polarizace klastických sedimentů ukazuje jejich uložení před 773 ka (chron Bruhnes). Speleotémy a velmi vzácné paleontologické nálezy to potvrzují. Speleotémy krystalizovaly většinou v interglaciálech či teplejších obdobích glaciálů, ale i v chladných až extrémně chladných obdobích glaciálů (MIS 2, MIS 6c to 6a, MIS 8b, MIS 10c to 11a). Připovrchové rozvolnění puklin tektonickými pohyby anebo krasovou korozí způsobilo remodelaci jeskyně a skalní řícení stěn. Kryogenní procesy pozměňovaly morfologii jeskynních stěn a stropů, ale rovněž poničily některé speleotémy. Jeskyně vznikly hluboko pod tehdejším povrchem vystupujícími tlakovými vodami. Jeskyně nemají žádnou vazbu na současný povrch. Jejich dnešní připovrchová pozice odpovídá postupnému výzdvihu území v průběhu mladších tektonických fází a zařezávání říčních údolí. Sub-/vertical phreatic channels dominate in original cave morphologies together with ceiling half-channels, scallops and ceiling cupolas. Infiltration cave sediments are composed of lutitic component with some coarser authochthonous admixture. Sediments were locally re-distributed by intensive drip from open fissures. According to clay and heavy minerals, the primary source was in weathering products of crystalline rocks, mature and immature or polycyclic mixed in different proportions. No allogenic sediments were detected. Speleothem dating indicates, that caves were filled and exhumed several times, partially or fully. Normal polarization of samples proved the deposition within the Brunhes Chron (<773 kyr). Speleothems and rare paleontological remains date clastic sediments to >400 kyr. Speleothems crystallized mostly during interglacials, but also in cold and extremely cold periods in glacials (MIS 2, MIS 6c to 6a, MIS 8b, MIS 10c to 11a). Tectonical near-surface rock fissuration and corrosion substantially contributed to cave re-shaping by rock falls. Cryogenic processes modified the morphology of cave walls and damaged speleothems. Mostly ascending speleogenesis took part in substantial depths under the surface without any link to the present morphology. Present near-surface position of most of caves reflects the gradual uplift during younger tectonic phases and incision of river systems. Keywords: clastic cave sediments; speleothems; dating, infiltration sediments; ascending speleogenesis; paleokarts Available at various institutes of the ASCR
Jeskyně Krkonošského národního parku: jeskynní výplně a speleogeneze

Vertikální až subvertikální tlakové kanály převládají v původní freatické morfologii jeskyně. Jsou doplněny stropními koryty, facetami a stropními kupolemi. Infiltrační jeskynní sediment tvoří ...

Bosák, Pavel; Tásler, R.; Šťastný, Martin; Hercman, H.; Mikysek, Petr; Pruner, Petr; Kdýr, Šimon; Matoušková, Šárka; Rohovec, Jan
Geologický ústav, 2023

SERS-TAGS: Selektivní imobilizace a detekce bakterií pomocí specifických protilátek a povrchově zesíleného Ramanova rozptylu
Benešová, Markéta; Bernatová, Silvie; Samek, Ota; Pokorná, Zuzana; Mika, Filip; Kizovský, Martin; Pilát, Zdeněk
2023 - Czech
Ramanova spektroskopie je nedestruktivní instrumentální analytická technika založená na Ramanově rozptylu, což je nepružný rozptyl fotonů, který vzniká při interakci s elektrony v chemických vazbách. S pomocí Ramanovy spektroskopie lze velmi rychle, bezkontaktně a nedestruktivně zanalyzovat chemické sloučeniny, jejich směsi a biologické vzorky, včetně živých organismů. Provedená měření lze srovnávat s databázemi spekter. Problémem Ramanovy spektroskopie je, že vzorky někdy poskytují slabý signál, který je často překryt intenzivní fluorescencí. K zesílení Ramanova rozptylu slouží SERS (povrchem zesílená Ramanova spektroskopie). Raman spectroscopy is a non-destructive instrumental analytical technique based on Raman scattering, which is the inelastic scattering of photons that occurs when interacting with electrons in chemical bonds. With the help of Raman spectroscopy, chemical compounds, their mixtures and biological samples, including living organisms, can be analyzed very quickly, non-contactly and non-destructively. The performed measurements can be compared with spectra databases. A problem with Raman spectroscopy is that samples sometimes give a weak signal that is often overlaid by intense fluorescence. SERS (surface-enhanced Raman spectroscopy) is used to amplify Raman scattering. Keywords: Raman spectroscopy; SERS; diagnostcs; SERS-labels Available at various institutes of the ASCR
SERS-TAGS: Selektivní imobilizace a detekce bakterií pomocí specifických protilátek a povrchově zesíleného Ramanova rozptylu

Ramanova spektroskopie je nedestruktivní instrumentální analytická technika založená na Ramanově rozptylu, což je nepružný rozptyl fotonů, který vzniká při interakci s elektrony v chemických vazbách. ...

Benešová, Markéta; Bernatová, Silvie; Samek, Ota; Pokorná, Zuzana; Mika, Filip; Kizovský, Martin; Pilát, Zdeněk
Ústav přístrojové techniky, 2023

Technologie laserového svařování s dynamickým vychylováním svazku - principy a využití
Mrňa, Libor; Horník, Petr; Novotný, Jan; Šebestová, Hana
2022 - Czech
Technologie laserového svařování s dynamickým vychylováním svazku - tzv. wobbling, rozšiřuje možnosti vlastního laserového svařování. Wobbling v principu znamená, že pomocí rozmítací jednotky obsažené v laserové svařovací hlavě se k základní svařovací trajektorii přičítá rozmítací křivka (kružnice, úsečka a další). Změnou rozmítacích parametrů lze měnit nejenom šířku svarové housenky, ale i distribuci dopadajícího laserového záření, potažmo tepla, v rámci příčného rozměru svarové housenky. Článek pojednává o simulaci vlivu rozmítacích parametrů (pro různé tvary rozmítacích křivek) na rozdělení intenzity laserového záření a porovnání výstupů těchto simulací s geometrií reálně vytvořených svarů. Na závěr jsou uvedeny dva praktické příklady využití této svařovací technologie v průmyslové praxi. Laser welding with beam oscillation (wobbling) extends the possibilities of custom laser welding. Two examples of its industrial applications are shown. Further, the effect of oscillation mode and its characteristics on distribution of laser power density was simulated and compared with experimental weld cross-sections. Keywords: laser welding with beam oscillation; wobbling; simulation; process parameters; power density distribution; weld shape Available at various institutes of the ASCR
Technologie laserového svařování s dynamickým vychylováním svazku - principy a využití

Technologie laserového svařování s dynamickým vychylováním svazku - tzv. wobbling, rozšiřuje možnosti vlastního laserového svařování. Wobbling v principu znamená, že pomocí rozmítací jednotky obsažené ...

Mrňa, Libor; Horník, Petr; Novotný, Jan; Šebestová, Hana
Ústav přístrojové techniky, 2022

Multipásmový vláknový polygon pro přenos přesného času a koherentní frekvence
Havliš, O.; Vojtěch, J.; Šlapák, M.; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Pravdová, Lenka; Slodička, L.
2022 - Czech
Sdružení CESNET ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky akademií věd České republiky (Institute of Scientific Instruments of the CAS, zkr. ISI CAS), ČD Telematika a Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL) katedry optiky v rámci výzkumných aktivit vybudovaly multipásmový polygon na reálných optických trasách. Multipásmový polygon je určen pro obousměrný přenos ultra-stabilních veličin, tedy přenos přesného času a koherentní frekvence (T/F). The CESNET association, in cooperation with the Institute of Scientific Instruments of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Institute of Scientific Instruments of the CAS, abbreviated ISI CAS), ČD Telematika and University Palacký in Olomouc (UPOL) Department of Optics built a multiband polygon on real optical routes . The multiband polygon is designed for two-way transmission of ultra-stable quantities, i.e. transmission of acurrate time and coherent frequency (T/F). Keywords: multiband; T/F; CLA BiDi; SOA Available at various institutes of the ASCR
Multipásmový vláknový polygon pro přenos přesného času a koherentní frekvence

Sdružení CESNET ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky akademií věd České republiky (Institute of Scientific Instruments of the CAS, zkr. ISI CAS), ČD Telematika a Univerzitou Palackého v ...

Havliš, O.; Vojtěch, J.; Šlapák, M.; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Pravdová, Lenka; Slodička, L.
Ústav přístrojové techniky, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases