Number of found documents: 36
Published from to

Měření pevnosti a modulu přetvárnosti dřeva v tlaku podél vláken ve vyvrtaném otvoru pomocí roztlačování čelistí malého vloženého lisu
Kloiber, Michal
2015 - Czech
Publikace se věnuje metodickému popisu technického řešení a postupu měření konvenční „smluvní“ pevnosti a modul přetvárnosti dřeva v tlaku podél vláken ve vyvrtaném otvoru pomocí roztlačování čelistí malého vloženého lisu a zatěžování stěn otvoru. Metodika uvádí zásady použití přístroje a vyhodnocení výsledků měření pro využití při průzkumech památkových objektů a přípravě projektů jejich záchrany nebo zhodnocení. V současné době neexistuje žádná jiná metoda umožňující přímo v terénu bez odběru vzorků určovat mechanické vlastnosti dřeva, jako je pevnost a modul pružnosti v tlaku podél vláken. Výzkum proto směřoval k návrhu jednoduché metodiky, prakticky využitelné a aplikovatelné v běžné praxi při stavebně-technických průzkumech dřevěných konstrukcí, zejména památek. Výsledkem je metodika, která respektuje standardy z oblasti ochrany kulturního dědictví, zejména pak požadavek na minimalizaci zásahu do původní hmotné substance, při vysoké spolehlivosti stanovení požadovaných mechanických vlastností dřeva. The publication is dedicated to the methodical description of the technical solution and the measurement of strength and modulus of deformability of wood in compression parallel to the grain in a bored hole by pushing apart grips of a small jack and loading the walls of the hole. The methodology presents the principles of the device usage and measurement result evaluation for the purposes of surveys of historical monuments and projects for their rescue or appreciation. Currently, there is no other method allowing determination of mechanical properties of wood, such as strength and modulus of elasticity in compression parallel to the grain, directly in the field without sampling. Therefore, the research was oriented to the development of a simple method, practically applicable for the purpose of structural-technical surveys of timber structures, in particular historical monuments. The resulting methodology meets the protection of the cultural heritage standards, in particular the requirement to minimize interference with the original material, while retaining high reliability of the determined wood mechanical properties of wood. Keywords: timber structures; structural-technical surveys; mechanical properties Available in a digital repository NRGL
Měření pevnosti a modulu přetvárnosti dřeva v tlaku podél vláken ve vyvrtaném otvoru pomocí roztlačování čelistí malého vloženého lisu

Publikace se věnuje metodickému popisu technického řešení a postupu měření konvenční „smluvní“ pevnosti a modul přetvárnosti dřeva v tlaku podél vláken ve vyvrtaném otvoru pomocí roztlačování čelistí ...

Kloiber, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Metodika sledování a hodnocení světelných parametrů a biologických indikátorů vnitřního prostředí depozitářů a expozic
Juliš, Karel; Valach, Jaroslav; Frankl, Jiří; Štefcová, P.; Pech, M.; Kotyk, M.
2015 - Czech
Práce se zabývá problematikou automatizovaného vyhodnocování vybraných fyzikálních a biologických parametrů prostředí muzejních expozic a sbírek. V práci je specifikována jak metodika, tak i konkrétní realizace komponent pro sběr dat, spolu s centrálním sběrným a vyhodnocovacím systémem. Systém je koncipován jako modulární a otevřený, což poskytuje velký prostor pro variabilitu a možnosti přizpůsobení dané konkrétní oblasti muzejních sbírek a expozic. The project focuses on automation of collection and evaluation of given physical and biological parameters of the museum expositions and repositories. There is specified a methodology, together with description of particular hardware components and software central point, which collects and evaluates the information acquired. The system, as a whole, is designed as a modular and open platform, which allows a wide variety of user modifications and customisation to almost any specific museum collection, repository or exhibition. Keywords: light parameters; biological indicators; internal environment of depositories and expositions; modular system; hardware; software Available in a digital repository NRGL
Metodika sledování a hodnocení světelných parametrů a biologických indikátorů vnitřního prostředí depozitářů a expozic

Práce se zabývá problematikou automatizovaného vyhodnocování vybraných fyzikálních a biologických parametrů prostředí muzejních expozic a sbírek. V práci je specifikována jak metodika, tak i konkrétní ...

Juliš, Karel; Valach, Jaroslav; Frankl, Jiří; Štefcová, P.; Pech, M.; Kotyk, M.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Metodické postupy vedení důlních děl a zásahů báňské záchranné služby ve ztížených mikroklimatických podmínkách
Pavelek, Z.; Brožík, V.; Kajzar, Vlastimil
2014 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout pracovníkům důlních závodů a zejména pracovníkům báňské záchranné služby základní metodické postupy pro navrhování bezpečných a ekonomických způsobů práce při současné vysoké teplotní zátěži v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Metodika zahrnuje oblasti projektování a uplatnění nových hygienických postupů i metodiku posuzování teplotních zátěží při specifických podmínkách velkých hloubek dobývání, které jsou v současnosti v České části hornoslezské pánve dosahovány. Zahrnuje také podrobné pokyny pro práci báňské záchranné služby v takovýchto podmínkách. Methodology provides instructions for safe and economic way for design of mine works at high level of air temperature for miners and mine rescue workers in conditions of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (USCB). Methodology covers areas of design of roadway support and application of the new health limits and thermal loading in specific conditions of great depth in the USCB as well as instructions for mine rescue service. Keywords: rescue service; methodical instructions; difficult microclimatic conditions Available in a digital repository NRGL
Metodické postupy vedení důlních děl a zásahů báňské záchranné služby ve ztížených mikroklimatických podmínkách

Cílem metodiky je poskytnout pracovníkům důlních závodů a zejména pracovníkům báňské záchranné služby základní metodické postupy pro navrhování bezpečných a ekonomických způsobů práce při současné ...

Pavelek, Z.; Brožík, V.; Kajzar, Vlastimil
Ústav geoniky, 2014

Posouzení zranitelnosti a prevence poškození kulturního dědictví povodněmi
Nedvědová, Klára; Frankl, Jiří; Balík, L.; Šimůnek, O.; Herbstová, Vladislava; Kopecká, I.; Pergl, R.; Drdácký, Tomáš
2014 - Czech
Metodika slouží k vytvoření podrobné pasportizace objektu (jeho konstrukčního systému, materiálového složení a vnitřního vybavení) a ke zmapování ostatních faktorů sloužících ke klasifikaci zranitelnosti objektu při povodních. Ucelený a kvalitní popis těchto skutečností a vyhodnocení zranitelnosti objektů kulturního dědictví vede k návrhu optimálních preventivních opatření a snižuje riziko nevhodných zásahů a dalších poškození způsobených po povodni. One of the preconditions for successful planning is to estimate the risk of flood damage with regard to the construction resilience and constituent materials of historical objects. The output of this phase is software application and methodology for classifying the rate risk of specific constructions and materials and a reasonable estimate of risk diversification in different parts of the building. A special attention is paid to prevention and it tends to recommend suitable measures for different situations. Keywords: flood; vulnerability analysis; preventive measures; cultural heritage Available in a digital repository NRGL
Posouzení zranitelnosti a prevence poškození kulturního dědictví povodněmi

Metodika slouží k vytvoření podrobné pasportizace objektu (jeho konstrukčního systému, materiálového složení a vnitřního vybavení) a ke zmapování ostatních faktorů sloužících ke klasifikaci ...

Nedvědová, Klára; Frankl, Jiří; Balík, L.; Šimůnek, O.; Herbstová, Vladislava; Kopecká, I.; Pergl, R.; Drdácký, Tomáš
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2014

Metodika 3D vizualizace stavby a struktury geomateriálů pomocí průmyslové rentgenové počítačové tomografie - zásady pro získání kvalitních tomografických dat
Souček, Kamil; Staš, Lubomír
2014 - Czech
Zpracovaná metodika byla vytvořena pro stanovení základního postupu určeného pro získání co možná nejkvalitnějších tomografických dat pomocí rentgenové počítačové tomografie (RTG CT) pro účely 3D vizualizace vnitřní stavby geomateriálů (např. horniny, zeminy, stavební materiály, geokompozity apod.) a pro potřeby provádění nedestruktivních kvalitativních i kvantitativních materiálových analýz 3D vnitřní stavby studovaných geomateriálů. Získání kvalitních tomografických dat reprezentuje především proces nastavení různých parametrů RTG počítačového tomografu, který je podrobně popsány v textu metodiky. Nespornou výhodu a novost této metodiky představuje její nedestruktivnost a možnost analyzovat vyšetřované geomateriály v trojrozměrném prostoru. Metodika je zpracována a je ji možno použít pro dva typy RTG CT tomografů firmy Nikon Metrology NV XT H 450 2D/3D a XT H 225 ST. Worked out methodology was created for the determination of the basic procedures designed for obtaining the best possible quality tomographic data using X-ray computed tomography. The methodology was created for the needs of 3D visualization of the geomaterials internal structure (eg. rock, soil, building materials, goecomposites etc.) and for the purposes of carrying out qualitative and quantitative non-destructive material analysis of 3D internal structure of investigated geomaterials. Obtaining the high-quality tomographic data represents primarily the process of setting various parameters of X-ray CT scanners, which are described in this methodology. The indisputable advantage and the novelty of this methodology present its non-destructivity and possibility for analysis of investigated geo-materials in three-dimensional space. The methodology has been prepared and it can be used for two types of X-ray CT scanners from Nikon Metrology NV company XT H 450 2D/3D and XT H 225 ST. Keywords: 3D visualisation; X-ray computer tomography; geomaterials Available in a digital repository NRGL
Metodika 3D vizualizace stavby a struktury geomateriálů pomocí průmyslové rentgenové počítačové tomografie - zásady pro získání kvalitních tomografických dat

Zpracovaná metodika byla vytvořena pro stanovení základního postupu určeného pro získání co možná nejkvalitnějších tomografických dat pomocí rentgenové počítačové tomografie (RTG CT) pro účely 3D ...

Souček, Kamil; Staš, Lubomír
Ústav geoniky, 2014

Využívání přirozené a usměrňované ekologické sukcese při rekultivacích území dotčených těžbou nerostných surovin
Gremlica, T.; Cílek, Václav; Vrabec, V.; Zavadil, V.; Lepšová, A.
2012 - Czech
Metodika je jedním z hlavních výsledků výzkumného projektu SP/2D1/141/07 "Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice". Slouží k ochraně geomorfologické, biotopové, biologické a ekosystémové diverzity v nepřírodních biotopech, tj. v územích významně narušených, degradovaných a zdevastovaných lidskou činností, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, deponiemi vedlejších produktů energetického průmyslu, aj. Její uplatňování v praxi významně přispěje ke zvýšení ekologické stability kulturní krajiny a zároveň ke zvýšení ekologické i ekonomické efektivity sanací a rekultivací. This methodology is one of the main results of the research project No. SP/2D1/141/07 "Recultivation and Management of Artificial Biotopes in the Czech Republic". Its aim is to protect geomorphologic, biotope, biologic and ecosystem diversity of artificial biotopes; this concerns the land seriously disturbed, degraded or distorted by human activity, primarily by raw material mining, construction, waste disposal, etc. Its implementation in practice could significantly improve ecological stability of landscape and at the same time increase ecological and economic efficiency of the recultivation activities. Keywords: artificial biotopes; geomorphological diversity; biotope diversity; biological diversity; ecosystem diversity; ecological stability of landscape; ecological and economic efficiency; recultivation Fulltext is available at external website.
Využívání přirozené a usměrňované ekologické sukcese při rekultivacích území dotčených těžbou nerostných surovin

Metodika je jedním z hlavních výsledků výzkumného projektu SP/2D1/141/07 "Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice". Slouží k ochraně geomorfologické, biotopové, biologické a ...

Gremlica, T.; Cílek, Václav; Vrabec, V.; Zavadil, V.; Lepšová, A.
Geologický ústav, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases