Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 12473
Published from to

LC-HRMS analýza vybraných léčiv v biologickém materiálu I.
Tomanová, Jana; Kučera, Radim; Váňová, Nela
2020 - Slovak
Charles Univesity, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Jana Tomanová Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Consultant: PharmDr. Vít Šesták, Ph.D. Title of the Diploma Thesis: LC-HRMS analysis of selected drugs in biological material I. High performance liquid chromatography is one of the most widespread separation analytical techniques. It is used in various medical, pharmaceutical and industrial laboratories. It uses different affinities of the substances in the analysed mixture to the mobile and stationary phases. Mass spectrometry is one of the instrumental techniques by which charged particles are separated in the gas phase based on the mass- to-charge ratio. Nowadays, great emphasis is placed on the fact that the individual analytical methods which are being developed are subsequently validated according to a guideline issued by national or international authorities. Validation is a process that verifies that a method is suitable for its intended use. In this thesis, the conditions for the determination of warfarin in patient's serum by means of mass spectrometer with LTQ XL linear ion trap were optimized and validated. The optimization of the method was based on the already developed and validated... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Jana Tomanová Školiteľ: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Vít Šesták, Ph.D. Názov diplomovej práce: LC-HRMS analýza vybraných liečiv v biologickom materiáli I. Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia patrí k jedným z najrozšírenejších separačných analytických techník. Využíva sa v rôznych medicínskych, farmaceutických a priemyselných laboratóriách. Využíva rozdielne afinity látok v analyzovanej zmesi k mobilnej a stacionárnej fáze. Hmotnostná spektrometria je jedna z inštrumentálnych techník pomocou ktorých sa separujú elektricky nabité častice v plynnej fáze na základe pomeru hmotnosť/náboj. V dnešnej dobe sa kladie veľký dôraz na to, aby jednotlivé analytické metódy, ktoré sa vyvíjajú, boli aj následne zvalidované podľa príslušných medzinárodných smerníc. Validácia je proces, ktorý overuje, či je daná metóda vhodná k zamýšľanému použitiu. V tejto diplomovej práci boli optimalizované a validované podmienky pre stanovenie warfarínu v sére pacientov pomocou hmotnostného spektrometra s lineárnou iónovou pascou LTQ XL. Pri optimalizácii metódy sa vychádzalo z už vyvinutej a validovanej metódy UHPLC-HRMS na Úseku klinickej a forenznej toxikológie Ústavu... Keywords: LC-HRMS; léčiv; LC-HRMS; drugs Available in a digital repository NRGL
LC-HRMS analýza vybraných léčiv v biologickém materiálu I.

Charles Univesity, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Jana Tomanová Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. ...

Tomanová, Jana; Kučera, Radim; Váňová, Nela
Univerzita Karlova, 2020

Sociogeografické determinanty rizikového užívání návykových látek u českých adolescentů
Kážmér, Ladislav
2020 - Slovak
The thesis aims at the specific issues of health-related behaviour among the contemporary Czech youth, with particular emphasis on a socio-geographical dimension of the phenomena. In particular, it aims at identification of selected demographic, social, and contextual factors underlying the inequalities in risky substance use among the Czech adolescent population in its complex multilevel perspective. By applying the advanced methodology of multilevel modelling, the author reveals an integral nature of these factors in space and time, and thus contributes to a deeper knowledge on the structures and processes determining the selected forms of risk behaviours. In addition to an integrative multilevel approach, the author derives recommendations for an effective planning and implementation of preventive measures in agenda of the Czech drug policy as well. Key words: adolescence; substance use; prevalence; socio-geographic inequalities; multilevel analysis; Czechia Disertační práce se zaměřuje na specifickou problematiku zdravotního chování současné české mládeže, a to se zvláštním důrazem na její sociálně-geografický rozměr. Předmětem je identifikace vybraných demografických, sociálních a kontextuálních faktorů stojících v pozadí diferencovaného výskytu rizikového užívání návykových látek v populaci českých dospívajících, a to v komplexní, víceúrovňové perspektivě. Aplikací pokročilých metod statistické analýzy dat a víceúrovňového modelování odhaluje autor vzájemnou provázanost těchto faktorů v prostoru a čase, a přispívá tak k hlubšímu porozumění struktur a procesů podmiňujících výskyt těchto vybraných forem rizikového chování. Kromě integrativního víceúrovňového přístupu jsou zvláštním přínosem i doporučení pro plánování a realizaci preventivních opatření v příslušné oblasti české protidrogové politiky. Klíčová slova: adolescence; užívání návykových látek; prevalence; socio-geografické nerovnosti; víceúrovňová analýza; Česko Keywords: adolescencia; užívanie návykových látok; prevalencia; socio-geografické nerovnosti; viacúrovňová analýza; Česko; adolescence; substance use; prevalence; socio-geographic inequalities; multilevel analysis; Czechia Available in a digital repository NRGL
Sociogeografické determinanty rizikového užívání návykových látek u českých adolescentů

The thesis aims at the specific issues of health-related behaviour among the contemporary Czech youth, with particular emphasis on a socio-geographical dimension of the phenomena. In particular, it ...

Kážmér, Ladislav
Univerzita Karlova, 2020

Jednostranné započítání
Veselý, Martin; Thöndel, Alexandr
2020 - Slovak
The subject of the diploma thesis is the legal institute of one-sided credit and comparison of its adjustment from several levels; comparison of legislation in the Civil and Commercial Code, comparison with the Czech version, which in 2012, after the recodification of private law, underwent a fundamental change, thus deviating from the modification until then identical with the Slovak Republic and last but not least with the proposal of a common frame of reference as a unifying platforms for the convergence of the private law adjustments of individual Member States of the European Union. The aim of this work is not only to describe the differences in the legislative approach to adapt this institute across the above mentioned levels, a description of the evolution of this legal regulation, but also the definition of lege de ferenda. The work points to the need for a change in the adaptation of this institute; in particular, the need for a clear definition of the conditions for offsetting the outstanding claim, including the moment of its effect. Only in this way will the legal regulation more converge with the requirements of unifying the platform of the common frame of reference, thus eliminating current interpretative discrepancies or imperfections in the case law. In the lege de ferenda... Předmětem diplomové práce je právní institut jednostranný zápočet a srovnání jeho úpravy z vícera úrovní; komparace právní úpravy v občanském a obchodním zákoníku, srovnání s úpravou českou, která v roce 2012 po rekodifikaci soukromého práva prošla zásadní změnou a tak se odchýlila od úpravy do té doby shodné se Slovenskou republikou a v neposlední řadě s návrhem společného referenčního rámce, jakožto sjednocující platformy pro konvergenci úprav soukromého práva jednotlivých členských států Evropské unie. Cílem této práce je nejenom deskripce samotných rozdílů v legislativním přístupu k úpravě tohoto institutu napříč výše uvedenými úrovněmi, popř. popis evoluce této právní regulace, ale cílem je i definice návrhů lege de ferenda. Práce poukazuje na potřebu změny v úpravě tohoto institutu, především pak na nutnost jednoznačné definice podmínek započtení splatné pohledávky vůči nesplatné, včetně určení okamžiku jeho účinku. Jenom tak bude právní úprava více konvergovat s požadavky sjednocující platformy společného referenčního rámce a odstraní tak aktuální výkladové rozpory či nedokonalosti v judikatuře. V návrzích lege de ferenda se tato práce inspirovala nejenom zmíněným referenčním rámcem, ale i racionálním jádrem novodobé úpravy české. Keywords: Jednostranný zápočet; soukromé právo; zápočet splatné pohledávky vůči nesplatné; lege de ferenda; One-sided credit; private law; set off of outstanding claims; lege de ferenda Available in a digital repository NRGL
Jednostranné započítání

The subject of the diploma thesis is the legal institute of one-sided credit and comparison of its adjustment from several levels; comparison of legislation in the Civil and Commercial Code, ...

Veselý, Martin; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2020

Studium vlivu vybraných inhibitorů tyrozinkináz na mnohočetnou lékovou rezistenci zprostředkovanou ABC lékovými efluxními transportéry
Sýkorová, Martina; Hofman, Jakub; Červený, Lukáš
2020 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Martina Sýkorová Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Study on impact of selected tyrosine kinase inhibitors on multidrug resistance mediated by ABC drug efflux transporters Tyrosine kinases are an important class of enzymes controlling cell proliferation, carcinogenesis, apoptosis and cell differentiation. Deregulation of these enzymes can transform normal cell into a cancerous one. Blocking their function by tyrosine kinase inhibitors (TKi) is considered a promising treatment for various types of cancer. ATP-binding cassette (ABC) transporters form a family of transmembrane proteins that can transport a wide variety of substrates across biological membranes via ATP-dependent drug efflux pumps. They modulate drug pharmacokinetics, but on the other hand, lead to therapy failure due to overexpression in cancer cells. In our previous study, we evaluated inhibition properties of two selected TKi (alectinib, brivanib) in MDCKII cell lines (parent one and those transduced with human ABCB1, ABCC1 and ABCG2). Alectinib significantly inhibited ABCB1, ABCG2 but not ABCC1 transporter. Brivanib showed triple inhibition of all studied transporters. In the present work, we... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Martina Sýkorová Školiteľ: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium vplyvu vybraných inhibítorov tyrozínkináz na mnohopočetnú liekovú rezistenciu sprostredkovanú ABC liekovými efluxnými transportérmi Tyrozínkinázy sú enzýmy dôležité pri bunkovej proliferácii, karcinogenéze, apoptóze a diferenciácii buniek. Deregulácia týchto enzýmov môže mať za následok premenu normálnej bunky na nádorovú. Blokovanie ich funkcie inhibítormi tyrozínkináz (TKi) sa považuje za sľubnú liečbu rôznych typov nádorov. ABC transportéry tvoria rodinu transmembránových proteínov schopných transportovať širokú škálu substrátov cez biologické membrány pomocou na ATP závislých liekových efluxných púmp. Ovplyvňujú farmakokinetiku liekov, na druhej strane ale zapríčiňujú zlyhanie terapie kvôli ich nadmernej expresii v nádorových bunkách. V našom predchádzajúcom výskume sme hodnotili inhibičné schopnosti dvoch vybraných TKi (alektinib, brivanib) v bunkových líniách MDCKII (parentných a transdukovaných ľudskými ABCB1, ABCC1 a ABCG2 transportérmi). Alektinib výrazne inhiboval transportéry ABCB1 a ABCG2, ale nie ABCC1. Brivanib preukázal inhibíciu všetkých troch študovaných transportérov. Na základe týchto výsledkov... Keywords: inhibitory tyrozinkináz; ABC lékové efluxní transportéry; mnohočetná léková rezistence; kombinační terapie; tyrosine kinase inhibitors; ABC drug efflux transporters; multidrug resistance; combination therapy Available in a digital repository NRGL
Studium vlivu vybraných inhibitorů tyrozinkináz na mnohočetnou lékovou rezistenci zprostředkovanou ABC lékovými efluxními transportéry

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Martina Sýkorová Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Study on ...

Sýkorová, Martina; Hofman, Jakub; Červený, Lukáš
Univerzita Karlova, 2020

Postoje k léčbě a znalosti uživatelek hormonální antikoncepce
Fufaľová, Veronika; Malá, Kateřina; Matoulková, Petra
2020 - Slovak
Diplomová práca Postoje k liečbe a znalosti užívateliek hormonálnej antikoncepcie Abstract Attitudes towards treatment and knowledge of hormonal contraceptive users Author: Veronika Fufaľová¹ Supervisor: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.¹ Consultant: PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPHš ¹Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic šDepartment of Organisation and Management of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Comenius University in Bratislava, Slovak Republic Introduction: Hormonal contraception (HC) is popular and a reliable birth control method. Its use is although associated with some risks and many myths or misconceptions. Objective: The aim of this thesis was to determine the attitudes towards treatment and awareness of HC risks of its users in regard to various types and application forms in specific region by means of anonymous questionnaire. Methods: The research was carried out as a prospective questionnaire survey. Anonymous questionnaires consisted of 35 questions divided into 6 sections to obtain sociodemographic data, information concerning HC users and their form of HC, information about the extent of knowledge concerning gynaecological examination, HC risks and HC misconception awareness. One part of questionnaire was focused... Diplomová práca Postoje k liečbe a znalosti užívateliek hormonálnej antikoncepcie Abstrakt Postoje k liečbe a znalosti užívateliek hormonálnej antikoncepcie Autor: Veronika Fufaľová¹ Školiteľ: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.¹ Konzultant: PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPHš ¹Katedra sociálnej a klinické farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika šKatedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika Úvod: Hormonálna antikoncepcia (HAK) je obľúbenou a spoľahlivou formou ochrany pred neplánovaným otehotnením. Jej použitie sa však môže spájať s viacerými rizikami a existenciou mnohých nepravdivých informácií a mýtov. Cieľ: Cieľom diplomovej práce bolo prostredníctvom dotazníkového šetrenia analyzovať postoje a znalosti rizík spojených s užívaním HAK vzhľadom na rôzne druhy a liekové formy antikoncepcie v konkrétnom regióne. Metodika: Výskum prebiehal v rámci prospektívneho dotazníkového šetrenia. Anonymný dotazník pozostával z 35 otázok, ktoré boli pomyselne rozdelené do šiestich častí: sociodemografické údaje, údaje o užívateľkách a ich súčasnej forme HAK, informovanosť o zdravotných prehliadkach, informovanosť o rizikách HAK, fajčenie vo vzťahu k užívaniu HAK, postoje a mýty o HAK. Dotazníky boli... Keywords: hormonální antikoncepce; znalosti; postoje; dotazníkové šetření; hormonal contraception; knowledge; attitudes; questionnaire survey Available in a digital repository NRGL
Postoje k léčbě a znalosti uživatelek hormonální antikoncepce

Diplomová práca Postoje k liečbe a znalosti užívateliek hormonálnej antikoncepcie Abstract Attitudes towards treatment and knowledge of hormonal contraceptive users Author: Veronika Fufaľová¹ ...

Fufaľová, Veronika; Malá, Kateřina; Matoulková, Petra
Univerzita Karlova, 2020

Vliv albendazolu na expresi vybraných enzymů u vlasovky slezové
Božíková, Martina; Matoušková, Petra; Szotáková, Barbora
2020 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Martina Božíková Supervisor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of albendazol on the expression of selected enzymes in Haemonchus contortus Haemonchus contortus is the dominant gastrointestinal pathogen of small ruminants that can cause weakening or even death of the host organism. Losses are mainly recorded in young animals, which subsequently reflects on the farm economy itself. Therefore, prevention and therapy still play the most important role. On the other hand, the increased ability of worms to survive this treatment poses a serious problem. One of the possibilities that might be causing this problem is the increased activity of enzymes responsible for the metabolism of xenobiotics. The aim of this master's thesis was to investigate the effect of albendazole (ABZ) on the gene expression of selected biotransformation enzymes; UDP-glycosyltransferases (UGTs). For this purpose, two strains of H. contortus - anthelmintics-susceptible ISE (Inbred Susceptible Edinburgh) and anthelmintics-resistant WR (White River) were selected. One group of the parasites was cultivated for 12 hours in a media containing albendazole, the other group, which served as control, was... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Martina Božíková Školiteľ: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv albendazolu na expresiu vybraných enzýmov Haemonchus contortus Haemonchus contortus je dominantný gastrointestinálny patogén malých prežúvavcov, ktorý môže spôsobiť oslabenie až smrť hostiteľského organizmu. Straty sú zaznamenávané hlavne u mladých jedincov, čo sa následne odzrkadľuje aj na samotnej ekonomike chovu. Z toho dôvodu prevencia a terapia stále zohrávajú najvýznamnejšiu úlohu. Avšak na druhej strane, zvýšená schopnosť červov prežiť túto liečbu predstavuje závažný problém. Jednou z možností vzniku rezistencie je zvýšená aktivita enzýmov, ktoré sú zodpovedné za metabolizmus xenobiotik. Cieľom diplomovej práce bolo sledovať vplyv albendazolu (ABZ) na expresiu vybraných génov biotransformačných enzýmov UDP-glykozyltransferáz (UGTs). Pre tento účel boli vybrané dva kmene H. contortus - citlivý na anthelmintiká ISE (Inbred Susceptible Edinburgh) a rezistentný na anthelmintiká WR (White River). Jedna časť parazitov bola kultivovaná v médiu s obsahom albendazolu po dobu dvanásť hodín, druhá časť, ktorá slúžila ako kontrola bola kultivovaná v médiu bez obsahu liečiva. Následne bola meraná génová expresia dvanástich... Available in a digital repository NRGL
Vliv albendazolu na expresi vybraných enzymů u vlasovky slezové

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Martina Božíková Supervisor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of ...

Božíková, Martina; Matoušková, Petra; Szotáková, Barbora
Univerzita Karlova, 2020

Úloha oxidu dusnatého během embryonálního hojení a regenerace
Abaffy, Pavel; Šindelka, Radek; Brábek, Jan; Krylov, Vladimír
2020 - Slovak
The study of the mechanisms that control wound healing is an attention-drawing area within the fields of biology and medicine. Wound healing can be usually defined as two basic types. The first type is adult wound healing, which is slow and results in the scar formation. The second type is referred to as embryonic wound healing, which is in contrast fast and scarless. Wound healing is a complicated process that includes many steps, which are regulated by various types of molecules. One of these important molecules is nitric oxide (NO). Its function is usually connected with the regulation of inflammation and angiogenesis during adult wound healing. However, there is currently no information on its role during embryonic wound healing, where the immune and vascular systems are not yet developed. In this work, we explore and describe the role of the NO during the healing of the early embryos. The highest concentration of the NO post wounding is produced during the first 30 minutes after injury. This applies to all developmental stages, from the blastula stage all the way to the swimming tadpole stage. The main role of the NO during embryonic wound healing is the regulation of the gene expression that is connected with the stress response and the regulation of cellular metabolism. Additionally, we... Studium mechanismů, které kontrolují hojení, je velice atraktivní oblastí biologie a medicíny. Hojení ran se obvykle dělí na dva základní typy. Prvním je hojení dospělých jedinců, které je pomalé a končí jizvou. Druhým je hojení embryí, které je velmi rychlé a bez vzniku jizvy. Hojení je složitý proces, který zahrnuje mnoho kroků a je regulován velikým množstvím různých druhů molekul. Jednou z důležitých molekul je oxid dusnatý (NO), jehož funkce je často spojována s regulací zánětu a angiogeneze v průběhu hojení u dospělých jedinců. Tato práce se zabývá popisem úlohy NO v průběhu hojení časných embryí, která ještě nemají vyvinutý imunitní a cévní systém. Bylo pozorováno, že vysoká koncentrace NO je produkována v průběhu prvních 30 minut po poranění od stádia blastuly po plovoucího pulce. Úlohou NO je hlavně regulace exprese genů, které jsou spojené s odpovědí na stres a souvisejí s buněčným metabolismem. Dopady produkce NO během hojení jsou však pozorovatelné i několik hodin po uzavření rány v námi nově popsané třetí fázi embryonálního hojení. Ve třetí fázi probíhá remodelace poraněné tkáně a NO reguluje expresi a aktivitu matrix metaloproteináz a migraci naivních buněk imunitního systému do místa poranění. Předkládaná práce ukazuje na nový mechanismus působení NO v procesu embryonálního hojení a... Keywords: drápatka vodní; oxid dusnatý; hojení; genová exprese; matrix metaloproteinázy; AP-1; leptin; Xenopus laevis; nitric oxide; wound healing; gene expression; matrix metalloproteinases; AP-1; leptin Available in a digital repository NRGL
Úloha oxidu dusnatého během embryonálního hojení a regenerace

The study of the mechanisms that control wound healing is an attention-drawing area within the fields of biology and medicine. Wound healing can be usually defined as two basic types. The first type ...

Abaffy, Pavel; Šindelka, Radek; Brábek, Jan; Krylov, Vladimír
Univerzita Karlova, 2020

Role židovských kulturních zprostředkovatelů v pražských demokratických médiích v meziválečném období
Bosnovičová, Zuzana; Zelená, Alena; Handl, Vladimír
2020 - Slovak
This diploma thesis deals with the situation of the Jewish minority in the first Czechoslovak Republic concentrating on Prague as a unique case of the coexistence of the Czech, German and Jewish people. The aim of the research is to analyze the role of democratic German-language periodicals in the presentation of Zionism and Judaism based on the contributions of both Jewish and non-Jewish authors, the so-called intercultural mediators, and to answer questions about the extent to which the ideas of Zionism were presented in the democratic media, and how the question of Jewish identity was addressed in the German- language liberal press. The thesis is profiled as a political-historical and cultural-historical study. The research method chosen in its elaboration is the unique case study method. The aim of the thesis is to analyze the relations of these media to Judaism and Zionism, as well as the relations of Jews and Non-Jews to the issues of national identity, based on selected texts by both Jewish and non- Jewish writers and journalists. The analysis itself comprises a total of nine texts, and the identity of the author does not play a role in this case. The Jews in Prague mostly mastered German and Czech perfectly, and thus became translators and cultural mediators between the two nations. The... Predkladaná diplomová práca sa zaoberá situáciou židovskej menšiny v prvej Československej republike sústrediac sa pritom na Prahu, ako ojedinelý prípad súžitia českého, nemeckého a židovského národa. Cieľom výskumu je analyzovať úlohu demokratických nemecky písaných periodík v prezentovaní sionizmu a židovstva a odpovedať na otázky, do akej miery boli v demokratických médiách prezentované idey sionizmu, a akým spôsobom bola v nemecko-jazyčnej liberálnej tlači predostieraná otázka židovskej identity. Diplomová práca sa profiluje ako politicko-historická a kultúrno-historická štúdia. Výskumnou metódou zvolenou pri jej spracovaní je metóda jedinečnej prípadovej štúdie. Cieľom práce je, na základe vybraných textov židovských i nežidovských spisovateľov a novinárov, analyzovať vzťahy týchto médií k židovstvu a sionizmu, ako i vzťahy Židov a Nežidov k otázkam národnej identity. Samotná analýza zahrňuje celkovo deväť textov, pričom totožnosť ich autora nehrá v tomto prípade rolu. Židia v Prahe väčšinou dokonale ovládala nemčinu i češtinu, a tak sa stali prekladateľmi a kultúrnymi sprostredkovateľmi medzi týmito dvomi národmi. Ústredným médiom ich kultúrnej sprostredkovateľskej činnosti bola periodická tlač. Medzi periodiká, ktoré významnou mierou ovplyvnili židovskí spolupracovníci, patrili i nemecky... Keywords: Židovstvo; Sionizmus; Praha; Medzivojnové obdobie; Demokratické médiá; Tlač; Kultúrni sprostredkovatelia; Judaism; Zionism; Prague; Interwar period; Democratic media; Press; Cultural Mediators Available in a digital repository NRGL
Role židovských kulturních zprostředkovatelů v pražských demokratických médiích v meziválečném období

This diploma thesis deals with the situation of the Jewish minority in the first Czechoslovak Republic concentrating on Prague as a unique case of the coexistence of the Czech, German and Jewish ...

Bosnovičová, Zuzana; Zelená, Alena; Handl, Vladimír
Univerzita Karlova, 2020

Mediální obraz 100.výročí vzniku Československa v českých a slovenských denících
Dvořáčková, Mária; Just, Petr; Jirků, Jan
2020 - Slovak
The diploma thesis deals is concerned with the media image of 100th anniversary of the founding of Czechoslovakia in Czech dailies Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny and Blesk and Slovak dailies Pravda, SME and Nový Čas two weeks before the anniversary and two weeks after the anniversary. The primary purpose of the thesis is reflexion and comparison of the media image of 100th anniversary of the founding of Czechoslovakia in Czech and Slovak dailies. The first chapter consists of the theoretical background, the characteristic of examined dailies and specifies the research methods. The second chapter compises of a brief summary of the history of Czechoslovakia, which puts the analysis into context. The third chapter analyses the media coverage of the topy 100th anniversary of the founding of Czechoslovakia in the selected dailies with emphasis on frequency, journalistic genres, and inclusion in columns, thematic focus and connotations. The fourth chapter concludes the research results, answers to research questions and verifies the accuracy of hypotheses. Diplomová práca sa zaoberá mediálnym obrazom 100. výročia vzniku Československa v českých denníkoch Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny a Blesk a v slovenských denníkoch Pravda, SME a Nový Čas v období dva týždne pred výročím a dva týždne po výročí. Primárnym cieľom práce je reflexia a komparácia mediálneho obrazu stého výročia Československa vo vybraných českých a slovenských denníkoch. Prvá kapitola obsahuje teoretické východiská, charakteristiku skúmaných denníkov a špecifikuje výskumné metódy. Druhá kapitola pozostáva zo stručného prierezu históriou Československa, ktorý analýzu uvádza do kontextu. Tretia kapitola analyzuje spracovanie témy stého výročia vzniku Československa vo vybraných denníkoch s dôrazom na frekvenciu, žurnalistické žánre, zaradenie do rubrík, tematické zameranie a konotácie. Štvrtá kapitola sumarizuje výsledky prieskumu, odpovedá na výskumné otázky a overuje správnosť hypotéz. Keywords: Československo; Česká republika; Slovenská republika; výročie; mediálny obraz; Czechoslovakia; Czech republic; Slovak republic; anniversary; media image Available in a digital repository NRGL
Mediální obraz 100.výročí vzniku Československa v českých a slovenských denících

The diploma thesis deals is concerned with the media image of 100th anniversary of the founding of Czechoslovakia in Czech dailies Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny and Blesk and Slovak dailies ...

Dvořáčková, Mária; Just, Petr; Jirků, Jan
Univerzita Karlova, 2020

Vztahy mezi rostlinami při redistribuci vody na stanovišti
Lörinc, Filip; Lhotáková, Zuzana; Tylová, Edita
2020 - Slovak
Hydraulic redistribution is a widespread process of passive water transport through the plant root system along the gradient of water potential. This process significantly affects other plant belowground and aboveground processes. Water can be transported in several directions by hydraulic redistribution. The aim of the first part of this thesis is to summarize the knowledge about the operation of hydraulic redistribution. It describes the causes and consequences of the hydraulic redistribution as well as its main types. Subsequently, mainly vertical hydraulic redistribution is observed, the main components of which are the hydraulic lift and the hydraulic descent. The second part focuses on how vertical hydraulic redistribution can influence the interactions among plants and the functioning of the whole ecosystem. The answer to this question is sought in the savanna plant life, which is composed of scattered trees and their grassy understory. Savanna plants are exposed to dry and wet seasons, which creates a changing soil gradient of water potential throughout the year, which is of great interest for hydraulic redistribution research. This thesis shows that woody species have a competitive advantage over the grassy understory due to the presence of a hydraulic descent. Competition between trees... Hydraulická redistribúcia je globálne rozšírený proces pasívneho transportu vody koreňovým systémom rastlín po gradiente vodného potenciálu. Tento proces signifikantne ovplyvňuje ďalšie rastlinné procesy pod aj nad zemským povrchom. Voda môže byť hydraulickou redistribúciou transportovaná viacerými smermi. Cieľom prvej časti tejto práce bolo zhrnúť poznatky o chode hydraulickej redistribúcie. Popisuje príčiny a dôsledky chodu hydraulickej redistribúcie, a taktiež jej hlavné typy. Následne je pozorovaná hlavne vertikálna hydraulická redistribúcia, ktorej hlavné zložky sú hydraulický výťah a hydraulický pokles. Druhá časť sa zameriava na to, ako dokáže vertikálna hydraulická redistribúcia ovplyvňovať vzájomné vzťahy rastlín a chod celého ekosystému. Odpoveď na túto otázku je hľadaná v rastlinstve saván, ktoré je zložené z roztrúsených drevín a ich trávnatého podrastu. Rastlinstvo saván je vystavované striedaniu období sucha a dažďov, čo vytvára počas roka sa meniaci pôdny gradient vodného potenciálu, ktorý je pre výskum hydraulickej redistribúcie veľmi zaujímavý. Práca dokazuje, že dreviny majú voči trávam vďaka prítomnosti hydraulického poklesu kompetičnú výhodu v súboji o zrážkovú vodu. Kompetícia medzi drevinami a trávami je obmedzená na periódy s prítomnosťou zrážok. Práca v poslednej časti... Keywords: hydraulická redistribúcia; hydraulický výťah; hydraulický pokles; savany; dreviny saván; trávnatý podrast; medzidruhové vzťahy; kompetícia; hydraulic redistribution; hydraulic lift; hydraulic descent; savanna; savanna trees; grassy understory; interspecific interactions; competition Available in a digital repository NRGL
Vztahy mezi rostlinami při redistribuci vody na stanovišti

Hydraulic redistribution is a widespread process of passive water transport through the plant root system along the gradient of water potential. This process significantly affects other plant ...

Lörinc, Filip; Lhotáková, Zuzana; Tylová, Edita
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases