Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11914
Published from to

Analýza a detekce iontů s vysokou účinností
Vanko, Erik; Plašil, Radek; Dohnal, Petr
2019 - Slovak
This paper investigates response of the MCP (MicroChannel Plate) detector and the counting efficiency of pulses produced by ions of different masses found in the used mass spectrum starting from 2 Da up to 30 Da. Tests were performed on an apparatus with a cryogenic 22- pole RF ion trap which is used to measure ion interactions. After the ions are released from the trap, they are detected by the MCP detector. Upon detection, the measured signal is processed by a discriminator which has a threshold of 10 mV. The consequence of the chosen discriminator threshold is a loss of pulses with an amplitude of less than 10 mV. From the measured data, we compared the relative losses of pulses for the chosen ions. At the same time we estimated the upper limit of the loss of pulses. The obtained results will be used to evaluate the measurements on the apparatus with the ion trap. Tato práce zkoumá odezvu detektoru MCP (MicroChannel Plate) a účinnost čítaní pulzů vytvořených dopadajícimi ionty různých hmotností v rozsahu používaného hmotnostního spektra počínající od 2 Da do 30 Da. Testy probíhaly na aparatuře s kryogenickou 22 - pólovou RF iontovou pastí, která se používá pro měření interakcí iontů. Po vypuštění iontů z pasti dochází k jejich detekci MCP detektorem. Po této detekci je naměřený signál zpracován diskriminátorem, jehož práh je zvolený na 10 mV. Důsledek zvoleného prahu diskriminátoru na měření je ztráta pulzů s amplitudou nižší než 10 mV. Z naměřených dat jsme porovnali procentuální ztráty pulzů pro měřené ionty a zároveň jsme odhadli horní hranici ztráty pulzů. Získané výsledky budou použity pro vyhodnocení měření na aparatuře s iontovou pastí. Keywords: MCP; odezva. ionty; práh diskriminátoru; MCP; response; ions; discriminator threshold Available in a digital repository NRGL
Analýza a detekce iontů s vysokou účinností

This paper investigates response of the MCP (MicroChannel Plate) detector and the counting efficiency of pulses produced by ions of different masses found in the used mass spectrum starting from 2 Da ...

Vanko, Erik; Plašil, Radek; Dohnal, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Studium deformačních procesů v slitinách Mg-Gd
Szabóová, Andrea; Mathis, Kristián; Drozdenko, Daria
2019 - Slovak
Title: Investigation of deformation mechanisms in Mg-Gd alloys Author: Andrea Szabóová Department: Department of Physics of Materials Supervisor: doc. RNDr. Kristián Mathis, DrSc. Abstract: In the present work, the deformation behavior of magnesium-gadolinium binary alloys was investigated. Dependence on the concentration of Gd and deformation temperatures was studied. Extruded samples had relatively strong initial texture. Compression tests were done at room temperature and 200řC. Simultaneously with deformation acoustic emission was recorded. Data from acoustic emission was analyzed with advanced statistical methods. Results of the combination of these two experimental methods indicated that at the beginning of the deformation twinning is the dominant mechanism. In the following stage of plastic deformation non-basal slip systems became the governing deformation mechanism. With higher content of Gd the size of twins decreases as a result of the decreased mobility of twin boundaries caused by solute atoms. At higher temperatures twinning activity was increasing. In addition, results were confirmed by optical light and scanning electron microscopy. Keywords: magnesium alloy, deformation tests, acoustic emission, microscopy Název práce: Studium deformačních procesů v slitinách Mg-Gd Autor: Andrea Szabóová Katedra / Ústav: Katedra fyziky materiálů Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Kristián Mathis, DrSc. Abstrakt: Předložená práce se zabývá studiem deformačního chování binárních slitin hořčík-gadolinium v závislosti na koncentraci Gd a na teplotě deformace. Extrudované vzorky vykazovaly poměrně silnou výchozí texturu. Tlakové deformační zkoušky byly prováděny při pokojové teplotě a při 200řC. Souběžně s deformací byla zaznamenávána i akustická emise, kterou jsme analyzovali s pokročilými statistickými metodami. Kombinací těchto dvou experimentálních metod jsme ukázali, že v počátečním stádiu deformace dominuje dvojčatění, ale v pozdější fázi plastická deformace proběhne převážně nebazálním kluzem. S vyšším obsahem Gd klesá velikost dvojčat, v důsledku snížení mobility dvojčatových hranic příměsovými atomy. Při vyšších deformačních teplotách dvojčatění bylo usnadněno tepelnou aktivací. Závěry byly ověřené kombinací optické světelné a skenovací elektronové mikroskopie. Klíčová slova: hořčíková slitina, deformační zkoušky, akustická emise, mikroskopie Keywords: hořčíková slitina; deformační zkoušky; akustická emise; mikroskopie; magnesium alloy; deformation tests; acoustic emission; microscopy Available in a digital repository NRGL
Studium deformačních procesů v slitinách Mg-Gd

Title: Investigation of deformation mechanisms in Mg-Gd alloys Author: Andrea Szabóová Department: Department of Physics of Materials Supervisor: doc. RNDr. Kristián Mathis, DrSc. Abstract: In the ...

Szabóová, Andrea; Mathis, Kristián; Drozdenko, Daria
Univerzita Karlova, 2019

Efektivita Proti-povstaleckého snažení v současnosti: Irácké Operační Prostředí a síly COIN
Tomášková, Lucia; Ludvík, Jan; Střítecký, Vít
2019 - Slovak
This diploma theses looks at the how the counter-insurgency in modern era look like. The aim is to find out what were the forms how coalition forces altogether with central authority fought the rebels, specifically Al-Qaeda and Daesh. The country which is the thesis focused on is Iraq and its operation environment bound with ethnic and religious clashes. Due to the fact that coalition forces were forced to initiate two COIN operations in just a few years, the theses compare and contrast both counter-insurgency operation, since both were led by two partly different field manuals. The final aim is to evaluate the strategies using four criteria: legitimacy, localization, isolation, elimination. The analysis confronts two approaches to COIN, one from 2007, second one from 2014. The research question is: which one of these two counter- insurgency strategies could be seen as more effective? The theses should find out whether there are any lessons learned, and whether the approach of coalition forces to this topic evolved. ANOTÁCIA Diplomová práca sleduje priebeh proti-povstaleckého snaženia v kontexte moderné povstalectva. Zámerom práce je zistiť ako sa spojenecké sily spolu s centrálnou autoritou vyrovnali s rebéliou niekoľkých povstaleckých skupín v operačnom prostredí etnicko-nábožensky fragmentovanej spoločnosti. Vzhľadom na to, že koaličné sily museli až dvakrát zasahovať v tejto krajine proti povstalcom, práca porovnáva dve proti-povstalecké stratégie, a následne ich hodnotí podľa vybraných kritérií úspešnosti. Tie sú: legitimita, lokalizácia, izolácia a eliminácia. Cieľom analýzy je skonfrontovať prístup COIN z roku 2007 so stratégiou v roku 2014. Komparácia chce poukázať či nastal určitý vývoj v pojatí COIN v Iraku, a následne evaluovať skúmané obdobia na základe kritérií, ktoré by mali pomôcť z určením odpovede na výskumnú otázku. Výskumná otázka teda znie, ktorá z dvoch spomínaných proti-povstaleckých stratégií by mohla byť vyhodnotená ako efektívnejšia? Vyhodnotenie efektivity COIN určí, či nastalo ponaučenie a tzv. lessons learned z predošlých bojov, ktoré by následne mohlo byť aplikované na iné, avšak podobné situácie, keď vláda bude musieť čeliť povstaleckým organizáciám. O to viac je táto téma aktuálna, keďže teroristické činy týchto skupín môžu vážne narušiť situáciu aj v Európe, ako napríklad v prípade... Available in a digital repository NRGL
Efektivita Proti-povstaleckého snažení v současnosti: Irácké Operační Prostředí a síly COIN

This diploma theses looks at the how the counter-insurgency in modern era look like. The aim is to find out what were the forms how coalition forces altogether with central authority fought the ...

Tomášková, Lucia; Ludvík, Jan; Střítecký, Vít
Univerzita Karlova, 2019

Fluorované mikropolutanty v životním prostředí
Hatasová, Nicolette; Cajthaml, Tomáš; Klusoň, Petr
2019 - Slovak
Perfluorinated compounds (PFCs) are considered as persistent organic pollutants. Their extensive use in various products leads to increase of their occurence in surface and ground water, soil, air and, generally, in the global ecosystem. In this diploma thesis, method for detection and quantification of 19 perfluorinated compounds was developed. This method was used for analysis of real drinking water and sewage sludge samples from Czech Republic. It is based on pre-extraction step and consecutive liquid chromatography with mass spectrometry, using negative chemical ionization (LC-MS). We developed a method for analysis of water samples, using solid-phase extraction (SPE). Using this method, concentrations of PFCs in 8 samples of drinking water from Czech Republic were evaluated. Total concentration of analyzed PFCs was 4 - 23 ng/L. Processing of sewage sludge samples using accelerated solvent extraction (ASE) showed matrix effect, which influenced ionization and led to false positive/negative results. For supression of the matrix compounds, we used SPE Envi-Carb columns. Using this optimised method, 23 sewage sludge samples from different locations in Czech Republic were analyzed. The most represented PFC in the environment, perfluoroctane sulfonate (PFOS), was detected in concentrations 5 - 386... Perfluórované látky (PFCs) sa radia medzi perzistentné organické polutanty. Ich rozsiahle použitie v koncových produktoch určených pre nás, spotrebiteľov vedie k nárastu ich výskytu v povrchovej a podzemnej vode, pôde a vzduchu a celkovo vo svetovom ekosystéme. V tejto diplomovej práci bola vyvinutá metóda na stanovenie 19 perfluórovaných látok. Táto metóda bola použitá pre detekciu PFCs v reálnych vzorkách pitnej vody a vo vzorkách čistiarenského kalu v Českej republike. Metóda je založená na pre-extrakcii vzoriek a následnej kvapalinovej chromatografii s hmotnostným detektorom s negatívnou chemickou ionizáciou (LC-MS). Na stanovenie vodných vzoriek bola vyvinutá metóda extrakcie na pevnej fáze (SPE), pomocou ktorej boli vyhodnotené reálne koncentrácie PFCs v 8 vzorkách pitnej vody z ČR. Celkový súčet koncentrácií analyzovaných PFCs vo vzorkách bol 4 - 23 ng/L. Pri spracovaní čistiarenského kalu pomocou zrýchlenej extrakcie rozpúšťadlom (ASE) bol pozorovaný matricový efekt, ktorý ovplyvňoval ionizáciu a viedol k falošným, pozitívnym resp. negatívnym výsledkom. Pre odstránenie matričných látok boli použité kolónky SPE ENVI-Carb. Pomocou takto optimalizovanej metódy bolo analyzovaných celkovo 23 vzoriek čistiarenských kalov z rôznych lokalít v ČR. Najviac zastúpená látka vyskytujúca sa v životnom... Keywords: fluórované mikropolutanty; PFOS; stanovenie; monitoring; fluorinate micropollutants; PFOS; determination; monitoring Available in a digital repository NRGL
Fluorované mikropolutanty v životním prostředí

Perfluorinated compounds (PFCs) are considered as persistent organic pollutants. Their extensive use in various products leads to increase of their occurence in surface and ground water, soil, air ...

Hatasová, Nicolette; Cajthaml, Tomáš; Klusoň, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Vědecké kategorie a klasifikace lidí: Historická analýza jako metodologický nástroj pro filosofii věd o člověku?
Smiešková, Kornélia; Maršálek, Jan; Matějčková, Tereza
2019 - Slovak
(in English): The aim of the work is to reconstruct and interpret the method of historicized analysis and its employment to examine the phenomenon of "making up people". The concept is Hacking's description for the impact scientific classifications can have on classified people. The point of departure for the examination in the work is the thesis that historicized analysis employs the elements of philosophical conceptual analysis together with historical tools philosophy of science corroborates and whose strategies are often in opposition to the analytical tradition. As a follow-up of the main thesis the work also examines whether the historicized analysis can be understood as a history of the present. Moreover, it asks questions that come up in connection with the project of "making up people" such as: "What are the conditions for a scientific category to emerge? When categories emerge do new kinds of people emerge as well? What is the specific structure that enables the mutual interaction and effect scientific categories and classified people make? One of the aims will therefore be to elucidate to what extend the historicized analysis is able to answer those questions. Last but not least the work looks into the critical implications and usefulness of the method of historicized analysis. (slovensky): Cieľom predkladanej práce je zrekonštruovať a interpretovať metódu historizovanej analýzy a jej použitie na skúmanie fenoménu "making up people," ktoré je Hackingovým prirovnaním pre efekty, ktoré majú vedecké klasifikácie na klasifikovaných ľudí. Práca vychádza z tézy, že historizovaná analýza používa prvky filozofickej konceptuálnej analýzy spolu s historickými nástrojmi filozofie vied, ktorej postupy stoja často v opozícii voči analytickej tradícii. V súvislosti s touto tézou bude práca zároveň skúmať, či historizovanú analýzu môžeme chápať ako históriu prítomnosti. Naviac, bude klásť otázky, ku ktorým vedie reflexia nad projektom "making up people:" Aké sú podmienky možnosti vzniku vedeckej kategórie? Dochádza so vznikom kategórií ku vzniku nového druhu ľudí? Cez akú konkrétnu štruktúru na seba vedecké kategórie a klasifikovaní ľudia pôsobia? Čiastočným cieľom tak bude ukázať, nakoľko je historizovaná analýza schopná na tieto otázky odpovedať. V neposlednom rade sa bude práca snažiť zohľadniť kritický náboj a užitočnosť metódy historizovanej analýzy Keywords: historická ontológia|historizovaná analýza|konceptuálna analýza|história prítomnosti|making up people|looping effect|dynamický nominalizmus|vedecké klasifikácie|klasifikácia ľudí|filozofia vedy|filozofia psychiatrie|vedecké kategórie; historical ontology|historicised analysis|conceptual analysis|history of the present|making up people|looping effect|dynamic nominalism|classification of people|philosophy of science|philosophy of psychiatry|scientific categories|scientific classifications Available in a digital repository NRGL
Vědecké kategorie a klasifikace lidí: Historická analýza jako metodologický nástroj pro filosofii věd o člověku?

(in English): The aim of the work is to reconstruct and interpret the method of historicized analysis and its employment to examine the phenomenon of "making up people". The concept is Hacking's ...

Smiešková, Kornélia; Maršálek, Jan; Matějčková, Tereza
Univerzita Karlova, 2019

Faktory ovlivňující odpověď kolorektálního karcinomu na chemoterapeutickou léčbu
Dolníková, Alexandra; Opattová, Alena; Václavíková, Radka
2019 - Slovak
Application of cytotoxic chemotherapy still remains the essential treatment strategy in advanced colorectal cancer. The intrinsic and acquired drug resistance represents one of the reasons that may even lead to failure of cancer therapy. The DNA damage response pathways have been shown to play an important role in the development of chemoresistance. There is sufficient evidence showing the high-frequency deregulated expression of many DNA repair genes across multiple cancer types. An example of such gene in colorectal cancer is MRE11, which encodes protein known as a sensor of DNA double-strand breaks. In year 2016, there was a substantial study published by our group at The Department of Molecular Biology of Cancer (IEM CAS, Prague), the study analysed the association of polymorphisms in predicted microRNA target sites of double-strand breaks (DSBs) repair genes, including MRE11, and clinical outcome and efficacy of chemotherapy in colorectal cancer. Our hypothesis, based on the mentioned study, is that specifically and exactly defined microRNAs with ability to regulate certain DNA repair proteins may not only affect the survival of colorectal cancer cells, but also the sensitivity to chemotherapy. In practical part of the submitted thesis we have identified miR-140 as a potential regulator of... Aplikace cytotoxické chemoterapie nadále představuje základní strategii v léčbě pokročilých stádiích kolorektálního karcinomu. Přirozená či získaná rezistence nádoru představuje častou komplikaci chemoterapie nebo vede dokonce k jejímu selhání. Ukazuje se, že úlohu v terapeutické rezistenci nádorů sehrávají kromě jiného i dráhy zodpovědné za opravu poškozené DNA. Pozorování u řady nádorů odhalily vysokou frekvenci deregulované exprese u mnoha genů, které kódují DNA reparační proteiny. Příkladem takového proteinu u kolorektálního karcinomu je MRE11, senzorický protein dvouřetězcových zlomů DNA. Na Oddělení molekulární biologie nádorů (ÚEM AV ČR, v. v. i.) byla roku 2016 publikována studie, která pojednává o vztahu genetických polymorfismů v místech vazby microRNA na mRNA reparačních proteinů, mezi nimi i MRE11, klinickým výstupem a úspěšností chemoterapie. Na základě těchto výsledků byla vypracována hypotéza, že konkrétně definované microRNA, které budou asociovat s mRNA reparačních proteinů, umožní nejen ovlivnit přežívání kolorektálních nádorových buněk, ale i citlivost vůči aplikované chemoterapii. V praktické části předložené práce jsme pomocí in silico analýzy identifikovali miR-140 jako potencionální regulátor proteinu MRE11. Následně byl v in vitro funkčních analýzách testovaný vliv miR-140... Keywords: kolorektální karcinom; oxaliplatina; terapeutická rezistence; poškození DNA a reparační dráhy; Mre11; nekódující krátké RNA; miR-140; colorectal cancer; oxaliplatin; cancer therapeutic resistance; DNA damage and repair; Mre11; short non-coding RNAs; miR-140 Available in a digital repository NRGL
Faktory ovlivňující odpověď kolorektálního karcinomu na chemoterapeutickou léčbu

Application of cytotoxic chemotherapy still remains the essential treatment strategy in advanced colorectal cancer. The intrinsic and acquired drug resistance represents one of the reasons that may ...

Dolníková, Alexandra; Opattová, Alena; Václavíková, Radka
Univerzita Karlova, 2019

Faktory ovlivňující vývoj v ranném dětství
Lenart, Dominik; Vančata, Václav; Ehler, Edvard
2019 - Slovak
Keywords: Vývoj a rast dieťaťa; psychomotorický vývoj;faktory biologické; faktory sociálne; anomálie; Development and growth of children; psycho-motor development; biological factors; social factors; anomalies Available in a digital repository NRGL
Faktory ovlivňující vývoj v ranném dětství

Lenart, Dominik; Vančata, Václav; Ehler, Edvard
Univerzita Karlova, 2019

Symbolika hrobů se zbraněmi na konci eneolitu a na začátku starší doby bronzové na území Čech
Petriščáková, Katarína; Popelka, Miroslav; Bátora, Jozef; Chvojka, Ondřej
2019 - Slovak
The aim of this study is to describe the changes at the end of the Aeneolithic period and at the beginning of the Bronze Age, on the basis of the analysis of graves with weapons and the possibilities (limits) of identifying the warrior graves in Bohemia. The end of the Aeneolithic is characterized by two cultural complexes, the Corded Ware Culture and the Bell Beaker Culture, on which the Early Bronze civilization evolved, characterized by the Únětice Culture in our context. It is in this transitional period, that graves with specific goods appear increasingly, and we can finally call these as true weapons. Weapons are associated with warfare attributes that, according to the latest theories, played an active role in prehistoric society. The identification of the warfare in archaeological sources is, however, often not without problems. Several types of evidence can be consulted: graves of warriors with specialized weapons, typical fortifications (ramparts), remains of battlefields, iconographic and written sources. In our conditions, the focus is on graves with weapons, due to the lack of other mentioned entities. Keywords: Late Aeneolithic, Early Bronze Age, graves, weapons, tools, symbols Cílem této práce je postihnout změny na konci eneolitu na počátku doby bronzové na základě analýzy hrobů se zbraněmi možnosti (limity) poznání hrobů bojovníků na území Čech. Konec ován dvěma se šňůrovou zvoncovitými poháry, na podkladu kterých se vyvinula časně bronzová civilizace, charakterizována v našem prostoru únětickou kulturou. V přechodném období se ve zvýšené míře objevují hroby se specifickými přídavky, které můžeme nazvat pojmem zbraně. Zbraně jsou spojovány s atributy vojenství které podle nejnovějších teorií sehrávalo aktivní úlohu v prehistorické společnosti. Identifikace vojenství v archeologických pramenech bývá značně problematická. Pozůstává převážně z několika důkazů, ke kterým patří: hroby bojovníků se specializovanými zbraněmi, typické fortifikace , pozůstatky bojišť, ikonografické a písemné prameny. V našich podmínkách se pozornost soustřeďuje na hroby se zbraněmi nedostatku ostatních zmíněných entit. Klíčová slova: pozdní eneolit, starší doba bronzová, hroby, zbraně, nástroj Keywords: pozdní eneolit|starší doba bronzová|hroby|zbraně|nástroje|symboly; Late Eneolithic Period|Early Bronze Age|graves|weapons|tools|symbols Available in a digital repository NRGL
Symbolika hrobů se zbraněmi na konci eneolitu a na začátku starší doby bronzové na území Čech

The aim of this study is to describe the changes at the end of the Aeneolithic period and at the beginning of the Bronze Age, on the basis of the analysis of graves with weapons and the possibilities ...

Petriščáková, Katarína; Popelka, Miroslav; Bátora, Jozef; Chvojka, Ondřej
Univerzita Karlova, 2019

IX. Kongres Mezinárodní asociace výtvarných kritiků, Praha - Bratislava 1966
Kotočová, Lujza; Klimešová, Marie; Rakušanová, Marie
2019 - Slovak
The thesis examines the 9th Congress and 18th General Assembly of the International Association of Art Critics (AICA) organized in Czechoslovakia in September and October 1966. The main aim of the research is not only to reflect on the title themes of the meeting (The Essence of Art Criticism, The Functions of Art Criticism, The Methodology and Practice of the Profession of Critics), but also to shed some light on the circumstances surrounding the development of exhibitions commissioned for the congress, framing them in a perspective that acknowledges the active role of the event in shaping their ultimate role. To provide proper context, the thesis discusses also the further activities of the Czechoslovak Section (the time frame is concentrated on developments from 1945 to the first half of the 1970s). Furthermore, by turning the attention to the debates that took place within a divided Europe, the aim is to take into consideration the subtleties of viewpoints and interactions that were played out on the frontline of the Cold War and to document an elaborate web of connectivity that came about through a series of personal encounters. Hlavné ťažisko práce je zamerané na IX. Medzinárodný kongres výtvarných kritikov a 18. Valné zhromaždenie Medzinárodnej asociácie výtvarných kritikov (AICA), ktoré sa uskutočnili v Československu v septembri a októbri 1966. Cieľom však nie je reflektovať jedine hlavné témy programových diskusií (Podstata výtvarnej kritiky, Funkcie výtvarnej kritiky, Metodológia a profesijná prax výtvarných kritikov), ale tiež ozrejmiť širšie okolnosti, ktoré sprevádzali prípravu sprievodných prehliadok - pričom zámerom je poukázať na spôsob, akým sa udalosti kongresu podpísali na ich konečnej koncepcií. Pre ozrejmenie kontextu je diskutovaná rovnako ďalšia činnosť československej sekcie (časový rámec počína rokom 1947 a končí v prvej polovici 70. rokov). Navyše tým, že pozornosť je sústredená na sledovanie diskusií a aktivít naprieč rozdelenou Európou, takto založená práca si kladie za cieľ brať v ohľad širšie spektrum pozícií a interakcií, ktorých charakter sa podmienečne nezhodoval s ústredným naratívom studenej vojny, a rekonštruovať tak rozsiahlejšiu kontaktnú sieť, majúcu pôvod v sérií osobných stretnutí. Keywords: Mezinárodní asociace výtvarných kritiků|výtvarná kritika|výtvarné umění|Československá socialistická republika|Jiří Kotalík|Miroslav Míčko; International Association of Art Critics|Art Criticism|Fine Arts|Czechoslovak Socialist Republic|Jiří Kotalík|Miroslav Míčko Available in a digital repository NRGL
IX. Kongres Mezinárodní asociace výtvarných kritiků, Praha - Bratislava 1966

The thesis examines the 9th Congress and 18th General Assembly of the International Association of Art Critics (AICA) organized in Czechoslovakia in September and October 1966. The main aim of the ...

Kotočová, Lujza; Klimešová, Marie; Rakušanová, Marie
Univerzita Karlova, 2019

Sigmatické a perifrastické futurum v epickém sanskrtu
Barát, Denis; Strnad, Jaroslav; Štipl, Zdeněk
2019 - Slovak
Sigmatic and periphrastic future in Epic Sanskrit - Abstract: Sigmatic and periphrastic future are constructions of Sanskrit grammar whose full range of functions still remains understudied. The main problem arises with the question about the difference in their uses. Even though their definitions and the differences between them are already described in traditional grammars, actual usage in texts doesn't always align with them. Similarly, discrepancies can be found among Western grammars of Sanskrit, and different authors give different rules. In this thesis, I will first present the development of these constructions from their roots to later Indo-Aryan languages, then I will look at their actual usage in Epic Sanskrit, represented by the epics Mahabharata and Ramayana. Because of the large number of occurrences in the corpus, a sample of the sigmatic and periphrastic future will be taken, numbering 500 occurrences in the Mahabharata and 200 in the Ramayana. They will be compared with the definitions in the grammars of Sanskrit. Keywords: Sanskrit, future, sigmatic future, periphrastic future, Mahabharata, Epic Sanskrit, Ramayana Sigmatické a perifrastické futurum v epickom sanskrte - Abstrakt: Sigmatické a perifrastické futurum sú konštrukcie sanskrtskej gramatiky, ktorých plná oblasť funkcií je stále nedostatočne preskúmaná. Hlavný problém nastáva pri otázke o rozdieloch v ich použití. Aj keď ich definície a rozdiely medzi nimi sú popísané už v tradičných gramatikách, reálne použitie v textoch sa s nimi často nezhoduje. Podobne aj medzi popismi zo západných gramatík sanskrtu je možno nájsť nezrovnalosti a rôzni autori poskytujú rôzne pravidlá. V tejto práci najskôr predstavím vývoj týchto konštrukcií od ich koreňov až k neskorším indoáríjskym jazykom, potom sa pozriem na ich aktuálne použitie v v epickom sanskrte, reprezentovanom v eposoch Mahábhárata a Rámájana. Kvôli príliš veľkému počtu výskytov bude z korpusov vybraná vzorka sigmatického a perifrastického futura v počte 500 výskytov z Mahábháraty a 200 výskytov z Rámájany. Tie budú porovnané s definíciami v existujúcich gramatikách sanskrtu. Kľúčové slová: sanskrt, futurum, sigmatické futurum, perifrastické futurum, Mahábhárata, epický sanskrt, Rámájana Keywords: sanskrt|futurum|sigmatické futurum|perifrastické futurum|Mahábhárata|epický sanskrt|Rámájana; sanskrit|future|sigmatic future|periphrastic future|Mahabharata|epic sanskrit|Ramayana Available in a digital repository NRGL
Sigmatické a perifrastické futurum v epickém sanskrtu

Sigmatic and periphrastic future in Epic Sanskrit - Abstract: Sigmatic and periphrastic future are constructions of Sanskrit grammar whose full range of functions still remains understudied. The main ...

Barát, Denis; Strnad, Jaroslav; Štipl, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases