Number of found documents: 43383
Published from to

Refinancovanie hypotekárnych a spotrebitelských úverov
Gajdošová, Nicol; Radová, Jarmila; Mazáček, David
2017 - Slovak
Význam spotřebitelských a zejména hypotečních úvěrů narůstá každým dnem. Pokud jsme se nenarodili zrovna pod šťastnou hvězdou, jediným způsobem, jak se dostat k vlastnictví nemovitosti, nebo jiné finančně nákladné věci, je vzít si hypoteční a spotřebitelský úvěr. Doby, kdy měli mladí lidé nárok dostat byty od města, obce nebo od zaměstnavatele jsou už dávno pryč. Úvěry se tak obecně dostávají do zájmu pozornosti ekonomů, poskytovatelů úvěrů i široké veřejnosti, která si jejich pomocí dokáže pořídit dům, byt, automobil, atd. Zejména dnes, kdy se úrokové sazby dostávají na historické minimum a mnoho lidí si pořizuje úvěr. Časem ovšem zjistí, že náklady nejsou pouze splátka úvěru, ale i všechny ostatní výdaje spojené s užíváním nabyté věci. Začnou přemýšlet, jak by si uměli po skončení vázanosti úroku snížit splátku, a tím ušetřit měsíčně nějaké peníze. Zde přichází na řadu velmi oblíbený produkt jakým je refinancování úvěru v jiné bance. Banky lákají potencionální klienty na velmi slušné roční úspory, stačí si jenom přenést celý úvěr k nim. Moje práce zahrnuje faktory ovlivňující hypoteční a spotřebitelské úvěry, s čímž souvisí i rozvoj refinancování. Zabývám se na reálných modelových příkladech přesným postupem u tří vybraných bankovních institucí při refinancování hypotečního a spotřebitelského úvěru. V práci je podrobně popsán postup institucí, úrokové sazby a jejich podmínky pro přenesení úvěru.  The importance of consumer and mortgage loans is increasing every day. If we were not born under the lucky star, the only way how to get property ownership or other financially expensive things is to take a mortgage and a consumer loan. Times when young people were entitled to get apartments from the city, the village or the employer have gone. Loans are generally in the interest of economists, lenders and the general public, who can use them to buy a house, flat, car, etc. Especially today, when interest rates reach the historical bottom, many people get a loan. In time, however, they find out that costs are not just a repayment of the loan but also other expenses associated with the use of the purchased item. They start wondering how they could reduce the installment after the end of the interest rate and thus save some money a month. Here comes a very popular product like credit refinancing in another bank. Banks attract potential clients for very good annual savings, you just need to transfer the entire loan to them. My work includes the factors influencing mortgage and consumer credit, which is also related to refinancing. I deal with real model examples through the precise approach of three selected bank institutions in refinancing mortgage and consumer credit. The thesis describes in detail the procedure of institutions, interest rates and their conditions for transferring credit. Význam spotrebiteľských a najmä hypotekárnych úverov narastá každým dňom. Ak sa nenarodíme zrovna pod šťastnou hviezdou, jediným spôsobom ako sa dostať k vlastníctvu nehnuteľnosti, alebo inej finančne nákladnej veci, je zobrať si hypotekárny a spotrebiteľský úver. Časy, keď mali mladí ľudia nárok dostať byty od mesta, obce alebo od zamestnávateľa sú už dávno preč. Úvery sa tak vo všeobecnosti dostávajú do záujmu pozornosti ekonómov, poskytovateľov úverov aj širokej verejnosti, ktorá si ich pomocou dokáže zaobstarať dom, byt, auto, atď. Najmä dnes, keď sa úrokové sadzby dostávajú na historické minimum, mnoho ľudí si zoberie úver. Časom však zistia, že náklady nie sú iba splátka úveru ale aj všetky ostatné výdavky spojené s užívaním nadobudnutej veci.  Začnú rozmýšľať ako by si vedeli po skončení viazanosti úroku znížiť splátku a tým ušetriť mesačne nejaké peniaze. Tu prichádza na rad veľmi obľúbený produkt akým je refinancovanie úveru v inej banke. Banky lákajú potencionálnych klientov na veľmi slušné ročné úspory, stačí si iba preniesť celý úver k nim. Moja práca zahrňuje faktory ovplyvňujúce hypotekárne a spotrebiteľské úvery, s čím súvisí aj rozvoj refinancovania. Na reálnych modelových príkladoch sa zaoberám presným postupom troch vybraných bankových inštitúcii pri refinancovaní hypotekárneho a spotrebiteľského úveru. V práci je popísaný postup inštutúcii, úrokové sadzby a ich podmienky pre prenesenie úveru. Keywords: spotřebitelské úvěry; RPSN; refinancování; hypoteční úvěry; APRC; consumer loans; refinancing; mortgage loans Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Refinancovanie hypotekárnych a spotrebitelských úverov

Význam spotřebitelských a zejména hypotečních úvěrů narůstá každým dnem. Pokud jsme se nenarodili zrovna pod šťastnou hvězdou, jediným způsobem, jak se dostat k vlastnictví nemovitosti, nebo jiné ...

Gajdošová, Nicol; Radová, Jarmila; Mazáček, David
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

An Impact of EMIR on EU Financial Markets
Finkelshtein, Ekaterina; Teplý, Petr; Husták, Zdeněk
2017 - English
Dne 4 července 2012 byla přijata regulace OTC Derivátu - European Market Infrastructure Regulation (známa jako "EMIR"), která přišla v platnost 16 srpna 2012. Regulace požaduje, aby standardní derivátové kontrakty byli "clearingovany" přes ústřední protistrany (CCPs) stejně jako hranice pro "neclearingované" obchody a ustanovuje striktní organizační a obezřetné obchodnořídící požadavky pro CCPs. Regulace taky zabezpečuje, aby informace o všech Evropských derivátových transakcích byli reportovány na uložiště obchodných údajů a byli dostupné pro dozorní orgány včetně European Securities and Markets Authority (ESMA), aby zodpovědným osobám dali jasný pohled toho co se děje na trzích. Cílem téhle bakalářské práce je vykonat komplexní analýzu dopadu EMIR. První část je zaměřena na empirický výzkum regulace. V druhé časti jsou prezentovány výsledky datové analýzy z kvantitativního i kvalitativního pohledu. On 4 July 2012, the Regulation on OTC Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories (known as "EMIR") - European Market Infrastructure Regulation) was adopted and entered into force on 16 August 2012. The Regulation requires standard derivative contracts to be cleared through Central Counterparties (CCPs) as well as margins for uncleared trades and establishes stringent organizational, business conduct and prudential requirements for these CCPs. The regulation also ensures that information on all European derivative transactions will be reported to trade repositories and be accessible to supervisory authorities, including the European Securities and Markets Authority (ESMA), to give policy makers and supervisors a clear overview of what is going on in the markets. The aim of this bachelor thesis is to perform a complex analysis of the impact of EMIR. The first part focuses on empirical research of the regulation. In the second part results of a data analysis from both quantitative and qualitative approach are presented. Keywords: OTC deriváty; EMIR; ústřední protistrany; registry obchodních údajů; povinnost clearingu; oznamovací povinnost; techniky zmírňování rizika; OTC derivatives; EMIR; central counterparties; trade repositories; clearing obligation; reporting obligation; risk mitigation standards Available in digital repository of the Library of University of Economics.
An Impact of EMIR on EU Financial Markets

Dne 4 července 2012 byla přijata regulace OTC Derivátu - European Market Infrastructure Regulation (známa jako "EMIR"), která přišla v platnost 16 srpna 2012. Regulace požaduje, aby standardní ...

Finkelshtein, Ekaterina; Teplý, Petr; Husták, Zdeněk
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Bankovní a finanční krize
Lysoňková, Jana; Revenda, Zbyněk; Šíma, Ondřej
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku finanční a bankovní krize a ukazuje to na konkrétním případě. Je rozdělena do tří kapitol. V první části jsou rozebrány obecné pojmy jako jsou měnová, bankovní, dluhová a systémová krize. Ve druhé kapitole je nabídnut konkrétní pohled na aktuálně probíhající bankovní krizi v Itálii, její stručný historický i geografický vývoj. Zabývá se především nesplacenými úvěry obchodních bank a zpomalujícím se ekonomickým vývojem. Za tímto účelem je snahou práce popsat italský bankovní systém, vysvětlit strukturu bank a jejich hlavní ekonomické ukazatele. V poslední části je představena konkrétní italská banka, Monte dei Paschi di Siena. Je rozebrán její vznik, růst a vliv na zemi. Snahou je demonstrovat důvody jejího úpadku. The bachelor thesis is focused on the issue of financial and banking crisis which is shown in relation to a specific case. It is divided into three chapters. The first part discusses general concepts such as currency, banking, debt and systemic crises. The second chapter offers a specific view of the current banking crisis in Italy, its brief historical and geographical development. It deals mainly with the non-performing loans of commercial banks and the slowing economic development. For this purpose, the thesis attempts to describe the Italian banking system, to explain the structure of banks and their main economic indicators. In the last part, a particular Italian bank, Monte dei Paschi di Siena, is presented. The foundation, growth and its influence on the earth are discussed. The attempt is to demonstrate the reasons for its bankruptcy. Keywords: non-performing loans; dluhová krize; systémová krize; bankovní krize; měnová krize; finanční krize; non-performing loans; systemic crisis; debt crisis; banking crisis; currency crisis; financial crisis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Bankovní a finanční krize

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku finanční a bankovní krize a ukazuje to na konkrétním případě. Je rozdělena do tří kapitol. V první části jsou rozebrány obecné pojmy jako jsou měnová, ...

Lysoňková, Jana; Revenda, Zbyněk; Šíma, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Finanční analýza podniku TRANSBETON, s. r. o.
Sládek, Pavel; Dufková, Eva; Jiránek, Petr
2017 - Czech
Předmětem této bakalářské práce je finanční analýza podniku Transbeton, s. r. o. v letech 2011 až 2015 a má za úkol posoudit jeho finanční stav a porovnat ho s konkurenčními podniky. V teoretické části bakalářské práce jsou krátce vysvětleny základní pojmy a metodika finanční analýzy. V praktické části je podnik Transbeton, s. r. o. podroben finanční analýze, podle metodiky z teoretické části. V závěru je celkové hodnocení podniku. The subject of this bachelor´s thesis is the financial analysis of the company Transbeton, s. r. o. from 2011 to 2015 and it´s task is to assess financial health of this company and compare it with its competitors. The basic concepts and methodology of the financial analysis are briefly explained in the theoretical part of the bachelor´s thesis. In the practical part, Transbeton, s. r. o. is subjected to financial analysis, according to methodology from the theoretical part. At the end is the overall rating of the business. Keywords: rentabilita; mezipodnikové srovnání; zadluženost; aktivita; likvidita; Finanční analýza; profitability; liquidity; activity; intercompany comparison; indebtedness; Financial analysis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Finanční analýza podniku TRANSBETON, s. r. o.

Předmětem této bakalářské práce je finanční analýza podniku Transbeton, s. r. o. v letech 2011 až 2015 a má za úkol posoudit jeho finanční stav a porovnat ho s konkurenčními podniky. V teoretické ...

Sládek, Pavel; Dufková, Eva; Jiránek, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dopad finančních krizí v období 1992-2014 na ruský bankovní sektor
Zhuravlov, Valerii; Dvořák, Michal; Šíma, Ondřej
2017 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o šesti bankovních krizích v Rusku v letech 1992-2014 a o jejich vlivu na bankovní systém a následně i na ekonomiku státu. V první části práce jsou popsána teoritická východiska bankovních krizí. Pozornost je věnována jak makroekonomickým, tak institucionálním faktorům. Ve druhé části jsou popsány a zhodnoceny jednotlivé krizové epizody, jsou analyzovány jejich příčiny a je vyhodnocen jejich dopad na ruský bankovní sektor. Důraz je kladen na srovnání krizí v letech 1998 a 2008 a odlišnosti v politice Ruska a USA při obnovování stability bankovního sektoru v prostředí Globální finanční krize po roce 2008. Cílem práce je i) určit, jak velký dopad měly jednotlivé krize na ruskou bankovní soustavu i ekonomiku a co k tomu přispělo, a ii) přinést na základě tohoto zkoumání doporučení, jak těmto krizím přecházet, nebo snižovat jejich závažnost. This bachelor thesis gives detailed analysis of six bank crises in Russia in 1992-2014. The main objective was to examine their influence on the banking system and consequently on the economy of Russia. The first part covers the theoretical background of banking crises. Attention is paid to both macroeconomic and institutional factors. The second part describes and evaluates individual crisis episodes, analyzes their causes and evaluates their impact on the Russian banking sector. Emphasis is placed on the comparison between the crises in 1998 and 2008 and different policies of Russia and the USA to restore the stability of the banking sector in the context of Global Financial Crisis after 2008. The aim of the thesis is (i) to determine the impact of individual crises on the Russian banking system, economy and what has contributed to it. Consequently (ii) the second objective was to make recommendations on how to overcome these crises or at least reduce their severity. Keywords: bankovní systém; korupce v bankovním systému; srovnání bankovních krizí; bankovní krize; corruption in the banking system; comparison of banking crises; banking system; banking crisis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Dopad finančních krizí v období 1992-2014 na ruský bankovní sektor

Tato bakalářská práce pojednává o šesti bankovních krizích v Rusku v letech 1992-2014 a o jejich vlivu na bankovní systém a následně i na ekonomiku státu. V první části práce jsou popsána teoritická ...

Zhuravlov, Valerii; Dvořák, Michal; Šíma, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza míry regulace finančního trhu v USA a očekávané trendy
Malyk, Kateryna; Blahová, Naďa; Marková, Jana
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu systému regulace finančních trhů USA a zkoumaní určitých cyklických událostí, které pak vedou ke změně regulace. Cílem je vytvoření přehledu o skutečné situaci na finančním trhu. Dalším záměrem této práce je upozornění na existující významný problém na trhu USA a varování před možnými důsledky. Pozornost je také věnována propojenosti daného cyklu s volbami prezidenta USA. První kapitola obecně popisuje historii vývoje a transformaci regulace ve Spojených státech. Druhá kapitola je zaměřena na strukturu systému regulace a dohledu finančního trhu USA dle jednotlivých oblastí. Ve třetí části bakalářské práce jsou zanalyzovány vybrané impulsy změny regulace a je zde popsána dnešní situace na trhu USA. Závěr obsahuje shrnutí a můj názor na možnosti budoucího vývoje v oblasti regulace. The bachelor thesis is focused on the analysis of the US financial market regulation system and the investigation of certain cyclical events, which then lead to a change of regulation. The aim is to provide an overview of the real situation on the financial market. Another aim of this thesis is to highlight the existing significant issue in the US market and warn of possible consequences. Attention is also paid to the interconnection with the cycle of the US President's election. The first chapter generally describes the history of development and transformation of regulation in the United States. The second chapter focuses on the structure of the US financial market regulation and supervision system by regions. In the third part of the bachelor thesis, selected impulses of regulation change are analyzed and the current situation in the US market is described. The conclusion includes a summary and my opinion on the future development potential in the field of regulation. Keywords: Cenné papíry; Dohled; Finanční trh; Deriváty; Regulace; Finanční bubliny; Financial market; Financial bubbles; Securities; Derivatives; Regulation; Supervision Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza míry regulace finančního trhu v USA a očekávané trendy

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu systému regulace finančních trhů USA a zkoumaní určitých cyklických událostí, které pak vedou ke změně regulace. Cílem je vytvoření přehledu o skutečné situaci ...

Malyk, Kateryna; Blahová, Naďa; Marková, Jana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Ohodnocení akcie Tesla Inc.
Adášek, Jan; Veselá, Jitka; Diviš, Martin
2017 - Czech
V bakalářské práci se zabývám analýzou akciového titulu Tesla Inc. (TSLA). Výstupem práce bylo rozhodnutí, zda je titul na trhu podhodnocený, nadhodnocený či na úrovni vnitřní hodnoty. Pro naplnění tohoto cíle a formulaci investičního doporučení, jsem provedl analýzu na třech úrovních. Globální analýza se zabývá vlivem makroekonomických ukazatelů na akciový titul na trhu Spojených států. Odvětvová analýza mapuje prostředí trhu s elektromobily a jeho směřování do budoucna. Závěrem je provedena firemní analýza, ve které je pro ocenění použit Free-Cash-Flow-to-Firm model. V neposlední řadě jsou použity i historické modely ocenění pro potvrzení dosažených závěrů. In my bachelor thesis, I worked on an analysis of Tesla Inc. (TSLA). The output was to decide whether the stock is undervalued, overvalued or at the level of its intrinsic value. In order to fulfill this objective and provide an investment recommendation I performed analysis from three perspectives. Global macro analysis was focused on the influence of macroeconomic variable on the stock and US capital market. Sector analysis was run deeply into market structure of electric vehicles to evaluate its potential in the future. Finally, fundamental analysis on the corporate level was done using Free-Cash-Flow-to-Firm method. Last, but not least I performed valuation using historical models in order to confirm my conclusion. Keywords: elektromobily; Tesla; fundamentální analýza; akcie; vnitřní hodnota; electric vehicles; Tesla; fundamental analysis; stock; intrinsic value Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Ohodnocení akcie Tesla Inc.

V bakalářské práci se zabývám analýzou akciového titulu Tesla Inc. (TSLA). Výstupem práce bylo rozhodnutí, zda je titul na trhu podhodnocený, nadhodnocený či na úrovni vnitřní hodnoty. Pro naplnění ...

Adášek, Jan; Veselá, Jitka; Diviš, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Zajištění dluhopisového portfolia
Kolář, Adam; Stádník, Bohumil; Kábrt, Tomáš
2017 - Czech
Cílem této bakalářské práce je popis, aplikace a následná analýza účinnosti některých zajišťovacích strategií využívaných při cross-hedgingu dluhopisového portfolia pomocí futures kontraktů. Teoretická část této práce je věnována obecnému popisu charakteristik dluhopisů a futures a dále základním znalostem z oblasti zajišťování úrokového rizika. V emipirické části práce je na základě tržních dat sestaveno dluhopisové portfolio, které je následně zajištěno pomocí futures kontraktů při využití tří odlišných zajišťovacích strategií. V závěru praktické části je porovnávána účinnost jednotlivých aplikovaných strategií. Výsledky uvedené empirické analýze prokazují, že využití aplikovaných zajišťovacích strategií při cross-hedgingu dluhopisového portfolia pomocí futures kontraktů vede ve většině případů k efektivnímu zajištění. The aim of this bachelor thesis is to describe, apply and subsequently analyse the effectiveness of several hedging strategies used when cross-hedging a bond portfolio with futures contracts. The theoretical part of this work is devoted to a general description of characteristics of bonds and futures and, also to basic knowledge of interest rate risk hedging. In the empirical part of this thesis, a bond portfolio is complied, utilising market data, and subsequently it is secured with futures contracts using three different hedging strategies. At the end of the practical part, the effectiveness of each applied strategy is compared. The results of the empirical analysis support, that using the applied strategies when cross-hedging a bond portfolio with futures contracts is in most cases effective. Keywords: dluhopis; cross-hedging; futures; úrokové riziko; zajištění; portfolio; hedging; futures; interest rate risk; portfolio; bond; cross-hedging Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Zajištění dluhopisového portfolia

Cílem této bakalářské práce je popis, aplikace a následná analýza účinnosti některých zajišťovacích strategií využívaných při cross-hedgingu dluhopisového portfolia pomocí futures kontraktů. ...

Kolář, Adam; Stádník, Bohumil; Kábrt, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Základní platební účet a jeho význam pro spotřebitele
Bazala, Marek; Schlossberger, Otakar; Fleischmann, Luboš
2017 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o základním platebním účtu na území České republiky. Definuje pojem základní platební účet a charakterizuje jednotlivé vlastnosti tohoto účtu s ohledem na právní úpravu dané oblasti. Dále je v této práci provedena komparace jednotlivých platebních účtů u čtyřech poskytovatelů platebních služeb. Práce se zaměřuje na dodržování zákonem stanovených podmínek jednotlivých poskytovatelů základních platebních účtů. V závěrečné části jsou jednotlivé účty porovnány z hlediska velikosti úplaty za jednotlivé platební služby s nimi spojenými. Dále je zde provedeno zhodnocení této komparace. This Bachelor thesis deals with a payment account with basic features in the Czech Republic. It defines a payment account with basic features and describes all the main characteristic features according to the czech legal system. Furthermore, there is a comparison of individual payment accounts with basic features among four financial institutions. The thesis also aims at terms and conditions that are obligatory for each of the financial institution providing payment account with basic features. The final part compares cost of individual payment services associated with the payment accounts with basic features. Keywords: základní platební účet; platební účet; zákon o platebním styku; payment account with basic features; payment account; payment system act Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Základní platební účet a jeho význam pro spotřebitele

Tato bakalářská práce pojednává o základním platebním účtu na území České republiky. Definuje pojem základní platební účet a charakterizuje jednotlivé vlastnosti tohoto účtu s ohledem na právní úpravu ...

Bazala, Marek; Schlossberger, Otakar; Fleischmann, Luboš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Měnová politika Národní banky Běloruska
Lapanovich, Aleksei; Mandel, Martin; Gevorgyan, Kristine
2017 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu měnové politiky Běloruska. Na začátku první části je popsaná ekonomická a hospodářská situace v Bělorusku. Dále se probírá historie vzniku centrální banky, její cíle a funkce. Druhá část po charakteristice základních režimů měnové politiky se soustředí na analýzu měnové politiky Běloruska a jejích cílů po rozpadu Sovětského svazů. Poté jsou vysvětleny základní principy fungování transmisního mechanismu v Bělorusku. Poslední část se věnuje analýze vybraných ekonomických parametrů. V této části je probrána horizontální struktura platební bilance za rok 2016, dále je tu prezentována grafická analýza zahraniční investiční pozice a zahraničního dluhu Běloruska, analyzovány příčiny inflace a inflační tlaky a na konci je popsán vývoj kursového systému a jeho současné trendy. Annotation The aim of the bachelor´s thesis is to analyze the monetary policy of the Republic of Belarus. At the beginning of the first part is described the economic and financial situation in Belarus. Further, the history of the establishment of the central bank, its objectives and functions are discussed. The second part, following the characteristics of the basic monetary policy regimes, focuses on the analysis of the monetary policy of Belarus and its objectives after the collapse of the Soviet Union. Then, the basic principles of the functioning of the transmission mechanism in Belarus are explained. The last part deals with the analysis of selected economic parameters. This section discusses the horizontal structure of the balance of payments for 2016, a graphical analysis of the foreign investment position and the foreign debt of Belarus, the causes of inflation and inflationary pressures, as well as the development of the exchange system and its current trends. Keywords: Bělorusko; Měnová politika; Kursový systém; Exchange rate system; Monetary Policy; Republic of Belarus Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Měnová politika Národní banky Běloruska

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu měnové politiky Běloruska. Na začátku první části je popsaná ekonomická a hospodářská situace v Bělorusku. Dále se probírá historie vzniku centrální banky, ...

Lapanovich, Aleksei; Mandel, Martin; Gevorgyan, Kristine
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases