Number of found documents: 263
Published from to

Iterated Multi-Step Forecasting with Model Coefficients Changing Across Iterations
Franta, Michal
2016 - English
Iterované predikce na vzdálenost více období se obvykle tvoří za pomoci stejného modelu pro každé období. V této práci se koeficienty modelu v jednotlivých iteracích mohou lišit podle predikční schopnosti na příslušném horizontu v rámci datového vzorku. Tento přístup tak může být chápán jako kombinace iterovaného a přímého predikování. Zlepšená bodová predikce i predikce hustot je demonstrována na standardní středně velké vektorové autoregresi postavené na stejných proměnných, které používá model americké ekonomiky z práce Smets a Wouters (2007). Odhad modelu a predikce jsou tvořeny bayesovským přístupem na datech pokrývajících období 1959Q1–2016Q1. Iterated multi-step forecasts are usually constructed assuming the same model in each forecasting iteration. In this paper, the model coefficients are allowed to change across forecasting iterations according to the in-sample prediction performance at a particular forecasting horizon. The technique can thus be viewed as a combination of iterated and direct forecasting. The superior point and density forecasting performance of this approach is demonstrated on a standard medium-scale vector autoregression employing variables used in the Smets and Wouters (2007) model of the US economy. The estimation of the model and forecasting are carried out in a Bayesian way on data covering the period 1959Q1–2016Q1. Keywords: bayesovské odhadování; přímá predikce; iterovaná predikce; predikce na více období; VAR; bayesian estimation; direct forecasting; iterated forecasting; multi-step forecasts; VAR; bayesovský přístup; ekonomické modely Available in a digital repository NRGL
Iterated Multi-Step Forecasting with Model Coefficients Changing Across Iterations

Iterované predikce na vzdálenost více období se obvykle tvoří za pomoci stejného modelu pro každé období. V této práci se koeficienty modelu v jednotlivých iteracích mohou lišit podle predikční ...

Franta, Michal
Česká národní banka, 2016

On the Sources of Business Cycles
Andrle, Michal; Brůha, Jan; Solmaz, Serhat
2016 - English
Které šoky jsou hybateli hospodářských cyklů a kolik jich je? Dokumentujeme, že v rozvinutých ekonomikách se reálné makroekonomické veličiny v průběhu hospodářského cyklu spolu pohybují stabilním a predikovatelným způsobem, a argumentujeme, že tedy existuje jeden dominantní faktor způsobující většinu výkyvů hospodářských cyklů. Společný pozitivní pohyb reálného výstupu a inflace přesvědčivě ukazuje na poptávkový charakter tohoto faktoru. Tato skutečnost -stabilní v čase a prostoru- může být použita jako jednoduchý test strukturálních makroekonomických modelů. Navrhujeme jednoduchou statistiku, která může sloužit k porovnávání dat a modelů. Na základě této statistiky ukazujeme, že mnohé nejnovější strukturální modely neumí dostatečně replikovat stylizovaná fakta, která dokumentujeme. What are the drivers of business cycle fluctuations? And how many are there? By documenting strong and predictable co-movement of real variables during the business cycle in a sample of advanced economies, we argue that most business cycle fluctuations are driven by one major factor. The positive co-movement of real output and inflation convincingly argues for a demand story. This feature—robust across time and space—provides a simple smell test for structural macroeconomic models. We propose a simple statistic that can compare data and models. Based on this statistic, we show that the recent vintage of structural economic models has difficulties replicating the stylized facts we document. Keywords: poptávkové šoky; modely DSGE; dynamická metoda hlavních komponent; demand shocks; DSGE models; dynamic principal component analysis; ekonomické modely; hospodářský cyklus; makroekonomie Available in a digital repository NRGL
On the Sources of Business Cycles

Které šoky jsou hybateli hospodářských cyklů a kolik jich je? Dokumentujeme, že v rozvinutých ekonomikách se reálné makroekonomické veličiny v průběhu hospodářského cyklu spolu pohybují stabilním a ...

Andrle, Michal; Brůha, Jan; Solmaz, Serhat
Česká národní banka, 2016

Effects of Fiscal Policy in the DSGE-VAR Framework
Babecký, Jan; Franta, Michal; Ryšánek, Jakub
2016 - English
V tomto článku zkoumáme potenciál modelovacího přístupu DSGE-VAR k hodnocení účinků fiskální politiky. Spojení metod VAR a DSGE vede teoreticky k přesnějším odhadům impulzních odezev a tedy i fiskálních multiplikátorů. Navíc tento modelový rámec umožňuje diskusi o rozdílech dopadů fiskálních šoků v modelech typu DSGE a VAR a zároveň do jisté míry diskusi o nepřesné specifikaci fiskálních modelů DSGE. Model DSGE-VAR odhadujeme na českých datech za období 1996 až 2011 v kvartální frekvenci. Multiplikátor vládní spotřeby dosahuje hodnoty blízko 0,4 v horizontu čtyř let. Multiplikátor vládních investic je cca o 0,4 vyšší, což potvrzuje závěry odborné literatury. Na druhou stranu, model DSGE samotný implikuje podobně velký multiplikátor vládní spotřeby, ale mnohem menší multiplikátor vládních investic, což naznačuje nepřesnou specifikaci fiskálního modelu DSGE. In this paper we explore the potential of the DSGE-VAR modelling approach for examining the effects of fiscal policy. The combination of the VAR and DSGE frameworks leads theoretically to more accurate estimates of impulse responses and consequently of fiscal multipliers. Moreover, the framework allows for discussion about the differences of the effects of fiscal shocks in DSGE and VAR models and to some extent discussion about misspecification in fiscal DSGE models. The DSGE-VAR model is estimated on Czech data covering the period from 1996 to 2011 at quarterly frequency. The government consumption multiplier attains a value close to 0.4 at the horizon of four years. The public investment multiplier is about 0.4 higher, which confirms findings in the literature. On the other hand, the DSGE model alone implies a similar government consumption multiplier but a much lower public investment multiplier, suggesting misspecification of the fiscal DSGE model. Keywords: model DSGE-VAR; fiskální multiplikátory; fiskální šoky; nepřesná specifikace modelu; DSGE-VAR model; fiscal multipliers; fiscal shocks; model misspecification; ekonomické modely; makroekonomie; fiskální politika Available in a digital repository NRGL
Effects of Fiscal Policy in the DSGE-VAR Framework

V tomto článku zkoumáme potenciál modelovacího přístupu DSGE-VAR k hodnocení účinků fiskální politiky. Spojení metod VAR a DSGE vede teoreticky k přesnějším odhadům impulzních odezev a tedy i ...

Babecký, Jan; Franta, Michal; Ryšánek, Jakub
Česká národní banka, 2016

Nowcasting the Czech Trade Balance
Babecká Kucharčuková, Oxana; Brůha, Jan
2016 - English
V tomto článku se zabýváme "teďpovědí" (nowcasting) a krátkodobou předpovědí hlavních veličin zahraničního obchodu. Uvažujeme čtyři empirické metody: regresi založenou na hlavních komponentách, elastickou síť, dynamický faktorový model a metodu částečných nejmenších čtverců. Diskutujeme, jak lze tyto metody adaptovat na situaci řad s různou frekvencí a nesynchronní publikací. Srovnáváme tyto metody s jednorozměrnými metodami. Ukazujeme, že pro nominální a reálné dovozy i vývozy dává nejpřesnější predikce metoda elastické sítě následovaná dynamickým faktorovým modelem a metodou hlavních komponent. Pro dovozní a vývozní ceny dávají nejlepší predikce pro "zpětpověď" (backcasting) a teďpověď jednorozměrné metody, pro krátkodobou předpověď však přesnější výsledky poskytují sofistikovanější metody. I zde dominuje nad ostatními metodami elastická síť. The Working Paper Series of the Czech National Bank (CNB) is intended to disseminate the results of the CNB’s research projects as well as the other research activities of both the staff of the CNB and collaborating outside contributors, including invited speakers. The Series aims to present original research contributions relevant to central banks. It is refereed internationally. The referee process is managed by the CNB Research Department. The working papers are circulated to stimulate discussion. The views expressed are those of the authors and do not necessarily reflect the official views of the CNB. Keywords: dynamické faktorové modely; elastická síť; data různých frekvencí; teďpověď; metoda hlavních komponent; dynamic factor models; elastic net regression; mixed–frequency data; nowcasting; principal component analysis; stavové modely; obchodní bilance Available in a digital repository NRGL
Nowcasting the Czech Trade Balance

V tomto článku se zabýváme "teďpovědí" (nowcasting) a krátkodobou předpovědí hlavních veličin zahraničního obchodu. Uvažujeme čtyři empirické metody: regresi založenou na hlavních komponentách, ...

Babecká Kucharčuková, Oxana; Brůha, Jan
Česká národní banka, 2016

Natural Resources and Economic Growth
Havránek, Tomáš; Horváth, Roman; Zeynalov, Ayaz
2016 - English
Důležitou otázkou ekonomie rozvoje je, jak zásoby nerostného bohatství ovlivňují dlouhodobý ekonomický růst. V literatuře však neexistuje obecně přijímaná odpověď na tuto otázku: 40 % publikovaných empirických studií nachází efekt negativní, 40 % studií nachází efekt nulový a 20 % studií nachází efekt kladný. Podporuje tedy literatura jako celek tzv. kletbu nerostného bohatství? V metaanalýze 402 odhadů publikovaných v 33 studiích zjišťujeme, že po očištění o publikační selektivitu a vlivy volby metodologie je efekt nerostného bohatství na růst velmi malý. Naše výsledky také naznačují, že výsledky významně ovlivňují tři aspekty metodologie: 1) přidání interakce mezi nerostným bohatstvím a kvalitou institucí, 2) očištění o úroveň investiční aktivity a 3) rozlišování mezi různými typy nerostného bohatství. An important question in development studies is how natural resource richness affects long-term economic growth. No consensus answer, however, has yet emerged, with approximately 40% of empirical papers finding a negative effect, 40% finding no effect, and 20% finding a positive effect. Does the literature taken together imply the existence of the so-called natural resource curse? In a quantitative survey of 402 estimates reported in 33 studies, we find that the effect of natural resources on growth is very small when potential publication bias and method heterogeneity are taken into account. Our results also suggest that three aspects of study design are especially effective in explaining the differences in results across studies: 1) including an interaction between natural resources and institutional quality, 2) controlling for the level of investment activity, and 3) distinguishing between different types of natural resources. Keywords: publikační selektivita; meta-analýza; publication selection bias; meta-analysis; ekonomický růst; přírodní zdroje Available in a digital repository NRGL
Natural Resources and Economic Growth

Důležitou otázkou ekonomie rozvoje je, jak zásoby nerostného bohatství ovlivňují dlouhodobý ekonomický růst. V literatuře však neexistuje obecně přijímaná odpověď na tuto otázku: 40 % publikovaných ...

Havránek, Tomáš; Horváth, Roman; Zeynalov, Ayaz
Česká národní banka, 2016

Monetary Policy and Macroprudential Policy
Malovaná, Simona; Frait, Jan
2016 - English
Článek se zabývá situacemi, ve kterých může docházet k interakci (a potenciálnímu konfliktu) mezi měnovou a makroobezřetnostní politikou, a přispívá k diskuzi o jejich koordinaci. S využitím dat pro Českou republiku a pět zemí eurozóny ukazujeme, že měnové zpřísnění má negativní dopad na poměr úvěrů k HDP a rizikově nevážený kapitálový poměr bank (tj. pozitivní dopad na finanční páku bank), přičemž tento efekt výrazně zesiluje od poloviny roku 2011. Tyto výsledky podporují názor, že uvolněná měnová politika přispívá k budování finančních nerovnováh, resp. posouvá úvěrový cyklus směrem nahoru. Na druhé straně, efekt vyššího kapitálového poměru bank je spojen s určitým stupněm nejistoty. Nejen z těchto důvodů je koordinace obou politik nezbytná, aby bylo možné předejít jejich nežádoucí kombinaci, která by zabránila účinnému dosažení hlavních cílů obou politik. This paper sheds some light on situations in which monetary and macroprudential policies may interact (and potentially get into conflict) and contributes to the discussion about the coordination of those policies. Using data for the Czech Republic and five euro area countries we show that monetary tightening has a negative impact on the credit-to-GDP ratio and the non-risk-weighted bank capital ratio (i.e. a positive impact on bank leverage), while these effects have strengthened considerably since mid-2011. This supports the view that accommodative monetary policy contributes to a build-up of financial vulnerabilities, i.e. it boosts the credit cycle. On the other hand, the effect of the higher bank capital ratio is associated with some degree of uncertainty. For these and other reasons, coordination of the two policies is necessary to avoid an undesirable policy mix preventing effective achievement of the main objectives in the two policy areas. Keywords: Bayesovský odhad; finanční stabilita; makroobezřetnostní politika; Bayesian estimation; financial stability; macroprudential policy; monetární politika; makroekonomie Available in a digital repository NRGL
Monetary Policy and Macroprudential Policy

Článek se zabývá situacemi, ve kterých může docházet k interakci (a potenciálnímu konfliktu) mezi měnovou a makroobezřetnostní politikou, a přispívá k diskuzi o jejich koordinaci. S využitím dat pro ...

Malovaná, Simona; Frait, Jan
Česká národní banka, 2016

Confidence Cycles and Liquidity Hoarding
Audzei, Volha
2016 - English
Důvěra na trzích se během minulých ekonomických krizí ukázala být důležitým faktorem. Přesto mnoho existujících modelů všeobecné rovnováhy neuvažuje očekávání ekonomických subjektů, volatilitu trhů nebo příliš pesimistické výhledy investorů. V této práci je do modelu DSGE zakomponován model mezibankovního trhu, přičemž úroková sazba na mezibankovním trhu a objem půjček záleží na tržní důvěře a vnímání rizika spojeného s protistranou. K úvěrové krizi v modelu dojde při vnímání nárůstu rizika protistrany. Výsledky naznačují, že změny v důvěře na trzích mohou generovat úvěrové krize a přispívat k hloubce ekonomických recesí. V článku jsou také provedeny simulace napodobující některé měnové politiky centrálních bank: cílované a necílované poskytování likvidity a snížení měnověpolitických sazeb. Výsledky naznačují, že bez ovlivnění očekávání ekonomických subjektů mají tyto politiky na nabídku úvěrů pouze omezený dopad. Zajímavé je také zjištění, že nízké úrokové míry v tomto modelu zhoršují ekonomickou recesi skrze negativní dopad na bilance bank. Poskytování likvidity mírně stimuluje úvěry, ale efektivita tohoto kroku je podrývána hromaděním likvidity. Market confidence has proved to be an important factor during past crises. However, many existing general equilibrium models do not account for agents’ expectations, market volatility, or overly pessimistic investor forecasts. In this paper, we incorporate a model of the interbank market into a DSGE model, with the interbank market rate and the volume of lending depending on market confidence and the perception of counterparty risk. In our model, a credit crunch occurs if the perception of counterparty risk increases. Our results suggest that changes in market confidence can generate credit crunches and contribute to the depth of recessions. We then conduct an exercise to mimic some central bank policies: targeted and untargeted liquidity provision, and reduction of the policy rate. Our results indicate that policy actions have a limited effect on the supply of credit if they fail to influence agents’ expectations. Interestingly, a policy of a low policy rate worsens recessions due to its negative impact on banks’ revenues. Liquidity provision stimulates credit slightly, but its efficiency is undermined by liquidity hoarding. Keywords: DSGE; finanční zprostředkování; poskytování likvidity; DSGE; financial intermediation; liquidity provision; likvidita; ekonomická statistika Available in a digital repository NRGL
Confidence Cycles and Liquidity Hoarding

Důvěra na trzích se během minulých ekonomických krizí ukázala být důležitým faktorem. Přesto mnoho existujících modelů všeobecné rovnováhy neuvažuje očekávání ekonomických subjektů, volatilitu trhů ...

Audzei, Volha
Česká národní banka, 2016

Intraday Dynamics of Euro Area Sovereign Credit Risk Contagion
Komárek, Luboš; Ters, Kristyna; Urban, Jörg
2016 - English
Práce se zaměřuje na zkoumání role trhu CDS a dluhopisového trhu jako transmisních kanálů nákazy kreditním rizikem mezi svrchovanými entitami během současné krize svrchovaného dluhu zemí eurozóny a před ní. Analyzujeme mezidenní údaje pro země skupiny GIIPS, Německo, Francii a středoevropské země. Naše výsledky ukazují, že před krizí byl trh CDS a dluhopisový trh podobně významný v rámci transmise šoku finanční nákazy, ale následně během krize významnost dluhopisového trhu slábla. V práci ukazujeme, že efekt „útěku ke kvalitě“ během krize na německém dluhopisovém trhu nebyl v předkrizovém období přítomný. Námi odhadnuté riziko svrchované nákazy bylo vyšší během krize s průměrnou odezvou relevantních informací v délce mezi jednou až dvěma hodinami pro země skupiny GIIPS. Aplikací exogenních makroekonomických informací majících charakter šoku ukazujeme, že během krizového období vzrostlo kreditní riziko, které však nebylo v souladu s vývojem fundamentálních proměnných. Dále ukazujeme, že středoevropské země nebyly dotčeny nákazou svrchovaného kreditního rizika bez závislosti na úrovni jejich veřejného dluhu a na jejich měně. We examine the role of the CDS and bond markets during and before the recent euro area sovereign debt crisis as transmission channels for credit risk contagion between sovereign entities. We analyse an intraday dataset for GIIPS countries as well as Germany, France and central European countries. Our findings suggest that, prior to the crisis, the CDS and bond markets were similarly important in the transmission of financial shock contagion, but that the importance of the bond market waned during the crisis. We find flight-to-safety effects during the crisis in the German bond market that are not present in the pre-crisis sample. Our estimated sovereign risk contagion was greater during the crisis, with an average timeline of one to two hours in GIIPS countries. By using an exogenous macroeconomic news shock, we can show that, during the crisis period, increased credit risk was not related to economic fundamentals. Further, we find that central European countries were not affected by sovereign credit risk contagion, independent of their debt level and currency. Keywords: CDS; panelový VAR; svrchované kreditní riziko; krize svrchovaného rizika; credit default swaps; panel VAR; sovereign credit risk; sovereign debt crisis; banky; dluhopisy; finanční trh; makroekonomie; hospodářský cyklus Available in a digital repository NRGL
Intraday Dynamics of Euro Area Sovereign Credit Risk Contagion

Práce se zaměřuje na zkoumání role trhu CDS a dluhopisového trhu jako transmisních kanálů nákazy kreditním rizikem mezi svrchovanými entitami během současné krize svrchovaného dluhu zemí eurozóny a ...

Komárek, Luboš; Ters, Kristyna; Urban, Jörg
Česká národní banka, 2016

Margins of Trade
Galuščák,Kamil; Sutóris, Ivan
2016 - English
Zkoumáme extenzivní a intenzivní obchodování českých podniků v období před, během a po krizi z let 2008–2009. Intenzivní obchodování vysvětluje většinu růstu agregátního vývozu v období 2006–2014, což potvrzuje předchozí výsledky za jiné země. Příspěvek extenzivního obchodování je menší a vysvětluje v průměru 39 % růstu agregátního vývozu v letech 2006–2007 a kolem 25 až 30 % v období po krizi. Nižší příspěvek extenzivního obchodování může signalizovat nižší tempo konvergence české ekonomiky. Výsledky ukazují, že krize silněji zasáhla malé vývozce a že v období po krizi nabyl na významu vývoz do zemí mimo EU. Naše výsledky jsou také podobné zjištěním jiných předchozích studií o dopadech participace podniků v globálních produkčních řetězcích na jejich vývoz. Konkrétně byl výraznější nepříznivý dopad krize pozorován u vývozu s vyšší dovozní náročností. Naše výsledky celkově poukazují na důležitost využívání dezagregovaných údajů v analýze exportní výkonnosti zemí. We investigate the extensive and intensive margins of trade of Czech firms in periods before, during and after the crisis of 2008–2009. The intensive margin explains most of the aggregate export growth in 2006–2014, which corroborates previous findings for other countries. The contribution of the extensive margin is smaller, explaining on average 39% of the aggregate export growth in 2006–2007 and around 25% to 30% of that in the post-crisis period. The lower contribution of the extensive margin may signal a lower rate of convergence of the Czech economy. The results indicate that the crisis had a more severe impact on small exporting firms and that exports to countries outside the EU gained more prominence in the post-crisis years. Our results are similar to findings from previous studies on the impact of participation in global value chains on firms’ trade. Specifically, a more negative impact of the crisis was observed for exports with higher import intensity. Overall, our results point to the importance of using disaggregated data in the analysis of countries’ export performance. Keywords: podniková heterogenita; globální krize; intenzivní a extenzivní obchodování; produkční řetězce; firms’ heterogeneity; global crisis; intensive and extensive margins; production chains; vývoz; mezinárodní obchod; hospodářský cyklus; krize Available in a digital repository NRGL
Margins of Trade

Zkoumáme extenzivní a intenzivní obchodování českých podniků v období před, během a po krizi z let 2008–2009. Intenzivní obchodování vysvětluje většinu růstu agregátního vývozu v období 2006–2014, což ...

Galuščák,Kamil; Sutóris, Ivan
Česká národní banka, 2016

Do Consumers Really Follow a Rule of Thumb? Three Thousand Estimates from 130 Studies Say “Probably Not”
Havránek, Tomáš; Sokolova, Anna
2016 - English
V tomto článku ukazujeme, že nadbytečnou citlivost spotřeby domácností reportovanou ve studiích používajících Eulerovu rovnici lze vysvětlit třemi faktory: používáním agregovaných dat, publikační selektivitou a likviditními omezeními. Jsou-li použita disagregovaná data, publikační selektivita je ošetřena a analyzované domácnosti netrpí likviditními omezeními, literatura jako celek nenaznačuje žádnou evidenci pro nadbytečnou citlivost spotřeby. Naše výsledky tedy implikují jen omezenou roli konceptu tzv. „rule-of-thumb“ spotřebitelů. Tato zjištění platí, i když bereme v úvahu 45 dodatečných proměnných, které reflektují použité metody, a aplikujeme Bayesovské modelové průměrování jako nástroj k adresování modelové nejistoty. Odhady nadbytečné citlivosti jsou též systematicky ovlivněné stupněm zjednodušení Eulerovy rovnice, předpoklady ohledně oddělitelnosti spotřeby od volného času a definicí spotřeby. We show that three factors combine to explain the mean excess sensitivity reported in studies estimating consumption Euler equations: the use of macro data, publication bias, and liquidity constraints. When micro data are used, publication bias is corrected for, and the households under examination do not face liquidity constraints, the literature implies no evidence for the excess sensitivity of consumption to income. Hence little remains for pure rule-of-thumb behavior. The results hold when we control for 45 additional variables reflecting the methods employed by researchers and use Bayesian model averaging to account for model uncertainty. The estimates of excess sensitivity are also systematically affected by the order of approximation of the Euler equation, the treatment of non-separability between consumption and leisure, and the choice of proxy for consumption. Keywords: Bayesovské modelové průměrování; nadbytečná citlivost spotřeby; likviditní omezení; publikační selektivita; rule-of-thumb spotřebitelé; Bayesian model averaging; excess sensitivity; liquidity constraints; publication bias; rule-of-thumb consumers; vědecká komunikace; spotřeba; ekonomická statistika; metodologie vědy Available in a digital repository NRGL
Do Consumers Really Follow a Rule of Thumb? Three Thousand Estimates from 130 Studies Say “Probably Not”

V tomto článku ukazujeme, že nadbytečnou citlivost spotřeby domácností reportovanou ve studiích používajících Eulerovu rovnici lze vysvětlit třemi faktory: používáním agregovaných dat, publikační ...

Havránek, Tomáš; Sokolova, Anna
Česká národní banka, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases