Number of found documents: 372
Published from to

Analýza problematiky průmětu preventivního hodnocení krajinného rázu do nástrojů územního plánování
Atelier V, Praha; Sklenička, Petr; Vorel, Ivan
2009 - Czech
Výstupy týkající se krajinného rázu, získané standardizovaným metodickým postupem preventivního hodnocení, jsou srovnatelné v různých územích a týkají se stejných vlastností krajiny. Jiným postupem je možno dojít ke zcela jinému pojetí charakteru krajiny, než jaké definuje § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Taková situace skutečně nastává tam, kde v rámci zpracování územně analytických podkladů krajů a zásad územního rozvoje není k dispozici hodnocení krajinného rázu na území kraje. Může tak vzniknout rozpor mezi materiály týkajícími se kraje a jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Metodický postup preventivního hodnocení krajinného rázu území je nutno formulovat tak, aby na jedné straně důsledně vycházel z dikce § 12 zákona č. 114/1992 Sb. a na druhé straně aby výstupy odpovídaly pojmům zákona č. 183/2006 Sb. Keywords: hodnocení rázu krajinného; orgán plánování územního; plánování územní; ráz krajinný; pokyn metodický; obec s působností rozšířenou; kraj; landscape character evaluation; planning authority; land use planning; landscape character; methodical instruction; municipality with extended competence; region; územní plánování; plánování Available in the Ministry of the Environment
Analýza problematiky průmětu preventivního hodnocení krajinného rázu do nástrojů územního plánování

Výstupy týkající se krajinného rázu, získané standardizovaným metodickým postupem preventivního hodnocení, jsou srovnatelné v různých územích a týkají se stejných vlastností krajiny. Jiným postupem je ...

Atelier V, Praha; Sklenička, Petr; Vorel, Ivan
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Analýza vlivů na VKP rybník
Mgr. David Fischer, Rožmitál pod Třemšínem; Faina, Richard; Fischer, David
2009 - Czech
Studie předkládá souhrnnou analýzu vlivů na významný krajinný prvek rybník s cílem vytvoření podkladu pro komplexní metodiku posuzování zásahů. Studie předkládá pravidla pro přistup k nesmírně významným stanovištím proto, aby byla zachována jejich ekologicko-stabilizační funkce. Studie upozorňuje na rapidně se zhoršující stav rybníků. Keywords: eutrofizace; chov ryb; funkce ekologická; analýza vlivů na prostředí; ochrana biotopu; management environmentální; prvek krajinný významný; rybník; eutrophication; fish farming; ecological function; environmental impact analysis; biotope protection; environmental management; significant landscape component; pond; management životního prostředí; rybářství Available in the Ministry of the Environment
Analýza vlivů na VKP rybník

Studie předkládá souhrnnou analýzu vlivů na významný krajinný prvek rybník s cílem vytvoření podkladu pro komplexní metodiku posuzování zásahů. Studie předkládá pravidla pro přistup k nesmírně ...

Mgr. David Fischer, Rožmitál pod Třemšínem; Faina, Richard; Fischer, David
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Nákupní řetězce - nové výzvy
Nezávislé Sociálně Ekologické Hnutí - Nesehnutí, Brno
2008 - Czech
Sborník obsahuje práce: Pavel Bednář: Internacionalizace a trendy maloobchodu v ČR, Jana Spilková: Proměny nákupního chování českých zákazníků, Jiří Koželuh: Územní plánování a prostorová expanze maloobchodu, Jana Koukalová: Diskriminace a systémové porušování práv zaměstnanců obchodních řetězců, Stanislav Kutáček: Penězům na stopě, Eva Slavíková: Kauza Hobby Market - případová studie, Michael Bail - Pavel Ehrlich: Výzkum preferencí obyvatelstva městské části Brno-Ivanovice ohledně stavby Hobby marketu, Jaroslav Hrdina - Karolina Krátká: Lokální kampaň proti nekoncepční výstavbě supermarketů na Tišňovsku, Martin Hyťha: Kácení kolem supermarketů Lidl a možnost řešení sporných kauz uzavřením smlouvy, Vít Kouřil - Lenka Sedláková: I padlý strom vrhá stín, Milan Štefanec: Účast veřejnosti v rozhodovacích procesech v případech výstavby velkých nákupních center. Výzkum byl podpořen v rámci finančního mechanismu EHP, Nadace občanského rozvoje Norských fondů a Ministerstvem životního prostředí. Keywords: společnost občanská; účast veřejnosti; ochrana krajiny; ochrana spotřebitele; infrastruktura; výstavba města; regulace; obec; doprava; vliv na ŽP; výstavba; maloobchod; civil society; public participation; landscape protection; consumer protection; infrastructure; urban planning; regulation; municipality; transport; effect on the environment; building; retail trade; stavebnictví; doprava; regulace; urbanismus; infrastruktura; ochrana spotřebitele; ochrana krajiny; obchod; výstavba Available in the Ministry of the Environment
Nákupní řetězce - nové výzvy

Sborník obsahuje práce: Pavel Bednář: Internacionalizace a trendy maloobchodu v ČR, Jana Spilková: Proměny nákupního chování českých zákazníků, Jiří Koželuh: Územní plánování a prostorová expanze ...

Nezávislé Sociálně Ekologické Hnutí - Nesehnutí, Brno
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Protierozní a revitalizační studie povodí bezejmenného levostranného přítoku Olešnice (k.ú. Čistá u Horky)
KV Aqua, Praha; Vejvalková, Michaela; Vrána, Karel
2008 - Czech
Studie řeší: revitalizaci vodního toku a jeho nivy, návrh umístění tůní, posouzení erozní ohroženosti zemědělských pozemků vodní erozí, návrh protierozních opatření, revizi a případné doplnění sítě hlavních a vedlejších polních cest a ozelenění krajiny. Keywords: potok; program revitalizace; Čechy východní; brook; revitalisation programme; Eastern Bohemia; revitalizace vodních toků; vodní toky Available in the Ministry of the Environment
Protierozní a revitalizační studie povodí bezejmenného levostranného přítoku Olešnice (k.ú. Čistá u Horky)

Studie řeší: revitalizaci vodního toku a jeho nivy, návrh umístění tůní, posouzení erozní ohroženosti zemědělských pozemků vodní erozí, návrh protierozních opatření, revizi a případné doplnění sítě ...

KV Aqua, Praha; Vejvalková, Michaela; Vrána, Karel
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Návrh metodiky vyhodnocování vlivu vybraných agrotechnických postupů na orné půdě na populace ptáků zemědělské krajiny‚ z hlediska entomologického a botanického
Česká společnost ornitologická, Praha; Zámečník, Václav; Vymyslický, Tomáš; Vermouzek, Zdeněk; Křivan, Václav
2008 - Czech
Nově navržená opatření by měla významným způsobem podpořit biodiverzitu agrocenóz vytvořením vhodných podmínek zejména pro úhorová a plevelná společenstva, která jsou významným zdrojem biodiverzity zemědělské krajiny a v některých oblastech představují také cenné biotopy mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů. Diverzifikací intenzivně obhospodařované krajiny prostřednictvím navržených programů by mělo dojít ke zvýšení biodiverzity mnoha složek tohoto ekosystému od půdní fauny, přes rostlinná společenstva a na ně vázaný hmyz až po obratlovce, zejména polní druhy ptáků. Navržený monitoring by měl zodpovědět otázku reálného přínosu vybraných opatření z botanického, entomologického a ornitologického hlediska. Keywords: krajina zemědělská; zemědělství; metodika; vojtěška; opatření agroenvironmentální; hospodaření v území; hospodaření zemědělské; půda orná; rozmanitost biologická; ptáci žijící volně; ochrana rozmanitosti biologické; agricultural landscape; agriculture; methodology; alfaalfa; agro-environmental measure; area management; farm management; arable land; biological diversity; wild birds; biological diversity conservation; metody; zemědělství; zemědělská krajina; vojtěška Available in the Ministry of the Environment
Návrh metodiky vyhodnocování vlivu vybraných agrotechnických postupů na orné půdě na populace ptáků zemědělské krajiny‚ z hlediska entomologického a botanického

Nově navržená opatření by měla významným způsobem podpořit biodiverzitu agrocenóz vytvořením vhodných podmínek zejména pro úhorová a plevelná společenstva, která jsou významným zdrojem biodiverzity ...

Česká společnost ornitologická, Praha; Zámečník, Václav; Vymyslický, Tomáš; Vermouzek, Zdeněk; Křivan, Václav
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Strategie Ministerstva životního prostředí k adaptačním opatřením v krajině v souvislosti s klimatickými změnami - invazní druhy
Mihulka, Stanislav
2008 - Czech
Stručné shrnutí probíhajících výzkumů zabývajících se souvislostmi mezi klimatickými změnami a šířením nepůvodních druhů v České republice. Je uveden seznam projektů. Keywords: změna klimatická; druhy invazní cizí; druhy nepůvodní; bolševník; invaze biologická; projekt; climatic change; invasive alien species; introduced species; hogweed; biological invasion; project; druhy Available in the Ministry of the Environment
Strategie Ministerstva životního prostředí k adaptačním opatřením v krajině v souvislosti s klimatickými změnami - invazní druhy

Stručné shrnutí probíhajících výzkumů zabývajících se souvislostmi mezi klimatickými změnami a šířením nepůvodních druhů v České republice. Je uveden seznam projektů.

Mihulka, Stanislav
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Zhotovení softwarových nástrojů pro stanovení společenské hodnoty dřevin rostoucích mimo les a újmy vzniklé jejich kácením
Safe Trees s.r.o., Rosice; Kolařík, Matouš; Mikulášek, Jiří; Kolařík, Jaroslav
2008 - Czech
Popis a instalační program aplikace Oceňování dřevin, která, existuje ve dvou variantách. Tyto varianty sdílejí kód pro výpočet hodnoty dřevin - desktopová aplikace instalovatelná na osobních počítačích a webová kalkulačka. Obě varianty jsou naprogramovány v jazyce Python ve verzi 2.4. Keywords: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; software; stanovení ceny; opatření kompenzační; výsadba dřevin; metodika; prořezávání; kompenzace; odpovědnost za poškození ŽP; náhrada škody; ochrana stromu; poškození dřevin; Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic; software; pricing; compensatory measure; woody plants planting; methodology; pruning; environmental liability; compensation; tree protection; woody plants damage; odstupné; prořezávky; metody; cenová tvorba; software; náhrada škody Available in the Ministry of the Environment
Zhotovení softwarových nástrojů pro stanovení společenské hodnoty dřevin rostoucích mimo les a újmy vzniklé jejich kácením

Popis a instalační program aplikace Oceňování dřevin, která, existuje ve dvou variantách. Tyto varianty sdílejí kód pro výpočet hodnoty dřevin - desktopová aplikace instalovatelná na osobních ...

Safe Trees s.r.o., Rosice; Kolařík, Matouš; Mikulášek, Jiří; Kolařík, Jaroslav
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Obnova krajinných struktur na území Bulovky‚ Horní Řasnice‚ Krásného Lesa‚ Pertoltic a Oldřichova v Hájích
Suchopýr o.p.s., Oldřichov v Hájích; Hlídková, Alena; Kresáč, Martin
2008 - Czech
Cílem studie je podpořit ekologickou stabilitu krajiny na území obcí Pertoltice, Bulovka, Krásný Les, Dolní Řasnice, Horní Řasnice a Oldřichov v Hájích. Tento cíl předkládaná studie naplňuje návrhem praktických krajinářsko-ochranářských opatření, která doplňují nebo dotvářejí již vymezené prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) představující základní součásti kostry ekologické stability zájmového území. Návrhy konkrétních opatření se zaměřují jednak na zlepšení funkčnosti již vymezených prvků ÚSES a jednak na doplnění interakčních prvků do ekologicky méně stabilních části krajiny zájmového území. Přehledová mapa zájmového území je součástí přílohy 1. Keywords: opatření na ochranu krajiny; prvek krajinný; systém územní stability ekologické; tvorba krajiny; ochrana krajiny; intervention on land; landscape element; territorial system of ecological stability; land forming; landscape protection; ochrana krajiny; tvorba krajiny Available in the Ministry of the Environment
Obnova krajinných struktur na území Bulovky‚ Horní Řasnice‚ Krásného Lesa‚ Pertoltic a Oldřichova v Hájích

Cílem studie je podpořit ekologickou stabilitu krajiny na území obcí Pertoltice, Bulovka, Krásný Les, Dolní Řasnice, Horní Řasnice a Oldřichov v Hájích. Tento cíl předkládaná studie naplňuje návrhem ...

Suchopýr o.p.s., Oldřichov v Hájích; Hlídková, Alena; Kresáč, Martin
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Expertní a znalecká oponentní činnost k dílu Zpracování návrhu metodiky a realizace pilotního projektu ke stanovení výše lovu na základě stavu ekosystému (NLP II)
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem; Zatloukal, Vladimír
2008 - Czech
Metodika stanovení indikátorů poškození lesů zvěří, stanovení kritérií, vymezení tříd poškození, kategorií diferenciace naléhavosti redukce stavů zvěře lovem a vymezení zájmových regionů (plánovacích oblastí) dává předpoklady pro racionální plánování odlovu spárkaté zvěře na základě objektivně zjištěných vstupních dat. Aplikace tohoto postupu je jednou ze základních podmínek pro usměrnění dlouhodobě narůstajícího přemnožení spárkaté zvěře. Pilotní ověření metodiky v podmínkách Karlovarské vrchoviny (Slavkovského lesa) prokázalo funkčnost navržené metodiky. Keywords: metodika; vliv na ekosystém; poškození ekosystému; škoda způsobená zvěří; management zvěře; lov zvěře; myslivost; methodology; ecosystem impact; damage to ecosystem; game damage; game management; hunting; myslivost; metody Available in the Ministry of the Environment
Expertní a znalecká oponentní činnost k dílu Zpracování návrhu metodiky a realizace pilotního projektu ke stanovení výše lovu na základě stavu ekosystému (NLP II)

Metodika stanovení indikátorů poškození lesů zvěří, stanovení kritérií, vymezení tříd poškození, kategorií diferenciace naléhavosti redukce stavů zvěře lovem a vymezení zájmových regionů (plánovacích ...

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem; Zatloukal, Vladimír
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Trh s komposty v ČR a přehled množstevních kapacit zpracování bioodpadu a množstevních kapacit odbytu výsledných produktů
ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura o.s., Náměšť nad Oslavou
2008 - Czech
Studie se zabývá stavem zpracování bioodpadů v obcích ČR v souvislosti s povinností obcí separovaně sbírat a ukládat bioodpad. Jsou popsány hlavní aspekty ovlivňující sběr a zpracování bioodpadu - kde biodpad vzniká, v jaké kvalitě a množství, jaká je kapacita a technologická vybavenost kompostáren, jaká je cena za zpracovanou 1 tunu bioodpadu a cena za vyrobenou 1 tunu kompostu a zda je kompost uplatnitelný na českém trhu. Současný stav třídění a zpracování bioodpadu v České republice nesplňuje evropské parametry. Keywords: Česká republika; kompostárna; zařízení kompostovací; sběr odpadů; třídění odpadů; obec; odpady biologické; Czech Republic; composting plant; composting plant; waste collection; waste sorting; municipality; biological waste; odstraňování odpadů Available in the Ministry of the Environment
Trh s komposty v ČR a přehled množstevních kapacit zpracování bioodpadu a množstevních kapacit odbytu výsledných produktů

Studie se zabývá stavem zpracování bioodpadů v obcích ČR v souvislosti s povinností obcí separovaně sbírat a ukládat bioodpad. Jsou popsány hlavní aspekty ovlivňující sběr a zpracování bioodpadu - kde ...

ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura o.s., Náměšť nad Oslavou
Ministerstvo životního prostředí, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases