Number of found documents: 562
Published from to

Příběh statistiky
Kačerová, Eva; Michalec, Libor; Český statistický úřad
2014 - Czech
Obrazová publikace přináší čtenáři základní orientaci v dějinách české i světové statistiky. Část knihy je věnována historii sčítání lidu od prvních celonárodních soupisů až po poslední sčítání v roce 2011. The publication looks to the roots of both international and Czech statistics and helps the reader gain a basic understanding of its history. A part of the publication also deals with the progression of statistical censuses - from the first nationwide listings up to the last census in 2011. Keywords: statistika; sčítání lidu; cenzus; historie vědy a techniky; soupisy obyvatel Available in a digital repository NRGL
Příběh statistiky

Obrazová publikace přináší čtenáři základní orientaci v dějinách české i světové statistiky. Část knihy je věnována historii sčítání lidu od prvních celonárodních soupisů až po poslední sčítání v roce ...

Kačerová, Eva; Michalec, Libor; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2014

Česká republika v roce 2014
Český statistický úřad
2014 - Czech
Keywords: demografie; ekonomická statistika Available in a digital repository NRGL
Česká republika v roce 2014

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2014

Euroregion Praděd / Pradziad
Český statistický úřad
2014 - Czech
Základní charakteristika euroregionu Praděd a vybrané ukazatele za obce na české a polské straně, včetně kartografického znázornění. Basic characteristics of Euroregion Praděd and selected indicators on municipalities on the Czech and Polish side, incl. cartographic representation. Keywords: mezinárodní spolupráce; ekonomie; obce; statistické zjišťování Available in a digital repository NRGL
Euroregion Praděd / Pradziad

Základní charakteristika euroregionu Praděd a vybrané ukazatele za obce na české a polské straně, včetně kartografického znázornění....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2014

Způsoby jmenování vlády
Kuta, Martin; Němec, Jan; Pecháček, Štěpán
2013 - Czech
Cílem této práce je přispět z komparativní perspektivy, a to jak s ohledem na českou historii, tak s přihlédnutím k mezinárodní praxi, k současné diskusi o změně ústavních pravidel upravujících jmenování premiéra, potažmo vlády. Práce porovnává způsoby jmenování kandidátů na premiéra hlavou státu v parlamentních a poloprezidentských systémech, kde vláda musí požívat důvěru parlamentu. Možnost hlavy státu ovlivnit složení vlády proto vzbuzuje otázky, do jaké míry se výběr budoucího premiéra může odlišovat od vůle parlamentní většiny. Jednotlivé varianty procedury sestavování vlády jsou zhodnoceny z hlediska zvýhodnění hlavy státu nebo parlamentu. Práce popisuje jak ty varianty, které jasně straní parlamentu, tak i ty varianty, v nichž je hlava státu ve svém výběru zcela nezávislá na parlamentní většině. Práce rovněž mapuje motivační prvky, které ovlivňují aktéry pro hledání konsensu při sestavování vlády. V závěrečné části se práce zabývá sestavováním vlády v československém a českém politickém systému s ohledem na vytváření zvyklostí při pověřování premiéra po roce 1989. The paper compares the process of nomination of then-to-be prime ministers in parliamentary and semi-presidential systems in which the existence of government depends strictly on the confidence vote expressed by the Parliament. The possibility of the Head of State to form the government poses questions to which extent the prime minister nominee may differ from the will of the parliamentary majority. The respective variations of the nomination process are assessed in terms of advantage for either the Head of States, or the Parliament. On the one hand, the paper shows those procedures in favour of Parliament; on the other hand, the paper also contains those procedures in which the president may act independently on the will of the parliamentary majority. The paper also discusses incentives that influence actors to reach an agreement on personal composition and programme of the government. In the last section, the paper depicts the process of governmental composition in the Czechoslovak and Czech political system with concentration on constitutional convention of prime minister nomination after 1989. Keywords: vláda; jmenování; parlament; prezident; government; appointment; parliament; president; vláda Available in a digital repository NRGL
Způsoby jmenování vlády

Cílem této práce je přispět z komparativní perspektivy, a to jak s ohledem na českou historii, tak s přihlédnutím k mezinárodní praxi, k současné diskusi o změně ústavních pravidel upravujících ...

Kuta, Martin; Němec, Jan; Pecháček, Štěpán
Parlamentní institut, 2013

Přehled návrhů ústavních zákonů od roku 1993 do současnosti
Syllová, Jindřiška; Šteigerová, Soňa; Vaculová, Lucia; Vyklický, Robert
2013 - Czech
informační podklad informative basis Keywords: přehled; návrh; ústavní zákon; overview; draft; constitutional law; ústavní zákony Available in a digital repository NRGL
Přehled návrhů ústavních zákonů od roku 1993 do současnosti

informační podklad


informative basis

Syllová, Jindřiška; Šteigerová, Soňa; Vaculová, Lucia; Vyklický, Robert
Parlamentní institut, 2013

Právní regulace legálního odposlechu členů parlamentů ve vybraných státech Evropy (včetně vazeb na úpravu imunity)
Vlčková, Marie; Havlenová, Jitka; Syllová, Jindřiška
2013 - Czech
Z výše uvedených pramenů vyplývá, že většina analyzovaných států dovoluje odposlechy poslanců za stejných podmínek jako ostatních občanů (a to jak poslechy policejní, tak odposlechy tajných služeb). Pouze v omezeném počtu zemí poslanecká imunita pokrývá i odposlechy a je pro ně nutno získat souhlas určitého orgánu parlamentu. V několika málo zemích je zvláštní úprava odposlechů poslanců založena na tom, že je povoluje jiný orgán než parlamentní komora, odlišný však od orgánu, který je povoluje pro ostatní občany. Pokud se týká kontrolního orgánu odposlechů, většina států žádný parlamentní orgán nemá. Kontrolní orgány na půdě parlamentu mají většinou postsocialistické státy (komise nebo výbory). From the foregoing sources we may summarize that most of the analyzed countries allow wiretapping of MPs under the same conditions as other citizens (how the police intercepts so the intelligence ones). Only in limited number of countries the parliamentary immunity covers wiretapping. In that case there is necessary to obtain approval for wiretapping of an MP of some authority of Parliament. In a few countries, the interception of MPs has special regime. The permission must be approved by the specific body (court) other than the parliamentary chamber, however, different from the authority that permits the wiretapping of other citizens. Regarding the supervisory authority of wiretapping, most states have no such parliamentary body. Mostly post-socialist states have some parliamentary supervisory body dealing with wiretapping of secret services (committee). Keywords: odposlech; člen parlamentu; parlamentní imunita; interception; parlamentarian; parliamentary immunity; parlament Available in a digital repository NRGL
Právní regulace legálního odposlechu členů parlamentů ve vybraných státech Evropy (včetně vazeb na úpravu imunity)

Z výše uvedených pramenů vyplývá, že většina analyzovaných států dovoluje odposlechy poslanců za stejných podmínek jako ostatních občanů (a to jak poslechy policejní, tak odposlechy tajných služeb). ...

Vlčková, Marie; Havlenová, Jitka; Syllová, Jindřiška
Parlamentní institut, 2013

Právní úprava úplatkářství v mezinárodních souvislostech
Syllová, Jindřiška; Tetourová, Eva
2013 - Czech
Subjektem korupčních trestných činů v České republice a ve Francii je osoba obstarávající veřejný zájem. V německých zemích je subjekt užší, jedná se o úředníky veřejné správy. Skutková podstata uplácení a přijetí úplatku se v uvedených státech příliš neliší. Úplatkem je vždy výhoda materiálního i nemateriálního charakteru. Judikatura všech zemí určuje, co je ještě úplatkem a co je pouze společensky akceptovatelnou pozorností. Ve všech státech musí u přijetí úplatku existovat souvislost mezi výhodou a jednáním pachatele, které následovalo nebo předcházelo jejímu přijetí či přislíbení. Případ ujednání spočívajícího v přijetí slibu o poskytnutí politické funkce za závazek určité činnosti v rámci zastupitelského mandátu (např. vzdání se mandátu) nebyl u uvedených státech konkrétně nalezen. Pokud se týká Francie, kde mohou být poslanci potenciálními pachateli přijetí úplatku, dostupné komentáře podobný případ nezaznamenaly. Keywords: úplatkářství; právní úprava; mezinárodní souvislosti; bribery; law form; international context; úplatkářství; právo Available in a digital repository NRGL
Právní úprava úplatkářství v mezinárodních souvislostech

Subjektem korupčních trestných činů v České republice a ve Francii je osoba obstarávající veřejný zájem. V německých zemích je subjekt užší, jedná se o úředníky veřejné správy. Skutková podstata ...

Syllová, Jindřiška; Tetourová, Eva
Parlamentní institut, 2013

Právní úprava franchisingu - právo EU, modelový zákon uncitral a právní úprava ve vybraných evropských státech
Kavěna, Martin; Babka, Tomáš; Staněk, Michal; Vodehnal, Ondřej
2013 - English
Studie popisuje právní úpravu franchisingu ve vybraných zemích Evropské unie a dále mezinárodní úpravu na úrovni EU, Evropské asociace franchisingu a Mezinárodního ústavu pro sjednocování soukromého práva UNIDROIT. The study describing legal regulation of franchising in selected countries of EU and thereinafter international regulation on EU level, European Franchese Federation and UNIDROIT Keywords: Franchising; podnikatel; podnikání; podnikatelský nápad; právní úprava; EU; businessman; business; franchise; law regulation; EU; podnikání; podnikatelé Available in a digital repository NRGL
Právní úprava franchisingu - právo EU, modelový zákon uncitral a právní úprava ve vybraných evropských státech

Studie popisuje právní úpravu franchisingu ve vybraných zemích Evropské unie a dále mezinárodní úpravu na úrovni EU, Evropské asociace franchisingu a Mezinárodního ústavu pro sjednocování soukromého ...

Kavěna, Martin; Babka, Tomáš; Staněk, Michal; Vodehnal, Ondřej
Parlamentní institut, 2013

Přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
Pejchalová Grünwaldová, Vladimíra; Urbanová, Klára
2013 - Czech
Přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod je diskutovaným tématem již od konce 70. let 20. století. Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 se přistoupení EU k Úmluvě stalo pro EU povinností – podle čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii „Unie přistoupí k Evropské Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Přistoupení k této úmluvě se nedotkne pravomocí Unie vymezených Smlouvami“. Práce pojednává o souvislostech přistoupení EU k úmluvě. Keywords: Evropská unie; úmluva; lidské právo; svoboda; European Union; convention; human rights; freedom; evropské právo; ochrana lidských práv a svobod Available in a digital repository NRGL
Přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

Přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod je diskutovaným tématem již od konce 70. let 20. století. Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. ...

Pejchalová Grünwaldová, Vladimíra; Urbanová, Klára
Parlamentní institut, 2013

Zvláštní způsob ústavněprávního výkladu poslanecké imunity v Německu (překlady dokumentů)
Černá, Martina; Syllová, Jindřiška
2013 - Czech
Tato práce je zpracována na základě podkladů, které obdržel Parlamentní institut ze Spolkového sněmu. Obsahuje výtah a překlad dvou dokumentů. Tyto dokumenty jsou důležité vzhledem k tomu, že Spolková republika aplikuje výjimečný a překvapivý výklad poslanecké imunity, který podle běžných standardů zásadním způsobem vybočuje z imunitní praxe ostatních států. Výjimečné je zejména to, že se každý poslanec Spolkového sněmu na začátku výkonu svého mandátu vzdává dobrovolně části trestněprocesní imunity, kterou mu dává Ústava, zejména pak imunity ve vyšetřovacím stadiu trestního řízení. Parlamentní institut zpracoval tyto dokumenty pro bližší porozumění možnému výkladu poslanecké imunity v tradiční demokratické společnosti. Keywords: poslanecká imunita; Německo; překlad dokumentů; immunity of MPs; Germany; translation of documents; ústava; ústavní právo Available in a digital repository NRGL
Zvláštní způsob ústavněprávního výkladu poslanecké imunity v Německu (překlady dokumentů)

Tato práce je zpracována na základě podkladů, které obdržel Parlamentní institut ze Spolkového sněmu. Obsahuje výtah a překlad dvou dokumentů. Tyto dokumenty jsou důležité vzhledem k tomu, že Spolková ...

Černá, Martina; Syllová, Jindřiška
Parlamentní institut, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases