Number of found documents: 472
Published from to

Geografický ústav Univerzity Komenského mezi 1. a 2. světovou válkou
Martínek, Jiří
2017 - Czech
Text sleduje vznik a vývoj Geografického ústavu na Komenského univerzitě v Bratislavě ve 20. a 30. letech 20. století, spojený s působením českých profesorů, zejména Jiřího Daneše, Františka Štůly a Jiřího Krále; ač etnicky Češi, všichni během bratislavského působení směřovali svůj výzkum k otázkám geografie Slovenska a Podkarpatské Rusi. The text discusses the origins and development of the Geographical Institute at Comenius University in Bratislava in the 1920s and 1930s, coupled with the work of Czech professors, especially Jiří Daneš, František Štůla and Jiří Král; although ethnically Czechs, all during their work in Bratislava were directing their research into the geography of Slovakia and the Sub-Carpathian Russia. Keywords: History of Geography; Comenius University in Bratislava; 1920s and 1930s; Jiří V. Daneš; Jiří Král Available at various institutes of the ASCR
Geografický ústav Univerzity Komenského mezi 1. a 2. světovou válkou

Text sleduje vznik a vývoj Geografického ústavu na Komenského univerzitě v Bratislavě ve 20. a 30. letech 20. století, spojený s působením českých profesorů, zejména Jiřího Daneše, Františka Štůly a ...

Martínek, Jiří
Historický ústav, 2017

Chudinská péče v Čechách a v Bavorsku do první světové války
Hlavačka, Milan
2017 - Czech
V obou zemích byl vyvinut systém pro chudinskou péči, ve kterém zabezpečení ve stáří a lékařská péče nebyly centralizované a nebyly jednotně zajištěny pro všechny. V českých zemích i v Bavorsku však začal od osvícenství proces, který rozšířil šířku nástrojů pro boj s chudobou. In both countries, a system was developed for the poor care, in which age care and medical care are not centralized and were not uniformly secured for all. In the Czech lands as well in Bavaria, however, began with the enlightenment of a process that covered the bandwidth of the instruments for combating poverty. Keywords: poor care; Czech lands; Bavaria Available at various institutes of the ASCR
Chudinská péče v Čechách a v Bavorsku do první světové války

V obou zemích byl vyvinut systém pro chudinskou péči, ve kterém zabezpečení ve stáří a lékařská péče nebyly centralizované a nebyly jednotně zajištěny pro všechny. V českých zemích i v Bavorsku však ...

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2017

Systémy politických stran v českých zemích a Bavorsku v letech 1861 - 1914. Podobnosti a odlišnosti.
Cibulka, Pavel
2017 - Czech
Podstata studie spočívá v porovnání Českých zemí a Bavorska v letech 1861-1914 z hlediska systémů politických stran. Studie je vychází z předpokladu, že tehdy byly pro Bavorsko i pro České země vlastní dvě roviny vysoké politiky – úroveň zemská a říšská. Studie se hlavně zaměřuje na to, jakým způsobem se tato obdobná struktura politiky odrazila v systémech českých, moravských a bavorských politických stran. This study intends to make a comparison of the Czech Lands and Bavaria between 1861 and 1914 in terms of their systems of political parties. The study is based on the assumption that there were two levels of high politics for Bavaria and for the Czech Lands – at the levels of province and empire. The study focuses in particular on what way this similar political structure was reflected in the systems of Czech, Moravian and Bavarian political parties. Keywords: Czech Lands; Bavaria; political systems Available at various institutes of the ASCR
Systémy politických stran v českých zemích a Bavorsku v letech 1861 - 1914. Podobnosti a odlišnosti.

Podstata studie spočívá v porovnání Českých zemí a Bavorska v letech 1861-1914 z hlediska systémů politických stran. Studie je vychází z předpokladu, že tehdy byly pro Bavorsko i pro České země ...

Cibulka, Pavel
Historický ústav, 2017

Závěrem: Typologie provázaných dvojic na úrovni české země a Bavorsko
Hlavačka, Milan; Luft, R.
2017 - Czech
Jednotlivé příklady z historie a současnosti České republiky a Bavorska vytvářejí transregionální mozaiku kontrastních historických jevů, které mohou sloužit jako inspirace pro přemýšlení a další výzkum. The individual examples of the history and present day of the Czech Republik and Bavaria create a transregional mosaic of contrasting historical phenomena. They can serve as an inspiration for contemplation and further researche. Keywords: Bavaria; Bohemia; history Available at various institutes of the ASCR
Závěrem: Typologie provázaných dvojic na úrovni české země a Bavorsko

Jednotlivé příklady z historie a současnosti České republiky a Bavorska vytvářejí transregionální mozaiku kontrastních historických jevů, které mohou sloužit jako inspirace pro přemýšlení a další ...

Hlavačka, Milan; Luft, R.
Historický ústav, 2017

Srovnání absolutistických forem vlády v Bavorsku a v Čechách 18. století
Hrbek, Jiří
2017 - Czech
Regiony, které byly od středověku rozděleny vzájemnou hranicí, mají mnoho historických podobností a paralel. Tato studie se zaměřila na politickou podobnost mezi Bavorskem a Čechami v 17. a 18. století, v období absolutismu. Především vidíme vztah k habsburské dynastii, která vládla dědičně v Čechách. Habsburkové byli současně hlavou svaté říše římské, což bylo důležité pro Bavorsko. Značné podobnosti můžeme nalézt i ve vnitřní politice: jak Habsburkové, tak Wittelsbachové se snažili například marginalizovat sněmy a jiné zastoupení stavů. The regions, which was divided by mutual border since Middle Ages, have a lot of historical similarities and parallels. This study focused on the political resemblances between Bavaria and Bohemia in 17th and 18th centuries, in the period of absolutism. Above all we can see the relationship to Habsburg dynasty, which ruled hereditary in Bohemia. The Habsburgs concurrently were the Heads of Holy Roman Empire, which was important for Bavaria. The considerable similarities we can find in the internal politics as well: both the Habsburgs and the Wittelsbachs tried to marginalize the Diets and other representations of the estates for example. Keywords: Czechoslovakia; Bavaria; Catholicism Available at various institutes of the ASCR
Srovnání absolutistických forem vlády v Bavorsku a v Čechách 18. století

Regiony, které byly od středověku rozděleny vzájemnou hranicí, mají mnoho historických podobností a paralel. Tato studie se zaměřila na politickou podobnost mezi Bavorskem a Čechami v 17. a 18. ...

Hrbek, Jiří
Historický ústav, 2017

Problémy standardizace historických biografických pramenů při jejich databázovém zpracování
Bobková, Kateřina; Kuchařová, Hedvika
2017 - Czech
Cílem studie je podělit se o zkušenosti s vytvářením a plněním biografické databáze řeholníků žijích v 17. a 18. století na území historických českých zemí. Soustředí se zejména na problematiku standardizace biografických dat. The aim of this paper is to share the experiences gained during the creating anf filing a database of 17th and 18th century members of religious orders living within the territory of the Czech Lands. It focuses mainly on issues of standardization of biographical data. Keywords: religious orders; biographical sources; biographical databasis; digitalisation of historical sources; standards of biographical data Available at various institutes of the ASCR
Problémy standardizace historických biografických pramenů při jejich databázovém zpracování

Cílem studie je podělit se o zkušenosti s vytvářením a plněním biografické databáze řeholníků žijích v 17. a 18. století na území historických českých zemí. Soustředí se zejména na problematiku ...

Bobková, Kateřina; Kuchařová, Hedvika
Historický ústav, 2017

K aktivitám Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy v letech 2000-2016
Krafl, Pavel
2017 - Czech
Studie pojednává o aktivitách Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy v letech 2000-2016. The study deals with the Activities of the Commission for the Publication of Medieval Sources of Diplomatic Nature between 2000 and 2016. Keywords: editorship; medieval source editions; auxiliary sciences of history Available at various institutes of the ASCR
K aktivitám Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy v letech 2000-2016

Studie pojednává o aktivitách Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy v letech 2000-2016....

Krafl, Pavel
Historický ústav, 2017

Jiří Kejř - A Short Biography
Krafl, Pavel
2017 - English
Článek představuje osobnost Jiřího Kejře. The essay presents figure of Jiří Kejř. Keywords: Jiří Kejř; historiography; curriculum vitae Available at various institutes of the ASCR
Jiří Kejř - A Short Biography

Článek představuje osobnost Jiřího Kejře.


The essay presents figure of Jiří Kejř.

Krafl, Pavel
Historický ústav, 2017

Books by Jiří Kejř
Krafl, Pavel
2017 - English
Článek prezentuje knihy Jiřího Kejře ke středověkým dějinám. The essay presents Jiří Kejř´books on medieval history. Keywords: Jiří Kejř; codicology; medieval canon law; reseach; books; legal history; Czech lands; Bohemia and Moravia; Hussite movement Available at various institutes of the ASCR
Books by Jiří Kejř

Článek prezentuje knihy Jiřího Kejře ke středověkým dějinám.


The essay presents Jiří Kejř´books on medieval history.

Krafl, Pavel
Historický ústav, 2017

Bibliografie dějin Českých zemí
Horčáková, Václava
2017 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Bibliografie dějin Českých zemí

Horčáková, Václava
Historický ústav, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases