Number of found documents: 1253
Published from to

Stabilita chodeb při dobývání uhlí metodou chodba-pilíř ve velkých hloubkách
Šňupárek, Richard; Waclawik, Petr; Kukutsch, Radovan
2018 - Czech
Za účelem ověření napěťo-deformačních projevů dobývání metodou chodba-pilíř v hloubce až 900 m pod povrchem byl implementován rozsáhlý systém geotechnického monitoringu a sledování deformací a pohybu povrchu. Na základě výsledků napěťo-deformačního monitoringu byla provedena podrobná analýza stability chodeb z hlediska konvergence, deformačního chování okolního horninového masivu a funkce použité výztuže ve dvou sledovaných oblastech s rozdílnými geologickými i provozními podmínkami. In order to verify the stress-strain manifestations of the corridor-pillar excavation at a depth of up to 900 m below the surface, an extensive system of geotechnical monitoring and observation of deformations and surface movement was implemented. Based on the results of the stress-strain monitoring, detailed analysis of corridor stability from the point of view of the convergence, deformation behavior of the surrounding rock mass and the function of the reinforcement used in the two monitored areas with different geological and operational conditions was carried out. Keywords: corridor-pilar; geotechnical monitoring; deformations and surface movement Available in a digital repository NRGL
Stabilita chodeb při dobývání uhlí metodou chodba-pilíř ve velkých hloubkách

Za účelem ověření napěťo-deformačních projevů dobývání metodou chodba-pilíř v hloubce až 900 m pod povrchem byl implementován rozsáhlý systém geotechnického monitoringu a sledování deformací a pohybu ...

Šňupárek, Richard; Waclawik, Petr; Kukutsch, Radovan
Ústav geoniky, 2018

Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2018
Staš, Lubomír; Zajícová, Vendula
2018 - Czech
Předmětem tohoto díla je pokračování sledování měření změn napětí v horninovém masivu v návaznosti na předchozí měření z let 1997 - 2017 v okolí průzkumné štoly pomocí tenzometrických svorníků, zabudovaných do stropu a boků průzkumné a přístupové štoly. Měření probíhalo v průběhu roku 2018. The subject of this work is to continue to monitor the measurement of stress changes in the rock mass following the previous measurements from 1997-2017 in the vicinity of the reconnaissance gallery using strain gauge bolts embedded in the ceiling and hips of the reconnaissance and access galleries. Measurements took place during 2018. Keywords: rock massif; Skalka; tenzometric bolts Available at various institutes of the ASCR
Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2018

Předmětem tohoto díla je pokračování sledování měření změn napětí v horninovém masivu v návaznosti na předchozí měření z let 1997 - 2017 v okolí průzkumné štoly pomocí tenzometrických svorníků, ...

Staš, Lubomír; Zajícová, Vendula
Ústav geoniky, 2018

Podpora při zpracování ZBZ NJZ EDU: DP4 – Komplexní charakteristika lokality NJZ EDU (zvažované nové jaderné zařízení Elektrárny Dukovany)
Prachař, I.; Daňková, L.; Mazanec, M.; Roštínský, Pavel
2018 - Czech
Závěrečná zpráva shrnuje dosavadní geologické a geomorfologické výzkumy provedené v průběhu několika posledních let pro zajištění seismotektonické bezpečnosti zvažovaného nového jaderného zařízení Elektrárny Dukovany. Hodnoceny byly hlavní zlomové struktury v okolí do cca 25 km od místa plánované lokalizace stavby, nejvíce zlom Diendorf – Boskovice a třebíčský zlom. Za jedinou rizkovou strukturu je výsledně považována zóna zlomu Diendorf – Boskovice, zahrnující jak podélné, tak i příčné zlomové jevy. Zjištěná seismicita v ostatních částech oblasti se jeví pouze jako difuzní a aktivita tamních starších důležitých zlomů ve stavbě Českého masivu za již vyhaslou. The final report summarises existing geological and geomorphological research carried out during several recent years for assuring of seismotectonic safety in case of realisation of the considered new production site of the Dukovany nuclear power station. The main fault strutures have been assessed within the ~25 km surroundings of a location of the planned engineering infrastructure, mostly involving the Diendorf – Boskovice Fault and the Třebíč Fault. Based on the results, the zone of the Diendorf – Boskovice Fault including both longitudinal and transverse fault phenomena is considered as only one risk tectonic structure. Detected seismicity in other parts of the study area appears to be of only difuse nature, and correspondingly activity of older faults of the Bohemian Massif therein to be already extinct. Keywords: security; seismotectonic hazard; abiotic phenomena Available at various institutes of the ASCR
Podpora při zpracování ZBZ NJZ EDU: DP4 – Komplexní charakteristika lokality NJZ EDU (zvažované nové jaderné zařízení Elektrárny Dukovany)

Závěrečná zpráva shrnuje dosavadní geologické a geomorfologické výzkumy provedené v průběhu několika posledních let pro zajištění seismotektonické bezpečnosti zvažovaného nového jaderného zařízení ...

Prachař, I.; Daňková, L.; Mazanec, M.; Roštínský, Pavel
Ústav geoniky, 2018

Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti – lokalita Temelín – jih (ETE-J)
Havlová, V.; Pertoldová, J.; Hroch, T.; Štědrá, V.; Jankovec, J.; Říha, J.; Červinka, R.; Baier, J.; Černý, M.; Dudková, I.; Dušek, K.; Franěk, J.; Gondolli, J.; Gvoždík, L.; Hokr, M.; Holeček, J.; Jelínek, J.; Kachlíková, R.; Kaláb, Zdeněk; Klajmon, M.; Kolomá, K.; Královcová, J.; Kučera, R.; Kryštofová, E.; Maryška, J.; Milický, M.; Ondra, P.; Pacherová, P.; Peřestý, V.; Polák, M.; Řihošek, J.; Rukavičková, L.; Steinová, J.; Svoboda, J.; Šír, P.; Uhlík, J.; Vašíček, R.; Vavro, Martin; Vopálka, D.; Zeman, O.
2018 - Czech
Cílem této zprávy je shrnout dostupná data z lokality v okolí jaderné elektrárny Temelín (ETE-J) a a hodnotit lokalitu podle kritérií odvozených pracovníky SÚRAO z požadavků SÚJB (vyhláška č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení) a IAEA (NS-R-3 rev.1 Site Evaluation for Nuclear Installations Safety Requirements, IAEA 2016, SSG-14 Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA 2011b) na vlastnosti lokality, které mají vliv na dlouhodobou bezpečnost HÚ (MP22 v3, Vokál et al. 2017). Lokality jsou hodnoceny podle následujících kategorií kritérií:\n1. Geologické charakteristiky lokality\n2. Hydrogeologické charakteristiky lokality\n3. Transportní charakteristiky lokality\n4. Stabilita lokality\n5. Faktory zvyšující pravděpodobnost intruze člověka do lokality\n6. Slučitelnost vlastností horninového masivu s inženýrskými bariérami This report summarises outline of a report for evaluation of the sites‘ suitability for the emplacement of a deep geological repository on the basis of the archive information and the geological survey conducted from surface.\nSites are evaluated according to the following criterion categories\n1. Geological characteristics of the site\n2. Hydrogeologic characteristics of the site\n3. Transport characteristics of the the site\n4. Site stability\n5. Factors, increasing probability of human intrusion into the site\n6. Acceptability of enginnered barrier properties under site conditions Keywords: deep geological repository; siting; Temelín; Moldanubian zone; long term safety Available at various institutes of the ASCR
Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti – lokalita Temelín – jih (ETE-J)

Cílem této zprávy je shrnout dostupná data z lokality v okolí jaderné elektrárny Temelín (ETE-J) a a hodnotit lokalitu podle kritérií odvozených pracovníky SÚRAO z požadavků SÚJB (vyhláška č. 378/2016 ...

Havlová, V.; Pertoldová, J.; Hroch, T.; Štědrá, V.; Jankovec, J.; Říha, J.; Červinka, R.; Baier, J.; Černý, M.; Dudková, I.; Dušek, K.; Franěk, J.; Gondolli, J.; Gvoždík, L.; Hokr, M.; Holeček, J.; Jelínek, J.; Kachlíková, R.; Kaláb, Zdeněk; Klajmon, M.; Kolomá, K.; Královcová, J.; Kučera, R.; Kryštofová, E.; Maryška, J.; Milický, M.; Ondra, P.; Pacherová, P.; Peřestý, V.; Polák, M.; Řihošek, J.; Rukavičková, L.; Steinová, J.; Svoboda, J.; Šír, P.; Uhlík, J.; Vašíček, R.; Vavro, Martin; Vopálka, D.; Zeman, O.
Ústav geoniky, 2018

Reliable computation and local mesh adaptivity in limit analysis
Sysala, Stanislav; Haslinger, Jaroslav; Repin, S.
2018 - English
The contribution is devoted to computations of the limit load for a perfectly plastic model with the von Mises yield criterion. The limit factor of a prescribed load is defined by a specific variational problem, the so-called limit analysis problem. This problem is solved in terms of deformation fields by a penalization, the finite element and the semismooth Newton methods. From the numerical solution, we derive a guaranteed upper bound of the limit factor. To achieve more accurate results, a local mesh adaptivity is used. Keywords: limit analysis; von Mises yield criterion; penalization; finite element method; Newton-like method; local mesh adaptivity Fulltext is available at external website.
Reliable computation and local mesh adaptivity in limit analysis

The contribution is devoted to computations of the limit load for a perfectly plastic model with the von Mises yield criterion. The limit factor of a prescribed load is defined by a specific ...

Sysala, Stanislav; Haslinger, Jaroslav; Repin, S.
Ústav geoniky, 2018

Použití modelu efektivní trhliny k analýze odezvy válcových těles se šípovým zářezem
Halfar, P.; Frantík, P.; Šimonová, H.; Daněk, P.; Keršner, Z.; Vavro, Leona; Vavro, Martin
2018 - Czech
Příspěvek uvádí aplikaci modelu efektivní trhliny k analýze odezvy válcových těles se\nšípovým zářezem namáhaných v tříbodovém ohybu. Jednalo se o testy tří zkušebních\ntěles z pískovce z lokality Javorka a tří betonových těles z nosné konstrukce nádražní\nbudovy v Ostravě-Vítkovicích. K výpočtům byl použit akademický software\nchevroncylinder na bázi metody konečných prvků. This paper introduces the application of an effective crack model to analyse the response\nof chevron-notched cylindrical specimens loaded in three-point bending. There were\nanalysed the three sandstone specimens from the Javorka locality and three concrete\nspecimens from the building structure of the Ostrava-Vítkovice railway station. The\nchevroncylinder software based on the finite element method was used for the\ncalculations. Keywords: fracture test; effective crack model; chevroncylinder software; sandstone; concrete Available in digital repository of the ASCR
Použití modelu efektivní trhliny k analýze odezvy válcových těles se šípovým zářezem

Příspěvek uvádí aplikaci modelu efektivní trhliny k analýze odezvy válcových těles se\nšípovým zářezem namáhaných v tříbodovém ohybu. Jednalo se o testy tří zkušebních\ntěles z pískovce z lokality ...

Halfar, P.; Frantík, P.; Šimonová, H.; Daněk, P.; Keršner, Z.; Vavro, Leona; Vavro, Martin
Ústav geoniky, 2018

Geodiverzita, sekundární gediverzita a kulturní dědictví
Kirchner, Karel; Kubalíková, Lucie; Kuda, František; Havlíček, M.; Machar, I.; Pechanec, V.
2018 - Czech
V rámci projektu NAKI II - Kulturní dědictví krajiny Arcidiecéze olomoucké - výzkum, prezentace a management (DGB 16P02B014) se zaměřujeme na výsledky, které přispějí k udržitelnému rozvoji regionální kulturní identity prostřednictvím aplikovaného výzkumu kulturního dědictví v kulturní krajině studované oblasti. Součástí hmotného kulturního dědictví jsou tvary reliéfu, které vznikly vědomou činností člověka - antropogenní tvary reliéfu. Tyto antropogenní tvary doplňují geodiversity krajiny a jsou označovány jako sekundární geodiversita, jejich identifikace a interpretace umožní doplnit a zvýšit rozmanitost kulturního dědictví a upřesnit rozvoj kulturní krajiny. První výsledky z Arcidiecéze olomoucké jsou prezentovány. Within the framework of the NAKI II project – Cultural heritage of landscape of the Archdiocese of Olomouc - research, presentation and management (DGB 16P02B014), we focus on the results that will contribute to the sustainable development of regional cultural identity through applied cultural heritage research in the cultural landscape of the area of interest. As part of the material cultural heritage, we include the landforms that originated from the conscious activity of man - the anthropogenic relief forms. These landforms complement the geodiversity of the landscape and are referred to as secondary geodiversity, their identification and interpretation will make it possible to complement and enhance the diversity of cultural heritage and to specify the development of the cultural landscape. The first results from the Archdiocese of Olomouc are presented. Keywords: geodiversity; secondary geodiversity; cultural heritage; Archdiocese of Olomouc Fulltext is available at external website.
Geodiverzita, sekundární gediverzita a kulturní dědictví

V rámci projektu NAKI II - Kulturní dědictví krajiny Arcidiecéze olomoucké - výzkum, prezentace a management (DGB 16P02B014) se zaměřujeme na výsledky, které přispějí k udržitelnému rozvoji regionální ...

Kirchner, Karel; Kubalíková, Lucie; Kuda, František; Havlíček, M.; Machar, I.; Pechanec, V.
Ústav geoniky, 2018

Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2018 a sledování stability komory K1
Kaláb, Zdeněk; Lednická, Markéta; Kaláb, Tomáš
2018 - Czech
Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2018, zvláště seismický roj z okolí Nového Kostela. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních prostorách pomocí distribuovaného měřicího systému, jmenovitě stabilita komory K1 a pohyb hladiny důlních vod v delším časovém období. This research report describes results of seismological monitorning in the Jeroným Mine near Čistá in 2018, especialy seismic swarm from surroundings of Nový Kostel village. Main results from monitoring of geotechnical parameters using distributed measurement system are briefly presented, namely stability of chamber K1 and movement of mine water level in long time period. Keywords: seismic loading; distributed measurement system; mining water; Jeroným Mine Available at various institutes of the ASCR
Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2018 a sledování stability komory K1

Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2018, zvláště seismický roj z okolí Nového Kostela. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky ...

Kaláb, Zdeněk; Lednická, Markéta; Kaláb, Tomáš
Ústav geoniky, 2018

Výšková měření v severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I v roce 2018
Kajzar, Vlastimil
2018 - Czech
V severní oblasti těžebního areálu Doubrava a Karviná Doly I, na pomezí Krajského úřadu Dětmarovice a Doubrava, se provádějí důlní práce. Z tohoto důvodu jsou body v této oblasti pravidelně stabilizovány dvakrát ročně, aby se určily možné důlní vlivy na povrchové objekty. Od roku 2014 byl za dodavatele těchto prací vybrán Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava. První kampaň v roce 2018 se konala v květnu. Během této doby byly vytvořeny celkem 4 vzájemně propojené rovnací cesty, které jsou tvořeny body. Měření výšky byla prováděna metodou geometrického centrování v kategorii přesné nivelace. Měření byla prováděna pomocí digitálního nivelačního přístroje SOKKIA SDL1X (SDL1X11-41 č. 100333) v kombinaci s inline barovými vyrovnávacími vedeními TOPCON BIS30 Soustruhy (59273 a 59275) a jedna tyč TOPCON BIS10 (obj. Č. 59599) . Provedení měření výšky bylo vzhledem k terénu velmi obtížné. Navzdory těmto omezením byla dodržena zásada stejné délky záměru. Hodnoty byly měřeny ve výškovém systému Bpv. In the northern area of the mining quarters Doubrava and Karviná Doly I, on the border of the Dětmarovice and Doubrava Regional Authority, mining works are carried out. For this reason, the points in this area are stabilized on a regular basis twice a year in order to determine possible mine effects on surface and surface objects. Since 2014, the Institute of Geonics ASCR, v.v.i., Ostrava has been chosen as the contractor of these works. The first campaign in 2018 was held in May. During this time, a total of 4 inter-linked leveling routes were created, which are the points formed.The elevation measurements were made using the geometric centering method in the precision leveling category. The leveling measurements were performed with the SOKKIA SDL1X Digital Leveling Device (SDL1X11-41 No. 100333) combined with Inline Bar Leveling Lines - two three-meter TOPCON BIS30 Lathes (59273 and 59275) and one TOPCON Bar BIS10 (Part No. 59599). The execution of the height measurements was very difficult due to the terrain. The intention of this fact had to be very short, so that their numbers were increased. Despite these constraints, the principle of the same length of intent has been followed. Values were measured in the Bpv height system. Keywords: elevation measurements; Karvina Mine; Doubrava Mine Available on request at various institutes of the ASCR
Výšková měření v severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I v roce 2018

V severní oblasti těžebního areálu Doubrava a Karviná Doly I, na pomezí Krajského úřadu Dětmarovice a Doubrava, se provádějí důlní práce. Z tohoto důvodu jsou body v této oblasti pravidelně ...

Kajzar, Vlastimil
Ústav geoniky, 2018

The pre-industrial landscape as a cultural heritage: Malá Haná
Kolejka, Jaromír
2018 - English
The parts of the territory with a preserved secondary (economic) landscape structure, originated around the middle of the 19th century, may be considered as existing segments of the pre-industrial landscape. Such territory has retained a similar character of plot distribution and land use of that time. These segments have been pre-identified in the contemporary cultural landscape according to the recent colour orthophotomap. The existence of that cultural heritage has been confirmed or excluded by comparison with the maps of the 2nd military survey and indicating sketches of the cadastral survey from the 1st half of the 19th century. The records were systematically carried out according to the cadastral units of the so-called working regions of Moravia. The segments of the pre-industrial landscape identified in laboratory research then underwent a field research, followed by the determination of their properties and the assessment of the state and the threats. Keywords: survey; inventory; Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
The pre-industrial landscape as a cultural heritage: Malá Haná

The parts of the territory with a preserved secondary (economic) landscape structure, originated around the middle of the 19th century, may be considered as existing segments of the pre-industrial ...

Kolejka, Jaromír
Ústav geoniky, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases