Number of found documents: 22973
Published from to

Parkovací dům P+R Podbaba
Novotný Václav; Daria Sotnikova; Kácovský Jaroslav
2022 -
Předmětem bakalářské práce Parkovací dům P+R Podbaba je zpracovaní rešerší územně plánovací dokumentace, strategických a urbanistických dokumentů souvisejících s řešenou oblastí. Jedná se zejména o: důkladnou analýzu území včetně dopravních vazeb a zdůvodněném záměru, navrhovaní typu parkovacího domu včetně typového podlaží a začlenění parkovacího domu do dopravního systému hl. m. Prahy.The subject of the bachelor thesis Park and Ride Facility in Prague - Podbaba is the elaboration of a search of spatial planning documentation, strategic and urban documents related to the area. The main part of this thesis includes a thorough analysis of the area, including transport links and a justified intention, designing the type of parking house, including the type of floor, and the integration of the parking house into the transport system of the capital of Prague. Keywords: Praha; parkoviště; parkovací dům; analýza; projektovaní; Prague; parking; parking facility; analysis; design Available in digital repository of ČVUT.
Parkovací dům P+R Podbaba

Předmětem bakalářské práce Parkovací dům P+R Podbaba je zpracovaní rešerší územně plánovací dokumentace, strategických a urbanistických dokumentů souvisejících s řešenou oblastí. Jedná se zejména o: ...

Novotný Václav; Daria Sotnikova; Kácovský Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Interakce kontinuálně podepřené koleje s mostem
Ryjáček Pavel; Vojtěch Stančík; Plášek Otto
2022 -
Spolu se zvyšujícími se nároky na konkurenceschopnou a udržitelnou železniční infrastrukturu stoupá v poslední době také poptávka po tichých, trvanlivých a spolehlivých řešeních železničního svršku. Jedním z nejprogresivnějších systémů, splňujícím tato náročná kritéria je konstrukce pevné jízdní dráhy s integrovanou kontinuálně podepřenou kolejí (KPK). Kolejnice je v rámci tohoto systému umístěna do žlabu a upevněna prostřednictvím polymerního materiálu. Upevnění potom nevyžaduje použití drobného kolejiva a po vytvrdnutí se vyznačuje velmi nízkou hlučností, příznivým dynamickým chováním, vysokou trvanlivostí a recyklovatelností. Použití tohoto systému je často limitováno z důvodu nejasného namáhání KPK v důsledku interakce s mostní konstrukcí. U materiálů na bázi polymerů lze navíc očekávat viskoelastické chování a také závislost materiálových charakteristik na změně teploty, což nejistotu ještě umocní. Předložená disertační práce se zabývá právě problematikou a definuje ucelenou metodiku pro posouzení interakce kontinuálně podepřené koleje s mostní konstrukcí. Metodika poskytuje specifická doporučení pro modelování a analýzu interakce KPK s mostem a implementuje původní analytický postup pro určení parametrů interakce (podélného odporu a svislé tuhosti) se zohledněním geometrického provedení příčného řezu a termomechanického a viskoelastického chování KPK. V metodě je také popsán princip nastavení průběhu interakčních funkcí po délce konstrukce s ohledem na různou rychlost deformace upevnění a také způsob zohlednění degradace materiálu upevnění v čase. Metodika je použitelná při splnění jasně definovaných limitů a zavádí specifická kritéria pro posouzení deformace v rámci systému KPK.The demand after silent, durable, and reliable solutions in railway superstructure, applicable in both the high-speed railways and conventional railway tracks, rises to meet the constantly increasing requirements for modern and sustainable railroad infrastructure. One of the most advanced technologies satisfying these criteria is the balastless track system involving the integrated embedded rails (ERS). Such system is created in-situ by placing the rail into a through and fastening it by pouring a polymer-based resin in a liquid state. This type of fastening system is recyclable, doesn’t involve any small steel parts and after solidification exhibits extraordinarily low noise level, good dynamic behavior, and increased durability. The behavior of the ERS in interaction with a bridge is however unknown, which substantially limits its usage. Even worse, thermomechanical and viscoelastic behavior of the polymer-based material brings more uncertainties to the problem. These phenomena are the topic of the presented doctoral thesis, which defines a comprehensive method to address the behavior of embedded rail systems in interaction with a bridge. The method provides with specific recommendations for modelling and analysis of the combined system comprising of ERS and a bridge. It also implements an original procedure to simulate the ERS interaction parameters (longitudinal resistance and vertical stiffness) considering the variable geometry of ERS cross-section and thermomechanical and viscoelastic properties of ERS. Furthermore, the method also clarifies how to arrange the interaction parameters along the bridge length to respect the variable strain-rate in the ERS. The method also defines how to address the degradation of embedding resin in time. Above standard criteria the method sets specific ones for designing an ERS in interaction with bridge and clearly specifies the limits of its usage. Keywords: interakce; kontinuálně podepřená kolej; zapuštěná kolejnice; most; bezstyková kolej; embedded rail system; podélný odpor; svislá tuhost; interakční parametry; polymery; termomechanická závislost; viskoelasticita; vliv rychlosti deformace; pevná jízdní dráha; interaction; continuously supported rail; embedded rail system; bridge; continuously welded rail; longitudinal resistance; vertical stiffness; interaction parameters; polymers; thermomechanical dependence; viscoelasticity; strain rate effect; balastless track Available in digital repository of ČVUT.
Interakce kontinuálně podepřené koleje s mostem

Spolu se zvyšujícími se nároky na konkurenceschopnou a udržitelnou železniční infrastrukturu stoupá v poslední době také poptávka po tichých, trvanlivých a spolehlivých řešeních železničního svršku. ...

Ryjáček Pavel; Vojtěch Stančík; Plášek Otto
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Analýza bezpečnostního programu leteckého dopravce
Hajzler Ota; Pavel Mašinda; Richtárová Zuzana
2022 -
Cílem této práce je analýza bezpečnostního plánu leteckého dopravce a s tím související analýza rizik pro letadlo a jeho pasažéry a vytvoření databáze rizikových oblastí, která může sloužit jako příloha bezpečnostního programu leteckého dopravce a jako nástroj pro zajištění bezpečné letové trasy.The aim of this thesis is to analyze the airline operator security manual and the associated analysis of risks to the aircraft and its passengers and to create a database of hazardous areas that can serve as an annex to this plan and as a tool to ensure a safe flight route. Keywords: Letecká security; bezpečnostní program; matice rizik; analýza rizik; Aviation security; security manual; risk assessment matrix; risk analysis Available in digital repository of ČVUT.
Analýza bezpečnostního programu leteckého dopravce

Cílem této práce je analýza bezpečnostního plánu leteckého dopravce a s tím související analýza rizik pro letadlo a jeho pasažéry a vytvoření databáze rizikových oblastí, která může sloužit jako ...

Hajzler Ota; Pavel Mašinda; Richtárová Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Analýza parkovacích domů
Faifrová Veronika; Jan Sochor; Zabilanský Zdeněk
2022 -
Předmětem bakalářské práce „Analýza parkovacích domů“ je statická doprava, kdy v teoretické části je přiblíženo její fungování, jak je ovlivněna legislativou a normami, jak by správně měl vypadat management parkování ve městech, v praktické části jsou prezentovaná data poskytnutá provozovateli parkovacích domů, návrh zlepšení pro parkovací dům.The subject of the bachelor thesis is static transport called „Analysis of parking garages“. The theoretical part describes how car park works, how it is affected by legislation and standards, and what the city parking management should do correctly. In the practical part I present data provided by car parks operators and a proposal for improvement for the car parks. Keywords: Parkovací dům; statická doprava; ČSN; obsazenost; krátkodobé parkování; dlouhodobé parkování; Car park; static transport; ČSN; occupancy; short-term parking; long-term parking Available in digital repository of ČVUT.
Analýza parkovacích domů

Předmětem bakalářské práce „Analýza parkovacích domů“ je statická doprava, kdy v teoretické části je přiblíženo její fungování, jak je ovlivněna legislativou a normami, jak by správně měl vypadat ...

Faifrová Veronika; Jan Sochor; Zabilanský Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Využití dat z plovoucích vozidel pro optimalizaci jízd vozidel IZS
Purkrábková Zuzana; Barbora Goláňová; Pinkas Jaroslav
2022 -
Práce pojednává o využití dat z plovoucích vozidel k optimalizaci jízd vozidel integrovaného záchranného systému. V této souvislosti je zde možné nalézt, jakým způsobem byla získaná data z plovoucích vozidel od integrovaných záchranných systémů a způsob jejich zpracování. Dále se v práci nachází výčet způsobů preference IZS a popis aplikace QGIS. Z těchto poznatků je navržena metodika, pomocí které byly identifikovány problémové lokality v infrastruktuře. Lokality, kde dochází ke zdržení vozidel IZS. Výsledné lokality byly porovnány s veřejnými daty zprostředkovanými Ředitelstvím silnic a dálnic. Na několika vybraných lokalitách navržené řešení k zefektivnění průjezdu vozidel IZS.The work deals with the use of floating car data to optimize the travel of integrated rescue systems. In this context, it is possible to find how data from floating vehicles were obtained from integrated rescue systems and how they were processed. Furthermore, a list of IRS preferences and a description of the QGIS application. From this knowledge, a methodology is proposed, which was used to identify problem areas in the infrastructure. Locations where IRS vehicles are detained. The resulting sites were compared with public data provided by the Directorate of Roads and Motorways. At several selected localities, a solution was proposed to streamline the passage of IRS vehicles. Keywords: data z plovoucích vozidel (FCD); integrovaný záchranný systém (IZS); omtimalizace; preference; floating car data; integrated rescue system; optimization; preferences Available in digital repository of ČVUT.
Využití dat z plovoucích vozidel pro optimalizaci jízd vozidel IZS

Práce pojednává o využití dat z plovoucích vozidel k optimalizaci jízd vozidel integrovaného záchranného systému. V této souvislosti je zde možné nalézt, jakým způsobem byla získaná data z plovoucích ...

Purkrábková Zuzana; Barbora Goláňová; Pinkas Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Alternativní pohon letadel se zaměřením na aplikaci palivových članků
Fiala Roman; Lukáš Vaculík; Dubau Martin
2022 -
Palivový článek je alternativní zdroj elektrické energie pro mobilní a stacionární zařízení. Rozvoj elektromobility naráží na limity baterií a právě palivový článek může v systému nahradit baterii a zvýšit výdrž daného zařízení a snížit jeho hmotnost. Velice zajímavě se jeví použití palivového článku v letadlech. Práce se bude zabývat studiem existujících e-letadel, možnosti a efektivity nahrazení části baterií palivovým článkem. Cílem práce je teoretická aplikace technologie palivových článků do již existujícího letadla. Výstupem práce bude navržení teoretických řešení a jejich zhodnocení z pohledu doletu a hmotnosti přepravovaného nákladu ale i bezpečnosti.The fuel cell is an alternative power source for mobile and stationary devices. The development of electromobility reaches battery limits, and it is the hydrogen cell that can replace the battery in the system in order to increase the life of the device and reduce its weight. Very interesting seems to use a fuel cell in aircraft. The work is going to study existing e-aircraft and the possibilities and efficiency of replacing a part of batteries with a fuel cell. The aim of the work is the theoretical application of fuel cell technology to an existing aircraft. The outcome of the work is supposed be the design of theoretical solutions and their evaluation in terms of range and weight of the cargo, but also safety. Keywords: Alternativní pohon; palivový článek; elektro letadlo; elektro letoun; hybridní systém; alternativní palivo; Alternative propulsion; fuel cell; electro aircraft; electro airplane; hybrid systém; alternative fuel Available in digital repository of ČVUT.
Alternativní pohon letadel se zaměřením na aplikaci palivových članků

Palivový článek je alternativní zdroj elektrické energie pro mobilní a stacionární zařízení. Rozvoj elektromobility naráží na limity baterií a právě palivový článek může v systému nahradit baterii a ...

Fiala Roman; Lukáš Vaculík; Dubau Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Zavedení smart odpadového hospodářství v bytovém domě
Horák Tomáš; Adéla Bačová; Chocholáč Jan
2022 -
Předmětem diplomové práce „Zavedení smart odpadového hospodářství v bytovém domě“ je analýza současného stavu odpadového hospodářství v daném bytovém domě, návrh řešení jeho nedostatků pomocí smart technologie a následně zhodnocení toto řešení.The subject of the diploma thesis “Implementation of smart waste management in an apartment house” is the analysis of the current state of waste management system in the apartment house, the smart technology solution proposal and the subsequent evaluation of this proposal. Keywords: odpadové hospodářství; logistika odpadového hospodářství; Internet of Things; ultrazvukové senzory; monitorování odpadu; naplněnost odpadových nádob; waste management; logistics of waste management; Internet of Things; ultrasounds sensor; waste monitoring; waste level in container Available in digital repository of ČVUT.
Zavedení smart odpadového hospodářství v bytovém domě

Předmětem diplomové práce „Zavedení smart odpadového hospodářství v bytovém domě“ je analýza současného stavu odpadového hospodářství v daném bytovém domě, návrh řešení jeho nedostatků pomocí smart ...

Horák Tomáš; Adéla Bačová; Chocholáč Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Rozšíření kontejnerového překladiště Metrans v Ústí nad Labem
Štěrba Roman; Kateřina Hranická; Chum Jan
2022 -
Předmětem diplomové práce „Rozšíření kontejnerového překladiště METRANS v Ústí nad Labem“ je analyzovat současný stav kontejnerového překladiště, infrastruktury, přepravních výkonů a překládky a na základě těchto analýz navrhnout rozšíření terminálu a tím zvýšit přepravní výkon a množství překládek.The subject of the diploma thesis "Extension of the METRANS container transhipment depot in Ústí nad Labem" is to analyze the current state of the container transhipment depot, infrastructure, transport performance and transhipment and based on these analyzes to propose an extension of the terminal and thus increase transport capacity and transhipment Keywords: Terminál; rozšíření; přepravní výkon; infrastruktura; jeřáb; překládka; kolový překladač; současný stav; kombinovaná přeprava; modernizace; METRANS; Terminal; extension; transport performance; infrastructure; crane; transhipment; stacker; current state; combined transport; modernization; METRANS Available in digital repository of ČVUT.
Rozšíření kontejnerového překladiště Metrans v Ústí nad Labem

Předmětem diplomové práce „Rozšíření kontejnerového překladiště METRANS v Ústí nad Labem“ je analyzovat současný stav kontejnerového překladiště, infrastruktury, přepravních výkonů a překládky a na ...

Štěrba Roman; Kateřina Hranická; Chum Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Řešení spojitých lokačních úloh vybraného typu
Teichmann Dušan; Olha Kozlovska; Graf Vojtěch
2022 -
Diplomová práce se zabývá výzkumem vybraných modelů spojitých lokačních úloh na umístění žádoucích a nežádoucích zdrojů s následujícím řešením daných modelů pomoci procesu diskretizace v optimalizačním software. Výsledné výpočetní časy modelů byly následně vzájemně porovnány za účelem posouzení efektivnosti jednotlivých modelů a prověření vzájemné závislosti mezi počtem lokalit, počtem vazebních podmínek a výpočetním časem.This diploma thesis researches the selected models of continuous location problems for the location of desirable and undesirable facilities. This models were solved by using a proces of discretization in optimalization software. The resulting computing time of the models were compared with each other to assess the effectiveness of models and evalute possible connection between the number of facilities, the number of conditions and the computing time. Keywords: Optimalizace; spojitá lokační úloha; proces diskretizace; optimalizační software Xpress-IVE; lineární programování; lineární regrese; Optimization; continuous location problem; proces of discretization; optimization software Xpress-IVE; linear programming; linear; regression Available in digital repository of ČVUT.
Řešení spojitých lokačních úloh vybraného typu

Diplomová práce se zabývá výzkumem vybraných modelů spojitých lokačních úloh na umístění žádoucích a nežádoucích zdrojů s následujícím řešením daných modelů pomoci procesu diskretizace v ...

Teichmann Dušan; Olha Kozlovska; Graf Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Systém pro objednání spojů poptávkové dopravy
Faltus Vladimír; Gabriela Kučerová; Hrdina Lukáš
2022 -
Diplomová práca sa zaoberá analýzou dopytovej dopravy, následnému návrhu a vývoju praktického riešenia v podobe systému pre objednanie spojov linkovej autobusovej dopravy na zavolanie.The diploma thesis deals with the analysis of demand transport, the subsequent design and development of a practical solution in the form of a system for ordering regular bus services on call. Keywords: Dopytová doprava; doprava na požiadanie; doprava na vyžiadanie; doprava na zavolanie; spoj na zavolanie; verejná doprava; hromadná doprava; linková doprava; cestná doprava; autobusová doprava; dopravné systémy; Demand-responsive transport; DRT; demand-responsive transit; transport on demand; demand-responsive service; demand-responsive bus service; public transport; public transport service; regular transport; road transport; bus transport; DRT system; DRT service; transport systems Available in digital repository of ČVUT.
Systém pro objednání spojů poptávkové dopravy

Diplomová práca sa zaoberá analýzou dopytovej dopravy, následnému návrhu a vývoju praktického riešenia v podobe systému pre objednanie spojov linkovej autobusovej dopravy na zavolanie.The diploma ...

Faltus Vladimír; Gabriela Kučerová; Hrdina Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases