Number of found documents: 15399
Published from to

Porovnání výnosu a kvality zrna u vybraných odrůd pšenice ozimé v konvenčním a ekologickém způsobu pěstování
Voňková, Terezie
2023 - Czech
V rámci této bakalářské práce bylo cílem porovnat výnos a kvalitu zrna u osmi odrůd pšenice ozimé pěstovaných v konvenčním a ekologickém způsobu pěstování. Pokus byl proveden na Polní pokusné stanici v Žabčicích, která je součástí Školního zemědělského podniku v Žabčicích. Pro pokusy byly vybrány odrůdy Genius, Butterfly, LG Orlice, Illusion, Pirueta, Mercedes, LG Absalon a RGT Telemark. Jedná se o odrůdy registrované pro konvenční zemědělství, které se ověřují pro vhodnost použití v ekologických provozech. Pro účely této práce byly použity dva pokusy, které byly založeny na stejném pozemku s totožnou předplodinou, kterou byla vojtěška setá (Medicago sativa). V ekologickém pokusu byla dodržena všechna pravidla pro ekologické zemědělství. Stanovení základních parametrů pekařské jakosti bylo provedeno na Šlechtitelské stanici RAGT Czech s.r.o. v Branišovicích. Tato práce porovnává výsledné hodnoty výnosu, hmotnosti tisíce zrn, obsahu bílkovin v sušině, Zelenyho sedimentačního testu, čísla poklesu a obsahu mokrého lepku. Výnos většiny odrůd v konvenčním způsobu pěstování byl vyšší než v ekologickém. Průměrný výnos konvenčního pokusu byl vyšší o 0,56 t·ha-1 než průměrný výnos ekologického pokusu. Rozdíl hmotnosti tisíce zrn a všech zkoušených kvalitativních parametrů vyšel stejně jako v případě výnosu. Konvenční pokus vykazoval vyšší průměrné hodnoty všech parametrů než pokus ekologický. Průměrná hmotnost tisíce zrn byla u konvenčního pokusu o 0,5 g vyšší než u ekologického. U Zelenyho sedimentačního testu byly průměrné hodnoty konvenčního pokusu než ekologického pokusu o 2,5 ml. Konvenční pokus měl o 0,6 % vyšší obsahu bílkovin v sušině. Konvenční pokus měl číslo poklesu o 26 s vyšší než pokus ekologický. Obsah mokrého lepku byl vyšší u konvenčního pokusu o 0,7 %. Celkově tak lze konvenční pokus měl vyšší výnos i kvalitu ve všech aspektech než pokus ekologický. This bachelor thesis aimed to compare the yield and grain quality of eight varieties of winter wheat grown using conventional and organic cultivation practice. The experiment was conducted at the Field Experimental Station in Žabčice, and the varieties included Genius, Butterfly, LG Orlice, Illusion, Pirueta, Mercedes, LG Absalon, and RGT Telemark. All these varieties were registered for conventional farming and are tested for suitability for organic farming. Two experiments were established in the same field with the same fore crop of alfalfa (Medicago sativa). The organic experiment was grown in accordance with eco-farming regulations. The basic parameters for baking quality were determined at the Breeding Station RAGT Czech s.r.o. in Branišovice. This thesis compares results of yield, thousand seed weight, protein concentration in dry matter, Zeleny sediment test, falling number amount and wet gluten content. Yield of most of varieties was higher in the conventional experiment than in the organic experiment. The average yield of the conventional experiment was 0,56 t·ha-1 higher than the average yield of the organic experiment. The difference of thousand seed weight and all of tested parametres of quality ended same as in yield comparison. The conventional experiment was 0,5 g higher in thousand seed weight than the organic experiment. In Zeleny sediment test was results of conventional experiment 2,5 ml higher than in the organic experiment. The conventional experiment had 0,6 % higher protein concentration in dry matter. The conventional experiment had 26 s higher falling number than the organic experiment. The wet gluten content was 0,7 % higher in conventional experiment than in organic experiment. Overall the conventional experiment had higher yield and better quality in all aspects than the organic experiment. Keywords: ekologické zemědělství; kvalitativní znaky pšenice; pekařská jakost; Triticum aestivum (L.); výnos pšenice ozimé; baking quality; organic farming; wheat quality; winter wheat yield Available in digital repository of Mendel University.
Porovnání výnosu a kvality zrna u vybraných odrůd pšenice ozimé v konvenčním a ekologickém způsobu pěstování

V rámci této bakalářské práce bylo cílem porovnat výnos a kvalitu zrna u osmi odrůd pšenice ozimé pěstovaných v konvenčním a ekologickém způsobu pěstování. Pokus byl proveden na Polní pokusné stanici ...

Voňková, Terezie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh jednopodlažního penzionu s podkrovím v Brně a okolí
Nekuda, Jan
2023 - Czech
Předmětem bakalářské práce je vypracovat základní dokumentaci pro možnou realizaci rodinného penzionu na vybraném pozemku v Brně. Objekt je navržen jako samostatně stojící jednopodlažní dřevostavba bez podsklepení, zastřešená šikmou střechou. Vzniklý podstřešní prostor je pak využíván pro ubytování správce i části hostů. Protože se v penzionu neuvažuje se stravováním ubytovaných osob, jsou umístěny v obou podlažích, kromě dvoulůžkových pokojů, technického zázemí a místností určených k hygieně i čajové kuchyňky. Součástí dispozice přízemí je i ubytovací kapacita pro osoby se sníženou schopností pohybu. Úvodní část je věnována typologii a normativům vztahujících se ke stavbám pro cestovní ruch, místním podmínkám dané územním plánem a volbě jednotlivých konstrukcí. Praktickým výstupem práce je pak základní výkresová dokumentace a technický popis vybrané varianty dispozičního a prostorového řešení penzionu. The subject of the bachelor thesis is to develop basic documentation for the possible realization of a family guesthouse on a selected plot of land in Brno. The building is designed as a detached one-storey wooden building without basement, roofed with a pitched roof. The resulting roof space is then used for accommodation of the manager and some guests. As the guesthouse does not cater for boarders, there are tea kitchens on both floors, in addition to the double rooms, technical facilities and hygiene rooms. The ground floor layout also includes accommodation for people with reduced mobility. The introductory part is devoted to the typology and standards related to tourism buildings, local conditions given by the zoning plan and the choice of individual structures. The practical output of the work is then the basic drawing documentation and technical description of the selected variant of the layout and spatial design of the guesthouse. Keywords: dřevostavba; novostavba; rámová konstrukce; rodinný penzion; family guesthouse; frame construction; new building; wooden building Available in digital repository of Mendel University.
Návrh jednopodlažního penzionu s podkrovím v Brně a okolí

Předmětem bakalářské práce je vypracovat základní dokumentaci pro možnou realizaci rodinného penzionu na vybraném pozemku v Brně. Objekt je navržen jako samostatně stojící jednopodlažní dřevostavba ...

Nekuda, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Ekologické zemědělství v podmínkách střední Evropy: případová studie Česko, Slovensko a Rakousko
Bulis, Ondřej
2023 - Czech
Bakalářská práce všeobecně popisuje ekologické zemědělství, objasňuje funkci certifikačních organizací a srovnává základní kritéria. Zaměřuje se na rozdíly v dotační politice v porovnávaných státech, kterými jsou Česko, Slovensko a Rakousko. Dále se snaží upozornit na možnosti a příležitosti v oblasti ekologického zemědělství. Uvádí také slabé a silné stránky tohoto odvětví. Na závěr navrhuje další možný rozvoj ekologického zemědělství. The bachelor thesis describes organic farming in general terms, explains the function of certification organisations and compares the basic criteria. It focuses on the differences in subsidy policy in the compared countries, which are the Czech Republic, Slovakia and Austria. It also seeks to highlight the possibilities and opportunities in the field of organic farming. It also highlights the weaknesses and strengths of the sector. It finally suggests possible further developments in organic farming. Keywords: biopotraviny; certifikační organizace; Česká republika; dotace; ekologické zemědělství; chov zvířat; Rakousko; Slovenská republika; animal breeding; Austria; certification organizations; Czech Republic; organic farming; organic food; Slovak Republic; subsidies Available in digital repository of Mendel University.
Ekologické zemědělství v podmínkách střední Evropy: případová studie Česko, Slovensko a Rakousko

Bakalářská práce všeobecně popisuje ekologické zemědělství, objasňuje funkci certifikačních organizací a srovnává základní kritéria. Zaměřuje se na rozdíly v dotační politice v porovnávaných státech, ...

Bulis, Ondřej
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh strategie rozšíření stánkového prodeje firmy Grig distribuce s.r.o.: expanze na zahraniční trhy
Fierlová, Anna
2023 - Czech
Fierlová, A. Návrh strategie rozšíření stánkového prodeje firmy Grig dis-tribuce s.r.o.: expanze na zahraniční trhy. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Cílem práce je vytvořit návrh rozšíření stánkového prodeje do za-hraničních obchodních center v Polsku, Rakousku a Německu pro spo-lečnost Grig distribuce s.r.o. Práce rovněž zahrnuje kvantifikaci ekono-mických nákladů. Literární rešerši tvoří přehled studií zabývajících se pop-up stánky. Součástí práce jsou analýzy prostředí firmy, kalkulace nákladů na tříměsíční provoz stánků a čtyři návrhy expanze. V závěru je doporučen jeden návrh expanze s odhadem přínosů. Fierlová, A. Proposal of the expansion strategy of the sales stand by Grig distribuce s.r.o.: expansion to foreign markets. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2023. The aim of the thesis is to create a proposal for the expansion of stall sales to foreign shopping centres in Poland, Austria and Germany by the company Grig distribuce s.r.o. The thesis also includes quantifi-cation of economic costs. The literature search consists of a review of studies dealing with pop-up stands. The thesis includes an analysis of the firm's environment, a calculation of the three months operation of the stands, as well as four expansion proposals. One proposal of an ex-pansion with an estimation of benefits is recommended at the end of the thesis. Keywords: hmyz jako potravina; kalkulace nákladů; návrhy expanze; pop-up stánek; stánkový prodej; cost calculation; expansion proposals; insect as food; pop-up shop; stall sale Available in digital repository of Mendel University.
Návrh strategie rozšíření stánkového prodeje firmy Grig distribuce s.r.o.: expanze na zahraniční trhy

Fierlová, A. Návrh strategie rozšíření stánkového prodeje firmy Grig dis-tribuce s.r.o.: expanze na zahraniční trhy. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Cílem práce je vytvořit ...

Fierlová, Anna
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Savci jako škůdci na ovocných dřevinách a v sadech
Benešová, Kateřina
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá negativním vlivem volně žijících savců na ovocné dřeviny a sady. Cílem je především zjistit, které druhy savců na ovocných dřevinách škodí a jaké typy škod působí. Na základě literatury poté vyvodit řešení, jak se proti těmto škodám účinně chránit. Pro řešení problému doplňkově využít také možnost dotazníkového šetření. Škody na ovocných dřevinách jsou nejčastější od hlodavců (Rodentia), sudokopytníků (Artiodactyla) a zajíců (Lagomorpha). Impakt těchto savců na ovocné dřeviny ovlivňuje několik významných faktorů. Hlodavci způsobují největší poškození v době jejich nejvyšší početnosti, proto je zapotřebí pravidelný monitoring. V současné době narůstá zájem o biologickou kontrolu savců, kdy se nevyužívá žádných chemických přípravků. Kvůli svému okamžitému výsledku a snadné aplikaci ale stále převládá spíše ochrana chemická. The bachelor thesis deals with the negative impact of wild mammals on fruit trees and orchards. The main aim is to find out which mammal species are harmful to fruit trees and what types of damage they cause. Based on the literature, it is then possible to derive solutions to effectively protect against this damage. In addition, a questionnaire survey can also be used to address the problem. Damage to fruit trees is most common from rodents (Rodentia), even-toed ungulates (Artiodactyla) and hares (Lagomorpha). Several important factors influence the impact of these mammals on fruit trees. Rodents cause the most damage at times of peak abundance, so regular monitoring is needed. Currently, there is a growing interest in biological control of mammals, where no chemical products are used. However, due to its immediate result and ease of application, chemical control still prevails. Keywords: hlodavci; kořeny; kůra; ohryz; ochrana; preventivní opatření; rodenticidy; sudokopytníci; škody; zajíci; bark; bite; damage; even-toed ungulates; preventive measures; protection; rabbits; rodenticides; rodents; roots Available in digital repository of Mendel University.
Savci jako škůdci na ovocných dřevinách a v sadech

Bakalářská práce se zabývá negativním vlivem volně žijících savců na ovocné dřeviny a sady. Cílem je především zjistit, které druhy savců na ovocných dřevinách škodí a jaké typy škod působí. Na ...

Benešová, Kateřina
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Rhizobiom pro zvýšení resilience polních plodin ke změně klimatu
Řezáč, Vlastislav
2023 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na význam kořenového systému rostlin a s ním spojených symbiotických mikroorganismů. Cílem bylo popsat tyto vztahy, představit jejich přednosti v zemědělství a metody jejich osvojování. V praktické části byl zhodnocen kořenový systém pomocí software WinRHIZO. Jako materiál posloužily vypěstované kořenové systémy rostlin Trifolium sp. ve stáří 18 dnů. Byly stanoveny základní parametry spojené s vlastnostmi kořenového systému, tedy celková délka, celkový povrch, průměrný průměr, celkový objem, počet špiček, počet větvení. Stanoven byl i počet vytvořených nodulí. Jako vedlejší výsledek bylo stanovení makrofenologické fáze zahájení tvorby nodulí mezi fází BBCH 10 a BBCH 11. The bachelor thesis focuses on the importance of the plant root system and associated symbiotic microorganisms. The aim was to describe these relationships, present their advantages in agriculture and methods of their adoption. In the practical part, the root system was evaluated using WinRHIZO software. The material used was the grown root systems of Trifolium sp. plants at the age of 18 days. The basic parameters associated with the root system characteristics, i.e. total length, total surface, average diameter, total volume, number of tips, number of branches were determined. The number of formed nodules was also determined. As a secondary result, the macrophenological phase of the initiation of nodule for-mation was determined between BBCH 10 and BBCH 11. Keywords: arbuskulární mykorhiza; bakterie podporující růst rostlin; kořeny; rhizobiom; rhizobium; rhizosféra; WinRHIZO; arbuscular mycorrhiza; plant growth-promoting bacteria; rhizobiome; rhizosphere; roots Available in digital repository of Mendel University.
Rhizobiom pro zvýšení resilience polních plodin ke změně klimatu

Bakalářská práce se zaměřuje na význam kořenového systému rostlin a s ním spojených symbiotických mikroorganismů. Cílem bylo popsat tyto vztahy, představit jejich přednosti v zemědělství a metody ...

Řezáč, Vlastislav
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Revitalizace zemědělských půd
Vavřina, Jan
2023 - Czech
Od počátku zemědělství se začíná formovat významný půdotvorný faktor a tím je člověk. Lidskou činností se půdní vlastnosti mění ve prospěch pouze jedné půdní funkce a tou je růst rostlin (produkce, výnos). Tyto změny však snižují variabilitu půdních vlastností, které jsou následně degradovány a tím dochází k narušení celého agroekosystému. Nové postupy, principy a agrotechnická opatření, které napomáhají k revitalizaci půdy se postupně implementují napříč světem. Tyto změny způsobu hospodaření na zemědělské půdě využívají mutualistických ekologických interakcí, které napomáhají naplňovat základní půdní funkce a poskytují ekosystémové služby. V praktické části práce byly porovnány dvě půdy s odlišnou mírou revitalizace. Tyto půdy byly porovnány v relativních hodnotách ke kontrolní půdě, která byla málo ovlivněna zemědělskou činností. Z výsledků vyplývá, že půdy zemědělsky využívané mají nižší stabilitu půdních agregátů, objemovou hmotnost, obsah amonné formy N, obsah POH oproti kontrolní půdě. Zároveň však vykazují vyšší respiraci, která byla ovlivněna zpracováním půdy před odběrem půdních vzorků. From the beginning of agriculture, an important soil-forming factor begins to take shape, and that is man. Human activity changes soil properties in favor of only one soil function, and that is plant growth (production, yield). However, these changes reduce the variability of soil properties, which are subsequently degraded and thus further disrupt the entire agroecosystem. New procedures, principles and agrotechnical measures that help to revitalize the soil are gradually being implemented across the world. These changes in the way agricultural land is managed take advantage of mutual ecological interactions that help to fulfill basic soil functions and provide ecosystem services. In the practical part of the work, two soils with different degrees of revitalization were compared. These soils were compared in relative values to the control soil, which was little affected by agricultural activities. The results show that agricultural soils have a lower stability of soil aggregates, bulk density, ammonium form N content, and SOM content compared to the control soil. At the same time, however, a higher respiration rate was recorded, which was influenced by tillage by taking soil samples. Keywords: agropedogeneze; biouhel; ekologie půdy; revitalizace; zdraví půdy; kvalita půdy; agropedogenesis; biochar; revitalization; soil ecology; soil health; soil quality Available in digital repository of Mendel University.
Revitalizace zemědělských půd

Od počátku zemědělství se začíná formovat významný půdotvorný faktor a tím je člověk. Lidskou činností se půdní vlastnosti mění ve prospěch pouze jedné půdní funkce a tou je růst rostlin (produkce, ...

Vavřina, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Ketózy u dojného skotu, jejich léčba a profylaxe
Hronová, Julie
2023 - Czech
Ketóza je považována za nejčastější a ekonomicky velmi významné metabolické onemocnění u vysokoprodukčních dojnic. V období nástupu laktace, dochází k narušení energetického metabolismu u dojnic a dostávají se do negativní energetické bilance. Hlavním příznakem ketózy je zvýšená koncentrace ketolátek v moči, mléce a v krvi. Ketolátky jsou složeny z acetonu, kyseliny acetoctové a z kyseliny β-hydroxymáselné, jejíž hodnota vzhledem ke složení ketolátek, je nejvyšší. Klinické příznaky ketózy se vyznačují úbytkem hmotnosti, poklesem užitkovosti, narušením reprodukčních vlastností a možnosti výskytu dalších metabolických onemocnění. Aby nedocházelo ke vzniku ketóz a k velkým ekonomickým ztrátám, v důsledku tohoto onemocnění, je velmi důležitá prevence. Základním preventivním opatřením je správný management výživy v před a v poporodním období. Ketosis is considered the most common and economically very important metabolic disease in high producing dairy cows. At the onset of lactation, the energy metabolism of dairy cows is disturbed and they enter into a negative energy balance. The main symptom of ketosis is an increased concentration of ketone bodies in urine, milk and blood. Ketone bodies are composed of acetone, acetoacetic acid and β-hydroxybutyric acid, which is the highest in relation to ketone body composition. Clinical signs of ketosis are characterized by weight loss, decreased performance, impaired reproductive performance and the possibility of other metabolic diseases. Prevention is very important to avoid the development of ketosis and the large economic losses resulting from this disease. The basic preventive measure is proper nutritional management in the pre- and postnatal period. Keywords: ketolátky; ketóza; management výživy; vysokoprodukční dojnice; high producing dairy cows; ketone bodies; ketosis; nutritional management Available in digital repository of Mendel University.
Ketózy u dojného skotu, jejich léčba a profylaxe

Ketóza je považována za nejčastější a ekonomicky velmi významné metabolické onemocnění u vysokoprodukčních dojnic. V období nástupu laktace, dochází k narušení energetického metabolismu u dojnic a ...

Hronová, Julie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Využití embryotransferu v moderní reprodukci dojeného skotu
Lužíková, Darina
2023 - Czech
Darina Lužíková, Využití embryotransferu v moderní reprodukci dojeného skotu Bakalářská práce je zaměřena na využití embryotransferu v moderní reprodukci dojeného skotu. Hlavním předmětem této práce je přenos embryí z in vitro produkce, které vznikly v Holandsku, do příjemkyň holštýnského plemene v konkrétním podniku v České republice. V teoretické části se zaměříme na metodiku embryotransferu s využitím embryí získaných klasickou cestou výplachem, včetně přípravy dárkyň a příjemkyň. V této práci jsou popsaná také časová a hormonální schémata, která se nejčastěji využívají v ČR. Dále je popsána metodika in vitro produkce embryí a získávání oocytů metodou ovum pick–up. V praktické části jsou zhodnocené výsledky z embryotransferů z konkrétního podniku od prosince 2018 do dubna 2021. Darina Lužíková, Use of embryo transfer in modern reproduction in dairy cattle The bachelor´s thesis is focused on the use of embryo transfer in moder reproduction in dairy cattle. The main subject of this work is transfer of embryos which are collected in the Netherlands from in vitro production and transfered to the Holstein recipients in the Czech Republic. In the theoretical part is the thesis focused on the methodology of embryo transfer using embryos obtained by the classical way of lavage, including the preparation of donors. This work also describes the most common time and hormonal schedules used in the Czech Republic. The methodology of in vitro embryo production and oocyte retrieval using the ovum pick-up method is also described. The practical part evaluates the results of embryo transfers from the particular farm from December 2018 to April 2021. Keywords: embryo; IVF; Ovum pick-up; přenos; superovulace; synchronizace; Ovum pick–up; superovulation; synchronization; transfer Available in digital repository of Mendel University.
Využití embryotransferu v moderní reprodukci dojeného skotu

Darina Lužíková, Využití embryotransferu v moderní reprodukci dojeného skotu Bakalářská práce je zaměřena na využití embryotransferu v moderní reprodukci dojeného skotu. Hlavním předmětem této práce ...

Lužíková, Darina
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Pracovní výkonnost a řízení práce v podmínkách home office
Novotná, Tereza
2023 - Czech
Novotná, T. Pracovní výkonnost a řízení práce v podmínkách home office. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato bakalářská práce se zabývá pracovní výkonností a řízením práce v podmínkách home office ve vybraném podniku. Cílem práce je posoudit home office jako jednu z možností organizace práce a z pohledu jejího dlouhodobého fungování, zejména v oblasti výkonnosti a řízení práce pracovníků pracujících vzdáleně. Práce je rozdělena na dvě části. První z nich obsahuje přehled odborné literatury zabývající se řešenou problematikou. Druhá část práce obsahuje vlastní výzkum, který je rozdělen do dvou částí. První část výzkumu je založena na dotazníkovém šetření, kterého se zúčastnili zaměstnanci dané společnosti. Druhou částí jsou polostrukturované rozhovory s 5 vedoucími zaměstnanci společnosti. Novotná, T. Job performance and work management on remote work. Bachelor thesis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. This bachelor thesis deals with work performance and work management on re-mote work conditions in a selected company. The aim of the thesis is to assess the home office as one of the options of work organization and in terms of its long-term functioning, especially in the field of performance and work management of remote workers. The thesis is divided into two parts. The first part contains a review of the litera-ture dealing with the issue. The second part of the thesis contains the actual re-search, which is divided into two parts. The first part of the research is based on a questionnaire survey, which was participated by the employees of the given com-pany. The second part is structured interviews with 5 senior employees of the company. Keywords: efektivita práce; home office; lidské zdroje; motivace; pracovní výkonnost; řízení práce; spokojenost; zaměstnanci; employees; human resources; job performance; motivation; remote work; satisfaction; work efficiency; work management Available in digital repository of Mendel University.
Pracovní výkonnost a řízení práce v podmínkách home office

Novotná, T. Pracovní výkonnost a řízení práce v podmínkách home office. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato bakalářská práce se zabývá pracovní výkonností a řízením práce v ...

Novotná, Tereza
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases