Number of found documents: 422
Published from to

The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Stolbova, Lidia
2022 - English
Rozvoj informačních technologií mění způsob, kterým lidé vnímají svět kolem sebe a jak spolu komunikují. Kromě osobních profilů na sociálních sítích se každým rokem objevuje i více firemních účtů. V moderním světě informací se jednou z nejúčinnějších metod propagace stalo využívání internetových zdrojů. Hlavním cílem této práce je vhodným způsobem analyzovat a porovnat sociální sítě dvou různých dopravních společností podle rozsahu jejich podnikání a typů služeb, které poskytují. Oficiální účty společností RegioJet a S7 Airlines na Facebooku, Instagramu, YouTube a Twitteru jsou zkoumány a analyzovány z kvantitativního a kvalitativního hlediska. V rámci kvantitativní analýzy je zohledněn počet uživatelů, sledujících, příspěvků a konkrétní hodnocení s odpovídajícím významem pro podnikatelskou činnost. Kvalitativní analýza zahrnuje především vizuální atraktivitu účtů na sociálních sítích, umístění příspěvků, individualizaci a atraktivitu reklam, kvalitu informací, zpráv a videoobsahu, které byly vydány společnostmi. Na základě výzkumu a analýzy jsou navržena doporučení a možné způsoby zlepšení. The development of information technologies leads to a qualitative change in the way people perceive the world around them and communicate with each other. In addition to personal profiles on social media, more corporate accounts appear every year. In the modern world of information, one of the most effective promotion methods has become the use of Internet resources. The key objective of this thesis is to analyze and compare the social networks of two different transportation companies in an appropriate way according to their business scale and the types of services they provide. The official accounts of RegioJet and S7 Airlines on Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter are investigated and analyzed from quantitative and qualitative points of view. The number of users, followers, posts, and specific ranking with the appropriate relevance to the business activity are taken into consideration within the quantitative analysis. Qualitative analysis mostly covers the visual attractiveness of the social network accounts, placing the posts, individualization, and attractiveness of the advertisements, the quality of information, news and video content that was issued by the companies respectively. Recommendations and possible ways of improvement are proposed based on the research and analysis. Keywords: marketingovy nástroj; online marketing; sociální média; sociálni sítě; marketing tool; social media; social networks Available in digital repository of Mendel University.
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool

Rozvoj informačních technologií mění způsob, kterým lidé vnímají svět kolem sebe a jak spolu komunikují. Kromě osobních profilů na sociálních sítích se každým rokem objevuje i více firemních účtů. ...

Stolbova, Lidia
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Choosing telecommunication service providers by expats living in the Czech Republic
Gerashchenko, Volodymyr
2021 - English
Bakalářská práce se zabývá chováním spotřebitelů cizinců Generace Y, žijící v České republice a jejich názorem ke telekomunikačním službám a službám, které jsou nabízeny. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část práce je přehled literatury, který se skládá z témat týkajících se chování spotřebitelů, marketingového mixu a telekomunikačních technologií. Druhá část je praktická část, která se skládá z výzkumu a analýzy z největších telekomunikačních společností v České republice po hluboké analýze a srovnání cen pro účastníky, kteří provedli průzkum. Poslední část bude obsahovat uzavření a marketingové doporučení pro telekomunikační společnosti v České republice a jejich marketingové strategie směrem cizinecké Generace Y. The Bachelor thesis deals with the consumer behaviour of generation y expats, living in the Czech Republic and their attitude towards the telecommunication service providers and the services which are offered. The thesis is divided into two main parts. The first part of the thesis is the literature review consisting of topics covering consumer behaviour, marketing mix, and telecommunication technologies. The second part is the practical part which consists of the research and analysis of the biggest telecommunication companies in the Czech Republic following by a deep analysis and price comparisons of the participants who conducted the survey. The last part will include the conclusion and the marketing recommendation for the telecommunication companies here in the Czech Republic and their marketing strategy towards generation y expats. Keywords: marketingová analýza; marketingový výzkum; průzkum; spotřebitelské chování; telekomunikace; consumer behaviour; marketing; marketing analysis; survey; telecommunications Available in digital repository of Mendel University.
Choosing telecommunication service providers by expats living in the Czech Republic

Bakalářská práce se zabývá chováním spotřebitelů cizinců Generace Y, žijící v České republice a jejich názorem ke telekomunikačním službám a službám, které jsou nabízeny. Práce je rozdělena do dvou ...

Gerashchenko, Volodymyr
Mendelova univerzita v Brně, 2021

The impact of the U.S.-China trade conflict on China's economy
Li, Ruofei
2021 - English
Těžiště této bakalářské práce je v Dopad obchodní války mezi Čínou a USA na čínskou ekonomiku, Firstly, this paper proposes that China-US trade war has a negative impact on China's economy. Zadruhé vysvětluje význam mezi obchodní výměnou mezi Čínou a USA, vývojem a dopadem obchodní války mezi Čínou a USA a obchodní závislostí Číny a USA na základě analýzy obchodní výměny mezi Čínou a USA. Nakonec je regresní model ekonometrie použit k analýze vztahu mezi objemem čínsko-amerického dovozu a vývozu a růstem čínského HDP. The focus of this bachelor's thesis is on The impact of the China-US trade war on China's economy, Firstly, this paper proposes that the China-US trade war has a negative impact on China's economy. Secondly, it explains the importance between China-US trade exchanges, the development and impact of the China-US trade war, and China-US trade dependence by analyzing the trade exchange between China and the US. Finally, the regression model of econometrics is used to analyze the relationship between China-US import and export trade volume and China's GDP growth. Keywords: ekonomicky? dopad; obchodni? konflikt; obchodni? va?lka mezi C?i?nou a USA; economic impact; China-US trade war; trade conflict Available in digital repository of Mendel University.
The impact of the U.S.-China trade conflict on China's economy

Těžiště této bakalářské práce je v Dopad obchodní války mezi Čínou a USA na čínskou ekonomiku, Firstly, this paper proposes that China-US trade war has a negative impact on China's economy. Zadruhé ...

Li, Ruofei
Mendelova univerzita v Brně, 2021

The impact of mining industry on the economic development of Azerbaijan
Shukran, Mammadov
2021 - English
Těžební průmysl je velmi významnou silou v globální ekonomice, který zaujímá hlavní místo v zajišťování řetězce příjmů. Role těžební výroby se však v jednotlivých zemích vážně liší a není správně uznána a je občas dokonce nevysvětlitelná. Globální těžební průmysl vzkvétal od počátku 21. století; zaznamenala vysoké náklady na produktivitu a v důsledku toho také zvyšovala fáze příjmů. Těžební průmysl je ústředním odvětvím hospodářství v mnoha rozvojových ekonomikách, přičemž jednou z nich je Ázerbájdžán. Post-sovětská ekonomika Ázerbájdžánu se proměnila v ekonomiku založenou na ropě, která má v zemi nejdůležitější roli. Zatímco vznikly podniky, vývoj v ropné výrobě přinesl mimořádné záznamy o vývoji; získání 26,4 procenta v roce 2005 (druhý nejvyšší celosvětový vývoj hrubého domácího produktu v roce 2005 po Rovníkové Guineji) a 34,6 procenta v roce 2006 (celosvětové maximum). Obrovské ropné zdroje jsou hlavním dodavatelem pro ekonomiku země. V roce 2019 činil celkový vývoz těžebního průmyslu ze země 18,242,946 USD, což představuje 93 procent celkových vyvážejících produktů, z čehož 91,2 procent tvoří minerální paliva, ropa a ropné produkty z jejich destilace, živičné látky atd. Z důvodu, že těžební průmysl je pro ekonomiku Ázerbájdžánu životně důležitý, si tato práce klade za cíl analyzovat jeho dopad na ekonomický rozvoj země pomocí hluboké koncepční a empirické analýzy. The mining industry is a highly significant power in the global economy, taking a major place in the provision chain incomes. Although, the role of mining manufacturing differs and seriously varies at the country degree from an economy of a different, and it is not correctly recognized and occasionally even inexplicable. The global mining industry has flourished since the early 2000s; it has observed high productivity costs and as a result increasing income stages as well. Mining industry is a central sector of economy, in numerous developing economies, Azerbaijan being one of them. The economy of Azerbaijan has accomplished its post-Soviet change to a main petroleum-grounded economy, from one where the country possessed the most important role. The evolution to petroleum manufacture brought about extraordinary development records as ventures came online; getting 26.4 per cent in the year 2005 (second uppermost gross domestic product progression globally in the year 2005 just to Equatorial Guinea) and 34.6 per cent in the year 2006 (global maximum). Huge oil resources are a main supplier to the economy of the country. In the year 2019, total mining industry exports of the country accounted for USD 18,242,946 thousand, which represents the 93 per cent of the overall exporting products, of which the 91.2 per cent is made up from mineral fuels, oil and oil products of their distillation, bituminous substances, etc. For the reason that mining industry is vital for the economy of Azerbaijan, this thesis aims to analyze its impact on the economic development of the country, by the application of profound conceptual and empirical analysis. Keywords: ekonomické ukazatele; hospodářský rozvoj; sociálně-ekonomický rozvoj; těžební průmysl; economic development; economic indicators; mining industry; socio-economic development Available in digital repository of Mendel University.
The impact of mining industry on the economic development of Azerbaijan

Těžební průmysl je velmi významnou silou v globální ekonomice, který zaujímá hlavní místo v zajišťování řetězce příjmů. Role těžební výroby se však v jednotlivých zemích vážně liší a není správně ...

Shukran, Mammadov
Mendelova univerzita v Brně, 2021

Flexibility of labour market in Ukraine
Mandziuk, Karyna
2020 - English
Bakalářská práce se zaměřuje na trh práce na Ukrajině. Hlavním cílem je zhodnotit flexibilitu trhu práce na Ukrajině, představit jeho charakteristiky a definovat možná opatření pro zlepšení flexibility trhu práce na Ukrajině. První část práce se zaměřuje na teoretické pozadí pojmu flexibilita, jeho typy a formy. Dále je v bakalářské práci popsána podrobná charakteristika trhu práce na Ukrajině a její srovnání s Českou republikou, která byla vybrána jako země, se kterou bude srovnávána většina ukrajinských statistik. V závěrečné části práce jsou uvedena doporučení, jak řešit současné problémy s flexibilitou trhu práce na Ukrajině. The bachelor thesis focuses on labour market in Ukraine. The main goal is to evaluate the flexibility of labour market in Ukraine, to represent it characteristics and to define possible measures for improving flexibility of labour market in Ukraine. The first part of the thesis focusses on theoretical background of the term flexibility, it types and forms. Further described in the bachelor thesis are detailed characteristics of labour market in Ukraine and its comparison to Czech Republic, which was chosen as a country to compare most of the Ukrainian’s statistics with. There can be found recommendations how to solve current issues with labour market flexibility in Ukraine in the final part of this thesis. Keywords: flexibilita trhu práce; trh práce; Ukrajina Available in digital repository of Mendel University.
Flexibility of labour market in Ukraine

Bakalářská práce se zaměřuje na trh práce na Ukrajině. Hlavním cílem je zhodnotit flexibilitu trhu práce na Ukrajině, představit jeho charakteristiky a definovat možná opatření pro zlepšení ...

Mandziuk, Karyna
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Recommendations to the companies on the Russian market of online services based on the practical study of the Yandex company
Mingazova, Regina
2020 - English
Tato bakalářská práce se soustředí na výzkumu současných trendu na Ruském trhu online služeb. Hlavním cílem této práce bylo dát doporučení začinajícím firmám, které se jen zapojuje do sféry online služeb. Proto aby zanalyzovat tržní trendy, společnost Yandex byla prostudována kvůli jejímu vedoucímu postavení na digitálním trhu. Dostupné druhotné údaje byly prostudovány spolu s prvotnými údaji, které byly shromážděné prostřednictvím dotazníku (n = 438) a hloubkových rozhovorů (n = 5). Základní závěry obsahují nejžádanější kategorie online služeb, nejčastěji používaný gadget pro použití online služeb, role designu rozrhaní a vliv demografických a geografických faktorů. This bachelor thesis focuses on research of the current trends on the Russian market of online services. The objective of this work is to give recommendations to start-ups that are just entering the sphere of online services. In order to analyse market trends, the Yandex company was studied due to its leading position on the Russian digital market. Available secondary data was analysed along with the primary data collected via questionnaire survey (n = 438) and in-depth interviews (n = 5). The main findings contain the most demanded categories of online services, the most frequently utilized gadget for online services use, the role of the interface design and the influence of demographical and geographical factors. Keywords: chování spotřebitelů; online služby; online trendy; ruský trh; společnost Yandex Available in digital repository of Mendel University.
Recommendations to the companies on the Russian market of online services based on the practical study of the Yandex company

Tato bakalářská práce se soustředí na výzkumu současných trendu na Ruském trhu online služeb. Hlavním cílem této práce bylo dát doporučení začinajícím firmám, které se jen zapojuje do sféry online ...

Mingazova, Regina
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Proposal of recommendations to Brno universities on how to attract Chinese students
Wei, Wei
2020 - English
Spolu s trendem internacionalizace a globalizace roste počet čínských studentů, kteří vy-hledávají vysokoškolsk vzdělání v Evropě. Česká republika nezůstává pozadu, počet čín-ských studentů narůstá i zde. Účelem této práce je zkoumat faktory, které ovlivňují čínské studenty při jejich rozhodování ohledně místa jejich zahraničního studia, a navrhnout do-poručení pro brněnské univerzity, jak přilákat více čínských studentů. Hlavním zdrojem primárních dat byly hloubkové rozhovory (n = 15), online dotazníkové šetření (n = 158), skupinová diskuse a autorčiny osobní zkušenosti. Výslekdy naznačují, že brněnské univerzity mají potenciál přilákat ke studiu více čínských studentů. Brno nabízí nákladově výhodné a atraktivní studijní prostředí. Práce navrhuje pro vedení univerzity v závěru doporučení. With the trend of internationalization and globalization, there is an increasing number of Chinese students who choose to pursue higher education in European countries. The Czech Republic is not lagging behind either, the number of Chinese students is visibly growing. The purpose of this thesis is to investigate the major factors influencing Chinese students’ decision-making of an overseas study destination and to provide marketing campaign recommendations to universities in Brno on how to attract more Chinese students. The main data source was primary research via in-depth interviews (n = 15) and online questionnaires (n = 158), group discussion and author’s own experience. The findings suggest that universities in Brno have the potential to win more Chinese students to study there. The city of Brno offers students a low-cost and attractive study environment. Recommendations for university managements were provided. Keywords: Brno; čínští studenti; globalizace; internationacionalizace; marketing univerzit; vysokoškolské vzdělávání; vyšší vzdělání Available in digital repository of Mendel University.
Proposal of recommendations to Brno universities on how to attract Chinese students

Spolu s trendem internacionalizace a globalizace roste počet čínských studentů, kteří vy-hledávají vysokoškolsk vzdělání v Evropě. Česká republika nezůstává pozadu, počet čín-ských studentů narůstá ...

Wei, Wei
Mendelova univerzita v Brně, 2020

The impact of EU financial aid on the economic development in Palestine: case study of impact on business sector
Algherbawi, Mohammed
2020 - English
Finanční pomoc je jedním z důležitých nástrojů podpory hospodářského rozvoje v rozvojových zemích. Palestina je mezi největšími příjemci finanční pomoci. Přesto ve srovnání s jinými zeměmi je palestinská ekonomika poměrně nerozvinutá. Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnotit celkový dopad finanční pomoci ze strany EU na hospodářský rozvoj Palestiny. Práce, postavená na kvalitativním přístupu, poskytuje přehled programů a nástrojů finanční pomoci EU zaměřených na rozvoj palestinského hospodářství a také předkládá dvě případové studie z podnikatelského sektoru podpořené EU. Autor práce dochází ke zjištění, že celkový dopad finanční pomoci EU je velmi omezený, neboť většina finanční podpory je zaměřena na mimořádnou pomoc a pouze malá část pro účely rozvoje. Dalšími překážkami jsou i politická nestabilita a restrikce ze strany Izraele, které dále zhoršují palestinskou ekonomiku. Autor práce v závěru poskytuje doporučení Palestinské Autonomii a EU, jak zlepšit účinnost pomoci. Financial aid has been one of the important tools to promote economic development in developing countries. Palestine is considered one of the highest recipients of financial aid. However, the Palestinian economy still suffers from major underdevelopment compared to other countries. The main goal of this bachelor thesis is to assess the overall impact of the European Union’s (EU) financial aid in promoting economic development in Palestine. The thesis follows a qualitative approach, it provides an overview of the EU financial aid programmes and instruments that are used to support the Palestinian economy, which is followed by two case studies from the business sector that have been supported through the EU. The study found that the overall impact of the EU financial aid has been limited as most of the aid is focused on emergency assistance and only a small portion of the aid is allocated for development purposes. In addition to the political instability and Israeli restrictions that continuously cause deterioration of the Palestinian economy. The study provided recommendations for both the PA and the EU on how to improve the efficiency of the aid. Keywords: Evropská Unie; finanční pomoc; hospodářský rozvoj; Palestina Available in digital repository of Mendel University.
The impact of EU financial aid on the economic development in Palestine: case study of impact on business sector

Finanční pomoc je jedním z důležitých nástrojů podpory hospodářského rozvoje v rozvojových zemích. Palestina je mezi největšími příjemci finanční pomoci. Přesto ve srovnání s jinými zeměmi je ...

Algherbawi, Mohammed
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Data visualization in BI - practical step-by-step guide for educational purposes
Baladzhy, Arvinda
2020 - English
Práce popisuje základy BI a vzdělávací analytiky pomocí vizualizace dat. Hlavním cílem práce je vytvoření vzdělávacího průvodce pro software pro vizualizaci dat – Tableau, přidanou hodnotou práce je vzdělávací analýza studentských a administrativních výkonů na základě dat poskytnutých Mendelovou univerzitou v Brně. Pomocí těchto dat jsou identifikovány klíčové ukazatele výkonnosti a jsou vybrány dva případy použití. Cíle bude dosaženo pomocí metody pěti polí pro vytvoření systému BI. Výsledkem by měl být komplexní Tableau průvodce s individuálně vizualizovanými klíčovými ukazateli výkonnosti a dvěma dashboardy pro dva vybrané případy použití. This thesis outlines the basics of BI and education analytics using data visualization. The main objective of the thesis is to create an educational guide for a data visualization software – Tableau, while providing additional value through educational analytics of student and administrative performance based on data provided by Mendel University. Using this data key performance indicators are identified, and two use-cases are selected. The objective will be reached by using a five-field method for establishing a BI system. The result should be a comprehensive Tableau guide with individually visualized key performance indicators and two dashboards for the two selected use-cases. Keywords: Business intelligence; dashboard; klíčové ukazatele výkonnosti; Tableau; vizualizace dat; vzdělávací analytika; vzdělávací příručka Available in digital repository of Mendel University.
Data visualization in BI - practical step-by-step guide for educational purposes

Práce popisuje základy BI a vzdělávací analytiky pomocí vizualizace dat. Hlavním cílem práce je vytvoření vzdělávacího průvodce pro software pro vizualizaci dat – Tableau, přidanou hodnotou práce je ...

Baladzhy, Arvinda
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Identification and elimination of financial risk of company Czech Airlines
Hazeemeh, Mayyas
2020 - English
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou finanční výkonnosti společnosti Czech Airlines j.s.c. Analýza je zaměřena na období mezi 2014 a 2017. Práce je členěna do 5 kapitol (úvod, teoretická východiska, popis metodiky, prak-tická část a závěr), te-oretická část obsahuje hlavní definice a metody analýzy použité v praktické části a popis metod vybraných analýz. Samotná analýza je pak provedena ve čtvrté kapitole s využitím finančních výkazů ČSA a nakonec v závěru jsou popsány zjištění a návrhy. This Bachelor Thesis is about analysing the financial performance of the company Czech Airlines j.s.c. The analysis is focused on the period of time between 2014 and 2017. The work is structured into 5 chapters (Introduction, Theoretical Background, Methodology Description, Practical Part and Conclusion), the Theoretical Back-ground includes main definitions and analysis methods used later in the document followed by the methodology Description in which more elaboration on the chosen analysis methods is provided. Then the actual analysis is done in the fourth chapter using the CSA’s financial statements and lastly in the Conclusion the findings and suggestions are written. Keywords: finanční analýza; horizontální analýza; vertikální analýza Available in digital repository of Mendel University.
Identification and elimination of financial risk of company Czech Airlines

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou finanční výkonnosti společnosti Czech Airlines j.s.c. Analýza je zaměřena na období mezi 2014 a 2017. Práce je členěna do 5 kapitol (úvod, teoretická ...

Hazeemeh, Mayyas
Mendelova univerzita v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases